ÚRADNÁ TABUĽA

(PDF document)Záverečný účet obce za rok 2016
(PDF document)plnenie rozpočtu 2016 príjem sumár
(PDF document)plnenie rozpočtu 2016 výdaj sumár
Vyvesené: 19.04.2017Oznam pre majiteľov nehnuteľností v lokalite GACKY.
Na základe záverov zo stretnutia vlastníkov nehnuteľností v lokalite GACKY dňa 31.3.2017 za účelom vyriešenia problémových elektrických prípojok z RIS skriniek, "ktoré nepatria nikomu" sa dňa 10.4. 2017 uskutočnilo stretnutie na VSD v Prešove. Prítomní: Obec Drienica: Ing. Igor Birčák zástupcovia majiteľov nehnuteľností: Ing. Ladislav Hoz, Ing. Jozef Bubanec, Ing. Ján Knapik, VSD: Ing. Milan Sabol. Boli dohodnuté následovné kroky:

  • je potrebné podať žiadosti o pripojenie (nové nehnuteľnosti) a žiadosti o rekonštrukciu prípojok (existujúce prípojky) - majitelia nehnuteľností ...
  • Spracovať projektovú dokumentáciu na nové prípojné body pre žiadateľov ( Obec Drienica - prostredníctvom projektanta z odboru)
  • realizácia novej siete podľa projektovej dokumentácie - VSD.
Pre bližšie informácie: Ing. Ján Knapík 0907421337, Ing. Ladislav Hoz 0917508772
Vyvesené: 11.4.2017


18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

(jpg document) Oznámenie o strategickom dokumente "Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016"(jpg document) 2


(pdf document) VTÁČIA CHRÍPKA ( informatívny materiál pre chovateľov hydiny )

(PDF document) nové VZN na rok 2017

(PDF document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Drienica
Vyvesené: 26.1.2017(pdf document) Územné konanie - Optická trasa Prešov-Sabinov-Lysá (pdf document) mapa

(pdf document) Oznámenie o začatí konania

(PDF document)Rozpočet 2017-2019 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2017-2019 výdavky
Vyvesené: 16.12.2016(web document) Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ v oblasti/odbore destinačný manažment/manažment cestovného ruchu.


(web document) Jednoduché pozemkové úpravy Drienica - informácie


Jednoduché pozemkové úpravy Drienica

(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica register pôvodného stavu časť A - parcely pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - register pôvodného stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - mapa
Vyvesené: 26.10.2016Oznámenie o začatí konania (jpg document) 1-(jpg document) 2

(PDF document)Rozhodnutie IBV
Vyvesené: 04.08.2016(PDF document) Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica - mapa
Vyvesené: 7.6.2016(PDF document) Záverečný účet Obce DRIENICA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
(PDF document) Plnenie rozpočtu - výdavky 2015
Vyvesené: 23.5.2016(PDF document) Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
(jpg document) mapa
Vyvesené: 25.4.2016


(PDF document) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica na obdobie 2015-2023 - oznámenie
Vyvesené: 11.3.2016


(PDF document) Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 05. 03. 2016
Vyvesené: 07.03.2016(PDF document) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2016-2020"
Vyvesené: 19.2.2016


(PDF document)"Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020"
Vyvesené: 13.01.2016parlamentné voľby - 5. marec 2016
    Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  • Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@drienica.sk
  • Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou: obec@drienica.sk
Vyvesené: 18.11.2014(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Olejníkov"
Vyvesené: 2.12.2015(PDF document)Rozpočet obce príjmy 2016-2018
(PDF document)Rozpočet obce výdavky 2016-2018
Vyvesené: 26.11.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja mesta Sabinov 2016-2022"
Vyvesené: 13.11.2015O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici v lehote do 15.11.2015.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa budú prerokovávať všeobecne záväzné nariadenia obce, konečné znenia VZN a rozpočet obce, obec zverejní obvyklým spôsobom.
K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia obce vyjadriť.

Vyvesené: 3.11.2015
Ing. Igor Birčák
starosta obce(PDF document)Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica
Vyvesené: 20.10.2015O Z N A M
o umiestnení kontajnera na zber odevov, obuvi a textilu
Oznamujeme občanom obce, že pri budove Obecného úradu je umiestnený
kontajner na zber odevov, obuvi a textilu.
Do kontajnera vkladajte čisté a zabalené odevy, obuv a textil.
Kontajner sa bude vyprázdňovať minimálne raz za mesiac.


(PDF document)Generel dopravnej infraštruktúty Prešovského kraja
Vyvesené: 29.7.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK"
Vyvesené: 20.7.2015Prieskum názorov týkajúcich sa obce Drienica
(podpora prípravy Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015 – 2023, ďalej len PHSR)

Milí spoluobčania,
v súvislosti s prípravou nového PHSR v súčasnom období sa opäť otvára možnosť vašej spolupráce na kreovaní verejných záležitostí podporujúcich zvyšovanie úrovne života v našej obci.

Sme si istí, že všetci máme spoločný záujem zabezpečiť v rámci našich možností obyvateľom obce, ale aj všetkým tým, ktorých život s našou obcou akýmkoľvek spôsobom súvisí, čo najlepšie podmienky pre pracovný život, voľnočasové aktivity, oddych a návštevníkom a turistom ponúknuť atraktívny pobyt.

Keďže tvoríte neoddeliteľnú súčasť života v obci, zohrávate práve vy pri plánovaní rozvoja obce dôležitú úlohu.

Podkladom pre správne nastavenie ďalšieho rozvoja, a teda aj pre prípravu budúcich projektových zámerov, sa stanú vaše názory, ako aj odborné stanoviská expertov na jednotlivé definované oblasti.

Z toho dôvodu sme sa rozhodli osloviť vás s nasledujúcim prieskumom, ktorý vám nezaberie viac ako 5 minút vášho času. Pevne veríme, že nezostanete ľahostajní a ku svojej budúcnosti v našej obci pristúpite zodpovedne.

Odpoveďami na uvedené otázky pomôžete zistiť, čoho riešenie je pre vás prvoradé a dôležité, ale aj to, ako môžete vy ako obyvateľ obce prispieť a pomôcť k zveľadeniu života v obci.

Ďakujeme že si nájdete čas na vyplnenie tohto dotazníka, najneskôr do 31. júla 2015.

Výsledky prieskumu budú zapracované v novom PHSR obce Drienica.

S úctou Váš starosta Ing. Igor Birčák a Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty v zastúpení Mgr. Jurajom Štoffom

(PDF document)d o t a z n í k
vyplnený dotazník doručiť do schránky kancelárie OcÚ(PDF document)Obchodná verejná súťaž - o nájme nebytových priestorov Chata na Lysej
Vyvesené: 14.7.2015(PDF document)Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica
Vyvesené: 13.7.2015(PDF document)Oznámenie o zrušení trvaleho pobytu
Vyvesené: 6.7.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“
Vyvesené: 3.7.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“
Vyvesené: 26.6.2015(PDF document) Záverečný účet Obce DRIENICA a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
(PDF document) Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za r. 2014
Vyvesené: 26.5.2015(PDF document) Realizácia projektu "Europa pre občanov" - hlavný partener mesto Martfu /HU/
(PDF document) Obec Drienica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.
(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“
(www document)Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - enviroportal (PDF document)Územný plán PSK - dokument
(PDF document) výsledky referenda I (PDF document) výsledky referenda II
Vyvesené: 09.02.2015


Investícia do Vašej budúcnosti

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša obec ukončila realizáciu projektu v našej obci. Dopytovo orientovaný projekt s názvom „Úprava Drienického potoka – DRIENICA - protipovodňová ochrana“ bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie / Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami / Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Účelom realizácie projektu bolo vytvoriť bezpečné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce Drienica, ako aj priľahlého Sabinova. Prostredníctvom realizácie preventívnych opatrení sme výrazne znížili škody, ktoré vznikajú pri povodniach. Navrhovaná stavba je riešená v intraviláne obce Drienica – jej zámerom bolo upraviť brehy potoka ako aj jestvujúci brod. Takto upravené koryto je schopné pojať storočnú vodu bez toho, aby sa vyplavila z brehov.

Navrhovaná úprava Drienického potoka bude bezprostredne chrániť 500 obyvateľov (z toho 200 obyvateľov Drienice a 300 obyvateľov Sabinova). Úprava sa vykonala v južnej časti Drienice (má vplyv na ochránenie severnej časti Sabinova: jeho obytnej zástavby, priemyselnej časti (OVOMONT s.r.o., EKOSVIP, s.r.o.), školského majetku. Celkovo sa ochráni 0,8 km2 v Drienici, 1,56 km2 v Sabinove a poľnohospodárska pôda v rozsahu 0,5 km2. Celková plocha ochráneného územia bude spolu 2,86 km2. Navrhovaná úprava je dimenzovaná na Q100 35,0m3/s, s rezervou 0,5m.

Termín realizácie projektu: 10/2012-12/2014

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 882 036,83 EUR

(PDF document) Regulácia potoka - plagát 1
(PDF document) Regulácia potoka - plagát 2

novoprijaté všeobecne záväzne nariadenia obce
Vyvesené: 20.11.2014(PDF document)Rozpočet bežné príjmy 2015-2017
(PDF document)Rozpočet bežné výdavky 2015-2017
Vyvesené: 19.11.2014Výsledky hlasovania v obci Drienica do orgánov miestnej samosprávy
dňa 15. novembra 2014

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:607
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:265
Počet odovzdaných obálok:265
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:254
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:235
% účasti:43,65
Výsledky volieb na starostu obce:
Ing. Igor Birčák235
Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Fech180
2. Miroslav Palenčár162
3. Jozef Kunák160
4. Milan Malcovský159
5. Pavol Olejár158
6. Štefan Beňadik111
7. Dušan Šimko109

8. Jozef Varga, PaedDr.96
Zverejnené: 15.11.2014 23:56


(PDF document) Drienica - prepojenie vodovodného potrubia
Vyvesené: 18.08.2014


(PDF document) Aktualizácia Plánu verejných vodovodov a verejných kanalizácii Prešovského kraja
(PDF document) oznámenie - Aktualizácia Plánu verejných vodovodov a verejných kanalizácii Prešovského kraja
Vyvesené: 09.07.2014


(PDF document) D O D A T O K č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Drienica č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vyvesené: 25.06.2014


(PDF document) OZNÁMENIE o zámere obce DRIENICA prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 25.06.2014


(PDF document) Prerušenie distribúcie elektriny

(PDF document) Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Drienici
Vyvesené: 11.06.2014


Vyvesené: 04.06.2014


(PDF document) Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Drienica 2.kolo

(PDF document) Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Drienica 1.kolo

(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o trhových miestach na území obce Drienica
Vyvesené: 13.02.2014


Vyvesené: 16.12.2013(PDF document) Dodatok k VZN č. 2/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica

(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 2/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica

(PDF document) Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s detským ihriskom
Vyvesené: 31.7.2013(obrázok) Oznámenie o realizácii projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica"

(PDF document) Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015
Vyvesené: 4.6.2013(PDF document) Návrh - Zaverečný účet obce za rok 2012
(PDF document) Programový rozpočet 2012 - plnenie
Vyvesené: 9.5.2013(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 4/2012 o miestnych daniach
(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(PDF document) Rozpočet obce 2013-2015 bežné príjmy
(PDF document) Rozpočet obce 2013-2015 bežné výdavky
(PDF document) Programový rozpočet obce Drienica na roky 2013-2015
Vyvesené: 12.12.2012(PDF document) Zmena územného plánu Sabinov

O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici v lehote do 5.12.2012. K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia obce vyjadriť.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce, konečné znenie VZN a rozpočet, obec zverejní obvyklým spôsobom.

(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č.3/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Drienica
V Drienici dňa 26.11.2012


(PDF document) OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU - úprava NN siete za kostolom
(PDF document) Situačná schéma

Vyvesené: 5.11.2012(PDF document) ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Zmeny a doplnky č.1 ZÁVÄZNÁ ČASŤ Čistopis

Vyvesené: 30.10.2012(PDF document) Vykurovacie obdobie 2012 - informácia OR HaZZ v Prešove

Vyvesené: 18.10.2012(PDF document) Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2012“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(PDF document) Situačná schéma

Vyvesené: 4.6.2012(PDF document) Oznam - vodovod a kanalizácia v lokalite Gacky

Vyvesené: 5.6.2012(PDF document) Záverečný účet obce Drienica za rok 2011
(PDF document) Výkaz ziskov a strát za rok 2011
(PDF document) Súvaha k 31.12.2011
(PDF document) Poznámky k 31.12.2011
Vyvesené: 5.6.2012(PDF document) Vyhlásenie
Vyvesené: 26.3.2012(PDF document) Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 10.marca 2012
Vyvesené: 19.3.2012(PDF document) Drienica - oznam o kolaudácii vodovodu
Vyvesené: 6.3.2012(PDF document) Stavebné povolenie - Zmena stavby, rekonštrukcia rekreačnej chaty
Vyvesené: 9.2.2012(PDF document) Drienica - vodovod kolaudačné rozhodnutie
Vyvesené: 22.12.2011(PDF document) Programový rozpočet obce Drienica na roky 2012 - 2014
Vyvesené: 15.12.2011(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Drienica a na území mesta Sabinov na rok 2012
(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2011 o miestnych daniach na kalendárny rok 2012
(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012

Vyvesené: 15.12.2011O Z N Á M E N I E

o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu obce Drienica.

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorý tvorí katastrálne územie obce Drienica

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Drienica , že sa prerokovávajú zmeny a doplnky územného plánu obce, a tieto sú vystavené na verejné nahliadnutie na obecnom úrade , v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod a na internetovej stránke obce www.drienica.sk

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k navrhovaným zmenám a doplnkom územného plánu obce Drienica do 31 dní odo dňa oznámenia, na obecnom úrade v Drienici, alebo písomne na adresu : Obec Drienica, Obecný úrad č. 168, 083 01 Sabinov.

Vyvesené: 5.12.2011
Naša značka : 622/2011
Ing. Igor Birčák
starosta obceOznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústného konania Drienica - chodníky

(PDF document) úplne znenie oznamu
Vyvesené: 1.12.2011(PDF document) ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Zmeny a doplnky č.1 N á v r h
mapa 1 mapa 2 mapa 3 mapa 4 mapa 5 mapa 6 mapa 7


(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

O Z N A M

Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzných nariadení obce č. 3/2011, 4/2011, 5/2011 a dodatku č.1 k VZN č. 3/2008 uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici v najmenej desaťdňovej lehote. K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia obce vyjadriť.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.

Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce dodatok k VZN, konečné znenie VZN a rozpočet, obec zverejní obvyklým spôsobom.

V Drienici dňa 22.11.2011Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu PHSR PSK na obdobie 2008-2015

(PDF document) INFORMÁCIA o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu ...
(PDF document) ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu
Zverejnené dňa: 10.10.2011

List predsedu ZMOS

(PDF document) úplne znenie oznamu

(PDF document) Aktualizované znenie všeobecne záväzného nariadenia č.2/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Drienica.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky za účelom kúpy chladiaceho boxu a na zariadenie Domu smútku v Drienici

Termín uskutočnenia: od 17.1.2011 do 30.6.2011
Príjem: 3.405,- Eur
Výdaj: 2.455,- Eur – úhrada fa za chladiaci box do Domu smútku
Zostatok k 31.7.2011: 950,- Eur

Vypracovala:
Bc. Elena Boguská
Schválil:
Ing. Igor Birčák
starosta obce

I N F O R M Á C I A
o vypracovaní
Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja“

(PDF document) úplne znenie oznamu

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

(PDF document) úplne znenie oznamu

(PDF document) Záverečný účet obce Drienica za rok 2010
(PDF document) Výkaz ziskov a strát k 12/2010
(PDF document) Súvaha k 12/2010
(PDF document) Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky

(PDF document) Oznámenie o zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015“, určeného podľa § 8 zákona číslo 24/2006 Z. z.

(PDF document) ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015“, určený podľa § 8 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výsledky hlasovania v obci Drienica do orgánov miestnej samosprávy
dňa 27. novembra 2010


Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:568
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:355
Počet odovzdaných obálok:355
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:342
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:347
% účasti:62,5
Výsledky volieb na starostu obce:
1. Ing. Igor Birčák275
2. Peter Javorský72
Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Fech234
2. Jozef Olejár208
3. Jozef Škovrán200
4. Pavol Olejár187
5. Jozef Kunák179
6. Štefan Petrek173
7. Jozef Varga, PaedDr.139
8. Dušan Šimko138
9. Jozef Klučiar, Ing.122
10. Imrich Škovran92

Vyvesené dňa: 25.11.2010