ÚRADNÁ TABUĽA

P O Z V Á N K A
Starosta obce Drienica zvoláva 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici, ktoré sa uskutoční dňa 23. 1. 2018 /utorok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Drienici s týmto programom:

 • O t v o r e n i e
 • Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Odkúpenie pozemku od p. Čarnickej Jany
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Z á v e r
Číslo konania: OcÚ-23/2018
V Drienici 18.1.2018
Ing. Igor B i r č á k - starosta obce
VZN č. 5/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2018
Vyvesené: 18.1.2018(PDF document) Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 - oznámenie
(web document) Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020
Vyvesené: 5.1.201825. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

(PDF document) N Á V R H - VZN č. 5/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2018
Vyvesené: 30.11.2017(PDF document) OZNÁMENIE o zámere obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
19.12.2017


(PDF document)VZN č. 3/2017 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica č. 1/2015 o  miestnych daniach (ďalej VZN č. 1/2015)
(PDF document) VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obc
Vyvesené: 16.12.2017(PDF document)Rozpočet 2018-2020 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2018-2020 výdavky
Vyvesené: 16.12.2017(jpg document) Štátny stavebný dohľad - verejná vyhláška
4.12.2017


(PDF document) N Á V R H - VZN č. 3/2017 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica č. 1/2015 o  miestnych daniach (ďalej VZN č. 1/2015)
(PDF document) N Á V R H - VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obc
Vyvesené: 30.11.2017(PDF document)Rozpočet 2018-2020 príjmy - návrh
(PDF document)Rozpočet 2018-2020 výdavky - návrh
Vyvesené: 28.11.2017(jpg document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA pozemkové úpravy
22.10.2017


(PDF document) Oznámenie o začatí konania
13.11.2017


(PDF document) Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drienica č. 1/2007 zo dňa 12.10.2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica.
(PDF document) Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O DRIENICA Stav
(PDF document) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
9.11.2017


(PDF document) Oznámenie o začatí konania
25.10.2017


(PDF document) N á v r h
Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drienica č. 1/2007 zo dňa 12.10.2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica.

(PDF document) Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O DRIENICA Návrh
(PDF document) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
19.10.2017


(PDF document) Oznámenie o začatí konania
19.10.2017


(jpg document) Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Drienica vykonávaných v časti katastrálneho územia Drienica
16.10.2017


(jpg document) Oznámenie o odvolaní voči územnému rozhodnutiu
6.10.2017


(PDF document) OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
4.10.2017


(jpg document) Oznámenie o začatí konania
3.10.2017


(PDF document) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samospravného kraja a pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samospravného kraja vo volebnom obvode č.8 - Okres Sabinov
28.9.2017


OZNAM
Obec Drienica ako obstarávateľ strategického dokumentu „Aktualizácia ÚP obce Drienica – Zmeny a doplnky č.2“ týmto v súlade s §6 ods.5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že zosúladené oznámenie o predmetnom strategickom dokumente je uložené na Obecnom úrade v Drienici, kde možno do tohto oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisky, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v termíne od 25.09.2017 do 08.10.2017.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov do 09.10.2017.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR enviroporal.sk v časti EIA/SEA.

(PDF document)Zosúladenie oznámenia o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z júna 2017

25.9.2017
Ing. Igor B i r č á k - starosta obce


(PDF document) ROZHODNUTIE optická trasa
8.9.2017


PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:
časť obce Drienica – chaty pri lyžiarskom vleku pod Volovou bude dňa 6. septembra 2017 /streda/ od 8.10 hod. do 15.00 hod.
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na portáli eVSD.

Vyvesené: 01.09.2017(PDF document) ROZHODNUTIE o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. územia Drienica
23.8.2017


OZNAM
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:
obec@drienica.sk

Vyvesené: 22.08.2017(PDF document)Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica
Vyvesené: 04.08.2017(PDF document)Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica - oznámenie verejnosti
Vyvesené: 04.08.2017(PDF document)Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O DRIENICA - Návrh (PDF document)Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárské účely
Vyvesené: 04.08.2017VYHLÁŠKA
návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. úz. Drienica

(jpg document) úplné znenie vyhlášky
(web document) Jednoduché pozemkové úpravy Drienica - súvisiace dokumenty
Vyvesené: 07.07.2017


VYHLÁŠKA
Drienica - Zberný dvor

(PDF document) úplné znenie vyhlášky
Vyvesené: 04.07.2017


OZNÁMENIE
o zámere Obce Drienica zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

(PDF document) úplné znenie oznámenia
Vyvesené: 03.07.2017


Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je
♦ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
♦ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III
Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
♦ výkon trestu odňatia slobody,
♦ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
♦ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličovje zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Riešenie problému elektrických prípojok v lokalite „Gacky-Juh“.


(PDF document)Záverečný účet obce za rok 2016
(PDF document)plnenie rozpočtu 2016 príjem sumár
(PDF document)plnenie rozpočtu 2016 výdaj sumár
Vyvesené: 19.04.2017(jpg document) Oznámenie o strategickom dokumente "Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016"(jpg document) 2


(pdf document) VTÁČIA CHRÍPKA ( informatívny materiál pre chovateľov hydiny )

(PDF document) nové VZN na rok 2017

(PDF document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Drienica
Vyvesené: 26.1.2017(pdf document) Územné konanie - Optická trasa Prešov-Sabinov-Lysá (pdf document) mapa

(pdf document) Oznámenie o začatí konania

(PDF document)Rozpočet 2017-2019 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2017-2019 výdavky
Vyvesené: 16.12.2016(web document) Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ v oblasti/odbore destinačný manažment/manažment cestovného ruchu.


Jednoduché pozemkové úpravy Drienica

(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica register pôvodného stavu časť A - parcely pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - register pôvodného stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - mapa
Vyvesené: 26.10.2016Oznámenie o začatí konania (jpg document) 1-(jpg document) 2

(PDF document)Rozhodnutie IBV
Vyvesené: 04.08.2016(PDF document) Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica - mapa
Vyvesené: 7.6.2016(PDF document) Záverečný účet Obce DRIENICA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
(PDF document) Plnenie rozpočtu - výdavky 2015
Vyvesené: 23.5.2016(PDF document) Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
(jpg document) mapa
Vyvesené: 25.4.2016


(PDF document) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica na obdobie 2015-2023 - oznámenie
Vyvesené: 11.3.2016


(PDF document) Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 05. 03. 2016
Vyvesené: 07.03.2016(PDF document) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2016-2020"
Vyvesené: 19.2.2016


(PDF document)"Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020"
Vyvesené: 13.01.2016parlamentné voľby - 5. marec 2016
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 • Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@drienica.sk
 • Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou: obec@drienica.sk
Vyvesené: 18.11.2014(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Olejníkov"
Vyvesené: 2.12.2015(PDF document)Rozpočet obce príjmy 2016-2018
(PDF document)Rozpočet obce výdavky 2016-2018
Vyvesené: 26.11.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja mesta Sabinov 2016-2022"
Vyvesené: 13.11.2015O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici v lehote do 15.11.2015.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa budú prerokovávať všeobecne záväzné nariadenia obce, konečné znenia VZN a rozpočet obce, obec zverejní obvyklým spôsobom.
K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia obce vyjadriť.

Vyvesené: 3.11.2015
Ing. Igor Birčák
starosta obce(PDF document)Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica
Vyvesené: 20.10.2015O Z N A M
o umiestnení kontajnera na zber odevov, obuvi a textilu
Oznamujeme občanom obce, že pri budove Obecného úradu je umiestnený
kontajner na zber odevov, obuvi a textilu.
Do kontajnera vkladajte čisté a zabalené odevy, obuv a textil.
Kontajner sa bude vyprázdňovať minimálne raz za mesiac.


(PDF document)Generel dopravnej infraštruktúty Prešovského kraja
Vyvesené: 29.7.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK"
Vyvesené: 20.7.2015Prieskum názorov týkajúcich sa obce Drienica
(podpora prípravy Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015 – 2023, ďalej len PHSR)

Milí spoluobčania,
v súvislosti s prípravou nového PHSR v súčasnom období sa opäť otvára možnosť vašej spolupráce na kreovaní verejných záležitostí podporujúcich zvyšovanie úrovne života v našej obci.

Sme si istí, že všetci máme spoločný záujem zabezpečiť v rámci našich možností obyvateľom obce, ale aj všetkým tým, ktorých život s našou obcou akýmkoľvek spôsobom súvisí, čo najlepšie podmienky pre pracovný život, voľnočasové aktivity, oddych a návštevníkom a turistom ponúknuť atraktívny pobyt.

Keďže tvoríte neoddeliteľnú súčasť života v obci, zohrávate práve vy pri plánovaní rozvoja obce dôležitú úlohu.

Podkladom pre správne nastavenie ďalšieho rozvoja, a teda aj pre prípravu budúcich projektových zámerov, sa stanú vaše názory, ako aj odborné stanoviská expertov na jednotlivé definované oblasti.

Z toho dôvodu sme sa rozhodli osloviť vás s nasledujúcim prieskumom, ktorý vám nezaberie viac ako 5 minút vášho času. Pevne veríme, že nezostanete ľahostajní a ku svojej budúcnosti v našej obci pristúpite zodpovedne.

Odpoveďami na uvedené otázky pomôžete zistiť, čoho riešenie je pre vás prvoradé a dôležité, ale aj to, ako môžete vy ako obyvateľ obce prispieť a pomôcť k zveľadeniu života v obci.

Ďakujeme že si nájdete čas na vyplnenie tohto dotazníka, najneskôr do 31. júla 2015.

Výsledky prieskumu budú zapracované v novom PHSR obce Drienica.

S úctou Váš starosta Ing. Igor Birčák a Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty v zastúpení Mgr. Jurajom Štoffom

(PDF document)d o t a z n í k
vyplnený dotazník doručiť do schránky kancelárie OcÚ(PDF document)Obchodná verejná súťaž - o nájme nebytových priestorov Chata na Lysej
Vyvesené: 14.7.2015(PDF document)Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica
Vyvesené: 13.7.2015(PDF document)Oznámenie o zrušení trvaleho pobytu
Vyvesené: 6.7.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“
Vyvesené: 3.7.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“
Vyvesené: 26.6.2015(PDF document) Záverečný účet Obce DRIENICA a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
(PDF document) Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za r. 2014
Vyvesené: 26.5.2015(PDF document) Realizácia projektu "Europa pre občanov" - hlavný partener mesto Martfu /HU/
(PDF document) Obec Drienica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.
(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“
(www document)Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - enviroportal (PDF document)Územný plán PSK - dokument
(PDF document) výsledky referenda I (PDF document) výsledky referenda II
Vyvesené: 09.02.2015


Investícia do Vašej budúcnosti

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša obec ukončila realizáciu projektu v našej obci. Dopytovo orientovaný projekt s názvom „Úprava Drienického potoka – DRIENICA - protipovodňová ochrana“ bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie / Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami / Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Účelom realizácie projektu bolo vytvoriť bezpečné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce Drienica, ako aj priľahlého Sabinova. Prostredníctvom realizácie preventívnych opatrení sme výrazne znížili škody, ktoré vznikajú pri povodniach. Navrhovaná stavba je riešená v intraviláne obce Drienica – jej zámerom bolo upraviť brehy potoka ako aj jestvujúci brod. Takto upravené koryto je schopné pojať storočnú vodu bez toho, aby sa vyplavila z brehov.

Navrhovaná úprava Drienického potoka bude bezprostredne chrániť 500 obyvateľov (z toho 200 obyvateľov Drienice a 300 obyvateľov Sabinova). Úprava sa vykonala v južnej časti Drienice (má vplyv na ochránenie severnej časti Sabinova: jeho obytnej zástavby, priemyselnej časti (OVOMONT s.r.o., EKOSVIP, s.r.o.), školského majetku. Celkovo sa ochráni 0,8 km2 v Drienici, 1,56 km2 v Sabinove a poľnohospodárska pôda v rozsahu 0,5 km2. Celková plocha ochráneného územia bude spolu 2,86 km2. Navrhovaná úprava je dimenzovaná na Q100 35,0m3/s, s rezervou 0,5m.

Termín realizácie projektu: 10/2012-12/2014

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 882 036,83 EUR

(PDF document) Regulácia potoka - plagát 1
(PDF document) Regulácia potoka - plagát 2

novoprijaté všeobecne záväzne nariadenia obce
Vyvesené: 20.11.2014(PDF document)Rozpočet bežné príjmy 2015-2017
(PDF document)Rozpočet bežné výdavky 2015-2017
Vyvesené: 19.11.2014Výsledky hlasovania v obci Drienica do orgánov miestnej samosprávy
dňa 15. novembra 2014

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:607
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:265
Počet odovzdaných obálok:265
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:254
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:235
% účasti:43,65
Výsledky volieb na starostu obce:
Ing. Igor Birčák235
Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Fech180
2. Miroslav Palenčár162
3. Jozef Kunák160
4. Milan Malcovský159
5. Pavol Olejár158
6. Štefan Beňadik111
7. Dušan Šimko109

8. Jozef Varga, PaedDr.96
Zverejnené: 15.11.2014 23:56


(PDF document) Drienica - prepojenie vodovodného potrubia
Vyvesené: 18.08.2014


(PDF document) Aktualizácia Plánu verejných vodovodov a verejných kanalizácii Prešovského kraja
(PDF document) oznámenie - Aktualizácia Plánu verejných vodovodov a verejných kanalizácii Prešovského kraja
Vyvesené: 09.07.2014


(PDF document) D O D A T O K č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Drienica č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vyvesené: 25.06.2014


(PDF document) OZNÁMENIE o zámere obce DRIENICA prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 25.06.2014


(PDF document) Prerušenie distribúcie elektriny

(PDF document) Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Drienici
Vyvesené: 11.06.2014


Vyvesené: 04.06.2014


(PDF document) Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Drienica 2.kolo

(PDF document) Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Drienica 1.kolo

(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o trhových miestach na území obce Drienica
Vyvesené: 13.02.2014


Vyvesené: 16.12.2013(PDF document) Dodatok k VZN č. 2/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica

(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 2/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica

(PDF document) Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s detským ihriskom
Vyvesené: 31.7.2013(obrázok) Oznámenie o realizácii projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica"

(PDF document) Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015
Vyvesené: 4.6.2013(PDF document) Návrh - Zaverečný účet obce za rok 2012
(PDF document) Programový rozpočet 2012 - plnenie
Vyvesené: 9.5.2013(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 4/2012 o miestnych daniach
(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(PDF document) Rozpočet obce 2013-2015 bežné príjmy
(PDF document) Rozpočet obce 2013-2015 bežné výdavky
(PDF document) Programový rozpočet obce Drienica na roky 2013-2015
Vyvesené: 12.12.2012(PDF document) Zmena územného plánu Sabinov

O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici v lehote do 5.12.2012. K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia obce vyjadriť.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce, konečné znenie VZN a rozpočet, obec zverejní obvyklým spôsobom.

(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č.3/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Drienica
V Drienici dňa 26.11.2012


(PDF document) OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU - úprava NN siete za kostolom
(PDF document) Situačná schéma

Vyvesené: 5.11.2012(PDF document) ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Zmeny a doplnky č.1 ZÁVÄZNÁ ČASŤ Čistopis

Vyvesené: 30.10.2012(PDF document) Vykurovacie obdobie 2012 - informácia OR HaZZ v Prešove

Vyvesené: 18.10.2012(PDF document) Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2012“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(PDF document) Situačná schéma

Vyvesené: 4.6.2012(PDF document) Oznam - vodovod a kanalizácia v lokalite Gacky

Vyvesené: 5.6.2012(PDF document) Záverečný účet obce Drienica za rok 2011
(PDF document) Výkaz ziskov a strát za rok 2011
(PDF document) Súvaha k 31.12.2011
(PDF document) Poznámky k 31.12.2011
Vyvesené: 5.6.2012(PDF document) Vyhlásenie
Vyvesené: 26.3.2012(PDF document) Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 10.marca 2012
Vyvesené: 19.3.2012(PDF document) Drienica - oznam o kolaudácii vodovodu
Vyvesené: 6.3.2012(PDF document) Stavebné povolenie - Zmena stavby, rekonštrukcia rekreačnej chaty
Vyvesené: 9.2.2012(PDF document) Drienica - vodovod kolaudačné rozhodnutie
Vyvesené: 22.12.2011(PDF document) Programový rozpočet obce Drienica na roky 2012 - 2014
Vyvesené: 15.12.2011(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Drienica a na území mesta Sabinov na rok 2012
(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2011 o miestnych daniach na kalendárny rok 2012
(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012

Vyvesené: 15.12.2011O Z N Á M E N I E

o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu obce Drienica.

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorý tvorí katastrálne územie obce Drienica

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Drienica , že sa prerokovávajú zmeny a doplnky územného plánu obce, a tieto sú vystavené na verejné nahliadnutie na obecnom úrade , v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod a na internetovej stránke obce www.drienica.sk

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k navrhovaným zmenám a doplnkom územného plánu obce Drienica do 31 dní odo dňa oznámenia, na obecnom úrade v Drienici, alebo písomne na adresu : Obec Drienica, Obecný úrad č. 168, 083 01 Sabinov.

Vyvesené: 5.12.2011
Naša značka : 622/2011
Ing. Igor Birčák
starosta obceOznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústného konania Drienica - chodníky

(PDF document) úplne znenie oznamu
Vyvesené: 1.12.2011(PDF document) ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Zmeny a doplnky č.1 N á v r h
mapa 1 mapa 2 mapa 3 mapa 4 mapa 5 mapa 6 mapa 7


(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

O Z N A M

Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzných nariadení obce č. 3/2011, 4/2011, 5/2011 a dodatku č.1 k VZN č. 3/2008 uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici v najmenej desaťdňovej lehote. K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia obce vyjadriť.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.

Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce dodatok k VZN, konečné znenie VZN a rozpočet, obec zverejní obvyklým spôsobom.

V Drienici dňa 22.11.2011Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu PHSR PSK na obdobie 2008-2015

(PDF document) INFORMÁCIA o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu ...
(PDF document) ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu
Zverejnené dňa: 10.10.2011

List predsedu ZMOS

(PDF document) úplne znenie oznamu

(PDF document) Aktualizované znenie všeobecne záväzného nariadenia č.2/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Drienica.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky za účelom kúpy chladiaceho boxu a na zariadenie Domu smútku v Drienici

Termín uskutočnenia: od 17.1.2011 do 30.6.2011
Príjem: 3.405,- Eur
Výdaj: 2.455,- Eur – úhrada fa za chladiaci box do Domu smútku
Zostatok k 31.7.2011: 950,- Eur

Vypracovala:
Bc. Elena Boguská
Schválil:
Ing. Igor Birčák
starosta obce

I N F O R M Á C I A
o vypracovaní
Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja“

(PDF document) úplne znenie oznamu

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

(PDF document) úplne znenie oznamu

(PDF document) Záverečný účet obce Drienica za rok 2010
(PDF document) Výkaz ziskov a strát k 12/2010
(PDF document) Súvaha k 12/2010
(PDF document) Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky

(PDF document) Oznámenie o zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015“, určeného podľa § 8 zákona číslo 24/2006 Z. z.

(PDF document) ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015“, určený podľa § 8 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výsledky hlasovania v obci Drienica do orgánov miestnej samosprávy
dňa 27. novembra 2010


Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:568
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:355
Počet odovzdaných obálok:355
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:342
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:347
% účasti:62,5
Výsledky volieb na starostu obce:
1. Ing. Igor Birčák275
2. Peter Javorský72
Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Fech234
2. Jozef Olejár208
3. Jozef Škovrán200
4. Pavol Olejár187
5. Jozef Kunák179
6. Štefan Petrek173
7. Jozef Varga, PaedDr.139
8. Dušan Šimko138
9. Jozef Klučiar, Ing.122
10. Imrich Škovran92

Vyvesené dňa: 25.11.2010