Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ
Názov: Obec Drienica
Sídlo prevádzkovateľa: Drienica 168, 083 01 Drienica
Email: obec@drienica.sk
Telefón: 051/4584222
Sprístupnenie informácií dotknutým osobám
V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné (web document)informácie.