PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
Štatutárny zástupca :
Tel. č. :
E-mail :
Obec Drienica
Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov
0326968
2020543085
Ing. Igor Birčák, starosta obce
051/458 42 22
obec@drienica.sk, drienica@drienica.sk