Zasadnutia obecného zastupiteľstva

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 24.február 2017

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko
náhradník na zaniknutý mandát poslanca PaedDr. Jozef Varga
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Oznámenie nástupu náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica
 • Kontrola uznesení
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Dušan Šimko, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Milan Malcovský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce privítal na zasadnutí PaedDr. Jozefa Vargu, ktorý nastupuje ako náhradník na zaniknutý mandát poslanca Pavla Olejára podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Pán Varga prečítal znenie sľubu a sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou zápisnice.
k bodu č.4: Poslanci OcZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že sa pripravujú kúpne zmluvy na odkúpenie pozemkov od p. Škovrana Leonarda a manž. Eleny a od p. Jurkovej Márie v lokalite Markoveň k uzneseniu č. 90/2015. Ostatné uznesenia sú plnené priebežne.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o predložení Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016. Správu prečítala hlavná kontrolórka Ing. Mária Galeštoková a poslanci ju zobrali na vedomie.
Starosta obce informoval poslancov, že zánikom mandátu poslanca sú uvoľnené funkcie predsedu komisie pre verejný poriadok a člena komisie na ochranu verejného záujmu. Do uvedených funkcii starosta obce navrhol poslanca PaedDr. Jozefa Vargu, ktorý s tým súhlasil. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Poslanci zobrali na vedomie informácie o uskutočnených akciách Obecná zabíjačka a Ples obce.
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti od RIDE PUB Drienica, Viktória Oboňová, prevádzka Drienica 533 o súhlas k využívaniu časti obecných pozemkov registra C KN 1473/1 a C KN 1473/60, zastavané plochy a nádvoria, LV 520, na vytvorenie turistického chodníka. Kópia žiadosti je prílohou zápisnice. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a jednohlasne súhlasili s vytvorením turistického chodníka uskutočnením činnosti, ktoré sú uvedené v žiadosti.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebehu prípravných prác Okresného úradu Prešov pri Jednoduchých pozemkových úpravách časti Drienica.
k bodu č.6: Starosta obce požiadal poslancov o návrhy ako postupovať pri spevňovaní svahu nad multifunkčným ihriskom na dolnom konci obce. Poslanci poverili starostu obce zavolať odborníka na obhliadku terénu, aby navrhol vhodné riešenie.
V diskusii pán Varga požiadal:
- o riešenie úseku hlavnej cesty od s. č. 125 po s. č. 127 kvôli ohrozovaniu chodcov tým, že motorové vozidla nedodržiavajú predpísanú rýchlosť
- o zabezpečovanie bezpečnosti obyvateľov obce a ochrany ich majetku z dôvodu krádeží a poškodzovania majetku
k bodu č.7: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech.
k bodu č.8: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Milan Malcovský

U Z N E S E N I E
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 24.2.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 174. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 175. Návrh programu zasadnutia
 • 176. Oznámenie nástupu náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica
 • 177. Voľba predsedu komisie pre verejný poriadok a člena komisie na ochranu verejného záujmu
 • 178. Kontrola uznesení
 • 179. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
 • 180. Žiadosť o súhlas k využívaniu časti obecných pozemkov

Uznesenie č. 174
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Dušan Šimko
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Milan Malcovský

Uznesenie č. 175
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 176
Oznámenie nástupu náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie

 • 1. zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica Pavla Olejára dňom 4.2.2017 podľa § 25 ods. 2 písm. j) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • 2. oznámenie nástupu náhradníka PaedDr. Jozefa Vargu za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica podľa § 192 ods. 2 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
B. Konštatuje, že
 • 1. PaedDr. Jozef Varga zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
 • 2. zánikom mandátu poslanca sú uvoľnené funkcie predsedu Komisie pre verejný poriadok a člena Komisie na ochranu verejného záujmu, ktoré sú zriadené Obecným zastupiteľstvom Obce Drienica

Uznesenie č. 177
Voľba predsedu komisie pre verejný poriadok a člena komisie na ochranu verejného záujmu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
C. Volí

 • 1. predsedu komisie pre verejný poriadok PaedDr. Jozefa Vargu
 • 2. člena komisie na ochranu verejného záujmu PaedDr. Jozefa Vargu

Uznesenie č. 178
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 179
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016

Uznesenie č. 180
Žiadosť o súhlas k využívaniu časti obecných pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
súhlasí s vytvorením turistického chodníka na časti obecných pozemkov registra C KN 1473/1 a C KN 1473/60, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Drienica, LV 520 podľa žiadosti Viktórie Oboňovej, prevádzka RIDE PUB Drienica 533.


pdf verzie dokumentov z 18.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 20. január 2017

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský
Neprítomní:Pavol Olejár - ospravedlnený,
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór - ospravedlnená
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh VZN č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda
 • Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017
 • Plán podujatí na rok 2017
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Štefan Beňadik a Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Miroslav Fech, Dušan Šimko, za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie č.107/2016 – miestna komunikácia okolo Lukáča je v riešení. Uznesenie č. 90/2015 – cesta v lokalite Markoveň – vlastníkom, ktorí neodpredajú, resp. nedajú do prenájmu obci svoje pozemky, bol zaslaný list, že rekonštrukcia miestnej komunikácie sa nebude realizovať na ich pozemkoch.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Poslanci OcZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že neboli podané žiadne pripomienky k návrhu tohto VZN. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2017
k bodu č.5: Poslanci OcZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že neboli podané žiadne pripomienky k návrhu tohto VZN. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 2/2017
k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov o podujatiach, ktoré sú plánované v roku 2017. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie Plán podujatí na rok 2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o ukončení časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky“ – obec Drienica, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o užívaní stavby. Predložil poslancom návrhy zmlúv o výkone správy majetku obce s VVS, a.s. Košice, zvlášť na vodovod a zvlášť na kanalizáciu. Po prerokovaní zmlúv všetci prítomní poslanci prijali uznesenie o ich schválení .
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že je potrebné zrušiť uznesenie č. 151 Územný plán obce – začatie obstarávania a prijať nové uznesenie. Všetci prítomní poslanci zrušili uznesenie č. 151 a schválili nové znenie uznesenia.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť p. Antona Jasenského o odkúpenie obecného pozemku registra C KN parcelné číslo 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, LV 1105. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a poverili starostu obce písomne informovať p. Antona Jasenského, že je potrebné vykonať obhliadku pozemku v jarných mesiacoch pri lepšej dostupnosti terénu a potom rozhodnúť o ďalšom postupe.
Ďalšie informácie starostu obce:
- k cyklistickému chodníku zo Sabinova do Drienice
- 3. – 6.2.2017 návšteva z Gminy Wiśniew z Poľska
- záujem firmy Ekosvip, s.r.o. Sabinov o odkúpenie budovy bývalej predajne COOP Jednota SD
- ako ďalej s vývozom biologicky rozložiteľného odpadu od občanov obce
- o uskutočnení tradičnej dedinskej zabíjačky dňa 28.1.2017
- o uskutočnení plesu obce dňa 18.2.2017
k bodu č.8: V diskusii sa poslanec Jozef Kunák informoval, či sa zlepšila situácia v parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. Starosta obce reagoval, že nie všetci vlastníci motorových vozidiel rešpektujú zákaz parkovania a obec nemá prijaté všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva.
k bodu č.9: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Kunák. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.10: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik

U Z N E S E N I E
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 20.1.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 163. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 164. Návrh programu zasadnutia
 • 165. Kontrola uznesení
 • 166. Návrh VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda
 • 167. Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017
 • 168. Plán podujatí na rok 2017
 • 169. Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o prevádzkovaní verejného vodovodu
 • 170. Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o prevádzkovaní verejnej kanalizačnej siete
 • 171. Zrušenie uznesenia č. 151/2016
 • 172. Územný plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Drienica
 • 173. Žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 163
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Miroslav Fech
  • Dušan Šimko
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Štefan Beňadik

Uznesenie č. 164
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 165
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 166
Návrh VZN č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda

Uznesenie č. 167
Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017

Uznesenie č. 168
Plán podujatí na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Plán podujatí na rok 2017

Uznesenie č. 169
Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o prevádzkovaní verejného vodovodu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Prerokovalo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice k časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ časť vodovod bez pripomienok
B. Schvaľuje
1. Zverenie majetku Obce Drienica - časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ Časť vodovod, Objekt: SO 01 Vodovod – 1. etapa do správy VVS, a. s. Košice v obstarávacej cene 91.345,50 Eur.
2. Podstatné náležitosti zmluvy o výkone správy majetku obce Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice:
Rozsah stavby: 01- Vodovod
- Potrubie „B2“ – PE DN 100 dĺžka 119,0 m
- 2 ks podzemný hydrant (H8, H11)
- Potrubie „B2b“ – PE DN 100 dĺžka 103,0 m
- 2 ks podzemný hydrant (H9, H10)
- Armatúrna šachta s redukčnými ventilmi – AŠ
Cena a platobné podmienky: podľa uzatvorenej zmluvy
Účel majetku: podľa uzatvorenej zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Najdôležitejšie práva a povinností zmluvných strán: podľa uzatvorenej zmluvy
Hlasovanie:
celkový počet poslancov 7
počet prítomných poslancov 5
za schválenie návrhu zmluvy hlasovali 5 poslanci
proti schváleniu návrhu zmluvy 0
zdržali sa 0

Uznesenie č. 170
Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o prevádzkovaní verejnej kanalizačnej siete

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Prerokovalo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice k časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ Časť SO 02 - Kanalizácia – I. etapa bez pripomienok
B. Schvaľuje
1. Zverenie majetku Obce Drienica – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ Časť : SO 02 – Kanalizácia – I. etapa, Objekt: SO 02 Kanalizácia – Stoková sieť v rozsahu:
od Š161 na stoke „C“ po Š10 na stoke „Ca“ v dĺžke 89 m
od Š10 na stoke „Ca“ po Š23 na stoke „Ca3“ v dĺžke 166 m
do správy VVS, a. s. Košice v obstarávacej cene 159.951,24 Eur.
2. Podstatné náležitosti zmluvy o výkone správy majetku obce Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice:
Rozsah stavby: 02 – Kanalizácia – Stoková sieť C
od Š161 na stoke „C“ po Š10 na stoke „Ca“ v dĺžke 89 m
od Š10 na stoke „Ca“ po Š23 na stoke „Ca3“ v dĺžke 166 m
Cena a platobné podmienky: podľa uzatvorenej zmluvy
Účel majetku: podľa uzatvorenej zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Najdôležitejšie práva a povinností zmluvných strán: podľa uzatvorenej zmluvy
Hlasovanie:
celkový počet poslancov 7
počet prítomných poslancov 5
za schválenie návrhu zmluvy hlasovali 5 poslanci
proti schváleniu návrhu zmluvy 0
zdržali sa 0

Uznesenie č. 171
Zrušenie uznesenia č. 151/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Zrušuje uznesenie č. 151/2016

Uznesenie č. 172
Územný plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje obstarávanie aktualizácie Územného plánu obce Drienica – Zmeny a doplnky č. 2
B. Súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Uznesenie č. 173
Žiadosť o odkúpenie pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie žiadosť p. Antona Jasenského o odkúpenie obecného pozemku registra C KN parcelné číslo 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, LV 1105
B. Poveruje starostu obce písomne informovať p. Antona Jasenského, že je potrebné vykonať obhliadku pozemku v jarných mesiacoch pri lepšej dostupnosti terénu a potom rozhodnúť o ďalšom postupe


pdf verzie dokumentov zo 17.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 8. december 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní:Pavol Olejár - ospravedlnený,
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok 2017
 • Rozpočtové opatrenie č. 12/2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 13/2016
 • Návrh rozpočtu na roky 2017-2019
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Štefan Beňadik a Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie č.107/2016 – riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča je odovzdané novému právnikovi, ktorý po preštudovaní spisu navrhne ďalší postup. Uznesenie č. 90/2015 – cesta v lokalite Markoveň –dvaja z vlastníkov súhlasia s odkúpením, ostatní nie resp. sa nevyjadrili.. Uznesenie č. 66/2015 cesta na Lysú – prebiehajú rokovania s Lesmi ŠR š.p.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. Za schválenie tohto plánu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 12/2016, ktoré sa týka navýšenia bežných príjmov a výdavkov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 13/2016, ktoré sa týka navýšenia bežných príjmov a výdavkov a to o predpokladané navýšenie podielu daní z príjmov zo štátneho rozpočtu. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie tohto rozpočtového opatrenia.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019. Obyvatelia obce k tomuto návrhu nepodali žiadne vyjadrenia. Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková prečítala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu. Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2017 a rozpočty na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie. Hlasovanie: za schválenie rozpočtu na rok 2017 hlasovali všetci prítomní poslanci. Na vedomie zobrali rozpočet na roky 2017-2018, odborné stanovisko hlavného kontrolóra a stanovisko finančnej komisie.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o potrebe nakúpiť dopravné značky na označenie miestnych komunikácií, na zatrávnenie ihriska dokúpi materiál a tak isto aj na dokončenie chodníka. Predložil plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017. Informoval poslancov o činnosti Oblastnej organizácií cestovného ruchu – starosta sa stal členom dozornej rady, Dušan Šimko členom predstavenstva a budú pripravovať plán rozvoja regiónu.
Ďalej informoval o stretnutí vlastníkov pozemkov v dolnej časti obce, v nasledujúcich dňoch budú pozývaní za účelom vyjadrenia svojich požiadaviek. Mikuláš bude 10.12.2016 v kultúrnom dome, na rok 2017 je naplánovaná zabíjačka a ples, ktorý sa uskutoční 18.2.2017.
k bodu č.9: V diskusií nevystúpil žiadny poslanec. Starosta obce navrhol schválenie odkúpenia pozemkov na ulici Markoveň a to parcelné číslo KNC 1103 LV 16 o výmere 18 m2 od Márie Jurkovej a parcelné číslo KNC 1104 LV 53 o výmere 45 m2 od Leonarda Škovrana a jeho manželky Eleny za cenu 3,- Eur za m2 tak ako bolo schválené uznesením č. 90/2015. Všetci prítomní poslanci hlasovali za odkúpenie týchto pozemkov. Ostatným vlastníkom pozemkov pod miestnou komunikáciou oznámiť, že obec odkupuje tieto pozemky. V budúcom roku je naplánovaná oprava časti tejto cesty, ktorá bude vo vlastníctve obce.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.11: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 8.12.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 155. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 156. Návrh programu zasadnutia
 • 157. Kontrola uznesení
 • 158. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 • 159. Rozpočtové opatrenie č. 12/2016
 • 160. Rozpočtové opatrenie č. 13/2016
 • 161. Návrh rozpočtu na roky 2017-2016
 • 162. Odkúpenie pozemkov na ulici Markoveň

Uznesenie č. 155
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Štefan Beňadik
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Jozef Kunák

Uznesenie č. 156
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 157
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 158
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Uznesenie č. 159
Rozpočtové opatrenie č. 12/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2016

Uznesenie č. 160
Rozpočtové opatrenie č. 13/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 13/2016

Uznesenie č. 161
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
1.berie na vedomie
A. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
B. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
C. rozpočet na roky 2018-2019
2. schvaľuje rozpočet obce Drienica na rok 2017

Uznesenie č. 162
Odkúpenie pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 1103 zastavané plochy nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/1, LV 16, k. ú. Drienica od Márie Jurkovej rod. Motýľovej, bytom Sabinov, Prešovská 20 a pozemku parcelné KNC 1104 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 v podiele 1/1, LV 53, k. ú. Drienica od Leonarda Škovrana a Eleny Škovranovej rod. Šurinovej, obidvaja bytom Drienica 63 za 3,- Eur/m2 za účelom vysporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov 7, prítomní 6, za odkúpenie 6


pdf verzie dokumentov zo 16.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 11. november 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní:Pavol Olejár - ospravedlnený,
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Nájom pozemkov pod budovou predajne COOP Jednota Prešov
 • Územný plán obce – začatie obstarávania
 • Rozpočtové opatrenie č. 11/2016
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dušan Šimko, Jozef Kunák a Miroslav Palenčár, za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie č.107/2016 – riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča je nesplnené z dôvodu dlhodobej neprítomnosti právnika, po jeho príchode a odovzdaní podkladov starosta bude rokovať s iným právnikom. Uznesenie č. 90/2015 – cesta v lokalite Markoveň – odpovede od dvoch vlastníkov, ostatní nedoručili svoje rozhodnutie. Uznesenie č. 66/2015 cesta na Lysú – prebiehajú rokovania s Lesmi ŠR š.p.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o výsledku rokovania so zástupcami COOP Jednota Prešov. Ich návrh ceny za prenájom pozemku je 1,- Eur za m2 ale len pod budovou. Po rozprave k výške nájmu za pozemok, všetci prítomní poslanci schválili cenu za prenájom pozemku pod budovou COOP Jednota v Drienici za 1,- Eur/m2 ročne.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o potrebe prepracovať Územný plán obce vzhľadom k tomu, že jeho pôvodný návrh nie je spracovaný na konkrétne parcely a je zložité sa v ňom orientovať. Ďalej zo strany občanov boli podané námietky na zmeny v územnom pláne. Na aktualizáciu Územného plánu je možné v roku 2017 žiadať dotáciu. Obecné zastupiteľstvo súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Za obstarávanie aktualizácie Územného plánu pre obec Drienica hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 11/2016, ktoré sa týka navýšenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov – zálohy na projekt z Nórskych grantov a jej vrátenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal príkaz starostu č. 1/2016 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016. V príkaze určil inventarizačné komisie. Poslanci zobrali na vedomie príkaz starostu.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o potrebe pripraviť návrh rozpočtu na rok 2017-2019, z tohto dôvodu navrhol použitie rezervného fondu na rok 2017 v sume 20.000,- Eur na aktualizáciu Územného plánu a 10.000,- Eur na výkup pozemkov v sume 10.000,- Eur. Za použitie rezervného fondu v rozpočte roku 2017 súhlasili všetci prítomní poslanci. Do rozpočtu na rok 2017 bude zapracovaná oprava miestnej komunikácie okolo cintorína ku kostolu.
Ďalej informoval o stretnutí vlastníkov pozemkov v dolnej časti obce, kde sa začnú jednoduché pozemkové úpravy. Dňa 12.11.2016 sa uskutoční úvodné stretnutie.
Starosta obce informoval o vyhlásení výzvy na reguláciu potoka. Pôvodná regulácia miestneho potoka je veľmi poškodená, ak by bola možnosť uchádzať sa o dotáciu na reguláciu potoka je potrebné mať pripravené zameranie a stavebné povolenie.
Ďalej požiadal poslancov o vyjadrenie sa k príprave návrhu rozpočtu. Poslanec Miroslav Palenčár navrhol zapracovať do návrhu rozpočtu výdavky na kultúrne podujatia v roku 2017 na Šarišskú heligónku, na Ples obce a na dokončenie okolia Multifunkčného ihriska.
Starosta obce informoval o zhotovení dokumentácie na zberný dvor, obec získala súhlas na elektrickú prípojku, bude potrebné žiadať o vyňatie z pôdneho fondu.
Dňa 10.12.2016 sa uskutoční popoludnie pre detí – Mikuláš v kultúrnom dome.
k bodu č.9: V diskusií vystúpil poslanec Štefan Beňadik, ktorý starostovi navrhol, aby pri rokovaní s Lesmi ŠR š. p. upozornil na tú skutočnosť, že je nesúlad v katastri so skutočnosťou pri ceste na Lysú medzi ich pozemkami a pozemkami vo vlastníctve Mesta Sabinov.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Dušan Šimko. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.11: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik

U Z N E S E N I E
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 11.11.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 147. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 148. Návrh programu zasadnutia
 • 149. Kontrola uznesení
 • 150. Nájom pozemkov pod budovou predajne COOP Jednota Prešov
 • 151. Územný plán obce – začatie obstarávania
 • 152. Rozpočtové opatrenie č. 11/2016
 • 153. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016
 • 154. Použitie rezervného fondu

Uznesenie č. 147
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Dušan Šimko
  • Jozef Kunák
  • Miroslav Palenčár
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Štefan Beňadik

Uznesenie č. 148
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 149
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 150
Nájom pozemkov pod budovou predajne COOP Jednota Prešov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: prenájom pozemku parcelné číslo C KN 725 pod budovou COOP Jednota Prešov vo výške 1,- Eur za m2 ročne

Uznesenie č. 151
Územný plán obce – začatie obstarávania

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A 1.schvaľuje: obstaranie aktualizácie územného plánu obce Drienica
2.súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie

Uznesenie č. 152
Rozpočtové opatrenie č. 11/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 11/2016

Uznesenie č. 153
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie príkaz starostu obce č. 1/2016 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2016

Uznesenie č. 154
Použitie rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: použitie finančných prostriedkov rezervného fondu v roku 2017 na územný plán obce v sume 20.000,- Eur a na kúpu pozemkov v sume 10.000,- Eur.


pdf verzie dokumentov z 15.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 30. september 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní:Milan Malcovský - ospravedlnený, Pavol Olejár - ospravedlnený,
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici „Markoveň“
 • Cyklistický chodník a chodník pre peších Drienica-Sabinov
 • Rozpočtové opatrenie č. 9/2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 10/2016
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Dušan Šimko a Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie č.107/2016 – riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča je nesplnené z dôvodu nečinnosti právnika, preto starosta obce informoval poslancov, že požiada o vrátenie celého spisu a prejde k inému právnikovi.
K uzneseniu č. 137/2016 starosta obce informoval poslancov o výsledku pracovného stretnutia vlastníkov lesa nad Kapustnicami, ktoré sa uskutočnilo 6.9.2016. Výsledkom stretnutia je, že Obec Drienica bude manažovať vybudovanie prehrádzok v lese a odvodňovacieho kanála na odvod vody z miestnej komunikácie v Kapustniciach.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o výsledku stretnutia vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou Markoveň, ktorý vo väčšine nesúhlasili s predajom pozemkov pod miestnou komunikáciou. Sú skôr za dlhodobý prenájom Poslanci OcZ poverili starostu obce osloviť listom vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou Markoveň, aby sa vyjadrili k dlhodobému prenájmu svojich pozemkov za 0 Eur Obci Drienica. Miestne komunikácie je potrebné udržiavať a opravovať, preto obec potrebuje mať jasne formulované vzťahy s vlastníkmi pod týmito pozemkami.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch rokovania s primátorom Mesta Sabinov o vybudovaní cyklistického chodníka a chodníka pre peších Drienica – Sabinov. Chodník je v súlade s akčným plánom okresu Sabinov a mesto súhlasí s jeho výstavbou. Poslanci konštatovali, že chodník zlepší a hlavne zabezpečí spojenie Obce Drienica a Mesta Sabinov pre peších a cyklistov.Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 9/2016, ktoré sa týka navýšenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov – dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VÚC. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 10/2016, ktoré sa týka zvýšenia celkového rozpočtu obce v príjmovej časti na základe zvýšenia dane z nehnuteľností, dane za ubytovanie, príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a vymoženie nedoplatkov daní a poplatkov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2016. Hlasovanie: za 5 poslancov, zdržal sa 0, proti 0
k bodu č.8: Informácie starostu obce:
- k oprave miestnej komunikácie cintorín – horný koniec, ktorá bola plánovaná na tento rok, ale z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok poslanci súhlasili s určením finančných prostriedkov na túto opravu v rozpočte na rok 2017
- oprava miestnej komunikácie „Markoveň“ sa bude realizovať len v prípade, že dôjde k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov pod komunikáciou
- uskutočnenie posedenia v rámci Mesiaca úcty k starším dňa 23.10.2016 s kultúrnym programom
- uskutočnenie akcie Mikuláš dňa 10.12.2016
Starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k zmene sadzby za poskytovanie opatrovateľskej služby pre rok 2017, ktorá je schválená vo VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za sociálne služby vo výške 0,70 Eur za hodinu, lebo táto sadzba nepokrýva náklady spojené s poskytovaním tejto služby. Poslanci konštatovali, že sadzbu nie je potrebné zatiaľ zvyšovať.Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.Starosta obce predložil poslancom návrh na delegovanie p. Jozefa Kunáka za člena Rady Materskej školy v Drienici z dôvodu, že skončilo 4-ročné obdobie doterajšej rady školy. Poslanci jednohlasne schválili delegovanie p. Jozefa Kunáka.Hlasovanie: za 4 poslanci, zdržal sa 1, proti 0
k bodu č.9: - informácia starostu obce o žiadosti občanov obce na hornom konci, kde sa po rekonštrukcii vozovky III. triedy často prekračuje povolená rýchlosť vodičmi motorových vozidiel. Občania navrhujú jedno z možných riešení umiestniť radarový merač v úseku od súp. č. 125 po súp. č. 127. Poslanci sa nestotožnili s takýmto riešením. Poverili starostu obce požiadať štátnu políciu o súčinnosť pri riešení tohto problému.
- list o zákaze parkovania súkromných motorových vozidiel na miestnych komunikáciach, čo obmedzuje ich prejazd, je potrebné zaslať aj vlastníkovi rodinného domu súp. č. 86
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.11: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Miroslav Palenčár

U Z N E S E N I E
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 30.9.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 139. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 140. Návrh programu zasadnutia
 • 141. Kontrola uznesení
 • 142. Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici „Markoveň“
 • 143. Cyklistický chodník a chodník pre peších Drienica - Sabinov
 • 144. Rozpočtové opatrenie č. 9/2016
 • 145. Rozpočtové opatrenie č. 10/2016
 • 146. Delegovanie člena rady materskej školy

Uznesenie č. 139
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Štefan Beňadik
  • Dušan Šimko
  • Miroslav Fech
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Miroslav Palenčár

Uznesenie č. 140
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 141
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 142
Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici „Markoveň“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie

 • informácie starostu obce zo stretnutia s vlastníkmi pozemkov pod miestnou komunikáciou Markoveň
B. schvaľuje
 • starostu obce osloviť listom vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou Markoveň, aby sa vyjadrili k dlhodobému prenájmu pozemkov

Uznesenie č. 143
Cyklistický chodník a chodník pre peších Drienica - Sabinov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o rokovaní s Mestom Sabinov

Uznesenie č. 144
Rozpočtové opatrenie č. 9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2016

Uznesenie č. 145
Rozpočtové opatrenie č. 10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2016

Uznesenie č. 146
Delegovanie člena rady materskej školy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
deleguje p. Jozefa Kunáka za člena Rady Materskej školy v Drienici

pdf verzie dokumentov zo 14.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 4. august 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní:Pavol Olejár - ospravedlnený, Dušan Šimko - ospravedlnený
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
 • Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • Havarijná situácia miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice
 • Použitie rezervného fondu obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Milan Malcovský a Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenia boli splnené, zostáva ešte nedokončené riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča – uznesenie č. 107/2016-starosta bude kontaktovať právnika. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 predložila Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Poslanci zobrali na vedomie túto správu.
k bodu č.5: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 6/2016, ktoré sa týka navýšenia kapitálových príjmov a výdavkov z Environmentálneho fondu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2016
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 7/2016, ktoré sa týka navýšenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov – dotácie z ÚPSVaR, z recyklačného fondu a združené finančné prostriedky. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 7/2016.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za prijatie tohto VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o havarijnej situácií na miestnej komunikácií v lokalite Kapustnice. Po búrke boli na miestnu komunikácie naplavené z lesa kamene a bahno, bol celkom odplavený asfalt. Je potrebné vyčistenie, vybudovanie zadrží a odvedenie dažďovej vody pomocou kanalizačných rúr do potoka. Poslanci po prerokovaní havarijnej situácie navrhujú zvolať pracovné stretnutie všetkých vlastníkov lesa a nehnuteľnosti v jeho okolí, aby dohodol spoločný postup na zabránenie vzniku ďalších škôd s termínom do 31.8.2016.
k bodu č.9: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu na použitie rezervného fondu. Finančné prostriedky vo výške 35.000,- Eur navrhuje na kapitálové výdavky a to na spolufinancovanie projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice, na výstavbu prechodového mosta na novom chodníku v obci a grant z Nórskych fondov. Za použitie hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.10: - Starosta obce zaslal poslancom návrh VZN, ktorý sa týka prenájmu verejných priestranstiev v obci a žiadal poslancov o vyjadrenie ako riešiť situáciu s dlhodobým parkovaním a státím motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, ktoré obmedzujú ich prejazd. Po rozprave poslanci navrhujú zistiť obmedzenia parkovania na miestnych komunikáciách v zmysle platných zákonov a potom sa rozhodne aký postup zvolia.
- Starosta obce informoval poslancov o získaní dotácie z Prešovského samosprávneho kraja na oplotenie multifunkčného ihriska
- Stretnutie vlastníkov pozemkov na ulici Markoveň za účelom vysvetlenia požiadaviek obce na ich odkúpenie sa uskutoční 5.8.2016
- Dňa 13.8.2016 sa uskutoční súťaž vo varení gulášu pri kultúrnom dome od 9.00 hod.
- Starosta obce informoval, že po vyhlásení výzvy na zberný dvor v jesení sa bude obec uchádzať o získanie dotácie
- Ďalej starosta informoval poslancov o priebehu verejného obstarávania na rekonštrukciu chaty na Lysej. Z dôvodu jeho nedokončenia je riziko uskutočnenia ostatných aktivít v rámci projektu.
Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.
k bodu č.11: V diskusií vystúpil poslanec Miroslav Palenčár, ktorý navrhuje využitie plochy za kultúrnym domom na kultúrne účely – postavenie krytého pódia. Starosta odpovedal, že na realizáciu pódia nemá obec v rozpočte finančné prostriedky. Poslanec Jozef Kunák sa informoval o možnosti zberu papiera pre občanov obce – starosta obce skúsi zabezpečiť výmenu alebo odkúpenia papiera. Ďalej sa zaujímal o obecný pozemok pred p. Šoltýsovou na dolnom konci obce. Starosta obce dá uvedený pozemok vytýčiť.
k bodu č.12: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Kunák. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.13: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Miroslav Palenčár

U Z N E S E N I E
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 4.8.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 130. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 131. Návrh programu zasadnutia
 • 132. Kontrola uznesení
 • 133. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2016
 • 134. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
 • 135. Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
 • 136. Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • 137. Havarijná situácia miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice
 • 138. Použitie rezervného fondu obce

Uznesenie č. 130
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Milan Malcovský
  • Miroslav Fech
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Miroslav Palenčár

Uznesenie č. 131
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 132
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 133
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016

Uznesenie č. 134
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2016

Uznesenie č. 135
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2016

Uznesenie č. 136
Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni

Uznesenie č. 137
Havarijná situácia miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie starostu obce o havarijnej situácií na miestnej komunikácií v lokalite Kapustnice
B. Poveruje starostu obce zvolať pracovné stretnutie vlastníkov lesa PS-Háj Jakubovany, Juraj Adam a VÚC Prešov do 31.8.2016

Uznesenie č. 138
Použitie rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: použitie rezervného fondu vo výške 35.000,- Eur: na spolufinancovanie projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica v sume 7.000,- Eur, na odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice v sume 5.000,- Eur, na výstavbu prechodového mosta na novom chodníku v sume 5.000,- Eur a na spolufinancovanie grantu z Nórskych fondov v sume 18.000,- Eur.

pdf verzie dokumentov z 13.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 20. jún 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
 • Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015
 • Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2015
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2016
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica
 • Informácie o projekte z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych grantov
 • Prerokovanie PHSR obce Drienica na obdobie 2015-2023
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Malcovský, Miroslav Fech a Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce predniesol kontrolu uznesení. Uznesenie č. 107/2016 – cesta okolo Lukáča, poklady pripravuje právnik, 389/2014 – výstavba tretej lavičky cez potok v r. 2017, 67/2015 rokovanie s COOP Jednota – vysvetlenie v rôznom, 66/2015 – nesplnené, zatiaľ nedodaný zoznam vlastníkov pozemkov pod cestou na Lysú, 90/2015 –nesplnené – vysvetlenie v rôznom. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5/2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2016
k bodu č.5: Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce, starosta obce prečítal správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce. Poslanec Pavol Olejár požadoval vysvetlenie záväzkov. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce a správu nezávislého audítora a schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. Ďalej schválili krytie schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 38.703,23 Eur.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie. S výsledkami inventarizácie súhlasí. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tento zápis.
k bodu č.7: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento plán.
k bodu č.8: Starosta obce informoval, že k návrhu VZN č. 1/2016 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za prijatie tohto uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9: Starosta obce informoval o priebehu projektu a vyhlásenom verejnom obstarávaní na chatu, termín na podanie prihlášok je 21.6.2016, súťaž prebieha v súlade so zákonom o V.O. Podľa zákona o verejnom obstarávaní bude potrebné vykonať verejné obstarávanie aj na ostatný materiál a služby, ktoré sú v projekte. Spolufinancovanie obce je 15%, ukončenie projektu je 04/2017. Na spolufinancovanie budú použité bežné a kapitálové výdavky, časť v roku 2016 a časť v roku 2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu.
k bodu č.10: Poslanci obdŕžali e-mailovou poštou Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2023. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie.
k bodu č.11: Starosta obce požiadal poslanca Štefana Beňadika o vysvetlenie opakujúcich sa sťažnosti p. Sasaráka z Mestských lesov na znečisťovanie ovzdušia dymom z jeho zariadení. Poslanec Štefan Beňadik vysvetlil, že má k dispozícií stanovisko, podľa ktorého môže spaľovať bukas za určených podmienok, uznáva, že tieto boli porušené, bukas spaľuje z ekonomických dôvodov. Uvedený problém so znečisťovaním ovzdušia je možné vyriešiť spaľovaním dreva, z tohto dôvodu sa uskutoční stretnutie zástupcov MXM, Mestských lesov a Urbárskej spoločnosti - Odkúpenie pozemkov pod cestou v lokalite Kapustnice nie je vyriešené z dôvodu nesúhlasu niektorých vlastníkov so šírkou cesty, vlastníci nesúhlasia so šírkou 8 m ale iba 6 m
- Po stretnutí zástupcov obce a vlastníkov nehnuteľnosti v lokalite Pod Háj po búrke a prietrží 8. a 9.6.2016 bolo zistené, že kameňmi a bahnom bola zanesená prístupová cesta, Bude potrebné rozšíriť priekopu na zrážkovú vodu popri ceste a túto zviesť
- Starosta obce informoval o stretnutí s projektantom na vypracovanie projektu Zberného dvora
- Odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Markoveň neuskutočnené z dôvodu nesúhlasu niektorých vlastníkov. Návrh od poslancov na nové stretnutie vlastníkov s vysvetlením prečo je potrebné odkúpenie pozemkov
- Starosta obce prečítal odpoveď COOP Jednota, v ktorom nesúhlasia s výškou nájmu za pozemok pod budovou. Starosta rokoval s vedením, obec by mohla po odkúpení budovy žiadať o financie na jej rekonštrukciu, zatiaľ nie sú finančné prostriedky na jej odkúpenie. Na návrh poslanca Dušana Šimka obec dá výpoveď Zmluvy o nájme. Všetci prítomní poslanci hlasovali za vypovedanie zmluvy s COOP Jednota
- Stavebná komisia pri obecnom zastupiteľstve ukončila svoju činnosť pri riešení pozemkových úprav na dolnom konci, ďalšie úkony bude v mene vlastníkov vykonávať prípravný výbor zložený z vlastníkov pozemkov v tejto lokalite
- Podľa prieskumu dochádzky do Materskej školy v Drienici počas letných prázdnin bude dochádzať 10 detí pracujúcich rodičov, poslanec Jozef Kunák ako člen rady školy vysvetlil, aký je problém s varením pre malý počet detí a ich nevyhlasovaním rodičmi načas
- Dňa 9.7.2016 sa uskutoční Deň obce pri kultúrnom dome, pripraviť a zabezpečiť guľáš, občerstvenie, hudobnú skupinu, vystúpenie
- Starosta obce ďalej informoval o stretnutí členov pracovnej skupiny Oblastnej organizácie cestovného ruchu a príprave koncepcie rozvoja
- Starosta navrhuje počas letných prázdnin pripraviť futbalový turnaj dňa 6.8.2016 a súťaž vo varení gulášu dňa 13.8.2016, poslanec Jozef Kunák žiada, aby pri varení gulášu boli dopredu jasné podmienky, za akých bude prebiehať súťaž a vyhodnotenie
- Prebytočný majetok obce a to V3S starosta navrhuje predať na súčiastky v celku, uvedená ponuka bude zverejnená na informačných tabuliach v obci
Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.
k bodu č.12: V diskusii vystúpil poslanec Milan Malcovský, upozornil na zanesený potok a navrhuje ho vyčistiť. Starosta zistí možnosti prenajatia mechanizmov na jeho vyčistenie. Poslanec Pavol Olejár navrhuje zrezanie orechov v časti od s.č. 177 po 179, ktoré sú poškodené a môžu ohroziť bezpečnosť chodcov a motorových vozidiel. Starosta odpovedal, že zrezanie stromov je možné len mimo vegetačného obdobia. Poslanec Jozef Kunák žiadal informácie o fungovaní chladničky v Dome smútku, občania sú nespokojní s umiestňovaním zosnulých v iných zariadeniach. Starosta odpovedal, že chladiaci box prevádzkuje firma ERA a zosnulého je možné do neho uložiť. Ďalej sa informoval o ceste na dolnom konci obce za potokom okolo s.č. 228. Nový vlastník pozemku si vytýčil hranice a obecná komunikácia zasahuje do jeho pozemku. Obec v tejto časti vlastní pozemok a navrhol posunutie hranice tak, aby sa rozšírila cesta, ktorá je úzka. Starosta obce zistí vlastníctvo a preverí možnosti jej rozšírenia.
k bodu č.13: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Milan Malcovský. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.14: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 20.6.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 119. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 120. Návrh programu zasadnutia
 • 121. Kontrola uznesení
 • 122. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
 • 123. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015
 • 124. Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2015
 • 125. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
 • 126. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi Odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica
 • 127. Informácie o projektu z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych grantov
 • 128. Prerokovanie PHSR obce Drienica na obdobie 2015-2023
 • 129. Prerokovanie Zmluvy o nájme s COOP Jednota SD Prešov

Uznesenie č. 119
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Miroslav Fech
  • Pavol Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice
 • Jozef Kunák

Uznesenie č. 120
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 121
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 122
Rozpočtové opatrenie č. 5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2016

Uznesenie č. 123
Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie

 • 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 • 2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce
B. schvaľuje
 • 1. Celoročné hospodárenie bez výhrad
 • 2. Krytie schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu
 • 3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 38.703,23 Eur

Uznesenie č. 124
Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2015

Uznesenie č. 125
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Uznesenie č. 126
Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica

Uznesenie č. 127
Informácie o projekte z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych grantov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o projekte

Uznesenie č. 128
Prerokovanie PHSR obce Drienica na obdobie 2015-2023

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie 2015-2023

Uznesenie č. 129
Prerokovanie Zmluvy o nájme s COOP Jednota SD Prešov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: vypovedanie Zmluvy o nájme č. 1/2010 nájomcovi COOP Jednota Prešov SD

pdf verzie dokumentov z 12.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 2. máj 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Dušan Šimko

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
 • Prerokovanie výšky nájmu pozemkov pod budovou COOP Jednota
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Miroslav Fech a Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 4/2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2016
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o priebehu rokovania s COOP Jednotou SD Prešov ohľadom odkúpenia budovy Pohostinstva a predajne potravín, ktorú chcú odpredať podľa znaleckého posudku, čo je pre nás nevýhodné. Navrhol prehodnotiť zmluvu a zmeniť nájom pozemku iba pod budovou predajne potravín KNC 725 vo výmere 412 m2 v cene 3,00 Eur/m2. Poslanci jednohlasne schválili cenu za prenájom.
k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov o schválenej žiadosti o projekt z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych grantov č. CBC01029 s názvom „Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách“. Upozornil poslancov najmä na krátkosť času pre realizáciu verejného obstarávania na rekonštrukciu obecnej chaty na Lysej, ktorého proces je veľmi zdĺhavý a zložitý. Ďalej informoval o podmienkach, ktoré musia byť splnené pre poskytnutie finančných prostriedkov z grantu. Termín ukončenia projektu je 30.4.2017.
Po rozprave poslanci schválili realizáciu tohto projektu a poverili starostu obce podpísať projektovú zmluvu.
Hlasovanie poslancov: za 4, zdržal sa 0, proti 2 poslanci Pavol Olejár, Jozef Kunák
Starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách z výberového konania na aktualizáciu Územného plánu obce Drienica, kde sú navrhované tri varianty. Informácie poslanci zobrali na vedomie.

  Ďalej starosta obce informoval poslancov:
 • O úvodnom stretnutí vlastníkov pozemkov na dolnom konci obce, kde je plánovaná výstavba rodinných domov. Stretnutie zvoláva Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor dňa 7.5.2016 v Kultúrnom dome v Drienici k usporiadaniu vlastníctva formou jednoduchých pozemkových úprav na základe žiadosti Stavebnej komisie pre jednoduché pozemkové úpravy zriadenej pri Obecnom zastupiteľstve v Drienici.
 • O uskutočnení diskotéky dňa 3.6.2016 p. Antolom zo Sabinova v Kultúrnom dome v Drienici
 • O usporiadaní akcie pri príležitosti MDD dňa 5.6.2016
 • Uskutočniť kladenie vencov k pomníkom padlých a lampiónový sprievod dňa 6.5.2016 o 19,30 hod.
Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie prevod obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1 etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Košice za podmienky, že pomôže obci so spolufinancovaním stavby vo výške 5%. Po vybudovaní stavby a následnej 5-ročnej dobe udržateľnosti projektu tento majetok bude odpredaný za 1,00 Euro VVS, a.s. Košice, ktorá však bude prevádzkovateľom stavby ihneď po jej kolaudácii.V roku 2016 bola schválená dotácia na výstavbu kanalizácie z Environmentálneho fondu vo výške 150.000,00 Eur.
Všetci prítomní poslanci súhlasili s prevodom tohto majetku.
Hlasovanie poslancov: za 6, zdržal sa 0, proti 0
k bodu č.7: V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
k bodu č.8: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Palenčár. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.9: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik

U Z N E S E N I E
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 2.5.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 111. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 112. Návrh programu zasadnutia
 • 113. Kontrola uznesení
 • 114. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
 • 115. Prerokovanie výšky nájmu pozemkov pod budovou COOP Jednota
 • 116. Prerokovanie prevodu obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1 etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice
 • 117. Informácie starostu obce
 • 118. Prerokovanie podmienok projektu č. CBC01029 z Nórskych grantov

Uznesenie č. 111
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Palenčár
  • Miroslav Fech
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice
 • Štefan Beňadik

Uznesenie č. 112
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 113
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 114
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Uznesenie č. 115
Prerokovanie výšky nájmu pozemkov pod budovou COOP Jednota

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: výšku nájmu 3,00 Eur/m2 za pozemok KNC 725, LV 520 vo výmere 412 m2 pod budovou bývalého Pohostinstva a predajne potravín COOP Jednota SD Prešov

Uznesenie č. 116
Prerokovanie prevodu obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1 etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
súhlasí s prevodom obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1. etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. za podmienky, že VVS, a. s. Košice pomôže obci so spolufinancovaním stavby vo výške 5%. Po vybudovaní stavby a následnej 5-ročnej dobe udržateľnosti projektu tento majetok bude odpredaný za 1,00 Euro VVS, a.s., ktorá bude prevádzkovateľom stavby ihneď po jej kolaudácii.

Uznesenie č. 117
Informácie starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie tieto informácie starostu obce:

  Obecné zastupiteľstvo
 • úvodné stretnutie vlastníkov pozemkov na dolnom konci obce dňa 7.5.2016 k usporiadaniu vlastníctva formou jednoduchých pozemkových úprav na základe žiadosti Stavebnej komisie pre jednoduché pozemkové úpravy zriadenej pri Obecnom zastupiteľstve v Drienici, ktoré zvoláva Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor
 • cenové ponuky z výberového konania na vypracovanie aktualizáciu Územného plánu obce Drienica
 • usporiadanie akcie MDD dňa 5.6.2016
 • kladenie vencov a lampiónový sprievod k pomníkom padlých dňa 6.5.2016

Uznesenie č. 118
Prerokovanie podmienok projektu č. CBC01029 z Nórskych grantov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie informácie starostu obce o podmienkach poskytnutia grantu z projektu č. CBC 01029 s názvom „Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách“ z Nórskych grantov.
B. Súhlasí s podpísaním projektovej zmluvy.

pdf verzie dokumentov z 11.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 11. marec 2016

Z Á P I S N I C A
Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Milan Malcovský

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
 • Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu
 • Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1 (Mikuláš Lukáč)
 • Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obcí
 • Prerokovanie aktualizácie územného plánu obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Miroslav Palenčár a Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Navrhol do bodu programu k č. 8 doplniť text: a rozpočtové opatrenie č.2. Program so schváleným doplneným textom schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení. Nesplnené uznesenie č. 66/2015- rokovanie s vlastníkmi pozemkov pod cestou na Lysú, 67/2015 – rokovanie s Coop Jednota ešte prebieha, 389/2014 – výstavba lavičiek cez potok plnené priebežne.
k bodu č.4: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015 predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu.
k bodu č.5: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2016
k bodu č.6: Starosta obce predniesol návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na financovanie kapitálových aktivít a to spolufinancovanie projektov, obstaranie projektovej dokumentácie, pozemkov a obstaranie lavičky v celkovej výške 46.000,- Eur. Za použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní geometrického plánu na vyčlenenie nových hraníc miestnej komunikácie – pozemku parcelné číslo KNC 1119/1. Jedná sa o spornú hranicu s pozemkom vo vlastníctve Mikuláša Lukáča. Po konzultáciách s právnikom informoval poslancov o ďalšom postupe a krokoch, ktoré budú nasledovať ak obecné zastupiteľstvo rozhodne využiť služby právnika. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú postúpenie riešenie vysporiadania hraníc miestnej komunikácie KNC 1119/1 právnou cestou.
k bodu č.8: Starosta obce informoval o postupe riešenia vysporiadania vlastníctva miestnych komunikácií na ulici Markoveň. Zatiaľ sa nevyjadrili k ponuke na odkúpenie pozemkov všetci vlastníci. Dal vypracovať cenové kalkulácie na opravu miestnych komunikácií a to ulici Markoveň a ku kostolu. V súvislosti s financovaním opráv navrhol rozpočtové opatrenie č. 2/2016, ktorým sa navyšujú celkové príjmy a výdavky o sumu 14.593,- Eur, ktoré budú použité na opravu miestnych komunikácií. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 schválili všetci prítomní poslanci. Na zabezpečenie dodávateľa na opravu miestnych komunikácií obec vyhlási verejné obstarávanie.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o povinnosti obce aktualizovať územný plán obce. Pripomienky niektorých občanov sú zaevidované v podateľni obecného úradu. Po rozprave všetci poslanci poverili starostu obce začať práce na aktualizácií územného plánu obce.
k bodu č.10: Starosta obce informoval poslancov o zastavení postupu vysporiadania vlastníctva miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice z dôvodu nesúhlasu niektorých vlastníkov. Za účelom jednoduchých pozemkových úprav v dolnej časti obce na individuálnu výstavbu bola podaná žiadosť stavebnej komisie na Okresný úrad, pozemkový odbor. Ďalšie postupy zabezpečí Okresný úrad v spolupráci s obcou a s vlastníkmi jednotlivých parciel. K plánovanému zbernému dvoru v lokalite Stročinec je potrebné zabezpečiť elektrickú prípojku od transformátora pri cintoríne. Plán na jej umiestnenie je vypracovaný, bude rokovať s VSE. Navrhol poslancom, aby určili termín na usporiadanie Dňa obce. Poslanci určili deň 9.7.2016. Ďalej starosta obce požiadal poslancov o súhlas na používanie súkromného motorového vozidla na služobné cesty na území SR. Za udelenie súhlasu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: V diskusií vystúpil Pavol Olejár, ktorý žiadal starostu obce o vysvetlenie, prečo je počas školských prázdnin uzatvorená prevádzka Materskej školy. Starosta vysvetlil prítomným podmienky prevádzky MŠ. Miroslav Palenčár opakovane požadoval vypratanie priestorov za kultúrnym domom za účelom umiestnenia ihriska. V diskusií ďalej vystúpili aj ostatní poslanci k označeniu budovy nápisom Kultúrny dom. Starosta obce zistí nové cenové ponuky.
k bodu č.12: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.13: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 11.3.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 101. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 102. Návrh programu zasadnutia
 • 103. Kontrola uznesení
 • 104. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015
 • 105. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
 • 106. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu
 • 107. Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1
 • 108. Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci
 • 109. Prerokovanie aktualizácie územného plánu obce
 • 110. Používanie súkromného motorového vozidla starostom obce

Uznesenie č. 101
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Dušan Šimko
  • Miroslav Palenčár
  • Pavol Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice
 • Jozef Kunák

Uznesenie č. 102
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia s doplneným textom v bode 8: a rozpočtové opatrenie č.2

Uznesenie č. 103
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 104
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Uznesenie č. 105
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Uznesenie č. 106
Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 46.000,- Eur na

 • spolufinancovanie projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica v sume 10.000,- Eur
 • obstaranie projektovej dokumentácie na zberný dvor v sume 5.800,- Eur
 • spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia chaty na Lysej v sume 20.000,- Eur
 • obstaranie pozemkov v sume 6.500,-
 • obstaranie lavičky pre peších 3.700,- Eur

Uznesenie č. 107
Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie starostu obce
B. schvaľuje riešenie hraníc miestnej komunikácie parcelné číslo KNC 1119/1 s Mikulášom Lukáčom právnou cestou

Uznesenie č. 108
Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie starostu obce o plánovanej rekonštrukcií miestnych komunikácií v obci
B. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016

Uznesenie č. 109
Prerokovanie aktualizácie územného plánu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie starostu obce o možnosti aktualizácie územného plánu obce
B. poveruje starostu obce vykonať prieskum ohľadom vykonania aktualizácie územného plánu obce

Uznesenie č. 110

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: starostovi obce použitie súkromného motorového vozidla na služobné cesty v rámci Slovenska

pdf verzie dokumentov z 10.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 15. január 2016

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Ing. Igor Birčák, starosta obce

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie návrhu VZN o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov
 • Prerokovanie návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 10/2015
 • Rozpočtové opatrenie č. 11/2015
 • Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2016
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Jozef Kunák. Privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Zástupca starostu obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dušan Šimko, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu zástupcu starostu obce o priebežnom plnení jednotlivých uznesení.
k bodu č.4: K návrhu VZN č. 3/2015 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Po prerokovaní poslanci schválili VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov.
k bodu č.5: K návrhu VZN č. 4/2015 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Po prerokovaní poslanci schválili VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016.
k bodu č.6: Zástupca starostu obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 10/2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.7: Zástupca starostu obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 11/2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.8: Zástupca starostu obce predložil poslancom plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici na rok 2016. Plán zasadnutí poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.9: Poslanci schválili poverenie starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku – oplotenie pozemku bez súhlasu obce v blízkosti miestnej komunikácie p. Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221.
k bodu č.10: Poslanec M. Palenčár sa informoval, či je podpísaná zmluva o vývoze triedeného odpadu z obce. Zástupca starostu obce odpovedal, že vývoz triedeného odpadu je potrebné zmluvne ošetriť do 30.6.2016.
Poslanci prerokovali priebeh akcie „Tradičná obecná zabíjačka“, ktorá sa uskutoční 23.1.2016 a uskutočnenie plesu obce dňa 6.2.2016.
k bodu č.11: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Dušan Šimko. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.12: V závere sa zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 15.1.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 92. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 93. Návrh programu zasadnutia
 • 94. Kontrola uznesení
 • 95. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie Plagátov, oznamov a reklamných materiálov
 • 96. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016
 • 97. Rozpočtové opatrenie č. 10/2015
 • 98. Rozpočtové opatrenie č. 11/2015
 • 99. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici
 • 100. Poverenie starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku

Uznesenie č. 92
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Dušan Šimko
  • Milan Malcovský
  • Miroslav Palenčár
 • 2. overovateľa zápisnice Miroslav Fech

Uznesenie č. 93
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 94
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie zástupcu starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 95
Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov

Uznesenie č. 96
Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016

Uznesenie č. 97
Rozpočtové opatrenie č. 10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2015

Uznesenie č. 98
Rozpočtové opatrenie č. 11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2015

Uznesenie č. 99
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici na rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici na rok 2016

Uznesenie č. 100
Poverenie starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku – oplotenie pozemku bez súhlasu obce v blízkosti miestnej komunikácie p. Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221.

pdf verzie dokumentov z 9.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 20. novembra 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015
 • Schválenie predaja pozemku pre Štefana Hrabčáka, Drienica 120
 • Prerokovanie platu starostu obce
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 • Rozpočtové opatrenie č. 9/2015
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
 • Zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Miroslav Palenčár, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že okrem uznesenia č. 66/2015 sú všetky ostatné uznesenia splnené.
k bodu č.4: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Za schválenie tohto plánu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Za schválenie tohto plánu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2015 prečítala p. Boguská. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o predložení geometrického plánu, ktorým boli oddelené parcely KNC č. 1095/2 o výmere 108m 2 a 1095/3 o výmere 67 m2 pre Štefana Hrabčáka, Drienica 120. Zároveň bol predložený znalecký posudok Ing. Jozefa Majtnera a určená cena týchto pozemkov 640,- Eur. Oznámenie o zámere obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 7.10.2015 do 19.11.2015. Osobitným zreteľom je zabezpečenie zosuvu svahu a neobmedzovanie prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Hrabčáka.
Všetci prítomní poslanci schválili v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredať pozemky parcelné číslo KNC č. 1095/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2 a KNC 1095/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 s tým, že náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o povinnosti prerokovať plat starostu obce raz ročne. Výška aktuálneho platu je 1.416,- Eur, zvýšenie platu 680,- Eur, celkový plat 2.096,- Eur. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva schválili zvýšenie platu starostu obce od 1. novembra 2015 o 50%, to je o 708,- Eur. Plat starostu obce po schválení je 2.124,- Eur.
k bodu č.9: Starosta obce informoval o vydaní jeho príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Drienica k 31.12.2015. Menoval členov ústrednej inventarizačnej komisie: predseda Miroslav Fech, členovia Bc. Elena Boguská, Anna Onofrejová, členov čiastkových inventarizačných komisií pre MŠ a ŠJ predseda Jozef Kunák, členovia Mária Orjabincová, Mária Naďová, pre CZŠ predseda Pavol Olejár, členovia Jozef Kunák a Dušan Šimko, pre majetok obce predseda Miroslav Fech, členovia Bc. Elena Boguská, Anna Onofrejová.
k bodu č.10: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 9/2015, ktorým sa navyšuje kapitálový príjem rozpočtu obce o sumu na úhradu prác na modernizácií a rekonštrukcií viacúčelového objektu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2015.
k bodu č.11: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach. Návrh VZN č. 1/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 3.11.2015 do 20.11.2015. Informoval, že k uvedenému návrhu neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Poslanec Pavol Olejár navrhol znížiť výšky sadzieb dane uvedenej pod písm. a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, na 0,60%, u stavebných pozemkov na 0,55%, za stavby na bývanie na 0,07 Eur. Ostatní poslanci nesúhlasili so znížením. Poslanec Štefan Beňadik navrhol znížiť sadzbu dane za ubytovanie. Po rozprave k tejto sadzbe sa poslanci dohodli na zmene sadzby dane za ubytovanie na 0,40 Eur. Za prijatie VZN č. 1/2015 so zmenou sadzby dane za ubytovanie 0,40 Eur hlasovali: Miroslav Fech, Štefan Beňadik, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko. Zdržal sa: Pavol Olejár
k bodu č.12: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN č. 2/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 3.11.2015 do 20.11.2015. K tomu návrhu neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Predkladateľ návrhu na základe vydaného usmernenia Ministerstva životného prostredia navrhuje doplniť do VZN nový text a o množstvom zbere pre drobný stavebný odpad. Všetci prítomní poslanci schválili VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s doplneným novým textom.
k bodu č.13: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 3.11.2015 do 20.11.2015. K návrhu rozpočtu neboli prijaté žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Finančná komisia po prerokovaní rozpočtu odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce, ktorá odporúča obecnému zastupiteľstvu rozpočet na rok 2016 schváliť a rozpočty na roky 2017-2018 zobrať na vedomie. Poslanec Miroslav Palenčár upozornil na nedostatočnú výšku rozpočtovaných výdavkov na kultúrne akcie a podujatia na rok 2016. Zvýšenie výdavkov na kultúrne podujatia bude riešené formou rozpočtových opatrení v priebehu roka 2016. Za schválenie rozpočtu na rok 2016 hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet na roky 2017-2018 zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
k bodu č.14: Starosta obce vysvetlil prítomným, že zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom z dôvodu predpokladaných budúcich vysporiadaní miestnych komunikácií v obci. Všetci prítomní poslanci schválili tento zámer.
k bodu č.15: Starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcich činnostiach spojených s riešením miestnej komunikácie a výstavbe plota Mikulášom Lukáčom. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce nesúhlasiť s výstavbou plota a napísať list v tomto znení pre Spoločný stavebný úrad, s odvolaním sa na porušenie cestného a vodného zákona.
Starosta obce informoval prítomných o stretnutí vlastníkov nehnuteľnosti – pozemkov na ulici „Markoveň“ za účelom vysporiadania vlastníctva cesty, ktorá je na ich pozemkoch. Na stretnutí bolo navrhnuté, aby obec odkúpila uvedené pozemky a navrhnutá cena bola 3,- Eura za m2. Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie pozemkov parcelné čísla KNC 1103, 1104,1105,1106 a 1107 zastavané plochy a nádvoria za cenu 3,- Eurá za m2.
Ďalej starosta informoval, že k spracovaniu žiadosti o financovanie projektu výstavby zberného dvora na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z obce je potrebné doložiť nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku a tým je Urbárska spoločnosť PS Drienica. Obecné zastupiteľstvo súhlasí a poveruje starostu obce jednať s Urbárskou spoločnosťou PS Drienica o nájme časti parcely KNE 191 orná pôda.
Informoval poslancov o zbere konárov a lístia v priebehu jesene od občanov obce. Zvážaním tohto odpadu bol narušený harmonogram ostatných prác robotníkov. Požiadal poslancov o návrhy, ako ďalej riešiť likvidáciu tohto odpadu.
S p. Hudákovou, vlastníčkou rodinného domu s. č. 70 bolo dohodnuté, že obec do priekopy, ktorá prechádza cez jej pozemok uloží potrubie a zasype ju. O tejto činnosti bude spísaná zmluva.
Cesta od obchodu do rekreačnej oblasti je od 15.11.2015 zaradená do siete ciest III. triedy. Po rokovaní zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude podpísaná zmluva o prevode majetku do siete PSK.
Starosta obce informoval poslancov o rokovaní s p. Šurinom Jaroslavom, vlastníkom pozemku KNC 398 v dolnej časti obce, za účelom jej odkúpenia na miestnu komunikáciu. Požaduje výmenu v tejto lokalite alebo predá za cenu 10,- Eur za m2. Obecné zastupiteľstvo nemá v tejto lokalite pozemok na výmenu a na požadovanú cenu nemá dostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce. Poslanci navrhujú oznámiť p. Škovranovej Elene, že vzhľadom k tomu, že obec nezíska prístup k plánovanej miestnej komunikácií, jej pozemok KNC 397 nebude zatiaľ odkupovať.
Ďalej informoval poslancov o rokovaní s firmou ERA, ktorá zabezpečí prevádzku chladiaceho boxu v Dome smútku pre zosnulých. Informoval o zelenom háji na cintoríne a požiadavke na jeho úpravu, o ponuke firmy EPOS o tabuli na označenie kultúrneho domu a o poverení p. Kunáka na zastupovanie počas dlhodobej neprítomnosti starostu obce.
k bodu č.16: V diskusií vystúpil poslanec Pavol Olejár, ktorý upozornil na nefunkčné priekopy okolo komunikácií v obci. Starosta obce odpovedal, že je v záujme obce aj občanov udržiavať si funkčné priekopy a s robotníkmi, ktorých má k dispozícií nie je možné všetko zabezpečiť.Pre zabezpečenie výstavby chodníkov je pripravená projektová dokumentácia, ktorú si poslanci pozreli a pripomienkovali. Poslanec Miroslav Palenčár upozornil starostu obce na nedokončené práce a neporiadok na multifunkčnom ihrisku. Starosta obce odpovedal, že na ihrisku sa bude pracovať na jar a je možné zvolať aj brigádu na niektoré práce.
k bodu č.17: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie..
k bodu č.18: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 20.11.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 76. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 77. Návrh programu zasadnutia
 • 78. Kontrola uznesení
 • 79. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 • 80. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
 • 81. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. Polrok 2015
 • 82. Schválenie predaja pozemku pre Štefana Hrabčáka, Drienica
 • 83. Prerokovanie platu starostu obce
 • 84. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 • 85. Rozpočtové opatrenie č. 9/2015
 • 86. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
 • 87. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 88. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
 • 89. Zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami
 • 90. Odkúpenie pozemkov v lokalite „Markoveň“
 • 91. Zámer prenajať časť pozemku KNE 191 od Urbárskej spoločnosti PS Drienica

Uznesenie č. 76
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Štefan Beňadik
  • Miroslav Fech
  • Miroslav Palenčár
 • 2. overovateľa zápisnice Pavol Olejár

Uznesenie č. 77
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 78
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 79
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2015

Uznesenie č. 80
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Uznesenie č. 81
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie : správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Uznesenie č. 82
Schválenie predaja pozemku pre Štefana Hrabčáka, Drienica 120

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: predaj obecných pozemkov pre Štefana Hrabčáka, bytom Drienica 120 a to parcelné číslo KNC 1095/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2 a KNC 1095/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa §9a, ods. 8 písm. e/, ktorým je zabezpečenie zosuvu svahu a neobmedzovanie prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Hrabčáka. Uvedené parcely boli vytvorené Geodet Sabinov geometrickým plánom zo dňa 12.10.2015 a overené Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom č. G1-527/2015 zo dňa 26.10.2015. Cena za uvedené nehnuteľnosti je 640,- Eur a bola určená znaleckým posudkom Ing. Jozefa Majtnera LipanyNáklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci.Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7, prítomní: 7, za: 7

Uznesenie č. 83
Prerokovanie platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: zvýšenie platu starostu obce Ing. Igora Birčáka o 50% vo výške 708,00 Eur od 1. novembra 2015 podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994.

Uznesenie č. 84
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: príkaz starostu obce a vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015

Uznesenie č. 85
Rozpočtové opatrenie č. 9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 9/2015

Uznesenie č. 86
Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 1/2015 o miestnych daniach so zmenou sadzby dane za ubytovanie v § 4 ods. 2 na 0,40 Eur

Uznesenie č. 87
Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadys doplneným textom:
v § 3 pod názvom:
A. Množstvový zber pre zmesový komunálny odpad
V § 3 pod ods. 4:
B. Množstvový zber pre drobný stavebný odpad
Obec Drienica zavádza tento množstvový zber pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona.
Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na miesto určené obcou.
Poplatník uhradí poplatok v deň odovzdania drobného stavebného odpadu takto:
- v hotovostí do pokladnice obce pri platbách do 300,00 Eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za miestny poplatok
- peňažným poštovým poukazom

Uznesenie č. 88
Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
1.schvaľuje: rozpočet na rok 2016
2.berie na vedomie:
A. rozpočty na roky 2017 a 2018
B. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
C. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu

Uznesenie č. 89
Zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami

Uznesenie č. 90
Odkúpenie pozemkov v lokalite „Markoveň“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: odkúpenie pozemkov parcelné čísla KNC 1103, 1104, 1105, 1106 a 1107, zastavané plochy a nádvoria za cenu 3,- Eurá za m2 od vlastníkov

Uznesenie č. 91
Zámer prenajať časť pozemku KNE 191

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
1.schvaľuje: zámer obce Drienica prenajať časť pozemku parcelné číslo KNE 191 orná pôda od Urbárskej spoločnosti PS Drienica za účelom zriadenia zberného dvora
2.poveruje: starostu obce rokovať s Urbárskou spoločnosťou PS Drienica o nájme časti pozemku parcelné číslo KNE 191

pdf verzie dokumentov z 8.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 2. októbra 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Hostia: Jozef Malcovský, Ing. Jozef Klučiar, Ing. Igor Škovran, Štefan Hrabčák

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prejednanie možnosti prenájmu cesty na Lysu
 • Prerokovanie možnosti nájmu budovy Coop Jednota Prešov
 • Žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2015
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že okrem uznesení 372/2014 a 389/2014 sú všetky ostatné uznesenia sú splnené.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Jozefa Malcovského v zastúpení chatárov v lokalite Lysá o možnosti vysporiadania lesnej prístupovej cesty v lokalite Lysa. Udelil slovo Jozefovi Malcovskému, ktorý informoval poslancov, že prístupová cesta na Lysu je v zlom technickom stave a v prípade jej rekonštrukcie prostredníctvom eurofondov ako lesnej prístupovej cesty je podmienka vlastníctva, alebo jej nájmu. Ďalej udelil slovo Ing. Jozefovi Klučiarovi, ktorý informoval poslancov že vlastníkmi týchto pozemkov sú Urbárska spoločnosť PS Drienica, Mestské lesy Sabinov, Lesy š.p. a súkromní vlastníci. Na túto cestu bol vypracovaný geometrický plán a cesta je v katastri nehnuteľnosti pre všetkých vlastníkov zapísaná v stave „C“. Nájom zo strany obce by mal byť minimálne 49 až 99 rokov. Starosta obce vyzval poslancov aby sa vyjadrili k možnosti získania uvedenej cesty obcou do nájmu a upozornil na náklady spojené s letnou a zimnou údržbou cesty. Po rozprave poslanci rozhodli, aby starosta obce oslovil všetkých účastníkov a vlastníkov za účelom možnosti dlhodobého nájmu /99 rokov/ uvedených parciel. Ing. Klučiar dodá zoznam dotknutých firiem a osôb.
k bodu č.5: Starosta obce informoval o rokovaniach s Coop Jednota SD Prešov. Z tohto rokovania sú 3 varianty. Prvý variant je ponuka Coop Jednoty na prenájom budovy obci za 500,- Eur ročne, druhý variant je nájom pozemkov od obce len pod budovou, tretí variant je možnosť odkúpenia budovy v cene cca 60.000,- Eur. Po prerokovaní uvedených možnosti poslanci poverujú starostu obce rokovať s Coop Jednotou o možnostiach prehodnotenia ceny za odpredaj budovy Coop Jednota obci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku, ktorý priamo hraničí s jeho pozemkom a tento pozemok sa v mokrom počasí zosúva na miestnu komunikáciu a bráni im v prístupe na ich nehnuteľnosti. Udelil slovo p. Hrabčákovi, ktorý prítomným vysvetlil, že na vlastné náklady chce opraviť tento svah a chce ho získať do osobného vlastníctva. Všetci poslanci schválili v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer odpredať časť obecného pozemku z parcelného čísla KNE 76 s tým, že kupujúci si na vlastné náklady dá vypracovať geometrický plán na oddelenie tejto parcely, dá vypracovať znalecký posudok na určenie kúpnej ceny a uhradí náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľnosti.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancov rozpočtové opatrenie č. 8/2015, ktorým sa navyšuje rozpočet obce v kapitálovej časti o finančné prostriedky na úhradu faktúry za modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. /podľa prílohy/ Poslanci zobrali na vedomie uvedené opatrenie.
k bodu č.8: Starosta obce informoval o výsledku zaraďovania miestnej komunikácie do siete ciest PSK od obchodu po konečnú zastávku SAD. Po všetkých schvaľovacích úkonoch je potrebné prijať uznesenie obce o prevode vlastníctva pre PSK v správe SÚC PSK. Všetci prítomní poslanci schválili prevod vlastníctva pre PSK v správe SÚC PSK.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o rokovaniach s p. Elenou Škovranovou o cene za parcelu KNC 389 a to 6,70 Eur za m2. Poslanci berú na vedomie túto informáciu a zároveň poverujú starostu obce rokovať s p. Jaroslavom Šurinom o odkúpení jeho pozemku parcelné číslo KNC 398.
Starosta obce podal informácie o výsledku rokovania s p. Mikulášom Lukáčom o zámene časti pozemku v jeho vlastníctve za časť pozemku vo vlastníctve obce za účelom rozšírenia obecnej komunikácie pred jeho nehnuteľnosťou. Pán Lukáč požaduje okrem zámeny za pozemok sumu 200,- Eur. Poslanci po rozprave nesúhlasili s touto požiadavkou. Za zámenu časti pozemku bez finančnej náhrady hlasovali šiesti poslanci. Poslanec Malcovský sa zdržal hlasovania.
Ďalej starosta informoval o zámere dať vypracovať projektovú dokumentáciu na miestne komunikácie za účelom budúcej rekonštrukcie a opravy ciest v obci. Na ulici v lokalite Markoveň je potrebné vysporiadať vlastníctvo. Za týmto účelom poslanci poverili starostu obce zvolať pracovné stretnutie. Starosta obce podal poslancom informáciu o rokovaní s p. Alžbetou Lukáčovou a jej nesúhlase s uložením rúr do priekopy, ktorá prechádza cez jej pozemok.
Ďalej starosta predložil poslancom návrh na dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov na chate, ktorým sa predlžuje termín nájmu do 31.12.2019. Všetci prítomní poslanci súhlasili s týmto dodatkom.
Starosta obce informoval poslancov o termíne konania stretnutia s občanmi obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a to dňa 8.11.2015. Ďalej ich informoval o vypracovaní informačných tabúľ na označenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu a tiež možnosti umiestnenia kontajnera na zber nepotrebného šatstva, ktorý bude umiestnený pri budove Obecného úradu.
Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková informovala poslancov o návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015. Túto informáciu poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.9: V diskusií vystúpil poslanec Miroslav Fech, ktorý sa žiadal informácie o termíne dokončenia chodníka k obchodu. Starosta obce odpovedal, že robotníci skončili práce na cintoríne a v najbližších dňoch budú dokončovať túto stavbu. Poslanci Jozef Kunák a Pavol Olejár žiadali informácie o nevyužívaní chladiaceho boxu v Dome smútku, navrhli zabezpečiť záves na prikrytie katafalku. Starosta obce zistí možnosti umiestňovania zosnulých v našom chladiacom boxe v pohrebných službách a zakúpenia závesu. Informoval o riešení cesty na cintoríne a hroboch, ktoré do nej zasahujú.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 2.10.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 63. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 64. Návrh programu zasadnutia
 • 65. Kontrola uznesení
 • 66. Prejednanie možnosti prenájmu cesty na Lysu
 • 67. Prerokovanie možnosti nájmu budovy Coop Jednota Prešov
 • 68. Žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku
 • 69. Rozpočtové opatrenie č. 8/2015
 • 70. Prevod vlastníckeho práva miestnej komunikácie pre PSK v správe SÚC PSK
 • 71. Zámenu pozemku vo vlastníctve obce za pozemok vo vlastníctve Mikuláša Lukáča
 • 72. Predaj pozemku vo vlastníctve Eleny Škovranovej
 • 73. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov chaty na Lysej
 • 74. Umiestnenie kontajnera na zber šatstva
 • 75. Vlastníctvo pozemkov na ulici v lokalite Markoveň

Uznesenie č. 63
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Miroslav Palenčár
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice Pavol Olejár

Uznesenie č. 64
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 65
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 66
Prejednanie možnosti prenájmu cesty na Lysu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce osloviť všetkých vlastníkov pozemkov pod lesnou cestou na Lysu za účelom možnosti dlhodobého prenájmu pozemkov obcou

Uznesenie č. 67
Prerokovanie možnosti nájmu budovy Coop Jednota Prešov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce rokovať s Coop Jednota Prešov o možnostiach prehodnotenia ceny za odpredaj budovy obci

Uznesenie č. 68
Žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje zámer odpredať časť obecného pozemku z parcelného čísla KNE 76 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Kupujúci zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na oddelenie tejto parcely, vypracovanie znaleckého posudku na určenie kúpnej ceny a zabezpečí vklad do katastra nehnuteľnosti.Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7, prítomní: 7, za zámer odpredať: 7

Uznesenie č. 69
Rozpočtové opatrenie č. 8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2015

Uznesenie č. 70
Prevod vlastníckeho práva miestnej komunikácie pre PSK v správe SÚC PSK

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje prevod vlastníckeho práva miestnej komunikácie v dĺžke 1,556 km od uzlového bodu 2744A053 v pôvodnom staničení km 0,000 – km 1,556 z vlastníctva Obce Drienica do vlastníctva PSK v správe SÚC PSK, za kúpnu cenu 1,00 Eur v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 7, za prevod majetku: 7

Uznesenie č. 71
Zámenu pozemku vo vlastníctve obce za pozemok vo vlastníctve Mikuláša Lukáča

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce rokovať s p. Mikulášom Lukáčom o možnosti zámeny časti pozemku z parcely KNC 452 o výmere 3 m2 vo vlastníctve p. Lukáča za 33 m2 z parcely KNC 1119/1 vo vlastníctve obce z dôvodu vysporiadania miestnej komunikácie bez finančnej náhrady

Uznesenie č. 72
Predaj pozemku vo vlastníctve Eleny Škovranovej

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie o predaji pozemku KNC 397 vo vlastníctve Eleny Škovranovej o výmere 1240 m2 za cenu 6,70 Eur za 1 m2
poveruje starostu obce rokovať s p. Jaroslavom Šurinom o možnosti odkúpenia jeho pozemku

Uznesenie č. 73
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov chaty na Lysej

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov chaty na Lysej v čl. III so zmenou doby nájmu do 31.1.2019

Uznesenie č. 74
Umiestnenie kontajnera na zber šatstva

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce rokovať o možnosti umiestnenia kontajnera na zber šatstva v obci

Uznesenie č. 75
Vlastníctvo pozemkov na ulici v lokalite Markoveň

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce zvolať pracovné stretnutie vlastníkov nehnuteľnosti na ulici v lokalite Markoveň za účelom vysporiadania vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou

pdf verzie dokumentov zo 7.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 24. augusta 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Dušan Šimko, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, Margita Olejárová, hlavný kontrolór, Ing. Mária Galeštoková , kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra
Hostia: Ing. Eduard Vokál, Ing. Stanislav Ondirko

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Voľba hlavného kontrolóra
 • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov chaty na Lysej
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015
 • Kúpne zmluvy o prevode vlastníckeho práva medzi Obcou Drienica a vlastníkmi pozemkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie
 • Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2015
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Miroslav Fech, Štefan Beňadik, za overovateľa zápisnice Dušan Šimko.
Starosta obce navrhol poslancom schváliť zmenu programu zasadnutia z dôvodu účasti hostí. Pod bodom č.5 text: Možnosť vstupu Obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného ruchu. Ostatné body programu očíslovať od č. 6 po č. 14.
Ďalej navrhol nový text bodu č.8 (predtým bod č.7): Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie.
Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program s doplneným bodom a zmeneným textom bodu č. 8 schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že podklady k uzneseniu č. 20B./2015 sa pripravujú, uznesenie č. 33/2015 – prebieha rokovanie s p. Lukáčom, ostatné uznesenia prijaté v roku 2015 boli splnené. Uznesenia z roku 2014 č. 359 – kúpa pozemku v lokalite Kapustnice – zmluva odoslaná na podpis, č. 372 – kontokorentný úver nebol použitý a bude zrušený do 1 roka od požiadania. Uznesenie č. 389 lavičky cez potok – bude zadaná žiadosť cez elektronické trhovisko. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č.4: Poslanec Jozef Kunák predstavil poslancom Ing. Máriu Galeštokovú, jedinú kandidátku na funkciu hlavného kontrolóra. Oznámil, že v prihláške sú doložené všetky potrebné doklady, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Starosta obce požiadal kandidátku, aby predniesla poslancom koncepciu kontrolnej činnosti.
Po príhovore kandidátky starosta obce pristúpil k hlasovaniu. Všetci poslanci schválili Ing. Máriu Galeštokovú za hlavného kontrolóra obce.
k bodu č.5: Starosta udelil slovo Ing. Eduardovi Vokálovi , ktorý informoval poslancov o systéme fungovania a financovania oblastnej organizácie cestovného ruchu. Obec Drienica má byť v poradí 5. zakladajúcim členom organizácie spolu s Mestom Prešov, Mestom Lipany, Mestom Sabinov a Mestom Veľký Šariš. Poslanci obdŕžali dôvodovú správu, v ktorej sú uvedené podrobné informácie o fungovaní tejto organizácie. Poslanec Dušan Šimko konštatoval, že pre obec by malo byť členstvo prínosom hlavne v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Po diskusii všetci prítomní poslanci schválili vstup Obce Drienica do organizácie ako zakladajúceho člena.
k bodu č.6: Poslanec Dušan Šimko informoval poslancov o doručení jednej ponuky na prenájom nebytových priestorov Chaty na Lysej od firmy Slavconet s.r.o., Komenského 8, 083 01 Sabinov. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži boli v ponuke splnené. Cena nájmu je vo výške 120,00 Eur mesačne a fakturácia Obce Drienica za služby spojené s užívaním nebytového priestoru, t.j. energie, voda, vykurovanie, vývoz fekálií zo žumpy a pod. Všetci poslanci schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy s uvedenou firmou na dobu do 31.1.2018.
k bodu č.7: Pani Margita Olejárová prečítala Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015. Správu zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce navrhol poslancom schváliť odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice podľa doložených listov vlastníctva a návrhu geometrického plánu (viď prílohy) v cene 1,00 Eur za každý pozemok bez ohľadu na výmeru.
Po diskusii všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie jednotlivých pozemkov za 1,00 Eur.
k bodu č.9: Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 5/2015, ktorým vykonal zmeny v rozpočte(viď prílohu). Uvedené rozpočtové opatrenie zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.10: Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 6/2015 s návrhom na zmenu v rozpočte (viď prílohu). Uvedené rozpočtové opatrenie všetci prítomní poslanci schválili.
k bodu č.11: Starosta obce predložil poslancom návrh na odkúpenia pozemku parcelné číslo KNC 397 od Škovranovej Eleny, Drienica 63 na dolnom konci obce, ktorý by mohol v budúcnosti slúžiť na odvodnenie pozemkov v hornej časti tejto lokality. Poslanci poverili starostu obce rokovať s vlastníkom o cene pozemku. Starosta obce predložil poslancom návrh na použitie rezervného fondu vo výške 53.000,- Eur na kapitálové výdavky, ktoré obec použije na financovanie projektovej dokumentácie na obstaranie chodníkov, zberného dvora a miestnych komunikácií, na kúpu pozemkov a na dofinancovanie prác na Modernizácií a rekonštrukcií verejného osvetlenia v obci. Poslanci jednohlasne schválili použitie rezervného fondu.Ďalej starosta informoval poslancov o ponuke LED žiaroviek a trubíc od VSE, a.s. Košice a o zámere do budúcnosti, aby kancelária obecného úradu bola v priestoroch zasadačky. Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.
k bodu č.12: V diskusii vystúpil poslanec Palenčár s návrhom na zabezpečenie kontajnerov na triedený odpad do každej domácnosti a navrhoval vývoz komunálneho odpadu každý týždeň. Starosta obce reagoval tým, že nové kontajnery a vývoz každý týždeň by veľmi zvýšili náklady a následne aj poplatok za komunálne odpady.
k bodu č.13: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Palenčár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Dušan Šimko

U Z N E S E N I E
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 24.8.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 49. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 50. Návrh programu zasadnutia
 • 51. Kontrola uznesení
 • 52. Voľba hlavného kontrolóra obce
 • 53. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov chaty na Lysej
 • 54. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2015
 • 55. Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie
 • 56. Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
 • 57. Rozpočtové opatrenie č. 6/2015
 • 58. Možnosť vstupu Obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného ruchu
 • 59. Návrh na schválenie odmeny doterajšiemu hlavnému kontrolórovi
 • 60. Súhlas pre novozvoleného hlavného kontrolóra podľa §18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb.
 • 61. Návrh na odkúpenie pozemku KNC 397
 • 62. Použitie rezervného fondu obce

Uznesenie č. 49
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Palenčár
  • Miroslav Fech
  • Štefan Beňadik
 • 2. overovateľa zápisnice Dušan Šimko

Uznesenie č. 50
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia
1. S doplneným bodom programu: č. 5. Možnosť vstupu Obce Drienica do Oblastnej organizácie cestovného ruchu.
2. Ostatné body programu prečíslovať od č.6 po č.14.
3. S novým textom bodu č.8 (predtým bod č.7): Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie.

Uznesenie č. 51
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 52
Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
volí Ing. Máriu Galeštokovú za hlavného kontrolóra obce Drienica
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 53
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov chaty na Lysej

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje nájom nebytových priestorov chaty Lysa pre firmu Slavconet s.r.o., Komenského 8, 083 01 Sabinov do 31.1.2018 za podmienok uvedených vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a podľa podaného návrhu.
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 54
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015

Uznesenie č. 55
Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A.schvaľuje: 1. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 584/101, LV 1826, o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
2. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 585/101, LV 942, o výmere 31 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
3. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 586/101, LV 748, o výmere 22 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
4. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 587/101, LV 1872, o výmere 80 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
5. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 588/101, LV 141, o výmere 64 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
6. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 589/101, LV 802, o výmere 73 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
7. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 590/101, LV 792, o výmere 101 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
8. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 591/101, LV 73, o výmere 22 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
9. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 593/101, LV 1873, o výmere 17 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
10. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 1655/4, LV 265, o výmere 17 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
11.Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 1655/5, LV 529, o výmere 49 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
12. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 1655/7, LV 970, o výmere 77 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 56
Rozpočtové opatrenie č. 5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2015

Uznesenie č. 57
Rozpočtové opatrenie č. 6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2015

Uznesenie č. 58
Možnosť vstupu Obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného ruchu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje vstup Obce Drienica do Oblastnej organizácie cestovného ruchu ako 5. zakladajúceho člena.
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 59
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje odmenu doterajšiemu hlavnému kontrolórovi vo výške 30% z mesačného platu za obdobie od 1.1.2015 do skončenia funkčného obdobia.
Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 60
Schválenie súhlasu novozvolenému hlavnému kontrolórovi podľa § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb.

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje súhlas novozvolenému hlavnému kontrolórovi na podnikanie, na vykonávanie inej zárobkovej činnosti a na členstvo v riadiacich, kontrolných a dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 61
Návrh na odkúpenie pozemku KNC 397, k. ú. Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
pveruje starostu obce rokovať s vlastníkom pozemku KNC 397 o jeho predajnej cene.

Uznesenie č. 62
Použitie rezervného fondu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky vo výške 53.000,- Eur a to na obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníkov v sume 7.200,- Eur, na obstaranie projektovej dokumentácie na zberný dvor v sume 5.800,- Eur, na obstaranie projektovej dokumentácie na miestne komunikácie v sume 20.000,- Eur, na obstaranie pozemkov v sume 10.900,- Eur a na dofinancovanie prác na Rekonštrukcií a modernizácií verejného osvetlenia v obcí v sume 9.100,- Eur

pdf verzie dokumentov zo 6.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 19. jún 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Neprítomní: Štefan Beňadik, Dušan Šimko - ospravedlnení

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 • Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
 • Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2014
 • Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
 • Prerokovanie Zmluvy o nájme pozemkov s nájomcom COOP Jednota Prešov
 • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov Chaty na Lysej
 • Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce
 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský a za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že podklady k uzneseniu č. 20B./2015 sa pripravujú, uznesenie č. 33/2015 – nesplnené, je potrebné rokovať s p. Lukáčom, ostatné uznesenia prijaté v roku 2015 boli splnené. Uznesenia z roku 2014 č. 359 – kúpa pozemku v lokalite Kapustnice – zmluva odoslaná na podpis, č. 372 – kontokorentný úver nebol použitý a bude zrušený do 1 roka od požiadania. V prípade žiadosti o zrušenie je táto spoplatnená bankou. Uznesenie č. 389 lavičky cez potok – bude zadaná žiadosť cez elektronické trhovisko. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č.4: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Všetci prítomní poslanci hlasovali za tento plán.
k bodu č.5: Starosta obce predložil inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014. Túto správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie. Ďalej predložil návrh inventarizačnej komisie na vyradenie zmarenej investície a to projektov na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu z r. 2007 a 2008. Na uvedené projekty sa obci nepodarilo získať finančné prostriedky z fondov EÚ, terajšia modernizácia a rekonštrukcia sa uskutočňuje podľa nového projektu. Za vyradenie zmarenej investície hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil návrh záverečného účtu obce za rok 2014 a správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014. Hlavný kontrolór obce Margita Olejárová predniesla odborné stanovisko k záverečnému účtu. Za uzatvorenie záverečného účtu Obce Drienica za rok 2014 s výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad hlasovali všetci prítomní poslanci. Za použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 v sume 56.360,33 Eur na tvorbu rezervného fondu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 4/2015, ktorým vykonal zmeny v rozpočte.(v prílohe) Uvedené rozpočtové opatrenie berú poslanci na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom Zmluvu o nájme pozemkov s COOP Jednota Prešov. Na základe ich požiadavky bude kontaktovať COOP Jednotu Prešov a rokovať o zmene podmienok nájmu pozemkov, vzhľadom k tomu, že budova je nevyužitá.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o tom, že do obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov sa neprihlásil žiadny uchádzač. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce vykonať nové kolo obchodnej verejnej súťaže s tým, že cena za nájom bude 120,- Eur mesačne. Všetci prítomní poslanci hlasovali za vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov chaty na Lysej.
k bodu č.10: Starosta obce informoval poslancov o ukončení funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce k 7.9.2015. Po rozprave poslancov bol určený úväzok hlavnému kontrolórovi na nové funkčné obdobie 4 hodiny týždenne. Za tento úväzok hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: Starosta obce informoval poslancov o povinnosti vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. Poslanci obecného zastupiteľstva vyhlasujú voľbu hlavného kontrolóra na deň 24.8.2015. Termín podania prihlášky do 7.8.2015, miesto a spôsob podania prihlášky: Obec Drienica, obecný úrad Drienica 168, v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra – neotvárať“, kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplne stredne vzdelanie, iné predpoklady: komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti, morálna bezúhonnosť, prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti výhodou, zoznam požadovaných dokladov. Schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce verejným hlasovaním, dĺžku prezentácie svojej koncepcie formou osobného vystúpenia na zasadnutí Ocz v rozsahu max. 5 minút, komisiu na otváranie obálok v zložení Pavol Olejár, Jozef Kunák a Milan Maľcovský.
k bodu č.12: Starosta obce požiadal poslancov o doloženie návrhov na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho plánu obce. Poslanec Palenčár navrhol zaradiť rekonštrukciu mostov a rekonštrukciu miestnych komunikácií, ďalej boli podané aj iné návrhy, ktoré budú zapracované do PHSR. Starosta obce informoval o pozvaní mládeže a sprievodu do Maďarska v dňoch 18. – 22.8.2015.
k bodu č.13: V diskusií vystúpil poslanec Kunák a informoval o výsledkoch rokovania rady školy v Materskej škole v Drienici. Starosta obce informoval poslancov o zabezpečení vybavenia MŠ a prevádzky počas letných prázdnin. Poslanec Malcovský žiadal o zabezpečenie skladu na vybavenie a náradie na multifunkčnom ihrisku. Starosta obce zistí možnosti zakúpenia hotového skladu. Poslanec Olejár žiadal o informácie o ponuke projektu VVS a.s. „Napojme sa“. Starosta obce informoval o vyhlásení relácie v miestnom rozhlase.
k bodu č.14: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.15: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 24.4.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 38. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 39. Návrh programu zasadnutia
 • 40. Kontrola uznesení
 • 41. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 • 42. Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
 • 43. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2014
 • 44. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
 • 45. Prerokovanie Zmluvy o nájme pozemkov s nájomcom COOP Jednota Prešov
 • 46. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže o nájme nebytových priestorov Chaty na Lysej
 • 47. Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce
 • 48. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
p class="uzneseniehlavicka">Uznesenie č. 38
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Miroslav Palenčár
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice Jozef Kunák

Uznesenie č. 39
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 40
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 41
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

Uznesenie č. 42
Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2014

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
B. schvaľuje vyradenie zmarenej investície – Projektu na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu z r. 2007 a 2008 v sume celkom 6.240,46 Eur

Uznesenie č. 43
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. schvaľuje: 1. celoročné hospodárenie bez výhrad
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 v sume 56.360,33 Eur na tvorbu rezervného fondu
B. berie na vedomie: 1. Správu audítora za rok 2014
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014

Uznesenie č. 44
Rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Uznesenie č. 45
Prerokovanie Zmluvy o nájme pozemkov s nájomcom COOP Jednota Prešov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce rokovať s vedením COOP Jednota Prešov o výške nájmu pozemkov vo vlastníctve obce

Uznesenie č. 46
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov Chaty na Lysej

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov
B. schvaľuje:
1.
nájom nebytových priestorov Chaty na Lysej na pozemku parcelné číslo KNC 1559 formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s týmito podmienkami:
záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
- návrh ceny za nájom nehnuteľnosti minimálne 120,- Eur na mesiac
- doba nájmu uzavretá na dobu určitú do 31.1.2018
- účel nájmu nebytového priestoru na obchodné účely (okrem pohostinskej činnosti) napr. na kancelárske účely, skladovacie účely a prevádzkovanie služieb
- služby spojené s užívaním (voda, vykurovanie, vývoz fekálií) hradí nájomca na základe štvrťročnej fakturácie
- služby spojené s užívaním energie hradí nájomca raz ročne na základe vyúčtovania energií dodávateľom
ďalšie podmienky súťaže:
- v prípade získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu tejto nehnuteľnosti odstúpiť od uzatvorenej zmluvy s výpovednou lehotou 2 mesiace
- nájomca nesmie zveľaďovať a rekonštruovať nehnuteľnosť bez písomného súhlasu prenajímateľa okrem bežnej údržby
- nájomca nesmie prenajať nehnuteľnosť ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe bez predošlého písomného súhlasu obecného zastupiteľstva
- prenajímateľ si vyhradzuje právo u nájomcu 1x ročne poskytnúť obci Drienica nehnuteľnosť na víkend (v letnom období) na kultúrne podujatie
- vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
- návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku
2. komisiu v zložení: starosta obce Ing. Igor Birčák, Miroslav Fech a Dušan Šimko na vyhodnotenie ponúk v obchodnej verejnej súťaži

Uznesenie č. 47
Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
určuje úväzok hlavného kontrolóra obce na 4 hodiny týždenne

Uznesenie č. 48
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 24.8.2015, ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Drienici
B. určuje
1. nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
- kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
- iné predpoklady: komunikatívnosť
organizačné a riadiace schopnosti
morálna bezúhonnosť
prax vo verejne správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti výhodou
2. náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä:
- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj - profesijný životopis
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí zaslať alebo odovzdať písomnú prihlášku spolu s dokladmi najneskôr do 10.8.2015 ( t.j. najneskôr 14 dní pred dňom voľby) v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra – neotvárať“. Osobne možno prihlášku doručiť v podateľni Obecného úradu v Drienici 168 do 15.00 hod. V prípade podania prihlášky poštou je dňom podania dátum uvedený poštou na obálke.
C. schvaľuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Drienica verejným hlasovaním
D. schvaľuje
dĺžku osobného vystúpenia pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska)
E. schvaľuje
komisiu v zložení: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár na posúdenie splnenia náležitosti doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra

pdf verzie dokumentov z 5.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 24. apríl 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Milan Malcovský, Margita Olejárová, hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
 • Návrh kúpnej zmluvy Východoslovenskej vodárenskej spoločností a.s. Košice
 • Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Miroslav Fech, Jozef Kunák a za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že podklady k uzneseniu č. 20B./2015 sa pripravujú a ostatné uznesenia prijaté v roku 2015 boli splnené. Poslanci informáciu zobrali na vedomie. Informácie starostu obce o nesplnených uzneseniach z roku 2014 zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.4: Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015. Rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo berie na vedomie .
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015. Rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo berie na vedomie .
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice na pozemok vo vlastníctve Obce Drienica LV č. 1613, KN-C 1464/19, druh pozemku orná pôda, výmera 400 m2, podiel 35/72 za cenu vo výške 600,00 Eur. Poslanci schválili predaj pozemku.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o návrhu na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a p. Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221 podľa priloženého nákresu. Zámenu pozemkov poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o ponukách na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica na roky 2016 – 2023 podľa nového zákona. Boli predložené 3 ponuky, z ktorých poslanci schválili ponuku Juraja Štoffu.
Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
Starosta obce informoval poslancov o priebehu pracovnej cesty do Maďarska v dobe od 16.4.2015 do 19.4.2015 a o jej vyúčtovaní. Poslanci zobrali na vedomie informácie a vyúčtovanie pracovnej cesty.
Starosta obce informoval poslancov, že Deň obce Drienica sa uskutoční dňa 27.6.2015. Poslanci informáciu zobrali na vedomie
k bodu č.9: Poslanec Dušan Šimko dal návrh na prehodnotenie nájomnej zmluvy s COOP Jednotou SD Prešov. Bolo by dobre, aby budova bola využívaná na nejaký účel.
Starosta obce informoval poslancov, že pri príležitosti 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny sa uskutoční kladenie vencov k pomníkom padlých dňa 7.5.2015 s odchodom o 19,00 hod. spred budovy obecného úradu. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
Poslanec Miroslav Fech predniesol požiadavku viacerých občanov, aby vývesná skrinka pri zástavke autobusu horný koniec /oproti materskej škole/ bola čím skôr opravená.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Milan Malcovský. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:Štefan Beňadik

U Z N E S E N I E
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 24.4.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 27. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 28. Návrh programu zasadnutia
 • 29. Kontrola uznesení
 • 30. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
 • 31. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
 • 32. Návrh kúpnej zmluvy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice
 • 33. Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom
 • 34. Návrh na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica
 • 35. Zahraničná pracovná cesta starostu obce
 • 36. Informácia starostu obce o uskutočnení Dňa obce Drienica
 • 37. Informácia starostu obce o uskutočnení kladenia vencov k pomníkom

Uznesenie č. 27
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Miroslav Fech
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice Štefan Beňadik

Uznesenie č. 28
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 29
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o nesplnených uzneseniach č. 359, 372, 388 a 389 z roku 2014 a uznesenia č. 20 B. z roku 2015

Uznesenie č. 30
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

Uznesenie č. 31
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Uznesenie č. 32
Návrh kúpnej zmluvy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Predaj pozemku na LV 1613, KN-C 1464/19, orná pôda o výmere 400 m2 v podiele 35/72 vo vlastníctve Obce Drienica pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice v cene 600,00 Eur.
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 33
Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221

Uznesenie č. 34
Spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica na roky 2016-2023 podľa predloženej cenovej ponuky p. Juraja Štoffu.
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 35
Zahraničná pracovná cesta starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty starostu obce

Uznesenie č. 36
Uskutočnenie akcie Deň obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie uskutočnenie akcie Deň obce Drienica dňa 27.6.2015

Uznesenie č. 37
Uskutočnenie kladenia vencov k pomníkom

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie uskutočnenie kladenia vencov k pomníkom padlých dňa 7.5.2015 o 19,00 hod.

pdf verzie dokumentov z 4.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 5. marec 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Neprítomní:poslanec Milan Malcovský - ospravedlnený

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
 • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov
 • Schválenie kronikára obce
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Palenčár, Pavol Olejár a za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté v roku 2015 sú splnené. Poslanci informáciu zobrali na vedomie. Informácie starostu obce o nesplnených uzneseniach za r. 2014 zobrali poslanci tiež na vedomie.
k bodu č.4: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. K uvedenej správe sa vyjadrili poslanci Jozef Kunák a Dušan Šimko. Starosta obce vysvetlil dôvod nesplnenia uznesení z r. 2014. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti a poverilo starostu obce vymáhať neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti viac ako jeden rok prostredníctvom exekútora.
k bodu č.5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov chaty na Lysej / prílohe/ vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže bude zverejnené na internetovej stránke obce a v regionálne tlači. Posudzovanie prihlásených súťažiacich vyhodnotí komisia v zložení: starosta obce, Dušan Šimko a Miroslav Fech. Za vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže a za zloženie komisie hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom návrh poslancom na kronikára obce. RNDr. Helenu Mlynarčíkovú, bytom Drienica 226 poslanci jednohlasne schválili za kronikára obce. Za spracovanie kroniky za rok 2015 jednohlasne schválili odmenu 250,- Eur.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uvedené opatrenie.
k bodu č.9: Obecné zastupiteľstvo dalo slovo RNDr. Alexandrovi Ernstovi, kronikárovi obce, ktorý informoval poslancov o spracovávaní textu kroniky za rok 2014. Finálny návrh predloží starostovi obce a ten ho zašle poslancom na pripomienkovanie.
Starosta obce predložil návrh na vykonanie auditu za rok 2014 audítorom Ing. Vladimírom Andraščíkom. Poslanci jednohlasne schválili Ing. Vladimíra Andraščíka na vykonanie auditu obce za rok 2014.
Starosta obce informoval predsedu komisie pre verejný poriadok o oznámení p. Ovčaryovej, že súhlasí so zvolaním komisie pre verejný poriadok na prešetrenie jej sťažnosti.
Ďalej informoval poslancov o žiadosti p. Radoslava Pekára, bytom Drienica 261, ktorou informuje obecné zastupiteľstvo so zmenami vykonanými na prístupe k jeho pozemku. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie túto informáciu s tým, že pri zmene prístupu musí si p. Pekár na vlastné náklady dať vytýčiť inžinierske siete.
Starosta obce informoval poslancov o pozvánke mesta Marfü z Maďarska na termín 18-22.8.2015. V mesiac apríl sa uskutoční stretnutie predstaviteľov samospráv oboch strán.
k bodu č.10: V diskusií vystúpil poslanec Jozef Kunák, ktorý sa informoval o priebehu projektu na Kamerový systém v obci. Starosta odpovedal, že práce na projekte už prebiehajú.
k bodu č.11: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.12: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 5.3.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 17. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 18. Návrh programu zasadnutia
 • 19. Kontrola uznesení
 • 20. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
 • 21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
 • 22. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov
 • 23. Schválenie kronikára obce
 • 24. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
 • 25. Informácie starostu obce o schválení audítora za r. 2014
 • 26. Informácie starostu obce o žiadosti Radoslava Pekára, Drienica 261

Uznesenie č. 17
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Štefan Beňadik
  • Miroslav Palenčár
  • Pavol Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice Jozef Kunák

Uznesenie č. 18
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 19
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie o nesplnených uzneseniach z r. 2014 č. 359,372,388 a 389

Uznesenie č. 20
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
B. poveruje starostu obce vymáhať neuhradené pohľadávky obce po lehote splatnosti viac ako jeden rok prostredníctvom exekútora

Uznesenie č. 21
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015

Uznesenie č. 22
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:
1. prenájom nebytových priestorov Chaty na Lysej na pozemku parcelné číslo KNC 1559 formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s týmito podmienkami:
záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
- návrh ceny za nájom nehnuteľnosti minimálne 160 Eur na mesiac
- doba nájmu uzavretá na dobu určitú do 31.1.2018
- účel nájmu nebytového priestoru na obchodné účely (okrem pohostinskej činnosti) napr. na kancelárske účely, skladovacie účely a prevádzkovanie služieb
- služby spojené s užívaním (voda, vykurovanie, vývoz fekálií) hradí nájomca na základe štvrťročnej fakturácie
- služby spojené s užívaním energie hradí nájomca raz ročne na základe vyúčtovania energií dodávateľom
ďalšie podmienky súťaže:
- v prípade získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu tejto nehnuteľnosti odstúpiť od uzatvorenej zmluvy s výpovednou lehotou 2 mesiace
- nájomca nesmie zveľaďovať a rekonštruovať nehnuteľnosť bez písomného súhlasu prenajímateľa okrem bežnej údržby
- nájomca nesmie prenajať nehnuteľnosť ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe bez predošlého písomného súhlasu obecného zastupiteľstva
- nájomca si vyhradzuje právo u prenajímateľa 1x ročne poskytnúť obci Drienica nehnuteľnosť na víkend (v letnom období) na kultúrne podujatie
- vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
- návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku

2. komisiu v zložení: starosta obce Ing. Igor Birčák, Miroslav Fech a Dušan Šimko na vyhodnotenie ponúk v obchodnej verejnej súťaži

Uznesenie č. 23
Schválenie kronikára obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: 1. RNDr. Helenu Mlynarčíkovú, bytom Drienica 226 za kronikára obce Drienica
2. Odmenu za spracovanie kroniky obce za rok 2015 vo výške 250,- Eur

Uznesenie č. 24

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

Uznesenie č. 25
Schválenie audítora

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Ing. Vladimíra Andraščíka, audítora na vykonanie auditu obce za rok 2014

Uznesenie č. 26
Žiadosť Radoslava Pekára

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Radoslava Pekára a
berie na vedomie a súhlasí s úpravou prístupového terénu príjazdovej cesty k pozemku, s tým, že si dá vytýčiť inžinierske siete na vlastné náklady.


pdf verzie dokumentov z 3.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 16. január 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Margita Olejárová, hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Voľba členov komisií
 • Delegovanie člena rady materskej školy
 • Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • Rozpočtové opatrenie č. 13/2014
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Jozef Kunák, Pavol Olejár a za overovateľa zápisnice Dušan Šimko. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci poslanci.
Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu v bode 4 o text: „a vymedzenie úloh jednotlivých komisií“. Všetci poslanci schválili program s doplneným textom v bode 4.
k bodu č.3: Starosta obce konštatoval, že uznesenia sú splnené. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č.4: Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby predložili návrhy na členov komisií. Boli predložené tieto návrhy:

komisia pre verejný poriadok - poslanec Jozef Kunák
- občan Anton Onofrej súp. č. 48
finančná komisia- poslanec Milan Malcovský
- občan Bc. Elena Boguská súp. č. 21
kultúrna komisia- poslanec Štefan Beňadik
- občania Jozef Malcovský súp. č. 217
- Antónia Petreková súp. č. 241
- Ľubica Feltovičová súp. č. 195
športová komisia- poslanec Dušan Šimko
- občan Jozef Škovrán súp. č. 194
komisia pre výstavbu v obci- poslanec Dušan Šimko
- občan Marianna Birčáková súp. č. 9
komisia na ochranu verejného záujmu- poslanci Pavol Olejár a Štefan Beňadik
Poslanci hlasovaním zvolili členov jednotlivých komisií podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie materiál Úlohy jednotlivých komisií OcZ, ktorý bol jednohlasne schválený.
k bodu č.5: Starosta obce navrhol delegovať do Rady školy pri Materskej škole v Drienici poslanca Jozefa Kunáka, ktorý vykonával túto funkciu aj doteraz. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom Plán zasadnutí OcZ na rok 2015, ktorý poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 13/2014 s dôvodovou správou, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh nových Zásad odmeňovania poslancov OcZ. Poslanec Pavol Olejár navrhol tieto zmeny:
- doplniť text v Čl. II, § 2, ods. 1 o text „okrem zástupcu starostu obce
- nový text v Čl. II, § 2, ods. 2: “V prípade neuskutočnenia zasadnutia OcZ z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obec poskytuje odmenu vo výške 5,00 Eur prítomným poslancom“. Navrhovaný odsek 2 a 3 prečíslovať na odsek 3 a 4.
Poslanci jednohlasne schválili tieto návrhy.
Po diskusii poslancov vznikol ďalší návrh na zmenu v zásadách:
- v Čl. II, § 3, ods. 2 nový text „Členom komisií zriadených OcZ obec poskytuje odmenu vo výške 3,00 Eur za každé zasadnutie komisií“. Navrhovaný odsek 2 a 3 prečíslovať na odsek 3 a 4.
- doplniť text „a členov komisií“ v názve predpisu a v Čl. II, § 3 v názve článku a v novom odseku 3
Poslanci jednohlasne schválili tieto návrhy.
Starosta obce ďalej informoval poslancov:
- o príprave kalendára na vývoz biologický rozložiteľného odpadu (t.j. lístie, konáre a pod.). Po diskusií poslanci rozhodli, aby sa tento vývoz uskutočňoval v mesiacoch marec až október podľa predloženého vzoru kalendára, ktorý je prílohou zápisnice.
- o príprave „obecnej zabíjačky“, ktorá sa uskutoční v sobotu 24.1.2015. Starosta obce požiadal poslancov, aby pomáhali pri tejto akcii, informoval, že na akciu sú pozvaní aj hostia z Ukrajiny.
-o príprave plesu, ktorý sa uskutoční 14.2.2015 a požiadal ich o aktívnu pomoc pri tejto akcii
Starosta obce požiadal predsedu športovej komisie Milana Malcovského, aby na zasadnutí komisie dohodli podrobnosti o zmontovaní ihriska za kultúrnym domom z dielcov zakúpených od mesta Sabinov.
Starosta obce informoval poslancov o skončení nájomnej zmluvy obecnej chaty na Lysej s firmou Slavconet, s.r.o. Sabinov k 31.1.2015. Predložil im návrh na schválenie zámeru na prenájom chaty na obdobie rokov 2015 – 2018. Po diskusii všetci poslanci schválili tento zámer.
k bodu č.9: Poslanec M. Palenčár informoval, že o prácu obecného kronikára má záujem RNDr. Helena Mlynarčíková. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Ďalej predniesol požiadavku o preloženie verejného osvetlenia na začiatku obce pri hlavnej ceste na obecnú komunikáciu, k rodinnému domu č. 228, kde by bolo viac využité. Starosta informoval, že v tomto roku sa uskutoční rekonštrukcia verejného osvetlenia, pri ktorej sa pokúsi vyriešiť tento návrh.
Ďalej p. Palenčár navrhoval výmenu opony v kultúrnom dome, ktorá je už veľmi zničená. Starosta obce informoval, že na tento účel nie sú tohto roku v rozpočte schválené finančné prostriedky. Pri tejto príležitosti požiadal poslancov, aby takéto návrhy podávali pri príprave rozpočtu na rok 2016.
Ďalej na podnet vlastníka pozemku a požičovne lyží v rekreačnej oblasti Martina Šoltýsa sa poslanec Palenčár informoval, kedy bude možné robiť zmenu ÚPN obce Drienica. Starosta obce informoval, že zmeny je možné uskutočniť o dva roky a na základe finančných prostriedkov na to určených v rozpočte obce.
Poslanec Pavol Olejár navrhol skôr reagovať na posyp chodníkov a miestnych komunikácii pri zmene počasia.
V závere diskusie starosta oznámil poslancom, že za zástupcu starostu obce poveruje p. Jozefa Kunáka. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
k bodu č.10:Návrh na uznesenie predniesol poslanec Milan Malcovský. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11:V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:Dušan Šimko

U Z N E S E N I E
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 16.1.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • Návrh programu zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Voľba členov komisií a vymedzenie úloh jednotlivých komisií
 • Delegovanie člena rady materskej školy
 • Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • Rozpočtové opatrenie č. 13/2014
 • Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ v Drienici
 • Informácie starostu obce
 • Zámer na prenájom chaty na Lysej
 • Informácia o poverení zástupcu starostu obce

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje 1. návrhovú komisiu v tomto zložení: Milan Malcovský
                                                                                 Jozef Kunák
                                                                                 Pavol Olejár
                 2. overovateľa zápisnice                      Dušan Šimko

Návrh programu zasadnutia

Uznesenie č.7

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje program zasadnutia s tým, že v bode 4 dopĺňa text: „a vymedzenie úloh jednotlivých komisií“

Kontrola uznesení

Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
konštatuje, že všetky uznesenia sú splnené.

Voľba členov komisií a vymedzenie úloh jednotlivých komisií

Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. volí
členov:
komisie pre verejný poriadok - poslanec Jozef Kunák
- občan Anton Onofrej súp. č. 48
finančnej komisie- poslanec Milan Malcovský
- občan Bc. Elena Boguská súp. č. 21
kultúrnej komisie- poslanec Štefan Beňadik
- občania Jozef Malcovský súp. č. 217
- Antónia Petreková súp. č. 241
- Ľubica Feltovičová súp. č. 195
športovej komisie- poslanec Dušan Šimko
- občan Jozef Škovrán súp. č. 195
komisie pre výstavbu v obci- poslanec Dušan Šimko
- občan Marianna Birčáková súp. č. 9
komisie na ochranu verejného záujmu- poslanci Pavol Olejár a Štefan Beňadik

B. schvaľuje
„Úlohy jednotlivých komisií OcZ“

Delegovanie člena rady materskej školy

Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
deleguje za člena rady materskej školy poslanca Jozefa Kunáka

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 11

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015

Rozpočtové opatrenie č. 13/2014

Uznesenie č. 12

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 13/2014

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ v Drienici

Uznesenie č. 13

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ v Drienici

Informácie starostu obce

Uznesenie č. 14

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Informácie starostu obce

Zámer na prenájom chaty na Lysej

Uznesenie č. 15

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Zámer na prenájom chaty na Lysej na obdobie rokov 2015 - 2018

Informácia o poverení zástupcu starostu obce

Uznesenie č.16

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Poverenie poslanca Jozefa Kunáka za zástupcu starostu obce

pdf verzie dokumentov z 2.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11. december 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Novozvolení poslanci:Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko
Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Ľubica Feltovičová, predseda miestnej volebnej komisie

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia:
 • Otvorenie
 • Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
 • Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 • Určenie platu starostu obce
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom ustanovujúceho zasadnutia.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Pavla Olejára a za overovateľov zápisnice určil Jozefa Kunáka a Milana Malcovského. Všetci prítomní to zobrali na vedomie.
k bodu č.3: Starosta obce udelil slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie Ľubici Feltovičovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v našej obci. Potom odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
k bodu č.4: Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal znenie sľubu a sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
k bodu č.5: Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste v tomto poradí:Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko. Po zložení sľubu starosta obce oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
k bodu č.6: Novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák predniesol prítomným príhovor, v ktorom zhodnotil dosiahnuté výsledky počas doterajšieho pôsobenia vo funkcii starostu obce. Konštatoval, že sa v obci preinvestovalo približne dva mil. eur. V novom volebnom období si vytýčil tieto ciele: - dokončenie chodníka
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- oplotenie ihriska
- osadenie lávok cez potok na dolnom konci
- vypracovať územný plán zóny pre výstavbu rodinných domov na dolnom konci obce
- ukončiť riešenie prístupovej cesty do Kapustníc a v časti Gacky
- zateplenie a výmena okien kultúrneho domu a obecného úradu
Príhovor starostu obce všetci prítomní zobrali na vedomie.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu, ktorý je potrebné prerokovať:- poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
- návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
- návrh na určenie platu starostu obce
- diskusia
- návrh na uznesenie
- záver
Návrh programu chválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce navrhol poveriť za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Miroslava Fecha. Prítomní poslanci tento návrh schválili.
k bodu č.9: Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie komisií a určenie ich predsedov takto:
komisia pre verejný poriadok - predseda Pavol Olejár
finačná komisia - predseda Miroslav Fech
kultúrna komisia - predseda Miroslav Palenčár
športová komisia - predseda Milan Malcovský
komisia pre výstavbu v obci - predseda Štefan Beňadik
komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Jozef Kunák
Poslanci hlasovaním dali súhlas na zriadenie komisií podľa predloženého návrhu. Hlasovaním zvolili predsedov jednotlivých komisií podľa predloženého návrhu.
Starosta obce navrhol, aby sa náplň práce v komisiách prerokovala až na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva (ďalej len skratka „OcZ“). Poslanci tento návrh schválili.
Ďalej starosta obce navrhol, aby do komisií poslanci navrhli a zvolili za člena do každej komisie jedného poslanca a jedného alebo troch občanov obce, aby celkový počet členov komisie bol nepárny. Po diskusii na túto tému poslanci navrhli prerokovať voľbu členov komisií až na nasledujúcom zasadnutí OcZ.
k bodu č.10:Starosta obce predložil poslancom návrh na určenie mesačného platu vo výške 1.360,00 Eur podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 253/1994“) v rozsahu 100% úväzku a zvýšenie platu tak ako bolo doteraz o 40%, čo činí 544,00 Eur, podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994.
Rozsah 100% úväzku starostu obce schválili poslanci doterajšieho obecného zastupiteľstva uznesením č. 328 dňa 23.5.2014.
Na návrh poslancov Dušana Šimka a Milana Malcovského poslanci schválili zvýšenie platu starostu obce o 50% čo činí 680,00 Eur.
Mesačný plat starostu obce Ing. Igora Birčáka je od 12. decembra 2014 v celkovej výške 2.040,00 Eur.
k bodu č.11:V rámci diskusie vystúpili postupne všetci poslanci. Olejár Pavol navrhoval dokončenie regulácie potoka, hlavne úpravu terénu okolo potoka. Jozef Kunák navrhoval umiestnenie smerových tabúľ pre lepšiu orientáciu v obci. Dušan Šimko sa informoval o výške schváleného rozpočtu obce a navrhoval výstavbu chodníka do rekreačnej oblasti.
Štefan Beňadik navrhoval rekonštrukciu cesty do rekreačnej oblasti a mostov v obci. Miroslav Fech navrhoval rekonštrukciu kultúrneho domu a výstavbu hokejového ihriska. Miroslav Palenčár navrhoval umiestnenie dopravných značiek pri ceste, oplotenie ihriska a informoval prítomných o termíne plesu, ktorý sa uskutoční 14.2.2015.
k bodu č.12:Návrh na uznesenie predniesol starosta obce Ing. Igor Birčák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13:V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ zápisnice:Pavol Olejár
Overovatelia zápisnice:Jozef Kunák
                                       Milan Malcovský

U Z N E S E N I E
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 11.12.2014

  Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
 • Informáciu o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva.
 • Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia
 • Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií.
 • Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. berie na vedomie
 • 1. určenie zapisovateľa Pavla Olejára a overovateľov zápisnice Jozefa Kunáka a Milana Malcovského
 • 2. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
 • 3. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. konštatuje, že
 • 1. novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 • 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
  Štefan Beňadik
  Miroslav Fech
  Jozef Kunák
  Milan Malcovský
  Pavol Olejár
  Miroslav Palenčár
  Dušan Šimko

  2. Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia
  Uznesenie č. 2
  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia.

  3. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  Uznesenie č. 3
  Obecné zastupiteľstvo v Drienici

  poveruje poslanca Miroslava Fecha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií.
  Uznesenie č. 4
  Obecné zastupiteľstvo v Drienici

  A. zriaďuje
  1.komisiu pre verejný poriadok
  2.finančnú komisiu
  3.kultúrnu komisiu
  4.športovú komisiu
  5.komisiu pre výstavbu v obci
  6.komisiu na ochranu verejného záujmu
  B. volí
  a) predsedu:1. komisie pre verejný poriadok   Pavol Olejár
  2. finančnej komisie   Miroslav Fech
  3. kultúrnej komisie   Miroslav Palenčár
  4. športovej komisie   Milan Malcovský
  5. komisie pre výstavbu v obci   Štefan Beňadik
  6. komisie na ochranu verejného záujmu   Jozef Kunák

  5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
  Uznesenie č. 5
  Obecné zastupiteľstvo v Drienici:

  A. určuje
  mesačný plat starostu obce Ing. Igora Birčáka vo výške 1.360,00 Eur od 12. decembra 2014 podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 253/1994“).
  B. schvaľuje
  zvýšenie platu starostu obce Ing. Igora Birčáka o 50% vo výške 680,00 Eur od 12. decembra 2014 podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994.

  pdf verzie dokumentov z 1.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE