Povinne zverejňované faktúry

V zmysle zákona č.546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme prehľad faktúr:
✔ - prehľady za jednotlivé mesiace sú spracované do pdf dokumentov, preto je potrebné mať v počítači nainštaloivaný prehliadač pdf dokumentov

✘ link na stiahnutie prehliadča Adobe Reader
✘ link na stiahnutie prehliadča Foxit Reader