Zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 4.december 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Novozvolení poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Predseda miestnej volebnej komisie: PaedDr. Iveta Fechová
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Zloženie sľubu starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Voľba návrhovej komisie
 • Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • Určenie platu starostu obce
 • VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Rozpočet obce na roky 2019-2021
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
 • Diskusia a rôzne
  a. Vystúpenie novozvolených poslancov
  b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
  c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
  d. Mikuláš 2018
  e. Ples obce 2019
  f. Informácie starostu obce
  g. Komisie obecného zastupiteľstva
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom ustanovujúceho zasadnutia.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, a za overovateľa zápisnice určil Miroslava Fecha. Všetci prítomní to zobrali na vedomie.
k bodu č.3: Starosta obce udelil slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie PaedDr. Ivete Fechovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v našej obci. Potom odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
k bodu č.4: Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal znenie sľubu a sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
k bodu č.5: Jozef Kunák prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste v tomto poradí: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár. Po zložení sľubu starosta obce oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
k bodu č.6: V prejave novozvoleného starostu obce Ing. Igora Birčáka zaznelo blahoželanie novozvoleným poslancom a želanie veľa odhodlania, dobrých úmyslov, síl, múdrosť a pokoru v srdci pri výkone poslaneckých povinností. Novozvolený starosta vyhlásil, že chce a bude starostom všetkých občanov. Zhodnotil svoje pôsobenie v predchádzajúcom volebnom období. Oboznámil prítomných o začatých projektoch a to zberný dvor, multifunkčná plocha s amfiteátrom, kanalizácia Gacky, realizácia cyklo-chodníka, chodník II. etapa, rekonštrukcia priestranstva pred obecným úradom, cesta na Lysu – vysporiadanie pozemkov, individuálna výstavba na dolnom konci – projektová dokumentácia na cesty, inžinierske siete. Plánuje aj pokračovať v cezhraničnej spolupráci s poľskou gminou Wisniew, ukrajinským mestom Perečín a je tu požiadavka maďarskej obce Som na spoluprácu.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu, podľa ktorého bude rokovať obecné zastupiteľstvo. Návrh programu schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce navrhol poveriť za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Miroslava Fecha. Za tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9: Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár. Za tento návrh hlasovali všetci poslanci.
k bodu č.10: Starosta obce informoval prítomných o povinnosti zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších. Komisia je zložená zo zástupcov všetkých politických strán a nezávislých poslancov. Do komisie navrhol Jozefa Kunáka, zástupcu politickej strany Smer-sociálna demokracia ako predsedu, za členov Ing. Petra Javorského, zástupcu politickej strany Kresťansko-demokratické hnutie, Marek Mačišáka, zástupcu politickej strany Sloboda a Solidarita a Michaelu Maľcovskú, nezávislú poslankyňu. Hlasovanie poslancov: Za predsedu komisie Jozef Kunáka 6, zdržal sa 1, za člena Ing. Petra Javorského 6 , zdržal sa 1, za Michaelu Maľcovskú 7, za Mareka Mačišáka 6, zdržal sa 1.
k bodu č.11: Starosta informoval prítomných o výške svojho doterajšieho platu. Požiadal poslancov, aby sa každý vyjadril k jeho práci a návrhu na výšku platu. Poslanec Kunák navrhol, aby za prácu, ktorú vykonáva, starostovi schválili plat v doterajšej výške. Poslanec Malcovský navrhuje plat v doterajšej výške, poslanec Ing. Javorský nesúhlasí s navýšením, navrhuje základný plat, poslanec Fech navrhuje ponechať plat v terajšej výške, poslanec Mačišák navrhuje plat ponechať plat v terajšej výške, poslankyňa Maľcovská navrhuje nechať plat v doterajšej výške a poslanec Olejár tiež. Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obecné zastupiteľstvo navrhuje starostovi obci Ing. Igorovi Birčákovi s účinnosťou od 5.12.2018 plat vo výške 1746,- Eur, a navýšenie o 53%, t. j. v celkovej výške 2.672,- Eur. Za tento návrh hlasovali šiesti poslanci, poslanec Ing. Javorský je proti.
k bodu č.12: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných s návrhom a zároveň navrhol zmeniť výšku poplatku za stravu stravníkom v školskej jedálni na sumu 1,19 Eur. Tento návrh zdôvodnil výškou dotácie, ktorú navrhuje štát ako dotáciu pre predškolákov. V rozprave vystúpili poslanci Kunák a Olejár, ktorí súhlasia s navýšením. Za prijatie VZN s opravenou sumou na 1,19 Eur hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných s návrhom zmeny sadzieb za sociálne služby. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.14: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 3/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných o zvýšení poplatku za komunálny odpad. Poplatky od občanov za odpad nepokrývajú výdavky obce za zber, prepravu a skladovanie odpadov fakturované zberovou spoločnosťou. Zníženie poplatku občanov za poplatok je možné zmenou spôsobu zberu, a to spoločnými veľkokapacitnými kontajnermi. Po rozprave poslanci rozhodli umožniť občanom obce vyjadriť sa k spôsobu zberu odpadu formou letáku. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.15: Starosta obce predniesol vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021. K návrhu rozpočtu neboli podané žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra prečítala p. Onofrejová, z dôvodu ospravedlnenej účasti hlavného kontrolóra. V rozprave k návrhu rozpočtu vystúpil poslanec Olejár, ktorému bolo podané vysvetlenie. Za prijatie rozpočtu na rok 2019 hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet na roky 2020-2021 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
k bodu č.16: Návrh plánu kontrolnej činnosti pre 1. polrok 2019 prečítal starosta obce. Za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.17: Starosta obce predložil poslancov návrh na rozpočtové opatrenie č. 8/2018, ktorým sa upravuje rozpočet obce. Obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie.
k bodu č.18: Starosta obce vysvetlil poslancom dôvody, pre ktoré nemohol vyčerpať svoju dovolenku. Z tohto dôvodu žiada o preplatenie 3,5 dňa. Poslanci schválili jednohlasne jej preplatenie.
k bodu č.19: a) V tomto bode starosta obce vyzval poslancov, aby v krátkom vystúpení vyjadrili svoju predstavu o výkone mandátu poslanca. Poslanec Olejár má záujem pokračovať v projektoch obce, ktoré sú rozpracované. Poslanca Mačišáka zaujíma možnosť opravy poškodených mostov a potoka v obci. Poslanec Malcovský podporuje rozbehnuté projekty v obci. Poslankyňa Mgr. Maľcovská má záujem oživiť v obci kultúrne a turistické podujatia. Poslanec Ing. Javorský má záujem o kultúrne podujatia, programy pre deti a mládež a vyriešenie čiernych skládok odpadu v obci. Poslanec Fech má záujem o poriadok v obci, hlavne v rekreačnej oblasti, dokončiť projekty a tiež cestu na Lysú. Poslanec Kunák má záujem pokračovať v rozbehnutých projektoch, navrhuje uskutočniť športové turnaje, zabezpečiť označenie lokalít v obci informačnými tabuľami, v spolupráci s cirkvou zabezpečiť zariadenie pre dôchodcov. Navrhol tiež umiestnenie erbu obce formou kvetín a rastlín pred budovou kultúrneho domu.
b) Starosta obce predložil návrh na konanie zasadnutí obecného zastupiteľstva na piatky. Poslanci súhlasili s jeho návrhom. Na najbližšom zasadnutí predloží plán zasadnutí.
c) Starosta obce predložil poslancom návrh na kultúrne a športové podujatia na rok 2019. Budú to Ples obce, Deň detí, Deň obce, Úcta k starším a Mikuláš. Poslanci pripravia návrhy na ďalšie podujatia.
d) Starosta obce informoval, že 5.12.2018 sa uskutoční pre deti Mikuláš.
e) Starosta obce informoval, že Ples obce sa uskutoční 2.2.2019.
f) Starosta obce predložil poslancom návrh na výstavbu bytového domu v bývalých priestoroch predajne COOP Jednota. Poslanci požadujú bližšie informácie o podmienkach výstavby, prevodu do majetku obce, získania sociálnych bytov a ich odkúpenia. Ďalej informoval o výstavbe na dolnom konci. Po zápise do katastra nehnuteľnosti plánuje zabezpečiť prístupové cesty k existujúcim domom a tiež zvolať vlastníkov, za účelom elektrických prípojok. Obec čaká aj pomenovanie ulíc. Predložil poslancom aj návrh na úpravu cintorínu a to riešenie líp a tují. Informoval poslancov, že členom rady školy pri Materskej školy v Drienici je poslanec Kunák a navrhuje, aby zostal naďalej. Poslanci ho delegovali do rady školy.
g) Starosta obce informoval poslancov o možnosti zriadení komisií pri obecnom zastupiteľstve. Navrhuje vytvoriť tieto komisie: finančnú, pre kultúru a mládež, pre šport a pre verejný poriadok. Predsedami a členmi komisie budú poslanci, členmi komisie môžu byť aj občania obce, okrem komisie pre verejný poriadok. Na najbližšom zasadnutí budú zvolené jednotlivé komisie.
V diskusií vystúpil poslanec Olejár, ktorý sa informoval o fungovaní chaty na Lysej. Starosta obce mu odpovedal, že chata sa nevyužíva, skončil sa prenájom a chatu je potrebné rekonštruovať. Obec má pripravený projekt, v prípade že bude vydaná výzva požiada o financie.
k bodu č.20: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 4. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 1. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • 2. Zloženie sľubu starostu obce
 • 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • 4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • 7. Voľba návrhovej komisie
 • 8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • 9. Určenie platu starostu obce
 • 10. VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • 11. VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • 12. VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 13. Rozpočet obce na roky 2019-2021
 • 14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 • 15. Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
 • 16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
 • 17. Diskusia a rôzne
  a. Vystúpenie novozvolených poslancov
  b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
  c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
  d. Mikuláš 2018
  e. Ples obce 2019
  f. Informácie starostu obce
  g. Komisie obecného zastupiteľstva
 • 18. Záver
 • Uznesenie č. 1/2018

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  A) berie na vedomie

  • 1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
  • 2. vystúpenie novozvoleného starostu
  B) konštatuje, že
  • 1. novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
  • 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

  Uznesenie č. 2/2018
  k programu zasadnutia

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Schvaľuje program zasadnutia

  Uznesenie č. 3/2018
  k návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/19970 Zb. o obecnom zriadení

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Poveruje
  Poslanca Miroslava Fecha zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov.

  Uznesenie č. 4/2018
  k voľbe návrhovej komisie

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Schvaľuje
  1. overovateľa zápisnice Miroslav Fech
  2. návrhovú komisiu v tomto zložení: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár

  Uznesenie č. 5/2018
  k návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  A) zriaďuje
  komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
  B) volí
  a) predsedu komisie Jozefa Kunáka
  b) členov komisie: Ing. Petra Javorského, Michaelu Maľcovskú, Mareka Mačišáka

  Uznesenie č. 6/2018
  k návrhu na určenie mesačného platu starostu obce

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Určuje
  Plat starostu obce Drienica Ing. Igora Birčáka od termínu: 5.12.2018
  a) podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov vo výške 1746,- Eur
  b) podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov zvýšený o 53 %
  teda po zaokrúhlení podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov v celkovej výške 2.672,- Eur s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

  Uznesenie č. 7/2018
  k VZN č. 1/2018

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Schvaľuje
  VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni s pozmeňovacím návrhom: v čl. III. suma 1,27 Eur sa mení na sumu 1,19 Eur

  Uznesenie č. 8/2018
  k VZN č. 2/2018

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Schvaľuje
  VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

  Uznesenie č. 9/2018
  k VZN č. 3/2018

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Schvaľuje
  VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Uznesenie č. 10/2018
  k rozpočtu obce na roky 2019-2021

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  A. schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 na úrovni rozpočtovej kategórie
  B. berie na vedomie: 1. rozpočet na roky 2020-2021
  2. stanovisko hlavného kontrolóra obce

  Uznesenie č. 11/2018
  k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

  Uznesenie č. 12/2018
  k rozpočtovému opatreniu č. 8/2018

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2018

  Uznesenie č. 13/2018
  k preplateniu nevyčerpanej dovolenky starostu obce

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Schvaľuje
  Preplatenie 3,5 dňa nevyčerpanej dovolenky starostu obce

  Uznesenie č. 14/2018
  k delegovaniu člena rady školy

  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  Deleguje
  Jozef Kunáka za člena rady školy pri Materskej škole v Drienici

  pdf verzie dokumentov z 1.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE