Zasadnutia obecného zastupiteľstva

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 9. september 2022

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Priebeh zasadnutia:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa štatutárneho audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2021
 • Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
 • Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
 • Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity
 • Rôzne – informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Olejár, Marek Mačišák, Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Za predložený návrh programu hlasovali všetci prítomní poslanci. K jednotlivým bodom programu poslanci obdŕžali všetky písomné podklady.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenia sú splnené, okrem č. 184/2021 odkúpenie podielov pod ihriskom. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce predložil poslancom Správu štatutárneho audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2021. Poslanci k tejto správe nemali žiadne dotazy. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie správu audítora
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly. Poslanci k tejto správe nemali žiadne dotazy. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie správu hlavného kontrolóra.
k bodu č.6: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5/2022, ktorým sa mení výška rozpočtu obce o finančné prostriedky prijaté obcou a ktorým vykonal presuny v rozpočte obce. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.7: Dňa 21.8.2022 vyhlásil starosta obce III. stupeň povodňovej aktivity, ktorým sa začali vykonávať záchranné práce. Po prietrží mračien v lokalite Drienica – Lysá sa Drienický potok vybrežil na viacerých miestach a spôsobil zosuvy pôdy, podmytie telesa ciest III. triedy a miestnych komunikácií, bol poškodený most, poškodená nová regulácia potoka, poškodená regulácia pôvodného potoka, po zásahu blesku poškodená rozhlasová ústredňa, wifi, stĺp VN vedenia, svetlá verejného osvetlenia. Po zasadnutí krízového štábu boli povolané mechanizmy a stroje na odstraňovanie škôd. Majetok obce je poistený a obec si bude uplatňovať poistné plnenie. V súčasnosti je stále vyhlásený II. stupeň, v ktorom sa uskutočňujú práce na spevnení cesty III. triedy. Po zasadnutí krízového štábu budú vyhodnotené výdavky na vykonané práce. Všetci prítomní poslanci zobrali informácie na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o dotazoch občanov obce, ktorí si objednávajú náhrobné kamene do „Zeleného hája“. Obci skončila zmluva s firmou ISPA, ktorá dodávala tieto kamene a nové obstarávanie je problematické z dôvodu, že úhrady si platia občania. Odtieň kameňa, ktorý bol pôvodne dohodnutý sa nedá presne dodržať a občania majú požiadavku, aby si mohli zabezpečiť výrobu náhrobných kameňov u iných firiem. Poslanci po rozprave sa dohodli, že v „Zelenom háji“ na cintoríne je potrebné dodržať tvar a veľkosť náhrobných kameňov a odtieň kameňa indiared. Ďalej starosta informoval poslancov o uskutočnených podujatiach a to Šomskej špacírke pre deti a rodičov a Dni obce, na ktorom sa zúčastnilo dosť občanov.
k bodu č.9: Poslanec Kunák sa dotazoval na kontajner na cintoríne, lavičky okolo chodníkov. Starosta odpovedal, že kontajner na cintoríne je vyvážaný priebežne, zamestnanec čerpal dovolenku a na lavičky sa pozrie. Poslanec Javorský sa dotazoval na veľkokapacitný kontajner na odpad. Starosta odpovedal, že dá priviezť kontajner, ktorý z dôvodu osláv Dňa obce bol odvezený a bude umiestnený na 3 miestach v obci, ďalej zabezpečí štiepkovanie konárov tiež na 3 miestach v obci. Poslankyňa Maľcovská sa dotazovala na program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Začiatkom mesiaca sa uskutoční heligónka a program pre starších pripraví. Poslanec Olejár sa dotazoval na vývoz drobného stavebného odpadu a splátku finančnej výpomoci pre obce od štátu pre obce. Starosta odpovedal, že drobný stavebný odpad do množstva jeden fúrik a menej odovzdá pri obecnom úrade za odplatu, väčšie množstvo občan môže odviezť priamo na skládku do Ražňan a aj za tento sa platí. O odpustení finančnej výpomoci sa bude informovať. Poslankyňa Maľcovská sa dotazovala na začatie prác na miestnych komunikáciách na novej IBV. Starosta odpovedal, že sa pripravia 8 metrov široké cesty zatiaľ vyvezením zeminy podľa finančných možností obce.
k bodu č.10: Starosta obce poďakoval poslancom za ich prácu počas celého volebného obdobia, zhodnotil volebné obdobie, počas ktorého sa niektoré plány podarilo uskutočniť, niektoré boli obmedzené pandémiou a vojnou na Ukrajine. Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 9. septembra 2022

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 237. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 • 238. Návrh programu zasadnutia
 • 239. Kontrola uznesení
 • 240. Správa štatutárneho audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2021
 • 241. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly
 • 242. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
 • 243. Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Uznesenie č. 237
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Olejár
  • Marek Mačišák
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Kunák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 238
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje: program zastupiteľstva

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 239
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 240
Správa štatutárneho audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.202

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 241
Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 242
Rozpočtové opatrenie č. 5/2022

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.5/2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 243
Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informácie starostu obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 21.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 17. jún 2022

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská
Ospravedlnený: Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková - ospravedlnená
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Priebeh zasadnutia:
 • O t v o r e n i e z a s a d n u t i a
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2021
 • Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
 • Rozpočtové opatrenie č. 4/2022
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti pre II. polrok 2022
 • Odkúpenie podielu na pozemkoch E KN 2686/101, E KN 2688/101, E KN 2689/101 v katastrálnom území Drienica
 • Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice
 • Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026
 • Určenie rozsahu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
 • Použitie miestneho poplatku za rozvoj
 • 690 výročie obce
 • Rôzne – informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Z á v e r

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Mgr. Michaela Maľcovská. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Za predložený návrh programu hlasovali všetci prítomní poslanci. K jednotlivým bodom programu poslanci obdŕžali všetky písomné podklady.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nie sú splnené uznesenia č. 155/2021 cyklotraily – podpora CR a č. 184/2021 odkúpenie podielov pod ihriskom. DHZO o prácu nemá nikto záujem, obec tak nevie naplniť literu zákona. Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Návrh záverečného účtu obce schválili všetci prítomní poslanci bez výhrad. Zostatok finančných operácií sa použije na tvorbu rezervného fondu obce.
k bodu č.5: Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 zobrali všetci prítomní poslanci na vedomie.
k bodu č.6: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2022, ktorým a mení výška rozpočtu obce o dotácie pridelené obci. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.7: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 3/2022, ktorým navrhuje upraviť rozpočet o príjem poplatku za miestny rozvoj, a presun v kapitálovom rozpočte z dôvodu nečerpania výdavkov na zberný dvor. Všetci prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 3/2022.
k bodu č.8: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 4/2022, ktorým navrhuje použitie rezervného fondu na výstavbu miestnych komunikácií v novej IBV dolný koniec. Všetci prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2022.
k bodu č.9: K správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 nemali poslanci žiadne dotazy k správe. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie túto správu.
k bodu č.10: Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 poslanci schválili.
k bodu č.11: Starosta vysvetlil poslancom návrh na odkúpenie podielov p. Soľárovej, ktoré sú pod a okolo komunikácie III. triedy. Obec je na uvedených parcelách vlastníkom a pri príprave projektov inžinierskych sietí, konkrétne elektriny je potrebné získať súhlasy vlastníkov. P. Soľárová súhlasila s odpredajov svojich podielov za cenu 2,00 Eur za m2. Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie podielov p. Soľárovej a to 97,12 m2 za cenu 2,00 Eur za m2.
k bodu č.12: Starosta obce informoval poslancov o mailovej komunikácií s p. Haščákom, ktorý navrhol predať obci 16 m2 z pozemku v jeho vlastníctve za cenu 30,00 Eur za m2 za účelom vysporiadania miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice. Poslanci po rozprave schválili odkúpenie 16 m2 za cenu 30,00 Eur za m2.
k bodu č.13: Starosta obce predložil poslancom návrh na určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026 a to 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode. Všetci prítomní poslanci schválili počet poslancov 7 v jednom volebnom obvode.
k bodu č.14: Starosta obce predložil poslancom návrh na určenie rozsahu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 a to v rozsahu 100 %. Za túto výšku rozsahu starostu hlasovali všetci prítomní poslanci
k bodu č.15: V tomto bode starosta obce informoval poslancov o uhradených poplatkoch za rozvoj. Podľa VZN obce použitie miestneho poplatku určuje obecné zastupiteľstvo uznesením. Vysvetlil poslancom, že zadal objednávku na verejné obstarávanie miestnej komunikácie v novej výstavbe IBV dolný koniec. Obec všetky voľné financie sústredí do tejto výstavby, tak aby na budúci rok mohla VSD začať budovať inžinierske siete – rozvody elektriny. Všetci prítomní poslanci schválili použitie miestneho poplatku za rozvoj, ktorý obec vyberie v roku 2022 na výstavbu miestnej komunikácie v novej lokalite IBV.
k bodu č.16: Starosta obce informoval poslancov o príprave knihy pri príležitosti 690 výročia obce. Má obstaranú dodávku tlače, dodá podklady spolu zo slovníkom. Deň obce sa uskutoční 27.8.2022 a je naplánované športové dopoludnie na multifunkčnom ihrisku na dolnom konci, popoludní kultúrny program s vystúpeniami v amfiteátri, program pre deti a večerná tanečná zábava. Občerstvenie pre občanov bude zabezpečené dodávateľsky. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.17: Starosta obce informoval poslancov o upozornení katastrálneho odboru Okresného úradu v Sabinove o uzneseniach, ktoré obec prikladá ako súčasť schvaľovaných prevodov, kde žiada podrobne uvádzať jednotlivé parcely a podiely. Z tohto dôvodu predkladá poslancom návrh na uznesenie, ktoré sa týka prevodu podielov od vlastníkov pod futbalovým ihriskom, ktorí súhlasili s odpredajom. Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie podielov na parcelách E KN 701/101, 701/3, 705/103 a 705/4. Ďalej starosta informoval poslancov o pripravenom stavebnom povolení na miestne komunikácie v novej lokalite IBV. Po výsledku verejného obstarávania začne obec s prácami na príprave koridorov, tak aby na budúci rok mohla VSD začať budovať inžinierske siete – elektrinu. Obec má hotové projekty na vodovod, kanalizáciu a dažďovú kanalizáciu, ešte je potrebné vykonať nové územné konanie, na napojenie na existujúci vodovod v časti od vodojemu. Poďakoval za prípravu a priebeh osláv Dňa detí. Ešte informoval poslancov o kontrole výsledku verejného obstarávania na dodávku prác spojených s obnovou verejného priestranstva pred obecným úradom.
k bodu č.18: V diskusií vystúpila poslankyňa Maľcovská, ktorá informovala o príprave programu pre detí – Šomská špacírka – čarovný les, ktorý sa uskutoční 3.7.2022, poprosila poslancov o pomoc pri zabezpečení sponzorov, aby mohla kúpiť ceny do súťaží. Poslanec Javorský sa dotazoval o napojení rozšírenia osvetlenia pri kostole. Starosta zabezpečí odbornú osobu, ktorá to vykoná.
k bodu č.19: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 17. júna 2022

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 220. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 • 221. Návrh programu zasadnutia
 • 222. Kontrola uznesení
 • 223. Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2021
 • 224. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov K 31.12.2021
 • 225. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
 • 226. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
 • 227. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022
 • 228. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
 • 229. Návrh plánu kontrolnej činnosti pre II. polrok 2022
 • 230. Odkúpenie podielu na pozemkoch E KN 2686/101, E KN 2688/101, E KN 2689/101 v katastrálnom území Drienica
 • 231. Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice
 • 232. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026
 • 233. Určenie rozsahu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
 • 234. Použitie miestneho poplatku za rozvoj
 • 235. 690 výročie obce
 • 236. Odkúpenie podielov na pozemkoch E KN 701/101, E KN 701/3, E KN 705/101 a E KN 705/4

Uznesenie č. 220
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Ing. Peter Javorský
  • Marek Mačišák
  • Miroslav Fech
 • 2. overovateľa zápisnice: Mgr. Michaela Maľcovská
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 221
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje: program zastupiteľstva

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 222
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 223
Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2021

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení A. prerokovalo Návrh Záverečného účtu Obce Drienica k 31.12.2021
B. Berie na vedomie1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Drienica za rok 2021
2. Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 52 292,02 Eur
C. Schvaľuje1. Záverečný účet Obce Drienica a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Použitie zostatku finančných operácii na tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 78 129,07 Eur

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 224
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov K 31.12.2021

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 225
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 226
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 227
Rozpočtové opatrenie č. 4/2022

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 228
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 229
Návrh plánu kontrolnej činnosti pre II. polrok 2022

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti pre II. polrok 2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 230
Odkúpenie podielov na pozemkoch E KN 2686/101, E KN 2688/101, E KN 2689/101 v katastrálnom území Drienica

Obecné zastupiteľstvo
Prerokovalo predaj podielov p. Margity Soľárovej, bytom Ražňany za cenu 2,00 Eur za m2 pre Obec Drienica za účelom vysporiadania komunikácie III. triedy
A. schvaľuje Kúpu pozemkov od p. Margity Soľarovej, bytom Ražňany 304 v katastrálnom území Drienica, zapísaných na LV 1917 parcela 2686/101, druh pozemku orná pôda, o výmere 178 m2 podiel 176/480, LV 1921 parcela 2688/101, druh pozemku orná pôda, o výmere 267 m2 podiel 7/120, LV 1921 parcela 2689/101, druh pozemku orná pôda, o výmere 279 m2podiel 7/120 v cene 2,00 Eur za m2 za účelom vysporiadania komunikácie III. triedy v obci Drienica
B. poveruje starostu obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a podpísať zmluvu s predávajúcim.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 231
Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice

Obecné zastupiteľstvo
Prerokovalo informácie p. Haščáka a jeho ponuku na odkúpenie 16 m2 za cenu 30,00 Eur
A. poveruje Starostu obce informovať p. Haščáka: OcZ súhlasí s odkúpením 16m2 pod MK za cenu 30,00 Eur / m2

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 232
Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo
určuje 1. počet poslancov na volebné obdobie 2022-2026: 7
2. jeden volebný obvod

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 233
Určenie rozsahu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo
určuje Rozsah funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 vo výške 100,00 %

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 234
Použitie miestneho poplatku za rozvoj

Obecné zastupiteľstvo
určuje použitie miestneho poplatku za rozvoj uhradeného v roku 2022 na výstavbu miestnej komunikácie v novej lokalite IBV dolný koniec

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 235
690 výročie obce

Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo prípravy osláv výročia obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 236
690 výročie obce

Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje Kúpu pozemkov od Margity Janíčkovej, bytom Drienica LV 1265 parcela E KN 701/101, druh orná pôda, o výmere 1471m2, podiel 3/54 a parcela E KN 701/3, druh orná pôda o výmere 1118 m2,podiel 3/54,
Od Anny Novickej, bytom Bardejov, Bezručova 16, LV 1265, parcela E KN 701/101, druh orná pôda, o výmere 1471m2, podiel 9/108 a parcela E KN 701/3, druh orná pôda, o výmere 1118 m2, podiel 3/54,
Od Eleny Hrubej, bytom Sabinov, Priemyselná štvrť 24, LV 865, parcela E KN 705/103, druh orná pôda, o výmere 631 m2, podiel 1/120 a E KN 705/4, druh orná pôda, o výmere 930 m2, podiel 1/120.
Od Ing. Františka Škovrana, bytom Drienica 219, LV 865, parcela E KN 705/103, druh orná pôda, o výmere 631 m2, podiel 1/120 a E KN 705/4, druh orná pôda, o výmere 930 m2, podiel 1/120.
Od Ing. Milana Škovrana, bytom Drienica 220, LV 865, parcela E KN 705/103, druh orná pôda, o výmere 631 m2, podiel 1/120 a E KN 705/4, druh orná pôda, o výmere 930 m2, podiel 1/120.
v katastrálnom území Drienica za cenu 0,20 Eur za m2
B. poveruje starostu obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a podpísať zmluvu s predávajúcimi

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 237
Informácie starostu obce

Obecné zastupiteľstvo
Prerokovalo informácie podané starostom obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 20.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 11. marec 2022

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Jozef Olejár
Ospravedlnená: Mgr. Michaela Maľcovská
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Priebeh zasadnutia:
 • O t v o r e n i e z a s a d n u t i a
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
 • Financovanie nákladov na CVČ na území iných obcí
 • Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice
 • Žiadosť Mesta Sabinov o odkúpenie pozemku
 • Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS a. s. Košice
 • Zmluva o výkone správy majetku obce medzi Obcou Drienica a VVS a. s. Košice
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
 • Pomoc Ukrajine – oslobodenie od dane za ubytovanie
 • Plán zasadnutí OcZ na rok 2022
 • 690 výročie obce
 • Rôzne – informácie starostu obce: príprava projektu cyklotrás, obslužného mobiliáru, požičovne bicyklov
 • Diskusia
 • Z á v e r

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Jozef Kunár, Marek Mačišák, za overovateľa zápisnice Milan Malcovský. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nie sú splnené uznesenia č. 155/2021 cyklotraily- nepožiadané o dotáciu a č. 184/2021 odkúpenie podielov pod ihriskom. O členstvo v DHZ nie je záujem zo strany oslovených občanov.Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o možnosti rozšírenia miestnej účelovej komunikácie v lokalite Kapustnice. Vysvetlil poslancom možnosti rozšírenia tejto komunikácie. Na rokovaní bol prítomný p. Haščák, vlastník pozemku, ktorý nadobudol pozemok a zistil, že časť z pozemku zasahuje do miestnej komunikácie. Obecné zastupiteľstvo požiadal o slovo, ktoré mu bolo udelené. Vysvetlil, že po kúpe pozemku si museli riešiť prístup k pozemku súdnou cestou, pozemok nemal prístup a kúpou ďalšieho susedného pozemku má zabezpečený prístup a zistil tiež, že obecná komunikácia zasahuje do jeho pozemku. Obci navrhuje predaj za 8 100,00 Eur za 16 m2 a vysvetlil prečo má pozemok pre neho takú hodnotu. Navrhol ešte variant a to zámenu za iný pozemok vhodný na parkovanie osobných motorových vozidiel. Na rokovanie sa dostavil poslanec Jozef Olejár. Poslanec Javorský sa dotazoval koľko parkovacích miest potrebuje. Odpoveď bola 10-15 miest. Starosta vysvetlil, že pozemky na parkovanie sú v rekreačnej oblasti verejne prístupné, obec bude hľadať vhodné riešenie, navrhuje stretnutie vlastníka a poslancov v teréne na obhliadku. Všetci prítomní súhlasili so stretnutím po 26.3.2022.
k bodu č.5: Starosta obce vysvetlil poslancom podmienky financovania výstavby cyklochodníka spolu s Mestom Sabinov. Je podpísaná zmluva o nájme pozemku vo vlastníctve obce a obec má vo vlastníctve časť cyklochodníka. Všetci prítomní poslanci jednohlasne neschválili predaj pozemku.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS a.s. Košice. Predložený návrh novej zmluvy je z dôvodu rozšírenia vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky. Vecným bremenom sa zriaďuje ťarcha v katastri nehnuteľnosti. Za schválenie zmluvy hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: K predloženej zmluve o výkone správy majetku obce medzi Obcou Drienica a VVS a.s. Košice starosta vysvetlil, že z dôvodu predaja časti kanalizácie je potrebné zmeniť podmienky správy majetku. Za schválenie zmluvy o výkone správy majetku hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2022. Rozpočtové opatrenie zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o vzniknutej situácií s utečencami z Ukrajiny o možnosti ubytovania v obci a o hlásení ubytovaných obcí. Uskutočnilo sa viacero stretnutí ohľadom pomoci. Informácie obci prichádzajú postupne. Aktivizujú sa štátne orgány a orgány samosprávy. Mesto Lipany vyhlásilo finančnú zbierku na pomoc ich partnerskému mestu, ktoré potrebuje hlavne zdravotnícky materiál. Na účet Mesta Lipany je možne finančne prispievať. Starosta zisťoval, či naše partnerské mesto na Ukrajine Perečín potrebuje pomoc. Keďže obec nedokáže odhadnúť počet ubytovaných utečencov v zariadeniach na území obce VZN o miestnom poplatku za ubytovanie obec nebude meniť. Poslanci zobrali na vedomie informácie k tomuto bodu rokovania.
k bodu č.10: Starosta obce informoval poslancov o Pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022. Poslanci zobrali na vedomie tento plán.
k bodu č.11: V roku 2022 si naša obec pripomína 690 výročie prvej písomnej zmienky. Po rozprave k tomuto bodu je navrhnutý termín uskutočnenia oslavy formou športového a kultúrneho podujatia dňa 27.8.2022 pri amfiteátri, p. Sedlák môže pripraviť výstavu gramofónov. Pre občanov obce je možné pripraviť fotoknihu s fotografiami z obce a šomským slovníkom. Poslanci súhlasili s prípravou knihy.
k bodu č.12: Poslanci obdŕžali stanovisko k financovaniu CVČ na území iných obcí. Po rozprave poslanci schváli zrušenie uznesenia č. 207/2021 a rozhodli nefinancovať CVČ na území iných obcí.
k bodu č.13: Starosta obce informoval poslancov o podpísanej zmluve na výstavbu zberného dvora s firmou Unistav, o podpísanej zmluve na dodávku techniky k zbernému dvoru. Obci bola schválená dotácia na obnovu verejného priestranstva pred obecným úradom. Starosta podal žiadosť na VÚC Prešov na obnovu sedadiel na multifunkčnom ihrisku na dolnom konci. Bude potrebné zabezpečiť aj náter tribúny. V rámci výstavby IBV dolný koniec je podaná žiadosť o stavebné povolenie na miestne komunikácie, pripraví žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu NN sietí v tejto lokalite. Informoval poslancov o možnosti získať dotáciu na obslužný mobiliár, na cyklotrasy a požičovňu bicyklov. Informácie starostu zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.14: Poslanec J. Olejár sa dotazoval na odpustenie poplatku za rozvoj, prípadne splátky. Starosta mu odpovedal, že takáto možnosť nie je. Poplatok sa platí pri právoplatnom stavebnom povolení a obec počíta s finančnými prostriedkami na rozvoj obce. Poslanec Javorský sa dotazoval na piliere, ktoré sú v Dome smútku. Starosta mu odpovedal, že je potrebný posudok statika. Zo statikom sa stretne kvôli dokončeniu chodníka v úseku od s. č. 135 -137 etapa č. 1 a ten má navrhnúť možnosti dokončenia výstavby.
k bodu č.14: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 11. marca 2022

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 208. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 209. Návrh programu zasadnutia
 • 210. Kontrola uznesení
 • 211. Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice
 • 212. Žiadosť Mesta Sabinov o odkúpenie pozemku
 • 213. Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS a. s. Košice
 • 214. Zmluva o výkone správy majetku obce medzi Obcou Drienica a VVS a. s. Košice
 • 215. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
 • 216. Pomoc Ukrajine – oslobodenie od dane za ubytovanie
 • 217. Plán zasadnutí OcZ na rok 2022
 • 218. 690. výročie obce
 • 219. Financovanie nákladov na CVČ na území iných obcí

Uznesenie č. 208
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Jozef Kunák
  • Marek Mačišák
 • 2. overovateľa zápisnice: Milan Malcovský
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 209
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje: program zastupiteľstva

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 210
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 211
Vysporiadanie miestnej komunikácie C KN 1094/9 lokalita Kapustnice

Obecné zastupiteľstvo
A. prerokovalo návrh p. Hačšáka na predaj pozemku za 8 100,00 Eur za 16 m2 pod miestnou komunikáciou alebo návrh na zámenu pozemkov po obhliadke v teréne
B. neschvaľuje odkúpenie pozemku na túto cenu

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 212
Žiadosť Mesta Sabinov o odkúpenie pozemku

Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie žiadosť Mesta Sabinov o odkúpenie pozemku
B. neschvaľuje opredaj pozemku pod cyklochodníkom

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 213
Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS a. s. Košice

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje: Zmluvu o zriadení vecného bremena pre VVS a.s. Košice v prospech VVS a. s. na nižšie uvedených pozemkoch Obce Drienica, cez ktoré prechádza vodovodné a kanalizačné potrubie podľa vyznačenia v geometrickom pláne č. 171/2021 vyhotoveného dňa 15.11.2021 firmou Geoteam M. Z. s. r. o. Hutnícka 19, Košice a overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor pod č. G1-804/2021 dňa 30.11.2021 Celkový záber vecného bremena je 884 m2. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľnosti uhradí VVS a. s. Košice.
Zriadenie vecného bremena na majetok obce, a to na pozemkoch obce:

LV ParcelaDruh pozemkuVýmera m2Podiel
1105KN-C č. 1138/5Zastavaná plocha a nádvorie8451/1
1105KN-C č. 1138/6Zastavaná plocha a nádvorie29291/1
1105KN-C č. 1138/18Zastavaná plocha a nádvorie3261/1
520KN-C č. 1464/14Ostatná plocha9901/1
520KN-C č. 1473/34Zastavaná plocha a nádvorie10041/1
520KN-C č. 1473/39Zastavaná plocha a nádvorie951/1
Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného:
a) strpieť umiestnenie Stavby, jeho užívanie a prevádzkovanie, rekonštrukcie na Dotknutých nehnuteľnostiach v prospech Oprávneného,
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) Oprávneného na Dotknuté nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly Stavby, Oprávnený môže na výkon všetkých uvedených činností podľa tejto Zmluvy poveriť aj tretie osoby (napr. dodávatelia, subdodávatelia, geodeti a iní),
c) nerealizovať na Dotknutých nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu Oprávneného, a to v trase vedenia Stavby spolu s jeho ochranným pásmom v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 52/2020. Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 214
Zmluva o výkone správy majetku obce medzi Obcou Drienica a VVS a. s. Košice

Obecné zastupiteľstvo
A. prerokovalo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice bez pripomienok
B. schvaľuje 1. zverenie majetku obce kanalizácia stoka Ca, materiál PVC, DN 300 o dĺžke 120 m a stoka Ca 3-1, materiál PVC, DN o dĺžke 47,72 m do správy pre VVS, a. s. s obstarávacou cenou 103 242,06 Eur
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. a to:
- výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete ( ďalej VKS ) odbornou organizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.( ďalej len VVS, a.s.) v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- účastníci zmluvy sa dohodli, že cena za prevádzkovanie zvereného infraštrukturálneho majetku vlastníka bude hradená v rámci celkového výberu stočného od jednotlivých producentov odpadových vôd, napojených na verejnú kanalizáciu. Fakturáciu stočného zabezpečuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorý má sám právo fakturovať stočné v plnej výške vo svoj prospech.
- uzatvára sa na dobu neurčitú
- prevádzkovateľ je povinný
- zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd vo vodohospodárskom zariadení – VKS
- vykonávať prevádzkovú údržbu a opravy zverených prostriedkov
- ihneď informovať vlastníka o vzniknutých poruchách, ktoré môžu vážne ohroziť prevádzku, alebo zapríčiniť haváriu.
- Obec je povinná
- odovzdať infraštrukturálny majetok prevádzkovateľovi v bezchybnom a funkčnom stave. Dokladom je spísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí prevádzkovaného infraštrukturálneho majetku a popis technického stavu verejnej kanalizačnej siete.
- informovať prevádzkovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku infraštrukturálneho majetku, plnenie ustanovení zmluvy a výslednú efektívnosť poskytovaných služieb.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 215
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 216
Pomoc Ukrajine – oslobodenie od dane za ubytovanie

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informácie starostu obce o utečeneckej kríze

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 217
Plán zasadnutí OcZ na rok 2022

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 218
690. výročie obce

Obecné zastupiteľstvo
A. Prerokovalo uskutočnenie osláv výročia obce
B. Schvaľuje vydanie fotoknihy so slovníkom a termín osláv 27.8.2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 219
Financovanie nákladov v CVČ na území iných obcí

Obecné zastupiteľstvo
A. zrušuje uznesenie č. 207/2021
B. schvaľuje nefinancovať CVČ na území iných obcí

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 19.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 10. december 2021

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnený:
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Priebeh zasadnutia:
 • O t v o r e n i e z a s a d n u t i a
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
 • Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
 • Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2022
 • Rozpočtové opatrenie č.9/2021
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 • Dobrovoľný hasičský zbor obce
 • Rôzne – informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Z á v e r

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Marek Mačšák Mgr. Michaela Maľcovská, Ing. Peter Javorský, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Starosta obce navrhol doplniť program rokovania o bod č. 11. Predaj majetku VVS a o bod č. 12. Financovanie CVČ na území iných obcí. Všetci prítomní poslanci hlasovali za doplnenie programu rokovania o nové body a posunutie číslovania.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nie sú splnené uznesenia č. 155/2021 cyklotraily- nepožiadané o dotáciu a č. 184/2021 odkúpenie podielov pod ihriskom. Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu rozpočtu, vyhodnotenie pripomienok, všetky materiály k tomuto bodu boli poslancom zaslané. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Za schválenie rozpočtu na rok 2022 hlasovali všetci prítomní poslanci, rozpočet na roky 2023-2024 zobrali na vedomie.
k bodu č.5: Starosta obce predniesol vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2021, všetky materiály k tomuto bodu boli poslancom zaslané. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Na VZN č. 2/2021 sa uzniesli všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce predniesol vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 3/2021, všetky materiály k tomuto bodu boli poslancom zaslané. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Na VZN č. 3/2021 sa uzniesli všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce predniesol návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Za schválenie plánu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 9/2021. Vysvetlil dôvody jeho predloženia. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Za schválenie tohto opatrenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o vydaní príkazu na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie tento príkaz.
k bodu č.10: Starosta obce informoval poslancov o dlhodobej nečinnosti dobrovoľného hasičského zboru v obci. DHZ v obci má mať 10 členov, ktorí by mali pomáhať pri udalostiach ohrozujúcich životy a majetok občanov v obci. V našej obci je nefunkčný DHZ. Starosta oslovil susedné obce, či ich DHZ by neboli ochotné vykonávať činnosť v našej obci. Odpoveď bola, že nemajú záujem. Je potrebné nájsť zodpovednú osobu, ktorá si zoberie na starosť túto činnosť. Po rozprave k tomuto bodu poslanci navrhujú osloviť niektorých občanov a zistiť, či by nemali záujem o túto činnosť.
k bodu č.11: Starosta obce informoval poslancov o zverejnenom zámere na predaj majetku pre VVS a. s. Košice. Jedná sa o časť kanalizácie v lokalite Gacky, ktorá bola dokončená v r. 2016, financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu a združených z VVS a.s. Košice. Obec nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na prevádzkovanie kanalizácie a z tohto dôvodu predáva majetok VVS a.s. Košice za 1,00 Eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9 a, ods. 8, písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za predaj hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.12: Starosta obce informoval poslancov o žiadostiach zasielaných obcí z viacerých obcí a miest s požiadavkou na financovanie Centier voľného času. Obec má prijaté VZN, na základe ktorého uhradí rodičom detí v CVČ na základe predložených dokladov o úhrade finančný príspevok a žiadateľom túto informáciu zasiela. Po rozprave poslanci nesúhlasili schváliť navrhované uznesenie v tomto znení. Navrhli tento bod preložiť na nasledujúce zastupiteľstvo, je potrebné bližšie špecifikovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov pre CVČ v iných obciach a miest.
k bodu č.13: V tomto bode starosta informoval poslancov, že miestny poplatok za rozvoj nie je možné použiť na splácanie úveru. Poďakoval kultúrnej komisií za uskutočnenie Mikuláša pre detí v obci. Informoval poslancov o počte napojených domácnosti na kanalizáciu a tiež o vykonaných prácach na oprave miestnych komunikácií.
k bodu č.14: V diskusií vystúpil poslanec Javorský, ktorý sa dotazoval o možnosti vytlačenia Šomského slovníka č. 2, ktorí pripravili občania obce. Starosta odpovedal, že to bude možné, tento slovník môže byť pripravený na oslavy výročia obce. Ďalej sa poslanec Javorský dotazoval o dotáciu na cyklotraily. Starosta obce ho informoval, že zatiaľ nie je založené občianske zduženie, ktoré malo žiadať dotáciu. Poslanec Kunák informoval, že rada školy sa nerokovala o novom detskom ihrisku v areáli materskej školy. Starosta zistí možnosti získania dotácie na nové ihrisko v materskej škole. Poslanec Olejár sa dotazoval na vyčistenie miestneho potoka na dolnom konci. Starosta mu odpovedal, že cenové ponuky na vyčistenie sú veľmi vysoké a obec nemá toľko finančných prostriedkov na jeho vyčistenie. Obec bude potrebovať finančné prostriedky na výstavbu ciest v novej IBV dolný koniec.
k bodu č.15: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 10.12.2021

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 196. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 197. Návrh programu zasadnutia
 • 198. Kontrola uznesení
 • 199. Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
 • 200. Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
 • 201. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne
 • 202. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
 • 203. Rozpočtové opatrenie č. 9/2021
 • 204. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 • 205. Dobrovoľný hasičský zbor obce
 • 206. Doplnenie bodu programu – Predaj majetku VVS a. s. Košice
 • 207. Doplnenie bodu programu - Financovanie nákladov v CVČ na území iných obcí
 • 208. Rôzne – informácie starostu obce

Uznesenie č. 196
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Marek Mačišák
  • Mgr. Michaela Maľcovská
  • Ing. Peter Javorský
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 197
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje: program zasadnutia s navrhnutou zmenou programu:
doplnenie o bod č. 11. Predaj majetku VVS a. s. Košice
a o bod č. 12. Financovanie nákladov v CVČ na území iných obcí

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 198
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 199
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024

Obecné zastupiteľstvo
A. prerokovalo návrh rozpočtu na roky 2022-2024
B. schvaľuje rozpočet na rok 2022
C. berie na vedomie: 1. návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024
2. stanovisko hlavného kontrolóra
3. stanovisko finančnej komisie

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 200
Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

Obecné zastupiteľstvo
uznáša sa na VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 201
Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne

Obecné zastupiteľstvo
uznáša sa na VZN č. 3/2021 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 202
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 202
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 203
Rozpočtové opatrenie č. 9/2021

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 9/2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 204
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie príkaz starostu obce o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 205
Dobrovoľný hasičský zbor obce

Obecné zastupiteľstvo
A. prerokovalo Informáciu o nefunkčnosti dobrovoľného hasičského zboru, nezáujem o členstvo. Neúspech o spoluprácu s DHZ Červená Voda, DHZ Jakubovany a HZ Sabinov.
B. schvaľuje osloviť občanov obce: T. Mačišák, J. Škovrán, M. Kašaj, zistiť záujem organizovať v obci DHZ .

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77601

Uznesenie č. 206
Predaj majetku obce Kanalizácia Stoková sieť C

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Predaj majetku obce kupujúcemu – VVS, a. s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: 95 % majetkový podiel časti stavby zrealizovaný v zmysle dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2016 v nasledovnom rozsahu:
SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C
- stoka CA, PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,089 o dĺžke 89,00 m
(z celkovej pov. dĺžky 239 m)
- stoka CA3, PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,166 o dĺžke 166,00 m
(z celkovej pov. dĺžky 222 m)
Kanalizácia vybudovaná z dotácie z Environmentálneho fondu s p o l u : o dĺžke 255,00 m
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec Drienica v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie. Obec by mohla prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť.
Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí tak neprichádza do úvahy. Odpredaj verejnej kanalizácie do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločností, a. s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu 1,- € bez DPH z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 207
Financovanie nákladov v CVČ na území iných obcí

Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje nefinancovať náklady na obyvateľov s trvalým pobytom na území obce Drienica v zariadeniach CVĆ zriadených na území iných obcí.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 18.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 19. november 2021

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnený: Miroslav Fech
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Priebeh zasadnutia:
 • O t v o r e n i e z a s a d n u t i a
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Zámer prevodu majetku obce pre VVS, a. s. Košice
 • Predaj obecného pozemku Urbárskej spoločnosti PS Drienica
 • Žiadosť o odkúpenie rekreačnej chaty vo vlastníctve obce
 • Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly
 • Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2021
 • Rôzne – informácie starostu obce:
  - výber dane za ubytovanie
  - poplatok za rozvoj
 • Diskusia
 • Z á v e r

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Mgr. Michaela Maľcovská, Milan Malcovský, Marek Mačišák, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nie sú splnené uznesenia č. 155/2021 cyklotraily- nepožiadané o dotáciu a č. 184/2021 odkúpenie podielov pod ihriskom. Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o možnosti prevodu majetku obce – kanalizácie v lokalite Gacky, ktorá bola dokončená v r. 2016, financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu a združených z VVS a.s. Košice. Obec nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na prevádzkovanie kanalizácie a z tohto dôvodu navrhuje predaj majetku VVS a.s. Košice za 1,00 Eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9 a, ods. 8, písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer predaja schválili 5 prítomní poslanci.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov, že zámer predaja pozemku pre Urbársku spoločnosť Drienica PS bol zverejnený na dobu 15 dní. Obec pripraví kúpno-predajnú zmluvu, poplatky spojené v vkladom do katastra uhradí kupujúci. Všetci prítomní 5 poslanci schválili predaj pozemku.
k bodu č.6: Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Jozef Olejár. Starosta obce predložil žiadosť spoločnosti Klasa s.r.o. Prešov o odkúpenie obecnej chaty na Lysej, ktorú uvedená spoločnosť doplnila žiadosťou o dlhodobý prenájom. Poslanci po rozprave rozhodli, že obecná chata nie je na predaj ani na dlhodobý prenájom, obec sa bude snažiť získať finančné prostriedky na jej rekonštrukciu z dotácií. Za nechválenie predaja a dlhodobého nájmu hlasovali 6 poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce predniesol Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly, ktorá sa týkala preneseného výkonu štátnej správy na úseku činnosti spoločného stavebného úradu. Uvedenú správu berú poslanci na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu 7/2021, ktoré všetci poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.9: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 8/2021, ktoré všetci poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.10: V bode rôzne starosta informoval poslancov o nízkom výbere dane za ubytovanie. V roku 2020 aj v roku 2021 bol výber dane ovplyvnený pandémiou, ale aj napriek tomu rekreačné chaty boli prenajímané a obci neboli priznané poplatky za ubytovanie. Po zistení možnosti správcu dane obec pristúpi k vymáhaniu tohto poplatku. Ďalej starosta obce informoval poslancov o možnosti obce vyberať poplatok za rozvoj, z ktorého je možné financovať výstavbu infraštruktúry obce a vysvetlil im aké má obec možnosti a povinnosti. Po rozprave k tomuto bodu poslanci rozhodli, že v katastrálnom území obce sa bude tento poplatok vyberať a obec pripraví návrh VZN. Za prijatie poplatku za rozvoj hlasovali všetci prítomní 6 poslanci. Starosta informoval poslancov o podpísaní zmluvy o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zberného dvora, o podpísaní zmluvy na dotáciu na opatrovateľskú službu aj o žiadosti na rekonštrukciu ihriska v Materskej škole.
k bodu č.11: V diskusií vystúpil poslanec Jozef Kunák, ktorý sa dotazoval na rozsvietenie stromčeka, adventný veniec a Mikuláša pre deti. Starosta mu odpovedal, že stromček sa pripraví a rozsvieti a tiež adventný veniec. K Mikulášovi pre deti odpovedala Mgr. Michaela Maľcovská, ktorá spolu s komisiou pripravuje na 5.12.2021 rozniesť darčeky podľa zoznamu do domácnosti, ak to dovolí situácia. Poslanec Ing. Peter Javorský sa dotazoval, či výstavba zberného dvora sa uskutoční na obecnom pozemku. Starosta mu odpovedal že áno, súťaž je ukončená, do projektov je možné nahliadnuť. Poslanec Jozef Olejár sa dotazoval, či obec má zoznam domácnosti napojených na verejnú kanalizáciu. Starosta mu odpovedal, že obec skontroluje napojenie na kanalizáciu.
k bodu č.12: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 19.11.2021

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 186. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 187. Návrh programu zasadnutia
 • 188. Kontrola uznesení
 • 189. Zámer prevodu majetku obce pre VVS, a. s. Košice
 • 190. Predaj obecného pozemku Urbárskej spoločnosti PS Drienica
 • 191. Žiadosť o odkúpenie rekreačnej chaty vo vlastníctve obce
 • 192. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
 • 193. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
 • 194. Rozpočtové opatrenie č. 8/2021
 • 195. Rôzne – informácie starostu obce:
  - výber dane za ubytovanie
  - poplatok za rozvoj

Uznesenie č. 186
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Mgr. Michaela Maľcovská
  • Milan Malcovský
  • Marek Mačišák
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Kunák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 187
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje: program zasadnutia.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 188
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 189
Zámer prevodu majetku obce pre VVS a. s. Košice

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje: ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a. s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:
Kúpa 95 % majetkového podielu časti stavby zrealizovaný v zmysle dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2016 v nasledovnom rozsahu:
SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C
- stoka CA, PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,089 o dĺžke 89,00 m (z celkovej pov. dĺžky 239 m)
- stoka CA3, PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,166 o dĺžke 166,00 m (z celkovej pov. dĺžky 222 m
Kanalizácia vybudovaná z dotácie z Environmentálneho fondu s p o l u : o dĺžke 255,00 m

Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec Drienica v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie. Obec by mohla prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť.
Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí tak neprichádza do úvahy. Odpredaj verejnej kanalizácie do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločností, a. s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu 1,- € bez DPH z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 190
Predaj obecného pozemku Urbárskej spoločnosti PS Drienica

Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje: predaj pozemku parcelné číslo KN E 249 orná pôda o výmere 5827 m2, LV 1127 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Urbárskej spoločnosti Drienica – PS za cenu 3,21 Eur. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje: Vrátenie pozemku Urbárskej spoločnosti Drienica-PS, ktorý bol omylom v katastri nehnuteľnosti Sabinov zapísaný v r. 2001 po zápise ZRPS na Obec Drienica. Omylom zapísanú nehnuteľnosť Správa katastra Sabinov už nevie opraviť, nakoľko ubehla doba viac ako 3 roky. Možná na oprava zápisu ZRPS je formou kúpno-predajnej zmluvy za cenu 3,21 eur. Vlastníctvo k pozemku je vedené v pozemno-knižnej evidencii na Urbársku spoločnosť Drienica až do okamihu zápisu ZRPS Správou katastra Sabinov v r. 2001, ktoré bolo zmenené chybou pri zápise údajov zo ZRPS. Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
B. Ukladá: starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a podpísať zmluvu s kupujúcim.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 191
Žiadosť o odkúpenie alebo prenájom rekreačnej chaty vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo
A.berie na vedomie žiadosť KLASA s.r.o. Prešov o odkúpenie alebo prenájom rekreačnej chaty
B.nesúhlasí s predajom ani prenájmom rekreačnej chaty

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 192
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 193
Rozpočtové opatrenie č. 7/2021

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 7/2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 194
Rozpočtové opatrenie č. 8/2021

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 8/2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 195
Poplatok za rozvoj

Obecné zastupiteľstvo
A. prerokovalo návrh na zavedenie poplatku za rozvoj
B. navrhuje zavedenie poplatku v katastrálnom území obce s takými sadzbami:

Druh stavbySadzba poplatku za rozvoj
a) stavby na bývanie15,00 Eur
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky5,00 Eur
c) priemyselné stavby5,00 Eur
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť15,00 Eur
e) ostatné stavby (chaty, na indiv.rekreáciu...)10,00 Eur
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov zo 17.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 3. september 2021

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Priebeh zasadnutia:
 • O t v o r e n i e z a s a d n u t i a
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Voľba hlavného kontrolóra
 • Návrh Zmluvy o spoločnom stavebnom úrade
 • Zámer predaja pozemkov parcelné číslo C KN 1473/30 a C KN 1473/41
 • Zámer predaja pozemku parcelné číslo E KN 249
 • Návrh na majetkoprávne riešenie majetku-pozemok parcelné číslo C KN 1473/1
 • Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 6/2021
 • Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
 • Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2020
 • Odkúpenie podielov pozemkov pod ihriskom
 • Rôzne – informácie starostu obce:
  - samohybný mulčovač
  - uskutočnenie Heligónky
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Peter Javorský, Milan Malcovský, Marek Mačišák, za overovateľa zápisnice Mgr. Michaela Maľcovská. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nie je splnené cyklotraily- nepožiadané o dotáciu. Od Regiomatu nemáme odpoveď. Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Oznam o voľbe hlavného kontrolóra bol vyvesený na stránke obce, do termínu 20.8.2021 bola doručená jedná prihláška, formálne bola skontrolovaná a boli splnené všetky náležitosti. Za hlavného kontrolóra Obce Drienica bola zvolená Ing. Mária Galeštoková všetkými prítomnými poslancami. Deň nástupu do funkcie je 8.9.2021.
k bodu č.5: Zmluva o spoločnom stavebnom úrade bola pripravená právnikom Mesta Sabinov, kde okrem novej definície podieľania sa obce na financovaní spoločného obecného úradu je zahrnutý aj jednorazový príspevok na rozšírenie priestorov úradu. Na dotazy poslancov Malcovskej a Olejára reagoval starosta obce a vysvetlil prenesený výkon správy pre obce a výšku príspevku obce po skončení roka. Ing. Galeštoková pripravila vyúčtovanie, bude doložené na najbližšom zastupiteľstve. Zmluvu o spoločnom stavebnom úrade bez výhrad schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov o súhlase vlastníčky rekreačnej chaty p. Krylovej s odkúpením pozemkov pod chatou a okolo chaty. Pri tomto bode rokovania OcZ požiadal o vystúpenie p. Kryl. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s jeho vystúpením a udelilo mu slovo. Pán Kryl poprosil obecné zastupiteľstvo o predaj pozemkov pod chatou parcelné číslo C KN 1473/30 a C KN 1473/41 iba pre jeho manželku. Starosta obce mu vysvetlil, že preverí túto možnosť s právnikom, následne bude p. Kryl informovaný, či je takáto možnosť prípustná. P. Kryl upustil od tejto možnosti a ponechal pôvodnú možnosť odpredať pozemky vlastníkom nehnuteľností. Obec pripraví kúpno-predajnú zmluvu. Za predaj týchto pozemkov hlasovalo všetkých 7 poslancov.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o zisťovaní v katastri nehnuteľnosti, kde zistil, že kataster evidoval túto parcelu do r. 2001 vo vlastníctve Urbárskej spoločnosti Drienica. Tento pozemok bol v r. 2001 omylom zapísaný na Obec Drienica, kataster vie opraviť chyby do 3 rokov od zistenia nezrovnalosti, po rokovaní medzi starostom obce a predsedom Urbárskej spoločnosti v Drienici - PS odstránenie tejto chyby je možné formou kúpno-predajnej zmluvy, ktorú správa katastra ako dokument pre zmenu vlastníka akceptuje. Účtovná hodnota pozemku je 3,21 Eur. Dôvod vrátenia bude zverejnený na úradnej tabuli. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prevod tohto majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obci jednohlasne.
k bodu č.8: Starosta obce predniesol poslancom možnosť majetoprávne vysporiadať pozemok parcelné číslo C KN 1473/1, ktorý je v lokalite Gacky, formou predaja vo verejnej dražbe. Obec jeho predajom môže získať finančné prostriedky na výstavbu ciest v novej lokalite IBV na dolnom konci. Na tomto pozemku je chata vo vlastníctve p. Sedláka a spol. a nie je správne zameraná. Geodet pripraví nové zameranie, aby sa zosúladil právny stav so skutočnosťou. V diskusií vystúpil poslanec Javorský: občania by asi nesúhlasili s predajom, nie je to dobré rozhodnutie, prečo sa nepoužijú peniaze z rezervného fondu? Starosta obce vysvetlil použitie týchto peňazí z rezervného fondu. Poslanec .Malcovský je za predaj, lebo z novej výstavby obec bude mať ďalšie príjmy a chceme aby sa obec ďalej rozvíjala. Poslanci Mačišák, Olejár a Kunák nesúhlasia s predajom. Ing. Javorský navrhol žiadať financovanie ciest z eurofodov. Starosta mu vysvetlil, že nie je, a ani nebola vyhlásená žiadna výzva na podporu miestnych komunikácií za posledných 15 rokov. Poslanec Fech je za predaj, poslankyňa Maľcovská sa jednoznačne nevyjadrila. Po rozprave k tomuto bodu obecné zastupiteľstvo predaj pozemku neschvaľuje. Za hlasovali 4 poslanci, 2 boli proti, 1 sa zdržal.
k bodu č.9: Starosta prečítal návrh na rozpočtové opatrenie č.6/221, ktoré všetci poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.10: Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly zobrali na vedomie všetci poslanci.
k bodu č.11: Starosta obce informoval o výsledku účtovnej závierky k 31.12.2020. Všetci prítomní poslanci zobrali správu na vedomie.
k bodu č.12: V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov o reakcií na zaslané listy vlastníkom pozemkov pod ihriskom. Na celkovej výmere ihriska je 6 vlastníkov neznámych, 13 vlastníkov bolo oslovených, 4 z nich súhlasia s predajom o celkovej výmere 183 m2. Starosta overí v Správe katastra možnosti obce kupovať podiely na jednotlivých parcelách. Starosta vysvetlil, že obci nesúri odkúpenie týchto pozemkov a kúpou získa spoluvlastnícky podiel. Za schválenie odkúpenia pozemkov hlasovalo 6 poslancov, zdržal sa poslanec Malcovský.
k bodu č.13: Starosta obce informoval poslancov, že po prezentácií mulčovača vo Vyšnom Slavkove zisťoval cenu a mulčovač stojí 9 000,- Eur. Obec má rozpočte 4 000,- Eur. Vyzval poslancov na preverenie a zistenie ceny podobného zariadenia na kosenie. Na 18.9.2021 plánuje obec v spolupráci s Jozefom Maľcovským uskutočniť podujatie Šarišská Heligónka. Ešte informoval poslancov o zaslaní odpovede p. Sladkovkému na jeho žiadosť o odkúpenie pozemkov.
k bodu č.14: V diskusií vystúpil poslanec Ing. Javorský, ktorý sa informoval o oslovení p. Škovrana starostom obce o garáži na traktor – zatiaľ starosta neriešil. Starosta informoval, že teraz rieši výstavbu vodovodu a kanalizácií v lokalite Gacky. Poslanec Kunák sa informoval, či starosta má cenové ponuky na vyčistenie potoka – starosta odpovedal, že niektoré ponuky má ale zároveň oslovil správcu potoka, ktorý má prísť na obhliadku. Ďalej sa poslanec informoval o počte detí v MŠ, a či je kúpené vybavenie do ŠJ. Starosta objednal vybavenie školskej jedálne a počty detí budú známe k dátumu 15.9.2021. Poslanec Fech má požiadavku o umiestnenie ďalšieho kontajnera na plasty pri lanovke, starosta informoval, že ENVIPAK platí zbernej spoločnosti a určuje množstvo kontajnerov, starosta skúsi rokovať o zvýšení kontajnerov. Poslancovi Javorskému bolo vysvetlené na dotaz o kontajneri pri cintoríne, že je umiestnený vnútri cintorína, hneď za tujami. Poslankyňa Maľcovská informovala o poškodenej sieti na tenis a dlažbe v altánku na multifunkčnom ihrisku na dolnom konci. Starosta odpovedal, že na ihrisku je potrebné dosadiť nové kríky namiesto tých, ktoré uhynuli na spevnenie brehu a vymaľovať tribúnu. Poslankyňa .Maľcovská informovala o príprave mesiaca úcty k starším na 17.10.2021. Navrhla dva varianty – stretnutie jubilantov s programom , alebo návštevu jubilantov podľa epidemiologickej situácie. Obec jej dodá zoznam jubilantov za dva roky. Poslanec Olejár informoval o upchatej priekope pri dome č. 71. Starosta zistí, kde je problém. P. Mačišák žiada o umiestnenie kontajnera na papier v rekreačnej oblasti. Starosta informoval, že nie je možné ho umiestniť, obec má zmluvu na odvoz papiera podľa požiadaviek občanov.
k bodu č.15: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 3.9.2021

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 173. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 174. Návrh programu zasadnutia
 • 175. Kontrola uznesení
 • 176. Voľba hlavného kontrolóra
 • 177. Návrh Zmluvy o spoločnom stavebnom úrade
 • 178. Zámer predaja pozemkov parcelné číslo C KN 1473/30 a C KN 1473/41
 • 179. Zámer predaja pozemku číslo E KN 249
 • 180. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku – pozemok parcelné číslo C KN 1473/1
 • 181. Návrh na Rozpočtové opatrenie č.6/2021
 • 182. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
 • 183. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2020
 • 184. Odkúpenie podielov pozemkov pod ihriskom
 • 185. Rôzne: informácie starostu obce:
  - Samohybný mulčovač
  - Uskutočnenie Heligónky

Uznesenie č. 173
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Ing. Peter Javorský
  • Milan Malcovský
  • Marek Mačišák
 • 2. overovateľa zápisnice: Mgr. Michaela Maľcovská
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 174
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 175
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 176
Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
volí za hlavného kontrolóra Obce Drienica Ing. Máriu Galeštokovú

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 177
Návrh Zmluvy o spoločnom stavebnom úrade

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje Zmluvu o spoločnom stavebnom úrade

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 178
Zámer predaja pozemkov parcelné číslo C KN 1473/30 a C KN 1473/41

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie súhlas vlastníkov rekreačnej chaty s. č. 531 s odkúpením pozemkov pod rekreačnou chatou a okolo rekreačnej chaty
B. Schvaľuje priamy predaj pozemkov obce Drienica zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou parcelné číslo C KN 1473/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 a C KN 1473/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 na LV 520 za cenu 10,00 Eur za m2 podľa zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p. § 9a, odst. 8, písm. b). Nadobúdateľmi sú Viera Krylová a Andrea Krylová, obidve bytom Prešov, vlastníčky rekreačnej chaty evidovanej na LV 940.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 179
Zámer predaja pozemku číslo E KN 249

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje zámer predaja pozemku číslo E KN 249 v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) z dôvodov hodného osobitného zreteľa pre Urbársku spoločnosť Drienica- PS.
Dôvodom zámeru je: Vrátenie pozemku Urbárskej spoločnosti Drienica-PS, ktorý bol omylom v katastri nehnuteľnosti Sabinov zapísaný v r. 2001 po zápise ZRPS na Obec Drienica. Omylom zapísanú nehnuteľnosť Správa katastra Sabinov už nevie opraviť, nakoľko ubehla doba viac ako 3 roky. Možná na oprava zápisu ZRPS je formou kúpno-predajnej zmluvy za cenu 3,21 eur.Vlastníctvo k pozemku je vedené v pozemno-knižnej evidencii na Urbársku spoločnosť Drienica až do okamihu zápisu ZRPS Správou katastra Sabinov v r. 2001, ktoré bolo zmenené chybou pri zápise údajov zo ZRPS.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 180
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku – pozemok parcelné číslo C KN 1473/1

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie predložený návrh na majetkoprávne riešenie pozemku parcelné číslo C KN 1473/1
B. Prekorovalo: predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
C. neschvaľuje predaj pozemku C KN parcelné číslo 1473/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 5999 m2

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77421

Uznesenie č. 181
Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 182
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 183
Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 184
Odkúpenie podielov pozemkov pod ihriskom

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie odpovede podielových vlastníkov k možnosti odkúpenia pozemkov
B. Schvaľuje odkúpenie podielov: predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
so zámerom vysporiadania parciel pod a okolo verejnoprospešnej stavby futbalového ihriska /UPN obce Drienica – Záväzná časť 3.3.1.12./

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77ž01

Uznesenie č. 185
Rôzne – informácie starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie informácie starostu obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

(PDF document) pdf verzie dokumentov zo 16.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 18. jún 2021

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Priebeh zasadnutia:
 • O t v o r e n i e z a s a d n u t i a
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
 • Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2020
 • Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020
 • Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
 • Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly
 • Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica záväzná časť
 • Návrh VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica
 • Odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemku pod chodníkom 6. etapa
 • Rôzne – informácie starostu obce:
  - odkúpenie pozemkov pod futbalovým ihriskom
  - vrátenie obecného pozemku KNE 249, k. ú. Drienica pôvodnému vlastníkovi
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Jozef Olejár, Mgr. Michaela Maľcovská, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Pred schvaľovaním programu starosta obce predniesol návrh na doplnenie nového bodu č. 12 Návrh starostu obce na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva. Program zasadnutia s doplneným bodom schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Na uznesenie č. 153/2021 o prenájme časti obecného pozemku zatiaľ Reštaurácia Zelený Strom, PALGAST, s.r.o., Medzany 46 nereagovala. Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 4/2021. Všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie
k bodu č.5: Starosta obce otvoril rozpravu k návrhu Záverečného účtu obce a k stanovisku hlavného kontrolóra za rok 2020. Podklady na rokovanie boli poslancom zaslané elektronicky. Stanovisko hlavného kontrolóra zobrali všetci prítomní poslanci na vedomie. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Všetci poslanci zobrali na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020.
k bodu č.7: Návrhová komisia predložila na schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2021 na použitie prostriedkov rezervného fondu. V rozprave k tomuto bodu vystúpil poslanec Milan Malcovský s návrhom na nákup výkonnej kosačky na kosenie verejných priestranstiev v obci. Poslanec Jozef Olejár navrhol opraviť parkovisko pri materskej škole a prístup k nemu. Po diskusii k tomuto bodu poslanci schválili nákup samohybného mulčovača trávy v sume 4.000,00 Eur a opravy miestnych komunikácii v sume 35.000,00 Eur. Ostatné položky návrhu zostali nezmenené. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly, ktorá bola zameraná na cestovné náhrady v II. polroku 2020.
k bodu č.9: Materiál k tomuto bodu bol poslancom zaslaný elektronicky. Po rozprave všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie: stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 11.06.2021 podľa § 25 stavebného zákona a správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Drienica (ďalej len návrh ZaD č. 3) vypracovanú odborne spôsobilou osobou.
Všetci prítomní poslanci súhlasili s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu ZaD č. 3.
Všetci prítomní poslanci schválili Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica (ďalej len ZaD č. 3).
Žiadajú starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby zabezpečiť vyhlásenie VZN č. 1/2021, označenie schvaľovacou doložkou, vyhotovenie registračného listu, uloženie ZaD č. 3 a zverejnenie záväznej časti ZaD č. 3.
k bodu č.10: Po prerokovaní návrhu VZN č. 1/2021 sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica. Hlasovanie: prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
k bodu č.11: Starosta obce informoval poslancov o spoluvlastníckych podieloch na pozemkoch parcelné číslo KNC 1138/17, 1138/18 a 1138/19 pod vybudovaným chodníkom 6. etapa vytvorených geometrickým plánom na porealizačné zameranie chodníkov na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Spoluvlastníci súhlasia s predajom za cenu 5,00 Eur/m2. Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie spoluvlastníckych podielov za cenu 5,00 Eur/m2.
k bodu č.12: Starosta obce predniesol na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti v 2. polroku 2021 pre hlavného kontrolóra do skončenia volebného obdobia dňa 7.9.2021. Všetci prítomní poslanci schválili plán kontrolnej činnosti.
k bodu č.13: Starosta obce informoval poslancov, že niektorí vlastníci pozemkov na starom futbalovom ihrisku chcú ich navrátenie na obrábanie alebo výstavbu. Starosta obce navrhol poslancom uvažovať o zachovaní ihriska a z tohto dôvodu ponúknuť vlastníkom odkúpenie pozemkov obcou a určiť cenu za m2. Po diskusii poslanci ukladajú starostovi obce zaslať vlastníkom písomný návrh na odkúpenie pozemkov obcou za cenu 0,20/m2.
Starosta obce informoval poslancov o chybnom zápise v katastri pri obecnom pozemku KNE 249 ešte pri ZRPS pred rokom 2000 a opraviť v katastri sa to už nedá. Pozemok patri Urbárskej spoločnosti PS Drienica. Poslanci ukladajú starostovi obce zistiť cez okresnú prokuratúru ako riešiť tento problém.
Starosta obce informoval poslancov o požiadavkách vlastníkov pozemkov po JPÚ na dolnom konci na odstránenie asfaltovej „Jakubovanskej cesty“ z ich pozemkov. Navrhuje postaviť spojnicu medzi cestou III. triedy a cestou do Jakubovan spevným makadamovým materiálom, tak aby ostala prechodná. Plán je uskutočniť to v súlade s PD, ktorú momentálne vypracováva firma STAVOPROJEKT Prešov. Spojnica bude v súlade s uskutočnenými pozemkovými úpravami. Vybudovaním tejto spojnice tak môžu vlastníci dotknutých pozemkov starú časť „Jakubovanskej cesty“ na svojich pozemkoch uzavrieť.
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti záujemcov o odkúpenie obecných pozemkov pod chatou a okolo nej, ktorej vlastníkmi je p. Krylová Viera a jej dcéra Krylová Andrea. V minulosti nebola vôľa vlastníkov chaty o vysporiadanie pozemkov. Z morálneho hľadiska navrhol poslancom zaslať ponuku na odpredaj pozemkov vlastníkom chaty a požiadal poslancov o určenie ceny za m2. Po rozprave poslanci ukladajú starostovi zaslať písomný návrh na odpredaj obecných pozemkov za cenu 10,00 Eur/m2.
k bodu č.14: V diskusií vystúpila poslankyňa Mgr. M. Maľcovská a informovala o pripravovanej akcii pre deti s rodičmi nultý ročník „Šomská špacírka“, ktorú plánuje uskutočňovať každý rok prvý prázdninový víkend a je zameraná na poznávanie svojho blízkeho okolia. Požiadala o pomoc pri príprave akcie zo strany obce a poslancov. Starosta reagoval: obec zabezpečí všetky prípravné práce a materiál.
Ďalej vystúpil Ing. P. Javorský s informáciou o organizovaní cirkevnej púte na Oltár kameň koncom júla 2021 a požiadal starostu obce o jej propagáciu na webovej stránke obce aj v okolitých obciach a o zabezpečenie prevádzky sedačkovej lanovky skôr ako obvykle. Starosta odpovedal na požiadavky kladne, len požiadal o doručenie propagačných materiálov v dostatočnom predstihu.
Poslanec M. Malcovský navrhol zmeniť prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na dolnom konci. Starosta obce pripraví návrh na zmenu a po konzultácií s poslancami tento návrh bude následne vyvesený na ihrisku a webovej stránke. Poslanec J. Olejár sa informoval v akom štádiu je generálna oprava traktora a o požiadavkách občanov sprevádzkovať chladiaci box v dome smútku. Starosta reagoval: oprava traktora je skončená, traktor je v prevádzke. Chladiaci box je v dome smútku k dispozícii. Firma ERA, ktorá spravuje cintorín ako odborne spôsobilá osoba na požiadanie vopred vie sprevádzkovať chladiaci box.
k bodu č.15: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 18.6.2021

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 160. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 161. Návrh programu zasadnutia
 • 162. Kontrola uznesení
 • 163. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
 • 164. Návrh záverečného účtu obce k 31.12.2020
 • 165. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020
 • 166. Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 5
 • 167. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly
 • 168. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica
 • 169. Návrh VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica
 • 170. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemku pod chodníkom 6. etapa
 • 171. Návrh starostu obce na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
 • 172. Rôzne: informácie starostu obce:
  - Odkúpenie pozemkov pod futbalovým ihriskom
  - Vrátenie obecného pozemku KNE 249, k. ú. Drienica pôvodnému vlastníkovi

Uznesenie č. 160
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Jozef Olejár
  • Mgr. Michaela Maľcovská
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Kunák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 161
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia s novým bodom programu č. 12. Návrh starostu obce na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 162
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 163
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 164
Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Drienica za rok 2020
B. Schvaľuje 1. Záverečný účet Obce Drienica a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 20.074,06 Eur
3. Použitie zostatku finančných operácii na tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 72.007,76 Eur

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77601

Uznesenie č. 165
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 166
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 167
Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 168
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie 1) stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-PO-OVBP1/2021/021273-002 zo dňa 11.06.2021 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
2) správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP podľa § 2a zákona č. 50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg. číslo 286)
B. Súhlasí s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica
C. Schvaľuje podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Drienica
D. Žiada Starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica:
1) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Drienica č.1/2021, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica,
2) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona,
3) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica,
4) uloženie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica v obci – v kancelárii obecného úradu, na stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od ich schválenia,
5) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77601

Uznesenie č. 169
Návrh VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
sa uznáša podľa §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 170
Odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemku pod chodníkom 6. etapa

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parcelné číslo KNC 1138/17, 1138/18 a 1138/19 pod chodníkom 6.etapa vytvorených geometrickým plánom na porealizačné zameranie chodníkov na vydanie kolaudačného rozhodnutia za cenu 5,00 Eur/m2

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 171
Návrh starostu obce na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 172
Rôzne – informácie starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 15.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 22. apríl 2021

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Priebeh zasadnutia:
 • O t v o r e n i e z a s a d n u t i a
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za II. polrok 2020
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
 • Rozpočtové opatrenie č. 10/2020
 • Rozpočtové opatrenie č. 11/2020
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
 • Žiadosť o prenájom obecného pozemku Reštaurácia Zelený Strom, PALGAST, s.r.o., Medzany 46
 • Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice na časť stavby Drienica, Gacky-rozšírenie vodovodu a kanalizácie
 • Budovanie cyklo-trailov v lokalite Lysá
 • Určenie dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra obce
 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 • Rôzne – informácie starostu obce:
  - prevádzkovanie chaty na Lysej
  - výrub líp na cintoríne
  - oprava traktora
  - ukončenie 3. etapy výstavby chodníka
  - voľné pracovné miesto v kancelárii OcÚ
 • Diskusia
 • Z á v e r

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Ing. Peter Javorský, Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Mgr. Michaela Maľcovská. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20/2019 je splnené a p. Feňušovi Marcelovi, bytom Prešov bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena. Uznesenie č. 125, 133, 134, 135, 138 a 139 splnené. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce predložil na rokovanie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za 2. polrok 2020. Poslanci obdŕžali všetky materiály k jednotlivým bodom rokovania e-mailom. V diskusií k tomuto bodu programu nevystúpil žiadny poslanec. Správu zobrali všetci prítomní na vedomie jednohlasne.
k bodu č.5: Starosta obce predložil na rokovanie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020, ktorú všetci poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 10/2020. Všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie
k bodu č.7: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 11/2020. Všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie
k bodu č.8: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2021. Všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie
k bodu č.9: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021. Všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie
k bodu č.10: Starosta obce predložil na schválenie rozpočtové opatrenie č. 3/2021 a prečítal dôvodovú správu, v ktorej navrhuje úpravu v kapitálovej časti výdavkového rozpočtu presunom 6.000,00 Eur z rozpočtovej položky zberného dvora na položku výstavba chodníkov na vybudovanie prechodov pre chodcov. Otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusií nevystúpil žiadny poslanec. Všetci prítomní poslanci schválili toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.11: Starosta obce predložil žiadosť o prenájom časti obecného pozemku od Reštaurácie Zelený Strom, PALGAST, s.r.o., Medzany 46 na umiestnenie Regiomatu a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Po rozprave poslanci schválili prenájom časti obecného pozemku vo výmere 6m2 na určitú dobu do 31.12.2026 s tým, že do 31.12.2021 je prenájom bezodplatne a od 1.1.2022 do 31.12.2026 je prenájom 100,00 Eur/rok.
Hlasovanie. Za 6, proti 0, zdržal sa 1
Poslanci poverili starostu obce písomné odpovedať na žiadosť.
k bodu č.12: Starosta obce predložil na rokovanie návrh zmluvy o postúpení práv a povinností medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice na časť stavby Drienica, Gacky – rozšírenie vodovodu B1 a kanalizácie STOKA Ca1 v rozsahu Dodávka a Montáž materiálu, podľa ktorej obec zabezpečí zemné výkopové práce a dodávku a montáž materiálu zabezpečí VVS, a. s. Košice. Zároveň je potrebné schváliť vecné bremeno na obecných pozemkoch bezplatne na celú cedovanú trasu vodovodu a kanalizácie v prospech VVS, a. s. Košice. Po rozprave poslanci jednohlasne schválili predložený návrh zmluvy.
k bodu č.13: Starosta obce informoval poslancov o skončení prác na sedačkovej lanovke a o jej oficiálnom otvorení v sobotu 24.4.2021. Ďalej informoval o výstavbe cyklotrailov dobrovoľníkmi, medzi ktorými sú aj občania Drienice, čo prispeje k rozvoju letnej turistiky. Zároveň predniesol požiadavku dobrovoľníkov o spoluúčasť pri budovaní cyklo-trailov v lokalite Lysa po podaní žiadosti o finančnú podporu. Vyjadrenia jednotlivých poslancov: Ing. P. Javorský namietal investovanie do súkromnej sféry, M. Malcovský a M. Mačišák podporili financovanie a navrhoval príspevok 1.000,00 Eur, Mgr. M. Maľcovská navrhla prispieť z položky rozpočtu určenej na športové činností a k tomu sa pripojili aj ostatní poslanci. Položku čerpania z rozpočtu obce a spôsob určí starosta obce po podaní oficiálnej žiadosti organizácie. Starosta dal hlasovať za príspevok vo výške 1.000,00 Eur na spoluúčasť pri budovaní cyklo-trailov v lokalite Lysá po podaní žiadosti o finančnú podporu.
Hlasovanie prebehlo takto: za 5, proti 0, zdržali sa 2
k bodu č.14: Starosta obce informoval poslancov o termíne skončenia volebného obdobia hlavného kontrolóra obce dňa 7.9.2021 a podľa zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra a vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra s dostatočným časovým predstihom. Predložil poslancom návrh na dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra 4 hodiny týždenne, čo je pracovný úväzok 10,66 %. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
k bodu č.15: Starosta obce otvoril diskusiu k Vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra. Poslancom bol zaslaný e-mailom návrh na vyhlásenie voľby dňa 3.9.2021 spolu s požiadavkami, ktoré musí spĺňať kandidát na túto funkciu. V návrhu boli zapracované aj náležitosti písomnej prihlášky, termín na odovzdanie prihlášky dňa 20.8.2021, spôsob vykonania voľby verejným hlasovaním poslancov a ďalšie podmienky voľby medzi ktoré patrí aj dĺžka vystúpenia kandidátov pred poslancami v rozsahu maximálne 5 minút. Po rozprave všetci poslanci schválili „Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce“. Starosta obce v tejto súvislosti navrhol poslancom schváliť odmenu Ing. Márii Galeštokovej za doterajšiu činnosť hlavného kontrolóra. Poslanci po rozprave jednohlasne schválili mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 23.4.2021 do skončenia volebného obdobia, t. j. do 7.9.2021.
k bodu č.16: Starosta obce navrhol poslancom riešiť prevádzku chaty na Lysej, chátrajúci obecný majetok. Navrhuje jej opravu, resp. navrhol aj opravu formu dlhodobého prenájmu chaty. Po rozprave sa poslanci dohodli na obhliadke chaty a potom určia ďalší postup. Ďalej starosta obce informoval poslancov o postupe prác pri príprave územného konania na prístupovú cestu k IBV na začiatku obce. Informoval aj o ukončenom výrube líp na cintoríne, o pripravovanej oprave traktora a o ukončení 3. etapy výstavby chodníkov. Starosta obce informoval poslancov o príprave výberového konania na pracovné miesto v kancelárii OcÚ. Informoval o problémoch so zberom, no najmä likvidáciou konárov ako bio odpadu podľa súčasného stavu. Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie.
k bodu č.17: V diskusií vystúpila poslankyňa Mgr. M. Maľcovská s návrhom usporiadať Deň detí formou vystúpenia bábkového divadla dňa 6.6.2021 v priestoroch amfiteátra pre menšie deti so začiatkom o 15.00 hod. a pre staršie detí flórbalový alebo futbalový turnaj ak to pandemická situácia dovolí. Zároveň žiadala informáciu v akom štádiu je spracovanie Dodatku č. 3 UPN obce Drienica v časti Diel. Starosta reagoval: čakáme na posledné vyjadrenie od organizácie VVS a.s.,. Potom požiadame OÚ Prešov odbor výstavby a bytovej politiky o vydanie súhlasu podľa §25 stavebného zákona a následne ho budeme schvaľovať v zastupiteľstve. Poslanec M. Malcovský navrhol v obci zber kartónových obalov formou kontajnerov. Starosta reagoval: zistí podmienky pre zber.
k bodu č.18: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 22.4.2021

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 143. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 144. Návrh programu zasadnutia
 • 145. Kontrola uznesení
 • 146. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za II. polrok 2020
 • 147. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
 • 148. Rozpočtové opatrenie č. 10/2020
 • 149. Rozpočtové opatrenie č. 11/2020
 • 150. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
 • 151. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 • 152. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
 • 153. Žiadosť o prenájom obecného pozemku Reštaurácia Zelený Strom, PALGAST, s.r.o., Medzany 46
 • 154. Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice na časť stavby Drienica, Gacky-rozšírenie vodovodu a kanalizácie
 • 155 Budovanie cyklo-trailov v lokalite Lysá
 • 156. Určenie dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra obce
 • 157. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 • 158. Rôzne: informácie starostu obce
  - prevádzkovanie chaty na Lysej
  - výrub líp na cintoríne
  - oprava traktora
  - ukončenie 3. etapy výstavby chodníka
  - voľné pracovné miesto v kancelárii OcÚ
 • 159. Odmena hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 143
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Ing. Peter Javorský
  • Miroslav Fech
 • 2. overovateľa zápisnice: Mgr. Michaela Maľcovská
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 144
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 145
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 146
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za II. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za II. polrok 2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 147
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 148
Rozpočtové opatrenie č. 10/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 10/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 149
Rozpočtové opatrenie č. 11/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 11/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 150
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 151
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 152
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 153
Žiadosť o prenájom obecného pozemku Reštaurácia Zelený Strom, PALGAST, s.r.o.,Medzany 46

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie žiadosť o prenájom časti obecného pozemku.
B. Súhlasí s prenájmom časti obecného pozemku o výmere 6 m2 na osadenie Regiomatu blízko konečnej zastávky autobusov v rekreačnej oblasti za týchto podmienok:
1. prenájom na dobu určitú do 31.12.2026
2. do konca roka 2021 prenájom pozemku bezodplatne
3. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2026 cena prenájmu 100,00 Eur/rok
C. Ukladá starostovi obce písomne odpovedať na žiadosť

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77601

Uznesenie č. 154
Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice na časť stavby Drienica, Gacky-rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje 1. Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Drienica, Gacky-rozšírenie vodovodu B1 a kanalizácie STOKA Ca1“ v rozsahu Dodávka a Montáž materiálu
2. Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na celú cedovanú trasu vodovodu a kanalizácie v obci Drienica v prospech VVS, a. s. Košice

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 155
Budovanie cyklo-trailov v lokalite Lysá

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie informáciu o budovaní cyklo-trailov v lokalite Lysá
B. Schvaľuje výšku príspevku na spoluúčasť pri budovaní cyklo-trailov v lokalite Lysá v sume 1.000,00 Eur po podaní žiadosti o finančnú podporu.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77502

Uznesenie č. 156
Určenie dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce 4 hodiny týždenne, t. j. pracovný úväzok 10,66%

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 157
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Vyhlasuje podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 3.9.2021.
B. Ustanovuje:
1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
- kvalifikačné predpoklady ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- minimálne 5-ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti
riadiacej, ekonomickej, právnickej, znalosť podvojného účtovníctva
- občianska a morálna bezúhonnosť
- znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach a zákonníka práce
- užívateľské ovládanie počítača – kancelársky balík Microsoft Office
2. Náležitosti písomnej prihlášky
• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje email, telefón
• štruktúrovaný profesijný životopis
• úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska;
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia;
c) štátne občianstvo
• súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Termín odovzdania písomnej prihlášky
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. dňa 20.8.2021 do 15.00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Drienici v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“
4. Spôsob vykonania voľby
Voľba hlavného kontrolóra Obce Drienica sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov
5. Ďalšie podmienky voľby
• uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
• každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút
• posúdenie podaných prihlášok, t. j. otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky, zabezpečia organizačne a technicky zamestnanci Obecného úradu v Drienici, vypracujú zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí spĺňajú určené požiadavky a zabezpečia pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra
• na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky a v tomto prípade je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 158
Rôzne – informácie starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 159

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Ing. Márii Galeštokovej za doterajšiu činnosť hlavného kontrolóra mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 23.4.2021 do skončenia volebného obdobia.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 14.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 14. december 2020

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Priebeh zasadnutia:
Návrh programu
 • O t v o r e n i e z a s a d n u t i a
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
 • Predaj obecného pozemku KN C 1620/136, LV 1105
 • Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ na rok 2021
 • Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Návrh rozpočtu na roky 2021-2022
 • Správy hlavného kontrolóra o výsledku z kontrol
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I polrok 2021
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2020
 • Rozpočtové opatrenie č. 9/2020
 • Návrh dodatku k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 242/4/2017/závod PO
 • Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve – zriadenie vecného bremena v prospech VSD a.s. Košice na pozemkoch KN C 1677/2, 1679/32 a 1679/34
 • Žiadosť o umiestenie reklamného banera na verejnom priestranstve obce
 • Zrušenie VZN č. 1/2001 o správnych poplatkoch
 • Zrušenie uznesenia č. 282/2018
 • Žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
 • Prerokovanie cenových ponúk za výrub líp
 • Žiadosť p. Novického o prevzatie investorstva NN rozvodov lokalita Dil
 • Návrh budúceho využitia parcely KN C 1473/1
 • Rôzne – informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Z á v e r

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Olejár, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš Marcel, bytom Prešov ešte nevybudoval priepust. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce predložil na rokovanie audit účtovnej závierky k 31.12.2019. Poslanci obdŕžali všetky materiály k jednotlivým bodom rokovania e-mailom. V diskusií k tomuto bodu programu nevystúpil žiadny poslanec. Audit účtovnej závierky k 31.12.2019 zobrali všetci prítomní na vedomie jednohlasne.
k bodu č.5: Starosta obce informoval o možnosti predaja pozemku KN C 1620/136 pre p. Adriána Tkáča a manželku Janu v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí podľa navrhovaných podmienok. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje: pozemok v susedstve pozemku KN C 1644/1, vo vlastníctve kupujúceho, dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok. Cena za 1 m2 15,00 Eur. Cena za pozemok 2 070,00 Eur. Poplatky spojené s vkladom do katastra uhradí kupujúci. Za predaj pozemku hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov o doplnení prílohy č. 1 k VZN č. 3/2020. Doplnenie sa týka koeficientu pre Materské školy, ktorým sa zvyšuje výška príspevku pre dieťa v MŠ s nižším počtom detí. Za prijatie VZN s doplnením v prílohe č. 1 hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Informoval poslancov o potrebe zvýšenia poplatku za odpad, vzhľadom k tomu, že poplatky spojené s vývozom odpadu na rok 2021 budú zvýšené o 15 % oproti roku 2020. Na rok 2022 je vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa služieb. Ing. Javorský sa zaujímal o zberný dvor. Starosta odpovedal, že obec má pripravené 3 projekty, ktoré sa týkajú likvidácie odpadu a podáva ich na Environmentálny fond a MŽP SR. Jozef Olejár sa dotazoval o výšku poplatkov pre občanov a množstvový zber pre PO. Starosta odpovedal, že na rok 2022 je vyhlásená súťaž na dodávateľa s podmienkou váženia odpadov, občan si zaplatí za množstvo vyprodukovaného odpadu. Problém s odpadom je v rekreačnej oblasti, kde je veľké množstvo odpadu, ktoré sa musí vyriešiť, aj napríklad s umiestnením prístreškov na smetné nádoby a uzamknutím nádoby . Obec ešte musí vyriešiť likvidáciu kuchynského odpadu. Za prijatie VZN č. 4/2020 hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Hlavný kontrolór obce odporúča obecnému zastupiteľstvu schváli rozpočet na rok 2021 a rozpočty na roky 2022-2023 zobrať na vedomie. Za schválenie rozpočtu na rok 2021 hlasovali všetci prítomní poslanci, rozpočet na roky 2022-2023 zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.9: Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusií nevystúpil žiadny poslanec. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie správy kontrolóra.
k bodu č.10: Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusií k tomuto bodu programu nevystúpil žiadny poslanec. Všetci prítomní schválili plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
k bodu č.11: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 8/2020. Všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie
k bodu č.12: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 9/2020. Všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie
k bodu č.13: Starosta obce informoval poslancov o dokončenej výstavbe rozšírenia kanalizácie v lokalite Gacky z dotácie z Environmentálneho fondu. Prevádzkovanie, ktoré zabezpečuje VVS a. s. je potrebné dohodnúť zmluvne. Za zverejnenie majetku obce do správy hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.14: Starosta obce informoval poslancov o požiadavke VSD a. s. Košice zabezpečiť budúce rozšírenie podzemného elektrického vedenia zmluvou o budúcej zmluve zriadením vecného bremena na parcely, ktorými bude prechádzať toto vedenie. K tejto požiadavke starosta napísal pripomienky, ktoré budú doručené VSD. Všetci prítomní poslanci schválili zriadenie vecného bremena bezodplatne.
k bodu č.15: Starosta obce otvoril diskusiu k tomu bodu programu. Informoval poslancov o prijatom VZN č. 3/2015, v ktorom sa rieši umiestňovanie reklamy na území obce. Poslanci sa vyjadrili, že nesúhlasia s porušovaním platného VZN a nesúhlasia s umiestnením banera na verejnom priestranstve obce. Všetci prítomní poslanci nesúhlasia s umiestnením banera.
k bodu č.16: Starosta obce informoval poslancov o potrebe zrušenia VZN č.1/2001 o správnych poplatkoch. Sadzobník správnych poplatkov obec vydala samostatne, je zverejnený na internetovej stránke obce. Všetci prítomní poslanci súhlasia so zrušením VZN č. 1/2001.
k bodu č.17: Starosta obce informoval poslancov o potrebe zrušenia uznesenia č. 282/2018 z dôvodu, že sa zmenilo spolufinancovanie pri projekte zberného dvora. Všetci prítomní poslanci súhlasia so zrušením tohto uznesenia.
k bodu č.18: Starosta obce informoval poslancov o predložení nového uznesenia, ktoré sa bude dokladovať ako súčasť podania žiadosti o dotáciu na zberný dvor. Všetci prítomní poslanci schvaľujú predloženie žiadosti o NFP na zberný dvor, zabezpečenie realizácie projektu a výšku spolufinancovania v sume 28 203,40 Eur.
k bodu č.19: Starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách za výrub líp na miestnom cintoríne. Obec má vydané právoplatné rozhodnutie na ich výrub. Viaceré firmy navrhovali iba ich orezanie. Požiadal poslancov aby prehodnotili rozhodnutie ich vyrúbania. Po diskusií 3 poslanci navrhujú ich výrub a 2 sú proti. Poverujú starostu obce osloviť fy Galčík s najnižšou cenovou ponukou, preveriť možnosti štiepkovania konárov z líp.
k bodu č.20: Starosta obce predložil vypracovanú cenovú ponuku na rozšírenie rozvodov elektrickej energie v lokalite Dil, ktorú dal vypracovať p. Novický a jej cena je 8 400,00 Eur. Po rozprave k tomuto bude poslanci rozhodli, že nesúhlasia s prevzatím investorstva v lokalite Dil, pretože obec má rozpracované projekty v rámci rozšírenia IBV na dolnom konci, ktoré bude financovať. Všetci prítomní poslanci neschválili prevzatie investorstva.
k bodu č.21: Starosta obce informoval poslancov o zámere Urbárskej spoločnosti predať pozemok v lokalite Gacky. Obec je vlastníkom susednej parcely KN C 1473/1, ktorá by sa mohla tiež predať. Po rozprave poslanci rozhodli, že obec zatiaľ tento pozemok nebude predávať.
k bodu č.22: V tomto bode starosta obce informoval poslancov o vydaní príkazu na vykonanie inventarizácie majetku obce. Pri zameraní miestnej prístupovej cesty v lokalite Gacky bolo zistené, že jej šírka nevyhovuje požadovaným parametrom. Bude potrebné od vlastníka susednej parcely odkúpiť časť asi 53 m2. Informoval poslancov o dokončení výstavby chodníka na dolnom konci. Ďalej oboznámil poslancov o kontrole PPA na stavbe ihriska a amfiteátra, ktorá prebehla bez nedostatkov a obec má splatený úver z tejto stavby. Ďalej obec získala dotáciu na dokončenie chodníka do rekreačnej oblasti z programu Regionálneho rozvoja. Informoval poslancov o vypracovaní projektov sietí IBV na dolnom konci. Projektová dokumentácia bola zaslaná na pripomienkovanie príslušným správcom sietí. Riešia sa problémy s napojením na štátnu cestu, plynovodom a prívodným vodovodom. Po získaní súhlasov bude začaté územné konanie. Starosta ešte oboznámil poslancov o svojom vymenovaní do Kooperačnej rady pri VÚC Prešov, ktorá bude riešiť programové výzvy na najbližších 10 rokov. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie starostu.
k bodu č.23: V diskusií vystúpil poslanec Kunák, ktorý sa informoval, prečo tento rok nebol uskutočnený Mikuláš pre deti. Starosta odpovedal, že vzhľadom na pandemickú situáciu a rozhodnutie poslankyne Maľcovskej sa tento rok neuskutočnil, a o to bude štedrejší na budúci rok. Na budúci rok sa pripraví aj stretnutie pre dôchodcov. Poslanec Fech sa informoval o konaní plesu. Starosta odpovedal, že zatiaľ nevie, ako sa budú organizovať jednotlivé podujatia.
k bodu č.24: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 14.12.2020

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 121. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 122. Návrh programu zasadnutia
 • 123. Kontrola uznesení
 • 124. Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
 • 125. Predaj obecného pozemku KN C 1620/136, LV 1105
 • 126. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ na rok 2021
 • 127. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 128. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023
 • 129. Správy hlavného kontrolóra o výsledku z kontrol
 • 130. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2021
 • 131. Rozpočtové opatrenie č. 8/2020
 • 132. Rozpočtové opatrenie č. 9/2020
 • 133. Návrh dodatku k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 242/4/2017/závod PO
 • 134. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve – zriadenie vecného bremena v prospech VSD a. s. Košice na pozemkoch KN C 1677/2, 1679/32 a 1679/34
 • 135. Žiadosť o umiestnenie reklamného banera na verejnom priestranstve obce
 • 136. Zrušenie VZN č. 1/2001 o správnych poplatkoch
 • 137. Zrušenie uznesenia č. 282/2018
 • 138. Žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKZP.PO1-SC111-2017-32
 • 139. Prerokovanie cenových ponúk za výrub líp
 • 140. Žiadosť p. Novického o prevzatie investorstva NN rozvodov lokalita Dil
 • 141. Návrh budúceho využitia parcely KN C 1473/1
 • 142. Rôzne – informácie starostu obce

Uznesenie č. 121
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Olejár
  • Ing. Peter Javorský
  • Marek Mačišák
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Kunák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 122
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia s opravou v bode č. 8 návrh rozpočtu na roky 2021-2023

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 123
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 124
Audit účtovnej závierky k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie správu audítora k 31.12.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 125
Predaj obecného pozemku KN C 1620/136, LV 1105

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie zverejnenie zámeru Obce Drienica predať majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa v dobe od 14.9.2020 do 20.10.2020
schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj obecného pozemku KN C parcelné číslo 1620/136 ostatná plocha o výmere 138 m2, LV 1105 pre p. Adriána Tkáča a manželku Janu, rod. Kolpákovú, obidvaja bytom Prešov, Mirka Nešpora 7583/408 za 15,- Eur za m2. Cena za predaj pozemku 2.070,00 Eur.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje: pozemok v susedstve pozemku KN C 1644/1, ktorého vlastníkom je kupujúci, dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok. Poplatky spojené s vkladom do katastra uhradí kupujúci.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 126
Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ na rok 2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje VZN č. 3/2020 s úpravou koeficientu v prílohe č. 1

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 127
Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje VZN č. 4/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 128
Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. schvaľuje rozpočet na rok 2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500


B. berie na vedomie 1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
2. návrh rozpočtu na roky 2022-2023 Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 129
Správy hlavného kontrolóra o výsledku z kontrol

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie správy o výsledku kontrol

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 130
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2021

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 131
Rozpočtové opatrenie č. 8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 132
Rozpočtové opatrenie č. 9/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 133
Zverenie majetku obce do správy VVS, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s:
A. prerokovalo - bez pripomienok B. schvaľuje
1. zverenie majetku obce Drienica do správy pre VVS, a. s. s obstarávacou cenou 102.967,06,- Eur
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.
Majetok: STOKA Ca – PVC DN 300 – 120m
STOKA Ca3-1 – PVC DN 300 – 47,72m

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 134
Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve – zriadenie vecného bremena v prospech VSD a. s. Košice na pozemkoch KN C 1677/2, 1679/32 a 1679/34

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech VSD a. s. Košice na pozemkoch KN C 1677/2, 1679/32 a 1679/34 v prospech VSD a. s. Košice bezodplatne za účelom podzemného elektrického vedenia.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 135
Žiadosť o umiestnenie reklamného banera na verejnom priestranstve obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. prerokovalo žiadosť o umiestnenie reklamného banera na verejnom priestranstve obce
B. neschvaľuje jeho umiestnenie

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 136
Zrušenie VZN č. 1/2001 o správnych poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
zrušuje VZN č. 1/2001 o správnych poplatkoch

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 137
Zrušenie uznesenia č. 282/2018 Predloženie žiadosti o NFP vo výzve OPKZP-PO1-SC111-32, názov projektu: Drienica – zberný dvor

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
zrušuje uznesenie č. 282/2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 138
Žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKZP.PO1-SC111-2017-32

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje
a)predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 za účelom realizácie projektu „ Drienica – Zberný dvor “ ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce;
b)zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c)spolufinancovanie projektu zo strany obce vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 28 203,40 €.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 139
Prerokovanie cenových ponúk za výrub líp

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. prerokovalo cenové ponuky za výrub líp
B. poveruje starostu obce preveriť ponuku Galčik s.r.o. a zistiť možnosti zoštiepkovania konárov zo zrezaných líp

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 140
Žiadosť p. Novického o prevzatie investorstva NN rozvodov lokalita Dil

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. prerokovalo žiadosť Petra Novického o prevzatie investorstva NN rozvodov v lokalite Dil
B. neschvaľuje prevzatie investorstva

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 141
Návrh budúceho využitia parcely KN C 1473/1

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. prerokovalo možnosti budúceho využitia parcely KN C 1473/1
B. neschvaľuje odpredaj pozemku

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 142
Rôzne – informácie starostu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 13.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 11. september 2020

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Jozef Kunák Hlavný kontrolór: ospravedlnený
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II polrok 2020
 • Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
 • Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 308, LV 520
 • Zámer predaja obecného pozemku KN C 1620/136, LV 1105
 • Prerokovanie návrhu MF SR o poskytnutí návratnej finančnej pomoci pre obce
 • Žiadosť o zriadenie elektrickej siete s možnosťou zriadenia elektrickej prípojky v lokalite „Zadky- Diel“
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovu, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Milan Malcovský, Ing. Peter Javorský, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Starosta obce navrhol doplniť program o ďalší bod Rozpočtové opatrenie č. 7/2020. Program zasadnutia s doplnením nového bodu a posunutím číslovania schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš Marcel, bytom Prešov ešte nevybudoval priepust. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II polrok 2020, ktorý všetci prítomní poslanci schválili.
k bodu č.5: Dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5 predniesol starosta obce a poslanci ho zobrali na vedomie.
k bodu č.6: Rozpočtové opatrenie č. 6 predniesol starosta obce a poslanci ho zobrali na vedomie.
k bodu č.7: Starosta obce predniesol na prerokovanie žiadosť p. Ivana Maľcovského a manželky Dariny, bytom Drienica o odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo KN C 308, LV 520, ktorý bol prístupovou cestou k obývaným rodinným domom. V rozprave všetci prítomní poslanci rozhodli o odložení predaja pozemku až do času vydania právoplatného stavebného povolenia na výstavbu inžinierskych sietí a ciest na obecných pozemkoch v tejto časti obce. Starostovi obce poslanci ukladajú v tom zmysle zaslať žiadateľom písomnú odpoveď.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o súhlase p. Adriána Tkáča s manželkou Janou, bytom Prešov s cenou 15,00 Eur/m2 za odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo KN C 1620/136, ostatná plocha o výmere 138 m2, LV 1105, ktorých žiadosť bola prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí. Všetci prítomní poslanci po rozprave schválili Zámer Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena nehnuteľností 15,00 Eur/m2. Za dôvody hodné osobitného zreteľa v tomto prípade obec považuje skutočnosť, že obecný pozemok je v susedstve pozemku parcelné číslo KN C 1644/1, ktorého vlastníkom je kupujúci, dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok.
k bodu č.9: Starosta obce predložil na prerokovanie návrh MF SR k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) Obci Drienica na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v maximálnej výške 13.336,00 Eur. Žiadosť je potrebné predložiť do 31.10.2020 a peňažné prostriedky je možné použiť do 31.12.2020 na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobnosti nehospodárskeho charakteru. Pôžička je splatná v štyroch ročných splátkach od roku 2024. Starosta obce predniesol stanovisko hlavného kontrolóra obce k schváleniu návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) Obci Drienica, ktoré poslanci zobrali na vedomie. Po rozprave všetci prítomní poslanci schválili poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v plnej výške 13.336,00 Eur.
k bodu č.10: Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť p. Petra Novického, bytom Drienica o zriadenie elektrickej siete s možnosťou zriadenia elektrickej prípojky v lokalite „Zadky-Diel“. Po rozprave všetci prítomní poslanci zobrali žiadosť na vedomie. Starostovi obce ukladajú písomne odpovedať na žiadosť v tom zmysle, že žiadateľ predloží obci výšku nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zriadenia elektrickej siete a elektrickej prípojky a tiež kalkulačný list od VSD, a. s. Košice, aby obec mohla rozhodnúť o ďalšom postupe.
k bodu č.11: Starosta obce informoval poslancov o návrhu na vyhotovenie novej tabule pri vstupe do obce do konca roka 2020 podľa finančných možností. Ďalej informoval o zrušení usporiadania hromadných kultúrnych a športových podujatí do odvolania vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou. Informoval o pripravovanej kolaudácii chodníka na začiatku obce bez osvetlenia. Osvetlenie plánuje uskutočniť vo vlastnej réžii z vlastných finančných prostriedkov. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.12: Dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 7 predniesol starosta obce a všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie.
k bodu č.13: V diskusií starosta obce informoval poslancov o pracovných stretnutiach na VÚC Prešov o tvorení spoločnej stratégie PSK a o prioritách pre Región Šariš, okres Sabinov, obec Drienicu. Požiadal poslancov na podávanie návrhov budúcich projektových zámerov obce na nasledujúcich 10 rokov v termíne do 16.9.2020.
k bodu č.14: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 11.9.2020

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 109. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 110. Návrh programu zasadnutia
 • 111. Kontrola uznesení
 • 112. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II polrok 2020
 • 113. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
 • 114. Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
 • 115. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 308, LV 520
 • 116. Zámer predaja obecného pozemku KN C 1620/136, LV 1105
 • 117. Prerokovanie návrhu MF SR o poskytnutí návratnej finančnej pomoci pre obce
 • 118. Žiadosť o zriadenie elektrickej siete s možnosťou zriadenia elektrickej prípojky v lokalite „Zadky-Diel“
 • 119. Rôzne – informácie starostu obce
 • 120. Rozpočtové opatrenie č. 7/2020

Uznesenie č. 109
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Milan Malcovský
  • Ing. Peter Javorský
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 110
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia s doplnením nového bodu: Rozpočtové opatrenie č.7/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 111
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 112
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II polrok 2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 113
Rozpočtové opatrenie č. 5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 114
Rozpočtové opatrenie č. 6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 6/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 115
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 308, LV 520

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie
žiadosť Maľcovského Ivana a manželky Dariny, bytom Drienica o odkúpenie obecného pozemku KN C 308, LV 520
B. Ukladá
starostovi obce písomne odpovedať žiadateľom v tom zmysle, že obec nepredáva pozemky v časti kde prebehli jednoduché pozemkové úpravy až do času vydania právoplatného stavebného povolenia na výstavbu inžinierskych sietí a ciest na obecných pozemkoch

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 116
Zámer predaja obecného pozemku KN C 1620/136, LV 1105

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja obecného pozemku KN C parcelné číslo 1620/136 ostatná plocha o výmere 138 m2, LV 1105. Cena za predaj pozemku: 15,00 Eur/m2. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje: Pozemok je v susedstve pozemku KN C parcelné číslo 1644/1, ktorého vlastníkom je kupujúci, dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 117
Prerokovanie návrhu MF SR o poskytnutí návratnej finančnej pomoci pre obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje
návratnú finančnú výpomoc (pôžičku) Obci Drienica na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 od MF SR vo výške 13.336,00 Eur
B. Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k schváleniu návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) Obci Drienica

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 118
Žiadosť o zriadenie elektrickej siete s možnosťou zriadenia elektrickej prípojky v lokalite „Zadky-Diel“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie
žiadosť p. Petra Novického, bytom Drienica o zriadenie elektrickej siete s možnosťou zriadenia elektrickej prípojky v lokalite „Zadky-Diel“
B. Ukladá
starostovi obce písomne odpovedať na žiadosť v tom zmysle, že žiadateľ predloží obci výšku nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zriadenia elektrickej siete a elektrickej prípojky a tiež kalkulačný list od VSD, a. s. Košice, aby obec mohla rozhodnúť o ďalšom postupe.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 119
Rôzne – informácie starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 120
Rozpočtové opatrenie č. 7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 7/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 12.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 29. máj 2020

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Jozef Kunák Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2019
 • Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 • Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
 • Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 • Návrh VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica
 • Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136
 • Zmluva s VSD a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemok C KN 1094/9
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Marek Mačišák, Jozef Olejár, Mgr. Michaela Maľcovská, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Keďže je mimoriadna situácia a do podateľne obecného úradu bola doručená Zmluva s VVS o zriadení vecného bremena, navrhuje doplniť program o ďalší bod a tiež navrhuje doplnenie programu o ďalší bod a to použitie rezervného fondu. Program zasadnutia s doplnením 2 bodov a posunutím číslovania schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust a uznesenie č. 84 nie je splnené z dôvodu iných pracovných povinnosti Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce otvoril rozpravu k návrhu Záverečného účtu obce a k stanovisku hlavného kontrolóra k 31.12.2019. Podklady k rokovaniu boli zaslané poslancom elektronický. Na dotaz poslankyne Mgr. Maľcovskej bolo vysvetlené % plnenia rozpočtu obce. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad schválili všetci prítomní poslanci, schodok hospodárenia a správu hlavného kontrolóra zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 obdŕžali poslanci elektronický. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Túto správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov o návrhu zmluvy na poskytovanie audítorskej činnosti obce za rok 2019. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu s Ing. Petrom Kobzošom.
k bodu č.7: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 obdŕžali poslanci elektronický. Všetci prítomní poslanci berú na vedomie túto správu.
k bodu č.8: Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly obdŕžali poslanci elektronický. Všetci prítomní poslanci berú na vedomie túto správu.
k bodu č.9: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 bolo doručené poslancom elektronický. Uvedené opatrenie všetci prítomní poslanci berú na vedomie.
k bodu č.10: Starosta obce informoval poslancov o zverejnenom návrhu VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica. V rozprave navrhla návrhová komisia doplnenie cenníka, ktorý je prílohou tohto VZN o sadzbu za vývoz biologický rozložiteľného odpadu – konáre, tráva, lístie takto: dopĺňa sa bod č. 6 prenájom traktora s vlečkou pre zvoz biologicky rozložiteľného odpadu cena 10,00 Eur za jeden zvoz. V mesiaci marec a október 0,00 Eur
VZN č. 2/2020 s doplnením cenníka v bode č. 6 schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: Starosta obce predniesol žiadosť Adriána Tkáča s manželkou o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136. Poslanci po rozprave súhlasia s odpredaním tohto pozemku. Navrhujú cenu 15,00 Eur za ㎡. Uvedené berú všetci prítomní poslanci na vedomie.
k bodu č.12: Starosta obce informoval poslancov o zriadení vecného bremena v lokalite Pod Háj pre VSD a. s. Košice na parcele KN C 1094/9, ktoré sa týka elektrického vedenia. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu o zriadení vecného bremena.
k bodu č.13: Starosta obce informoval poslancov o návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS a. s. Košice na parcelách KN C 1138/4 a 1679/32 na vybudovaný vodovod na týchto parcelách. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu o zriadení vecného bremena.
k bodu č.14: Starosta obce predložil poslancov návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020, ktorým navrhuje použitie finančných prostriedkov rezervného fondu v sume 38.000,- Eur na projektové dokumentácie inžinierskych sietí v lokalite novej IBV na dolnom konci obce. Zároveň vysvetlil podmienky verejného obstarávania. Všetci prítomní poslanci schválili použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na projektové dokumentácie.
k bodu č.15: Starosta obce informoval poslancov o dokončení výstavby ihriska a amfiteátra za kultúrnym domom. Je skontrolovaná stavba a po vystavení faktúr za práce bude potrebné pripraviť všetky doklady na kolaudáciu stavby. Ďalej informoval o doplnení projektu na rekonštrukciu chaty na Lysej a pokračovaní výstavby chodníkov. Oznámil poslancom, že z Úradu podpredsedu vlády obci oznámili zrušenie výzvy, ktorou obec žiadala finančné prostriedky na vybavenie amfiteátra lavičkami a na program účinkujúcich. Poslancom vysvetlil spôsob vybratia dodávateľov projektov inžinierskych sietí novej IBV na dolnom konci. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie starostu.
k bodu č.16: V diskusií vystúpila poslankyňa Mgr. Maľcovská, s otázkou ako a kedy pripraviť Deň detí. Starosta jej vysvetlil, že kým trvajú mimoriadne opatrenia nie je možné organizovať podujatia pre viac ako 100 osôb. Po uvoľnení opatrení bude možné pripraviť pre detí súťaže.
k bodu č.17: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 29. mája 2020

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 94. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 95. Návrh programu zasadnutia
 • 96. Kontrola uznesení
 • 97. Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2019
 • 98. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 • 99. Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
 • 100. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
 • 101. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly
 • 102. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 • 103. Návrh VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica
 • 104. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136
 • 105. Zmluva s VSD a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemok C KN 1094/9
 • 106. Zmluva s VVS a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemky C KN 1138/4 a C KN 1679/32
 • 107. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
 • 108. Rôzne – informácie starostu obce

Uznesenie č. 94
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Marek Mačišák
  • Jozef Olejár
  • Mgr. Michaela Maľcovská
 • 2. overovateľa zápisnice: Miroslav Fech
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 95
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia
s doplnením 2 nových bodov a posunutím celkového číslovania

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 96
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 97
Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie:
1. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019
2. Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 4 835,59 Eur

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600
B. schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 42 346,12 Eur
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 98
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 99
Audit účtovnej závierky k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. o vykonaní auditu účtovnej závierky Obce Drienica za rok 2019 Ing. Petrom Kobzošom

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 100
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 101
Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 102
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 103
Návrh VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica so zmenou takto: v cenníku sa dopĺňa nový bod č. 6 prenájom traktora s vlečkou pre zvoz biologicky rozložiteľného odpadu cena 10,00 Eur za jeden zvoz. V mesiacoch marec a október je cena 0,00 Eur.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 104
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: žiadosť Adriána Tkáča s manželkou o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136 a navrhuje cenu za 1 ㎡ 15,00 Eur.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 105
Zmluva s VSD a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemok C KN 1094/9

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: 1. Zmluvu medzi Obcou Drienica a Východoslovenskou distribučnou a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemku parcelné číslo C KN 1094/9 zastavaná plocha a nádvorie v prospech oprávneného a ktorého obsahom je strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu podľa geometrického plánu č. 74/16.
2. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 106
Zmluva s VVS a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemky C KN 1138/4 a C KN 1679/32

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: 1. Zmluvu medzi Obcou Drienica a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou , a. s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemkoch parcelné číslo C KN 1138/4 Zastavaná plocha a nádvorie a parcelné číslo C KN 1679/32 Ostatné plochy z dôvodu prechádzania vodovodného potrubia vybudovaného v rámci stavby „Drienica Gacky – rozšírenie vodovodu“ podľa geometrického plánu č. 52/2020. Záber vecného bremena je celkom 227 ㎡.
2. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 107
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 4/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 108
Rôzne – informácie starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Informácie starostu obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 11.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 21. február 2020

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Jozef Kunák Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného elektrického vedenia
 • Odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Mgr. Michaela Maľcovská, Marek Mačišák, Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Milan Malcovský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust a uznesenie č. 84 nie je spolnené z dôvodu iných pracovných povinnosti Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce predložil poslancom návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného vedenia, ktorou sa na pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo KNC 1094/9 po vybudovaní a rozšírení elektrického vedenia v lokalite Pod Háj zriadi vecné bremeno. Hlasovanie poslancov: 6 za
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o predložení žiadosti INVESTA BM s.r.o. Sabinov o odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota, ktorý je vo vlastníctve obce formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Poslanci po rozprave neschválili budúci predaj. Hlasovanie: proti: 6
k bodu č.6: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto opatrenie. Hlasovanie: 6 za
k bodu č.7: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2020. Všetci prítomní poslanci schvaľujú toto opatrenie.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o:
- o možnostiach obce získať dotácie na výstavbu vodovodu a kanalizácie od Environmentálneho fondu pre obce do 2 000 obyvateľov,
- pripravuje projekt na rekonštrukciu chaty na Lysej,
- obec získala dotáciu na výstavbu chodníka do rekreačnej oblasti,
- pripravuje ďalšie žiadosti na dotácie pre obec
k bodu č.9: Poslankyňa Mgr. M. Maľcovská sa dotazovala na podujatie 29.6.2020. Starosta vysvetlil, že ak bude dokončená výstavba ihriska a amfiteátra za kultúrnym domom tak sa uskutoční otvorenie amfiteátra aj s programom. Program bude zabezpečený dodávateľským spôsobom.
Poslanec J. Olejár sa dotazoval na výstavbu chodníka do RO. Starosta vysvetlil, že podmienkou pokračovania výstavby je výška finančných prostriedkov získaných z dotácií. Poslanec M. Mačišák sa informoval o možnostiach výrubu líp na cintoríne, lipy ohrozujú život občanov a ich majetok. Po rozprave sa poslanci dohodli, že obec požiada o výrub líp. Hlasovanie poslancov k výrubu líp: Za M. Mačišák, J. Olejár, M. Malcovský, M. Fech, Proti: Mgr. M. Maľcovská, Ing. P. Javorský.
k bodu č.10: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 21. februára 2020

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 86. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 87. Návrh programu zasadnutia
 • 88. Kontrola uznesení
 • 89. Prerokovanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného elektrického vedenia
 • 90. Odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • 91. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 • 92. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 • 93. Výrub líp na cintoríne

Uznesenie č. 86
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Mgr. Michaela Maľcovská
  • Marek Mačišák
  • Jozef Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice: Milan Malcovský
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 87
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 88
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 89
Prerokovanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného elektrického vedenia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného elektrického vedenia na pozemku parcelné číslo KNC 1094/9 zastavaná plocha a nádvoria, vo vlastníctve Obce Drienica, LV 1105

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 90
Odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Neschvaľuje: Odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 91
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 92
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 93
Výrub líp na cintoríne

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: návrh poslanca M. Mačišáka na výrub 3 ks líp na miestnom cintoríne z dôvodu ohrozovania životov a majetku občanov obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76420

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 10.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 30. január 2020

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Jozef Kunák, Mgr. Michaela Maľcovská Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • VVZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020
 • Prerokovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemku parcelné číslo KNC 860
 • Prerokovanie vývozu biologicky rozložiteľného odpadu
 • Uplatnenie predkupného práva Mesta Košice na akcie VVS, a. s. Košice
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Privítal na zasadnutí občanov obce p. Margitu Olejárovú a Ing. Mikuláša Olejára.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Peter Javorský, Milan Malcovský, Marek Mačišák, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky.
Za schválenie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie kanalizačnú a vodovodnú prípojku k pozemku parcelné číslo KNC 860, ktorého vlastníkom je p. Margita Olejárová s manželom a p. Anna Mihalová s manželom. Starosta obce udelil slovo Ing. Mikulášovi Olejárovi, ktorý je synom p. M. Olejárovej, aby predniesol požiadavky vlastníkov. Vlastníci požadujú od obce vyriešiť problém s nesprávne urobenou vodovodnou a kanalizačnou prípojkou, ktorá sa nachádza pod vybudovaným chodníkom s oporným múrom okolo ich pozemku. Prípojky nepotrebovali súrne riešiť, ale s vybudovaním chodníka je potrebné prípojky umiestniť na ich pozemok. Po rozprave sa obe strany dohodli takto: obec zabezpečí dočasné odstránenie oporného múru a časti chodníka za účelom zrealizovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky vlastníkmi pozemku parcelné číslo KNC 860. Termín realizácie po dohode oboch strán v mesiacoch marec, apríl 2020.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie vývoz biologický rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“) traktorom, ktorý je veľmi nákladný a časovo náročný pre zamestnancov obce. Požiadal ich o podávanie návrhov na riešenie tohto vývozu. Poslanci M. Malcovský a M. Fech navrhovali vývoz zdarma iba dvakrát ročne, na jar a jeseň a ostatné vývozy podľa požiadaviek občanov spoplatniť. Aj ostatní poslanci súhlasili so spoplatnením vývozu. Do rozpravy sa prihlásil aj Ing. M. Olejár, ktorému starosta obce udelil slovo. Z vlastných skúsenosti konštatoval, že vývoz nepotrebného odpadu traktorom za poplatok je pre občanov veľká pomoc a výhoda. Poslanci zobrali na vedomie predložené návrhy a rozhodli o spoplatnení vývozu BRO v období od 1. apríla do 31.októbra bežného roka. Ukladajú starostovi vypracovať návrh na doplnenie sadzobníka služieb občanom obce, ktorý bude schválený na ďalšom zasadnutí OcZ.
k bodu č.7: Starosta obce predniesol poslancom návrh Mesta Košice na uplatnenie si predkupného práva na akcie obce vo VVS, a. s. Košice. Po rozprave poslanci zobrali informáciu na vedomie a nesúhlasili s odpredajom akcií.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o:
- návrhu na uskutočnenie akcie Deň obce dňa 27.6.2020
- príprave nového projektu na výstavbu chaty na Lysej cez výzvu HU-SK-RO-UA
k bodu č.9: Poslanec J. Olejár sa informoval v akom štádiu je zámer výstavby nájomných bytov v bývalej predajni COOP Jednota SD. Starosta informoval, že prebehlo stavebné konanie.
Poslanec M. Fech sa informoval o stave vysporiadavania cesty na Lysu. Starosta obce informoval o požiadavke správy katastra, že k zápisu geometrického plánu potrebuje súhlas všetkých spoluvlastníkov známych, aj neznámych, ktorých zastupuje SPF.
k bodu č.10: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 30. januára 2020

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 79. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 80. Návrh programu zasadnutia
 • 81. Kontrola uznesení
 • 82. VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020
 • 83. Prerokovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemku parcelné číslo KNC 860
 • 84. Prerokovanie vývozu biologicky rozložiteľného odpadu
 • 85. Uplatnenie predkupného práva Mesta Košice na akcie VVS, a. s. Košice

Uznesenie č. 79
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Ing. Peter Javorský
  • Milan Malcovský
  • Marek Mačišák
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 80
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 81
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 82
VZN Obce Drienica č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: VZN Obce Drienica č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 83
Prerokovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemku parcelné číslo KNC 860

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie oboch strán a dohodu, na základe ktorej obec zabezpečí dočasné odstránenie oporného múru a časti chodníka za účelom zrealizovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky vlastníkmi pozemku parcelné číslo KNC 860, k. ú. Drienica

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 84
Prerokovanie vývozu biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“)

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie: informácie starostu obce o dôvodoch riešenia vývozu BRO
B. ukladá : starostovi obce vypracovať návrh sadzobníka poplatku za vývoz BRO v období od 1. apríla do 31. októbra bežného roka za každý výjazd traktora.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 85
Uplatnenie predkupného práva Mesta Košice na akcie VVS, a. s. Košice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie: informáciu o uplatnení predkupného práva Mesta Košice na akcie obce vo VVS, a. s. Košice
B. nesúhlasí : s predajom akcií obce vo VVS, a. s. Košice

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 9.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 13. december 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
 • VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Rozpočet na roky 2020 - 2022
 • Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
 • Prerokovanie poskytnutia úveru
 • Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Jozef Olejár, Marek Mačišák, za overovateľa zápisnice Ing. Peter Javorský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia s doplnenými bodmi: 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020, 12. Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a prečíslovanými bodmi: 13. Rôzne – informácie starostu obce 14. Diskusia 15. Z á v e r schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2019 o miestnych daniach neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných o zvýšení všetkých sadzieb dane z dôvodu spolufinancovania projektov. Za schválenie VZN hlasovalo 6 poslancov a poslanec Jozef Olejár bol proti schváleniu.
k bodu č.5: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných o zvýšení sadzieb poplatku. Poplatky od občanov nepokrývajú výdavky obce za zber, prepravu a skladovanie odpadov fakturované zberovou spoločnosťou. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na roky 2020-2022, ku ktorému neboli podané žiadne návrhy na zmenu zo strany fyzických a právnických osôb. Finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra s odporúčaním schválenia rozpočtu predniesla Ing. M. Galeštoková. Za schválenie rozpočtu na rok 2020 hlasovali všetci poslanci. Rozpočet na roky 2021 a 2022 poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 7/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o 57.000,00 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č.8: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 8/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o 97.818,70 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o výsledku prieskumu v bankách na poskytnutie prekleňovacieho úveru na financovanie projektu „Drienica, ihrisko a amfiteáter“. Najvýhodnejšia ponuka prišla z VÚB banky. Poslanci po rozprave jednohlasne schválili:
1. prijatie úveru vo výške 150.000,- Eur na uvedený účel
2. zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky
3. Podpísanie dohody o vypĺňovacom práve k blankozmenke
Ing. Galeštoková prečítala „Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania“, z ktorého vyplýva, že obec spĺňa zákonné podmienky uvedené v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov na prijatie úveru.
Stanovisko poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.10: Starosta obce predložil poslancom na schválenie zmluvu o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy medzi Obcou Drienica a firmou INVESTA BM s.r.o. Sabinov, IČO 36517623 na pozemok parcelné číslo KN C 725, zastavané plochy a nádvoria, výmera 412 ㎡, LV č. 520, pod stavbou Predajňa a pohostinstvo súp. č. 167. Poslanci po rozprave schválili túto zmluvu.
k bodu č.11: Ing. Galeštoková predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020. Všetci poslanci plán kontrolnej činnosti schválili.
k bodu č.12: Starosta obce predložil poslancom Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie “Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ schválenej uznesením č. 51/2019 zo dňa 20.06.2019
odpredaj
majetku uvedeného v „Dodatku č. 1“ k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie “Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
v nasledovnom rozsahu:
Pôvodný rozsah sa upravuje takto:
SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C
- stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dĺžke 120,0 m
(od Š 10 – po Š 13, z celkovej pov. dĺžky 239,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š11, Š12, Š13)
- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,056 o dĺžke 51,0 m
(od Š 18 – po Š 26, z celkovej pov. dĺžky 222,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š24, Š25, Š26)
Stoková sieť s p o l u : o dĺžke 171,0 m
- kanalizačné šachty v počte – 6 ks
Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, ktorá kúpy do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) bez DPH.
k bodu č.13: Starosta obce požiadal poslancov o návrhy na opravu cesty v časti Kapustnice po obhliadke, ktorá bola vykonaná 24.10.2019. Po rozprave poslanci poverili starostu obce na vypracovanie cenovej ponuky na lokálnu opravu miestnej komunikácie.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o:
- vydaní príkazu na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
- prebiehajúcich prácach na chodníkoch na hornom a dolnom konci obce
- parkovaní na miestnych komunikáciách, čo sťažuje zimnú údržbu
- pláne zasadnutí na rok 2020
- možnostiach získania finančných prostriedkov cez OZ MAS Sabinovsko
- prácach na ihrisku a amfiteátri za kultúrnym domom
- cyklochodníkoch v rekreačnej oblasti

k bodu č.14: Poslanec Jozef Olejár sa informoval o možnosti zabezpečenia kontajnerov na triedený zber pre občanov obce. Starosta obce vysvetlil aký je postup pri triedenom zbere komunálneho odpadu.
k bodu č.15: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 13. decembra 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 67. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 68. Návrh programu zasadnutia
 • 69. Kontrola uznesení
 • 70. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
 • 71. VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 72. Rozpočet na rok 2020 - 2022
 • 73. Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
 • 74. Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
 • 75. Poskytnutie úveru
 • 76. Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
 • 77. Návrh plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok 2020
 • 78. Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice

Uznesenie č. 67
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Jozef Olejár
  • Marek Mačišák
 • 2. overovateľa zápisnice: Ing. Peter Javorský
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 68
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia s doplnenými bodmi:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020, Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 69
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 70
VZN Obce Drienica č. 2/2019 o miestnych daniach

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN Obce Drienica č. 2/2019 o miestnych daniach

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77610

Uznesenie č. 71
VZN Obce Drienica č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN Obce Drienica č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 72
Rozpočet na roky 2020 – 2022

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A: schvaľuje: rozpočet na rok 2020
B. Berie na vedomie: 1. rozpočet na roky 2021 a 2022 (nie rozpočet na rok 2020)
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra
3. stanovisko finančnej komisie OcZ

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 73
Rozpočtové opatrenie č. 7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 7/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 74
Rozpočtové opatrenie č. 8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 8/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 75
Prerokovanie poskytnutia úveru

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A: schvaľuje: 1. Poskytnutie prekleňovacieho úveru vo výške 150.000,- Eur na financovanie projektu – Drienica, ihrisko a amfiteáter
2. Zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky
3. Podpísanie dohody o vypĺňovacom práve k blankozmenke

B. Berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 76
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Zmluvu o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy medzi Obcou Drienica a firmou INVESTA BM s.r.o. Sabinov, IČO 36517623 na pozemok parcelné číslo KN C 725, zastavané plochy a nádvoria, výmera 412 ㎡, LV č. 520, pod stavbou Predajňa a pohostinstvo súp.č. 167

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 77
Návrh plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 78
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluve o budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie “Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ schválenej uznesením č. 51/2019 zo dňa 20.06.2019
odpredaj
majetku uvedeného v „Dodatku č. 1“ k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie
“Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
v nasledovnom rozsahu:
Pôvodný rozsah sa upravuje takto:
SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C
- stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dĺžke 120,0 m
(od Š 10 – po Š 13, z celkovej pov. dĺžky 239,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š11, Š12, Š13)
- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,056 o dĺžke 51,0 m
(od Š 18 – po Š 26, z celkovej pov. dĺžky 222,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š24, Š25, Š26)
Stoková sieť s p o l u : o dĺžke 171,0 m
- kanalizačné šachty v počte – 6 ks
Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, ktorá kúpy do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) bez DPH.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 8.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 11. október 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Neprítomní: Mgr. Michaela Maľcovská - ospravedlnená
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa
 • Zmluva o zriadení vecného bremena pre VSD Košice NN Gacky
 • Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
 • Žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie „Kapustnice“
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Olejár, Milan Malcovský, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Marek Mačišák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o fungovaní Regionálneho združenia Horná Torysa, ktorého účastníkom sú obce okresu Sabinov a ktoré vzájomne spolupracujú a koordinujú spoločné postupy v problematike miestnej samosprávy. Vzájomná spolupráca podľa zákona o obecnom zriadení môže fungovať v združení len ak je podpísaná spoločná zmluva o združení. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie Zmluvy o združení právnických osôb.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o dokončení práce na NN prípojke v lokalite Gacky. Zo strany obce je potrebné schváliť vecné bremeno pre Východoslovenskú distribučnú spoločnosť, aby mohli v prípade potreby vykonávať práce. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, poplatky spojené s vkladom do katastra uhradí VSD. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre VSD.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o 5.307,96 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 6/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o 2.500,- Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č.8: Starosta obce prečítal žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie. Po rozprave poslanci rozhodli uskutočniť obhliadku cesty a so žiadateľmi dohodnúť stretnutie dňa 24.10.2019 o 17.00 hod. Hlasovanie: všetci za
k bodu č.9: Starosta obce prečítal žiadosť občanov obce o zmenu cestovného poriadku. V mene obce bude SAD zaslaný list o zmenu cestovného poriadku. Pre výstavbu ihriska a amfiteátra obec stratila priestor na posypový materiál a kontajner, bude potrebné nájsť nové zázemie aj na traktor. Za práce vykonané na stavbe ihriska a amfiteátra bude treba zaplatiť vopred, obec po kontrole získa peniaze naspäť. Starosta preverí možnosti získania úveru na financovanie od viacerých bánk a predloží zastupiteľstvu. Je spracovaný projekt a obec má schválený príspevok na výstavbu chodníka do rekreačnej oblasti. Výstavba cesty na dolnom konci pokračuje. Dňa 12.10.2019 sa uskutoční Šarišská heligónka, dňa 3.11.2019 sa uskutoční stretnutie v rámci Mesiaca úcty k starším, a v decembri 2019 bude Mikuláš.
k bodu č.10: V diskusií vystúpil poslanec J. Olejár a dotazoval sa na názvy ulíc v obci. V budúcom roku sa uskutočnia voľby a nie je možné určovať názvy ulíc.
k bodu č.11: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 11. októbra 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 59. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 60. Návrh programu zasadnutia
 • 61. Kontrola uznesení
 • 62. Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa
 • 63. Zmluva o zriadení vecného bremena pre VSD Košice – NN Gacky
 • 64. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 • 65. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
 • 66. Žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie „Kapustnice“

Uznesenie č. 59
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Olejár
  • Milan Malcovský
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice: Marek Mačišák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 60
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 61
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 62
Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: podľa §20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zmluvu o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 63
Zmluva o zriadení vecného bremena pre VSD Košice – NN Gacky

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: bezodplatne vecné bremeno – strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parcelách C KN 1464/14 ostatná plocha, C KN 1473/34 zastavaná plocha, C KN 1473/35 zastavaná plocha, C KN 1473/39 zastavaná plocha, C KN 1473/60 v rozsahu GP č. 171/2019 v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. Košice v zmysle Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1679/3150/2019. Poplatky spojené v vkladom do katastra zaplatí oprávnený.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 64
Rozpočtové opatrenie č. 5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 5/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 65
Rozpočtové opatrenie č. 6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 6/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 66
Žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie „Kapustnice“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
prerokovalo žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie „Kapustnice“ a rozhodlo uskutočniť obhliadku menovanej cesty dňa 24.10.2019 o 17.00 hod.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov zo 7.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 16. august 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni
 • Majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestou na Lysu
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce privítal na zasadnutí RNDr. Alexandra Ernsta, ktorý písomne požiadal o vystúpenie v diskusii na tomto zasadnutí.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Milan Malcovský, Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Mgr. Michaela Maľcovská. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, lebo priepust ešte nie je vybudovaný. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2019 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe informoval prítomných, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo s účinnosťou od 1.9.2019 nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Zmena finančných pasiem, nízky počet stravníkov a zvyšovanie cien potravín je dôvodom na stanovenie 2. finančného pásma na nákup potravín pre všetky kategórie stravníkov v školskej jedálni.. VZN stanovuje aj úhradu režijných nákladov v sume 2,00 eura mesačne na jedno dieťa v školskej jedálni a úhradu režijných nákladov dospelých stravníkov v sume 1,67 eur na jedno jedlo.Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2019
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o postupe pri vysporiadaní jednotlivých podielov vlastníkov pod cestou na Lysu v katastrálnom území Drienica formou dohody o splnomocnení medzi vlastníkmi podielov pod cestou a ním.
Predniesol návrh na schválenie uznesenia na odkupovanie podielov za najnižšiu cenu dohodou vzhľadom na veľkú rozmanitosť vlastníckych vzťahov na týchto pozemkoch: KNC 1679/55. KNC 1679/56, KNC 1551/1, KNC 1551/2, KNC 1551/3, KNC 1551/6, KNC 1552/55 a na pozemkoch vytvorených geometrickým plánom č. G1-275/2018 z 11.6.2018 vereným katastrálnym odborom Okresného úradu v Sabinove KNC 1552/65, KNC 1552/66, KNC 1552/67, KNC 1552/68, KNC 1552/70, KNC 1552/70, KNC 1552/71, KNC 1552/72, KNC 1552/73.
Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie pozemkov pod miestnou účelovou komunikáciou na Lysu za najnižšiu cenu dohodou. Zároveň poverili starostu obce vysporiadaním jednotlivých podielov formou plnej moci.c k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov:
- o výsledku verejného obstarávanie na výstavbu dočasnej prístupovej cesty k existujúcim rodinným domom na dolnom konci obce, v ktorom zvíťazila firma AURIOL spol. s r. o. Košice
- o začatí výstavby ihriska a amfiteátra za kultúrnym domom
- k projektu chodníka na dolnom konci obce je potrebné vyjadrenie krajského dopravného inšpektorátu k čiastočnej uzávierke štátnej cesty
- informácie o projekte osvetlenia multifunkčného ihriska – realizácia v mesiacoch augusta a september 2019
k bodu č.7: Starosta obce udelil slovo RNDr. Ernstovi Alexandrovi, ktorý predložil poslancom žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty ku všetkým rodinným domom čím skôr, lebo preňho je to súrne hlavne pre zdravotné problémy manželky. Vyjadril však spokojnosť vzhľadom k tomu, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa je už ukončené a starosta obce ho uistil, že práce sa začnú a budú ukončené do konca roka 2019.
k bodu č.8: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 16. augusta 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 54. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 55. Návrh programu zasadnutia
 • 56. Kontrola uznesení
 • 57. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni
 • 58. Majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestou na Lysu

Uznesenie č. 54
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Milan Malcovský
  • Jozef Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice: Mgr. Michaela Maľcovská
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 55
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 56
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 57
Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 1/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 58
Majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestou na Lysu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje odkúpenie pozemkov pod miestnou účelovou komunikáciou od jednotlivých vlastníkov za najnižšiu cenu dohodou.
Pozemky pod cestou sú:
Parcely KNC 1679/55. KNC 1679/56, KNC 1551/1, KNC 1551/2, KNC 1551/3, KNC 1551/6, KNC 1552/55.
Geometrickým plánom č. G1-275/2018 z 11.6.2018 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Sabinove boli vytvorené nové parcely č. KNC 1552/65, KNC 1552/66, KNC 1552/67, KNC 1552/68, KNC 1552/70, KNC 1552/70, KNC 1552/71, KNC 1552/72, KNC 1552/73
B. PoverujeIng. Igora Birčáka vysporiadaním jednotlivých podielov formou plnej moci

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

(PDF document) pdf verzie dokumentov zo 6.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 20. jún 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Ospravedlnený: Marek Mačišák
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
 • Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 • Zámer výstavby a odkúpenia nájomných bytov v obci Drienica
 • Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
 • Územný plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica
 • Rôzne: - informácie starostu obce
  - vyhodnotenie MDD
  - značenie cyklotrás
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Mgr. Michaela Maľcovská, Milan Malcovský, Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, lebo priepust ešte nie je vybudovaný. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Hlavná kontrolórka Ing. Mária Galeštoková predniesla stanovisko k záverečnému účtu Obce Drienica za rok 2018 s odporúčaním schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Starosta obce predniesol poslancom správu nezávislého audítora, v ktorej konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Stanovisko a správu zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci.
Starosta obce predložil poslancom na schválenie záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Ďalej predložil na schválenie použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 61.913,28 Eur.
Hlasovanie poslancov: za 6
k bodu č.5: Starosta obce predniesol poslancom správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 s konštatovaním, že nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel a skutočný stav majetku a záväzkov súhlasí s účtovným stavom. Správu zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Návrh plánu kontrolnej činnosti pre II. polrok 2019 predniesla hlavná kontrolórka Ing. Mária Galeštoková. Hlasovanie poslancov: za schválenie 6
k bodu č.7: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 3/2019, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Poslanci prerokovali žiadosť firmy INVESTA BM s. r. o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, ktorou informuje obec o zámere postaviť nájomné byty nad existujúcou budovou bývalej predajne COOP Jednota SD. Po rozprave poslanci schválili tento zámer. Firma vypracuje podrobnú cenovú kalkuláciu budúceho odkúpenia celej bytovej jednotky ako aj možnosti financovania. V prípade spoločnej dohody obec pristúpi k zmene ÚPN obce, lebo v súčasnosti je plocha definovaná ako občianska vybavenosť (obchod). Hlasovanie: za 6
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o možnosti rozšírenia vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky a predložil na prerokovanie zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ v rozsahu: Dodávka a Montáž potrubia trasa B2a PE-HD PE 100 v dĺžke 120,00 m.
Zároveň navrhol schváliť zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na cedovanú trasu kanalizácie v obci Drienica v prospech VVS, a. s. Košice. Po prerokovaní návrhu zmluvy všetci prítomní poslanci schválili zmluvu o postúpení práv a povinností a zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ v nasledovnom rozsahu:- stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dĺžke 120,0 m
(od Š 10 – po Š 13, z celkovej pov. dĺžky 239,0 m)

- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š11, Š12, Š13)
- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,056 o dĺžke 56,0 m
(od Š 18 – po Š 26, z celkovej pov. dĺžky 222,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š24, Š25, Š26)
Stoková sieť s p o l u : o dĺžke 176,0 m
- kanalizačné šachty v počte – 6 ks
Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, ktorá kúpi do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) bez DPH.
Po prerokovaní návrhu zmluvy všetci prítomní poslanci schválili zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o spolufinancovaní.
k bodu č.10: Starosta obce predložil na prerokovanie návrh na začatie obstarávania „Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica“ na základe žiadosti Petra Novického, Drienica 141 a Matúša Havrillu, Ľutina 210, ktorí sú vlastníkmi pozemkov v lokalite Diel a majú záujem o výstavbu rekreačných chát v tejto lokalite. Podmienkou zo strany Obce Drienica je , že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s obstarávaním požadovanej zmeny UPN na základe zmluvy o spolufinancovaní.
Po prerokovaní tohto návrhu poslanci jednohlasne schválili začatie obstarávania „ Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica“ v lokalite DIEL podľa požiadaviek žiadateľov s tým, že celý proces obstarávania bude riadiť Obec Drienica s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s obstarávaním požadovanej zmeny územného plánu podľa Zmluvy o spolufinancovaní Zmien a doplnkov č. 3 UPN obce Drienica.
Prípadné iné zmeny požadované zo strany Obce Drienica budú hradené z vlastných zdrojov.
k bodu č.11: Starosta obce predložil poslancom na chválenie návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na základe § 15 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočtovým opatrením č. 4/2019 na spolufinancovanie kapitálových výdavkov, a to na výstavbu ihriska a amfiteátra v sume 30.000,00 Eur, na výstavbu a rozšírenie chodníkov v sume 22.720,00 Eur a na rekonštrukciu osvetlenia multifunkčného ihriska v sume 3.000,00 Eur. Po rozprave poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2019.
Starosta informoval poslancov o žiadosti sociálneho zariadenia Seniorvital, n. o. Sabinov o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre dvoch občanov našej obce. Obec podľa možnosti rozpočtu navrhla poskytovanie príspevku v nižšej sume, ktorú sociálne zariadenie neakceptovalo a zmluvu odmietlo podpísať.
Mgr. M. Maľcovská, predsedníčka kultúrnej komisie predniesla poslancom správu o uskutočnení podujatia pri príležitosti Dňa detí 2.6.2019.
Navrhla usporiadať výlet pre občanov obce dňa 3.8.2019 do Budapešti s profesionálnym sprievodcom cez cestovnú kanceláriu. Výlet sa uskutoční iba pri plnej obsadenosti autobusu. Obec zistí záujem občanov o tento výlet do polovice júla 2019.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o uskutočňovaní značenia cyklotrás v katastri obce cez MAS Sabinovsko.
k bodu č.12: V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.13: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 20.06.2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 42. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 43. Návrh programu zasadnutia
 • 44. Kontrola uznesení
 • 45. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
 • 46. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
 • 47. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 • 48. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 • 49. Zámer výstavby a odkúpenia nájomných bytov v obci Drienica
 • 50. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
 • 51. Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
 • 52. Územný plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica
 • 53. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Uznesenie č. 42
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Michaela Maľcovská
  • Milan Maľcovský
  • Jozef Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Kunák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 43
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 44
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 45
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie: 1.Správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018
2.Správu audítora za rok 2018
B. schvaľuje:1.Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
2.Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 61.913,28 Eur

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 46
Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 47
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 48
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 49
Zámer výstavby o odkúpenia nájomných bytov v obci Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Zámer spoločnosti Investa BM s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov postaviť nájomné byty nad existujúcou budovou COOP Jednota súpisné číslo 167. Obec Drienica má záujem spolupracovať v tejto veci a zároveň žiada vypracovanie podrobnej cenovej kalkulácie budúceho odkúpenia celej bytovej jednotky ako aj možnosti financovania. V prípade spoločnej dohody obec pristúpi k zmene ÚPN obce, lebo plocha je v súčasnosti definovaná ako občianska vybavenosť (obchod).

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 50
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: - Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ v rozsahu Dodávka a Montáž potrubia trasa B2a PE-HD PE 100 v dĺžke 120,00 m
- Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na cedovanú trasu kanalizácie v obci Drienica v prospech VVS, a. s. Košice.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 51
Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie „ Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:Zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a.s. Košice o spolufinancovaní akcie
„ Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
v nasledovnom rozsahu:
SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C
- stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dĺžke 120,0 m
(od Š 10 – po Š 13, z celkovej pov. dĺžky 239,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š11, Š12, Š13)
- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,056 o dĺžke 56,0 m
(od Š 18 – po Š 26, z celkovej pov. dĺžky 222,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š24, Š25, Š26)
Stoková sieť s p o l u : o dĺžke 176,0 m
- kanalizačné šachty v počte – 6 ks
Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, ktorá kúpy do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) bez DPH.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 52
Územný plán – začatie obstarávania „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: začatie obstarávania „ Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica“ v lokalite DIEL podľa požiadaviek týchto žiadateľov:
Peter Novický, Drienica 141, 083 01 Drienica,
Matúš Havrila, Ľutina 210, 082 57 Ľutina
Celý proces obstarávania bude riadiť Obec Drienica s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s obstarávaním požadovanej zmeny územného plánu podľa Zmluvy o spolufinancovaní Zmien a doplnkov č. 3 UPN obce Drienica. Prípadné iné zmeny požadované zo strany Obce Drienica budú hradené z vlastných zdrojov.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 53
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 5.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 5. máj 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Ospravedlnená: Mgr. Michaela Maľcovská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 • Návrh na rozšírenie počtu členov kultúrnej komisie
 • Rôzne: - informácie o dotáciách
  - Deň obce 2019
  - IBV dolný koniec
  - Návrh na výstavbu chát v lokalite Diel-Zadky
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguská, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Marek Mačišák, Jozef Kunák, Jozef Olejár za overovateľa zápisnice Ing. Peter Javorský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. K uzneseniu č. 28 zaslaná písomná odpoveď, k uzneseniu č. 29 bola podpísaná zmluva, k č. 33 bola zaslaná písomná odpoveď, k č. 34 bola pripravená zmluva s ťarchou, č. 20 nie je splnené, podmienkou je vybudovanie priepustu. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018 predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu. Hlasovanie poslancov: za 6
k bodu č.5: Starosta obce oboznámil poslancov o zverejnenom zámere na 15 dní na úradnej tabuli a stránke obce. Za schválenie predaja v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov hlasovali 6 poslanci. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje majetko-právne vysporiadanie pozemku, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena za 1 ㎡ je 10,- Eur. Všetky poplatky spojené s vkladom do katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
k bodu č.6: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2019. Za schválenie hlasovali 6 poslanci.
k bodu č.7: Starosta prečítal návrh Mgr. Michaely Maľcovskej na rozšírenie členov kultúrnej komisie. Za členov kultúrnej komisie navrhuje: Elenu Maľcovskú, Luciu Kopilcovú, Mgr. Ivanu Bednárovú a Ing. Máriu Onofrejovú. Všetci prítomní poslanci zvolili navrhnutých.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o dotáciách, ktoré obec získala v tomto roku a to na ihrisko a amfiteáter v sume 150.000,- Eur, na kanalizáciu v lokalite Gacky v sume 100.000,- Eur, na rozšírenie chodníka 15.000,- Eur, na rozšírenie chodníka 8.000,- Eur. Bola podaná žiadosť o príspevok z Akčného plánu, priorita E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva na začatie budovanie nového chodníka vo výške 47.000,- Eur.
Vzhľadom k tomu, že obec získala dotáciu na vybudovanie ihriska a amfiteátra pri kultúrnom dome a začnú sa práce na tejto stavbe nebude možné uskutočniť plánovaný Deň obce a iné podujatia v okolí KD až do ukončenia stavby. Pre občanov budú pripravené iné podujatia na multifunkčnom ihrisku.
Starosta obce informoval poslancov o získaní pozemkov na dolnom konci obce na prístupové cesty v novovytvorenej IBV. Po stretnutí vlastníkov pozemkov a zistení ich záujmu o elektrické prípojky je možné začať pripravovať projektové dokumentácie. Obec po presune finančných prostriedkov v rozpočte obce môže uskutočniť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu inžinierskych sietí.
Ďalej informoval o stretnutí vlastníkov pozemkov v lokalite Diel-Zadky a o ich záujme o zmenu územného plánu obce. Predložil poslancom žiadosť o zmenu a rozpočet na vykonanie zmeny. Vzhľadom k tomu, že obec bude spolufinancovať získané dotácie, nie je možné financovať aj zmenu územného plánu. Ďalší postup je potrebné stanoviť osobnou obhliadkou poslancov OcZ.
Predložil podnet p. Šuhajdu na opravu rúry na miestnej komunikácií, ktorá sa upcháva a z nej zateká do jeho rodinného domu. Po rozprave poslancov k jeho podnetu navrhujú počas dažďa preveriť a zistiť aj u ostatných susedných nehnuteľnosti túto skutočnosť. Ďalej navrhujú upozorniť p. Šuhajdu na orezanie konárov okolo miestnej komunikácie, ktoré ohrozujú cestnú premávku.
Miestna organizácia Zväzu záhradkárov žiada obecné zastupiteľstvo o príspevok z rozpočtu obce na podujatie pri príležitosti 55. výročia ich založenia v sume 200,- Eur. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podporou tohto podujatia.
k bodu č.9: V diskusií vystúpil poslanec Jozef Kunák, mal dotaz, či sa uskutoční kladenie vencov, lampiónový sprievod 7.5.2019 a vatra víťazstva. Starosta odpovedal, že kladenie vencov a lampiónový sprievod sa uskutoční, vatra nie. Poslanec Jozef Olejár upozornil starostu na poškodené zábradlie za škôlkou, starosta zistí možnosť opravy. Poslanec Ing. Peter Javorský upozornil starostu na neupravenú cestu po uložení optického kábla. Starosta upozorní stavebnú firmu na túto skutočnosť. Poslanec Marek Mačišák informoval starostu o neupravenej ceste na Diel, stále sú tam kusy betónu a roxory. Starosta vyzve osobu, ktorej dal súhlas na vysýpanie cesty na nápravu.
k bodu č.10: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 5. mája 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 35. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 36. Návrh programu zasadnutia
 • 37. Kontrola uznesení
 • 38. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018
 • 39. Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • 40. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 • 41. Návrh na rozšírenie počtu členov kultúrnej komisie

Uznesenie č. 35
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Marek Mačišák
  • Jozef Kunák
  • Jozef Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice: Ing. Peter Javorský
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 36
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 37
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 38
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 39
Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. schvaľuje: predaj časti obecného pozemku parcelné číslo C-KN 1138/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 ㎡, LV 1105 a časti obecného pozemku parcelné číslo E-KN 5026 vodné plochy o výmere 41 ㎡, LV 1105 podľa geometrického plánu č. 128/2018 a v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 o majetku obcí v znení neskorších predpisov.Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje majetkovo-právne vysporiadanie pozemku, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena za predaj časti pozemkov 10,00 Eur/㎡.
Všetky náklady spojené s vkladom do katastra uhradí kupujúci.
B. ukladá:starostovi obce podpísať kúpnopredajnú zmluvu s kupujúcim v termíne do 30.6.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 40
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 41
Návrh na rozšírenie členov kultúrnej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Volí členov kultúrnej komisie: z radov obyvateľov obce Elena Maľcovská
Lucia Kopilcová
Ing. Mária Onofrejová
Mgr. Ivana Bednárová

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov zo 4.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 15. marec 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Milan Malcovský, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Kontrola uznesení
 • Žiadosť PhDr. Miroslava Sedláka a manželky Anny Sedlákovej, Gen. Svobodu 24, Sabinov o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 281/2
 • Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 521/1
 • Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 • Rôzne - informácie o riešení susedského sporu
  - Deň obce 2019
  - IBV dolný koniec
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguská, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Peter Javorský, Miroslav Fech, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Marek Mačišák. Ďalej starosta obce predložil poslancom návrh programu a doplnenie tohto programu o nový bod č. 8: Žiadosť firmy IMPOL HOLDING a.s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov. Poslanci schválili doplnenie programu o tento bod. Číslovanie ďalších bodov programu sa posúva. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o nesplnenom uznesení č. 19/2019. Na návrh právnika dal vypracovať geometrický plán, ktorý bude ako ťarcha zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Zmluva je pripravená na podpis. Uznesenie 20/2019 je nesplnené. Na návrh právnika je potrebné najprv vybudovať priepust, až potom predávať pozemok. K uzneseniu č. 21/2019 bola doručená odpoveď Impol Holding a. s. Ľubotice. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce predložil žiadosť PhDr. Miroslava Sedláka a manželky Anny, ktorou žiadajú o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 281/2. Starosta informoval poslancov o jednoduchých pozemkových úpravách v tejto časti obce a o prijatých zásadách. Je možné, že takéto pozemky, ktoré vznikli pri JPÚ budú súčasťou projektov inžinierskych sietí. Po rozprave poslanci poverujú starostu obce informovať žiadateľov o nesúhlase s predajom až dokončenia výstavby inžinierskych sietí. Hlasovanie poslancov: 6 nesúhlasia s predajom pozemku.
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom návrh na schválene predaja pozemku parcelné číslo KNC 521/1 pre Jozefa Maľcovského. Zámer predaja pozemku bol zverejnený od 25.1.2019 do 9.2.2019. Za schválenie predaja v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov hlasovali 5 poslanci, Mgr. Maľcovská sa zdržala hlasovania. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo susedných pozemkov žiadateľom. Cena za 1 ㎡ je 8,- Eur. Všetky poplatky spojené s vkladom do katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom nový návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Drienici. Po rozprave všetci prítomní poslanci schválili Zásady.
k bodu č.7: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2019. Poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom odpoveď firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice, v ktorej súhlasia s cenou 10,- Eur za ㎡. Poslanci súhlasia so zámerom predaja časti obecných pozemkov parcelné čísla KNC 1138/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 ㎡ a KNE 5026 vodné plochy o výmere 41 ㎡ podľa geometrického plánu č. 128/2018, overený Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom č. G1-70/2018. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje majetko-právne vysporiadanie pozemku, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Hlasovanie: 6 poslanci za.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o riešení susedského sporu, ktorý riešila komisia pre verejný poriadok dňa 18.2.2019. Informácie o spore berie obecné zastupiteľstvo na vedomie, s tým, že budú informovať sťažovateľov o tom, že obec nemá prijaté VZN o chove mačiek. Ďalej navrhol poslancom uskutočnenie Dňa obce dodávateľskou firmou, ktorá zastreší celú akciu a pripraví program dňa 3.8.2019. Po rozprave poslanci súhlasili uskutočniť Deň obce v spolupráci s p. Fabiánom. Poslancom oznámil termín konania stretnutia vlastníkov pozemkov v dolnej časti obce, kde budú predložené informácie o inžinierskych sieťach – 29.3.2019 o 17.00 hod. Pre súhlas s výrubom stromov bolo uskutočnené konanie a obec plánuje prístupovú cestu vysypať makadamom. Ďalej informoval poslancov o rokovaní s právnikom, ktorý mu navrhol pripraviť geometrický plán na priekopu na parcele KNC 26 a vložiť do katastra ťarchu. Poslanci schválili vecné bremeno na priekopu podľa geometrického plánu na parcele KNC 26.Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, v zmysle zmluvy. Hlasovanie: za 6 poslancov. Na osvetlenie multifunkčného ihriska na dolnom konci bola podaná žiadosť.
k bodu č.10: Poslanec Mačišák informoval starostu obce, že cesta za záhradami smerom k ihrisku pripomína čiernu skládku, sú tam betóny a železo. Starosta odpovedal, že zabezpečí s osobou, ktorej dal súhlas na vysýpanie cesty nápravu. Ďalej sa informoval a stave výrubu líp na miestnom cintoríne. Po rozprave poslancov nie je zhoda na ich výrub. Zistí u firmy, ktorá má licenciu na rezanie stromov možnosti. Poslankyňa Mgr. Maľcovská sa informovala na možnosť rozšírenia verejného osvetlenia na moste na dolnom konci a na ulici. Starosta jej odpovedal, že zmonitoruje možnosti rozšírenia verejného osvetlenia.
k bodu č.11: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 15. marca 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 25. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 26. Návrh programu zasadnutia
 • 27. Kontrola uznesení
 • 28. Žiadosť PhDr. Miroslava Sedláka a manželky Anny Sedlákovej, Gen. Svobodu 24,Sabinov o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 281/2
 • 29. Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 521/1
 • 30. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
 • 31. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 • 32. Susedský spor
 • 33. Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • 34. Zriadenie vecného bremena na pozemku parcelné číslo KNC 26

Uznesenie č. 25
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Ing. Peter Javorský
  • Miroslav Fech
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice: Marek Mačišák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 26
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia
s doplnením nového bodu: Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 27
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 28
Žiadosť PhDr. Miroslava Sedláka a manželky Anny Sedlákovej, Gen. Svobodu 24, Sabinov o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 281/2

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku
B. Poveruje starostu obce písomne odpovedať p. Sedlákovi a manželke, že obec v súčasnosti neplánuje predaj pozemku až do ukončenia výstavby inžinierskych sietí a iných sieti.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76060

Uznesenie č. 29
Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 521/1

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj obecného pozemku parcelné číslo CKN 521/1 záhrady, LV 1105 o výmere 54 ㎡.Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo susedných pozemkov žiadateľom. Cena za predaj pozemku 8,00 Eur/㎡. Všetky náklady spojené s vkladom do katastra uhradí kupujúci.
B. Ukladá starostovi obce podpísať kúpnopredajnú zmluvu s kupujúcim v termíne do 30.4.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76501

Uznesenie č. 30
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Schvaľuje: Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 31
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 32
Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Schvaľuje: Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja časti obecných pozemkov parcelné číslo CKN 1138/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 ㎡ a EKN 5026 vodné plochy o výmere 41 ㎡ podľa geometrického plánu č. 128/2018 na LV 1105. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje majetko-právne vysporiadanie pozemku, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena za predaj pozemku 10,00 Eur/㎡.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 33
Susedský spor

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie informácie o riešení susedského sporu
B. Poveruje starostu obce písomne informovať sťažovateľov, že obec nemá prijaté VZN o chove mačiek

Uznesenie č. 34
Zriadenie vecného bremena

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Schvaľuje: zriadenie vecného bremena na pozemku parcelné číslo KNC 26 podľa priloženého geometrického plánu č. 5/2019 na rigol podľa podmienok kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 3.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 18. január 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Novozvolení poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Kontrola uznesení
 • VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
 • Predaj obecného pozemku C KN parcelné číslo 26, zastavané plochy a nádvoria
 • Predaj obecných pozemkov C KN parcelné čísla 1620/177, 1620/178, 1620/180, ostatné plochy
 • Prerokovanie žiadosti IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • Prerokovanie žiadosti Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku
 • Zriadenie komisií OcZ, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií
 • Rôzne - informácie starostu obce
  - podnety poslancov OcZ
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Ďalej starosta obce predložil poslancom návrh programu na schválenie. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o tom, že všetky uznesenia sú splnené.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 4/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Po prerokovaní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom na schválenie predaj obecného pozemku CKN parcelné číslo 26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 ㎡, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. Petrovi Jasenskému, bytom Prešov, Prostejovská 25 za cenu 2,68 Eur/㎡ podľa znaleckého posudku. Celková suma za predaj pozemku je 670,00 Eur. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo nehnuteľnosti - pivnice na pozemku a dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok zo strany kupujúceho. Po rozprave poslanci jednohlasne schválili predaj pozemku a ukladajú starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom na schválenie predaj obecných pozemkov CKN 1620/177 ostatné plochy o výmere 40 ㎡, LV 1105, CKN 1620/178 ostatné plochy o výmere 65 ㎡, LV 1105, CKN 1620/180 ostatné plochy o výmere 81 ㎡, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Marcelovi Feňušovi, bytom Dulová Ves 127 za cenu 10,00 Eur/㎡. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje dlhodobé udržiavanie pozemkov kupujúcim a záväzok kupujúceho, ktorý bude ošetrený v kúpnopredajnej zmluve, osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm cez pozemky po celej dĺžke so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii, ktorý bude zapísaný ako vecné bremeno v prospech obce na pozemkoch CKN 1620/178 a CKN 1620/180. Všetci prítomní poslanci schválili tento predaj a ukladajú starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov okolo predajne potravín z parcelného číslo CKN 1138/10, zastavané plochy a nádvoria, LV 1105 výmeru 29 ㎡ a z parcelného čísla EKN 5026 vodné plochy, LV 1105 výmeru 44 ㎡. Na týchto pozemkoch je postavený oporný múr pri potoku. Po rozprave poslanci jednohlasne súhlasili s predajom časti obecných pozemkov za cenu 10,00 Eur/㎡ a ukladajú starostovi obce zaslať o tom písomnú odpoveď žiadateľovi.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť Jozefa Maľcovského, bytom Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo CKN 521/1 záhrady, LV 1105 o výmere 54 ㎡, na ktorom chce postaviť prístrešok pre auto. Po rozprave poslanci schválili zámer predaja pozemku v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za dôvody hodné osobitného zreteľa poslanci určili vlastníctvo susediacich pozemkov a schválili cenu za predaj 8,00 Eur/㎡. Hlasovanie: za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci Michaela Maľcovská a Jozef Olejár.
k bodu č.9: Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie týchto stálych komisií: komisia pre verejný poriadok, finančná komisia, kultúrna komisia a športová komisia. Všetci prítomní poslanci hlasovali za zriadenie týchto komisií.
Starosta obce prečítal náplň práce stálych komisií, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Poslanci to zobrali na vedomie a jednohlasne určili náplň práce stálych komisií.
Starosta obce predložil poslancom návrhy predsedov stálych komisií takto:
komisia pre verejný poriadok Marek Mačišák
finančná komisia Miroslav Fech
kultúrna komisia Mgr. Michaela Maľcovská
športová komisia Jozef Olejár
a dal hlasovať za ich zvolenie. Poslanci jednohlasne schválili voľbu navrhovaných predsedov stálych komisií.
Za členov stálych komisií starosta obce predložil poslancom tento návrh:
Komisia pre verejný poriadok Jozef Olejár , Ing. Peter Javorský
Finančná komisia Jozef Kunák, Bc. Elena Boguská – referent obce
Kultúrna komisia Ing. Peter Javorský, Antónia Petreková – z radov obyvateľov obce
Športová komisia Milan Malcovsky, Jozef Škovrán – z radov obyvateľov obce
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za jednotlivých členov stálych komisií. Poslanci jednohlasne schválili voľbu navrhovaných členov komisií.
k bodu č.10: Starosta obce oznámil poslancom, že za zástupcu starostu poveril poslanca Jozefa Kunáka dňa 18.1.2019. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
Ďalej starosta informoval poslancov
- o uskutočnení plesu dňa 2.2.2019 a požiadal poslancov o aktívnu účasť pri príprave tohto podujatia, stretnutie bude 1.2.2019 o 17,00 hod. v kultúrnom dome
- o zabezpečení priebehu obecnej zabíjačky, nákupy, bufet, výdaj ochutnávky zabíjačkových jedál
- o pláne začať rokovanie s farským úradom o odkúpení areálu bývalej základnej školy
Podnety poslancov:
- Jozef Kunák požiadal o vypracovanie obvodov pre jednotlivých poslancov
- Jozef Olejár požiadal o zabezpečenie označenia parkoviska v rekreačnej oblasti, aby auta parkovali tak, aby neobmedzovali premávku autobusov SAD, zásobovanie a pod.
k bodu č.11: V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.12: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 18. januára 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 15. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 16. Návrh programu zasadnutia
 • 17. Kontrola uznesení
 • 18. VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
 • 19. Predaj obecného pozemku C KN 26, zastavané plochy a nádvoria
 • 20. Predaj obecných pozemkov C KN 1620/177, C KN 1620/178, C KN 1620/180, ostatné plochy
 • 21. Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • 22. Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku
 • 23. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií
 • 24. Informácia starostu obce o poverení poslanca za zástupcu starostu

Uznesenie č. 15
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Mgr. Michaela Maľcovská
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 16
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 17
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 18
VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 19
Predaj obecného pozemku C KN 26, zastavané plochy a nádvoria

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje: predaj pozemku vo vlastníctve obce C KN parcelné číslo 26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 ㎡, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. Petrovi Jasenskému, bytom Prešov, Prostejovska 25 za cenu 2,68 Eur/㎡ podľa znaleckého posudku. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje vlastníctvo nehnuteľnosti na pozemku a dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok zo strany kupujúceho.
A. Ukladá: starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 20
Predaj obecných pozemkov C KN 1620/177, C KN 1620/178, C KN 1620/180,ostatné plochy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje: predaj pozemkov vo vlastníctve obce parcelné číslo C KN 1620/177 ostatné plochy o výmere 40 ㎡, LV 1105, C KN 1620/178 ostatné plochy o výmere 65 ㎡, LV 1105, C KN 1620/180 ostatné plochy o výmere 81 ㎡, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Marcelovi Feňušovi, bytom Dulová Ves 127 za cenu 10 Eur/㎡.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje dlhodobé udržiavanie pozemkov kupujúcim a jeho záväzok, ktorý bude ošetrený v kúpnopredajnej zmluve, osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm cez pozemky po celej dĺžke so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii, ktorý bude zapísaný ako vecné bremeno na pozemkoch CKN 1620/178 a CKN 1620/180 v prospech obce.
A. Ukladá: starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 21
Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Súhlasí: s predajom časti obecného pozemku parcelné číslo CKN 1138/10 zastavané plochy a nádvoria, LV 1105 o výmere 29 ㎡ a časti obecného pozemku parcelné číslo E KN 5026 vodné plochy, LV 1105 o výmere 41㎡ firme IMPOL HOLDING, a.s. obchodná spoločnosť Ľubotice za cenu 10 Eur/㎡.
A. Ukladá: starostovi obce zaslať písomnú odpoveď na žiadosť.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 22
Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja obecného pozemku parcelné číslo CKN 521/1 záhrady, LV 1105 o výmere 54 ㎡. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo susedných pozemkov žiadateľom. Cena za predaj pozemku 8,00 Eur/㎡.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77502

Uznesenie č. 23
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Zriaďuje1. komisia pre verejný poriadok
2. finančná komisia
3. kultúrna komisia
4. športová komisia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700
B. Určuje náplň práce stálych komisií.
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700
C. Volí predsedov stálych komisií takto:
Predseda - komisie pre verejný poriadok Marek Mačišák
- finančnej komisie Miroslav Fech
- kultúrnej komisie Mgr. Michaela Maľcovská
- športovej komisie Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700
D. Volí členov stálych komisií takto:Členovia komisie pre verejný poriadok ..... poslanec: Jozef Olejár
poslanec: Ing. Peter Javorský
Členovia finančnej komisie ..... poslanec: Jozef Kunák
referent obce: Bc. Elena Boguská
Členovia kultúrnej komisie ..... poslanec: Ing. Peter Javorský
z radov obyvateľov obce: Antónia Petreková
Členovia športovej komisie ..... poslanec: Milan Malcovský
z radov obyvateľov obce:Jozef Škovrán
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 24
Informácia starostu obce o poverení poslanca za zástupcu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení poslanca Jozefa Kunáka za zástupcu starostu dňa 18.1.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77502

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 2.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 4.december 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Novozvolení poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Predseda miestnej volebnej komisie: PaedDr. Iveta Fechová
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Zloženie sľubu starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Voľba návrhovej komisie
 • Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • Určenie platu starostu obce
 • VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Rozpočet obce na roky 2019-2021
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
 • Diskusia a rôzne
  a. Vystúpenie novozvolených poslancov
  b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
  c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
  d. Mikuláš 2018
  e. Ples obce 2019
  f. Informácie starostu obce
  g. Komisie obecného zastupiteľstva
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom ustanovujúceho zasadnutia.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, a za overovateľa zápisnice určil Miroslava Fecha. Všetci prítomní to zobrali na vedomie.
k bodu č.3: Starosta obce udelil slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie PaedDr. Ivete Fechovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v našej obci. Potom odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
k bodu č.4: Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal znenie sľubu a sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
k bodu č.5: Jozef Kunák prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste v tomto poradí: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár. Po zložení sľubu starosta obce oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
k bodu č.6: V prejave novozvoleného starostu obce Ing. Igora Birčáka zaznelo blahoželanie novozvoleným poslancom a želanie veľa odhodlania, dobrých úmyslov, síl, múdrosť a pokoru v srdci pri výkone poslaneckých povinností. Novozvolený starosta vyhlásil, že chce a bude starostom všetkých občanov. Zhodnotil svoje pôsobenie v predchádzajúcom volebnom období. Oboznámil prítomných o začatých projektoch a to zberný dvor, multifunkčná plocha s amfiteátrom, kanalizácia Gacky, realizácia cyklo-chodníka, chodník II. etapa, rekonštrukcia priestranstva pred obecným úradom, cesta na Lysu – vysporiadanie pozemkov, individuálna výstavba na dolnom konci – projektová dokumentácia na cesty, inžinierske siete. Plánuje aj pokračovať v cezhraničnej spolupráci s poľskou gminou Wisniew, ukrajinským mestom Perečín a je tu požiadavka maďarskej obce Som na spoluprácu.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu, podľa ktorého bude rokovať obecné zastupiteľstvo. Návrh programu schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce navrhol poveriť za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Miroslava Fecha. Za tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9: Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár. Za tento návrh hlasovali všetci poslanci.
k bodu č.10: Starosta obce informoval prítomných o povinnosti zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších. Komisia je zložená zo zástupcov všetkých politických strán a nezávislých poslancov. Do komisie navrhol Jozefa Kunáka, zástupcu politickej strany Smer-sociálna demokracia ako predsedu, za členov Ing. Petra Javorského, zástupcu politickej strany Kresťansko-demokratické hnutie, Marek Mačišáka, zástupcu politickej strany Sloboda a Solidarita a Michaelu Maľcovskú, nezávislú poslankyňu. Hlasovanie poslancov: Za predsedu komisie Jozef Kunáka 6, zdržal sa 1, za člena Ing. Petra Javorského 6 , zdržal sa 1, za Michaelu Maľcovskú 7, za Mareka Mačišáka 6, zdržal sa 1.
k bodu č.11: Starosta informoval prítomných o výške svojho doterajšieho platu. Požiadal poslancov, aby sa každý vyjadril k jeho práci a návrhu na výšku platu. Poslanec Kunák navrhol, aby za prácu, ktorú vykonáva, starostovi schválili plat v doterajšej výške. Poslanec Malcovský navrhuje plat v doterajšej výške, poslanec Ing. Javorský nesúhlasí s navýšením, navrhuje základný plat, poslanec Fech navrhuje ponechať plat v terajšej výške, poslanec Mačišák navrhuje plat ponechať plat v terajšej výške, poslankyňa Maľcovská navrhuje nechať plat v doterajšej výške a poslanec Olejár tiež. Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obecné zastupiteľstvo navrhuje starostovi obci Ing. Igorovi Birčákovi s účinnosťou od 5.12.2018 plat vo výške 1746,- Eur, a navýšenie o 53%, t. j. v celkovej výške 2.672,- Eur. Za tento návrh hlasovali šiesti poslanci, poslanec Ing. Javorský je proti.
k bodu č.12: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných s návrhom a zároveň navrhol zmeniť výšku poplatku za stravu stravníkom v školskej jedálni na sumu 1,19 Eur. Tento návrh zdôvodnil výškou dotácie, ktorú navrhuje štát ako dotáciu pre predškolákov. V rozprave vystúpili poslanci Kunák a Olejár, ktorí súhlasia s navýšením. Za prijatie VZN s opravenou sumou na 1,19 Eur hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných s návrhom zmeny sadzieb za sociálne služby. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.14: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 3/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných o zvýšení poplatku za komunálny odpad. Poplatky od občanov za odpad nepokrývajú výdavky obce za zber, prepravu a skladovanie odpadov fakturované zberovou spoločnosťou. Zníženie poplatku občanov za poplatok je možné zmenou spôsobu zberu, a to spoločnými veľkokapacitnými kontajnermi. Po rozprave poslanci rozhodli umožniť občanom obce vyjadriť sa k spôsobu zberu odpadu formou letáku. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.15: Starosta obce predniesol vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021. K návrhu rozpočtu neboli podané žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra prečítala p. Onofrejová, z dôvodu ospravedlnenej účasti hlavného kontrolóra. V rozprave k návrhu rozpočtu vystúpil poslanec Olejár, ktorému bolo podané vysvetlenie. Za prijatie rozpočtu na rok 2019 hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet na roky 2020-2021 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
k bodu č.16: Návrh plánu kontrolnej činnosti pre 1. polrok 2019 prečítal starosta obce. Za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.17: Starosta obce predložil poslancov návrh na rozpočtové opatrenie č. 8/2018, ktorým sa upravuje rozpočet obce. Obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie.
k bodu č.18: Starosta obce vysvetlil poslancom dôvody, pre ktoré nemohol vyčerpať svoju dovolenku. Z tohto dôvodu žiada o preplatenie 3,5 dňa. Poslanci schválili jednohlasne jej preplatenie.
k bodu č.19: a) V tomto bode starosta obce vyzval poslancov, aby v krátkom vystúpení vyjadrili svoju predstavu o výkone mandátu poslanca. Poslanec Olejár má záujem pokračovať v projektoch obce, ktoré sú rozpracované. Poslanca Mačišáka zaujíma možnosť opravy poškodených mostov a potoka v obci. Poslanec Malcovský podporuje rozbehnuté projekty v obci. Poslankyňa Mgr. Maľcovská má záujem oživiť v obci kultúrne a turistické podujatia. Poslanec Ing. Javorský má záujem o kultúrne podujatia, programy pre deti a mládež a vyriešenie čiernych skládok odpadu v obci. Poslanec Fech má záujem o poriadok v obci, hlavne v rekreačnej oblasti, dokončiť projekty a tiež cestu na Lysú. Poslanec Kunák má záujem pokračovať v rozbehnutých projektoch, navrhuje uskutočniť športové turnaje, zabezpečiť označenie lokalít v obci informačnými tabuľami, v spolupráci s cirkvou zabezpečiť zariadenie pre dôchodcov. Navrhol tiež umiestnenie erbu obce formou kvetín a rastlín pred budovou kultúrneho domu.
b) Starosta obce predložil návrh na konanie zasadnutí obecného zastupiteľstva na piatky. Poslanci súhlasili s jeho návrhom. Na najbližšom zasadnutí predloží plán zasadnutí.
c) Starosta obce predložil poslancom návrh na kultúrne a športové podujatia na rok 2019. Budú to Ples obce, Deň detí, Deň obce, Úcta k starším a Mikuláš. Poslanci pripravia návrhy na ďalšie podujatia.
d) Starosta obce informoval, že 5.12.2018 sa uskutoční pre deti Mikuláš.
e) Starosta obce informoval, že Ples obce sa uskutoční 2.2.2019.
f) Starosta obce predložil poslancom návrh na výstavbu bytového domu v bývalých priestoroch predajne COOP Jednota. Poslanci požadujú bližšie informácie o podmienkach výstavby, prevodu do majetku obce, získania sociálnych bytov a ich odkúpenia. Ďalej informoval o výstavbe na dolnom konci. Po zápise do katastra nehnuteľnosti plánuje zabezpečiť prístupové cesty k existujúcim domom a tiež zvolať vlastníkov, za účelom elektrických prípojok. Obec čaká aj pomenovanie ulíc. Predložil poslancom aj návrh na úpravu cintorínu a to riešenie líp a tují. Informoval poslancov, že členom rady školy pri Materskej školy v Drienici je poslanec Kunák a navrhuje, aby zostal naďalej. Poslanci ho delegovali do rady školy.
g) Starosta obce informoval poslancov o možnosti zriadení komisií pri obecnom zastupiteľstve. Navrhuje vytvoriť tieto komisie: finančnú, pre kultúru a mládež, pre šport a pre verejný poriadok. Predsedami a členmi komisie budú poslanci, členmi komisie môžu byť aj občania obce, okrem komisie pre verejný poriadok. Na najbližšom zasadnutí budú zvolené jednotlivé komisie.
V diskusií vystúpil poslanec Olejár, ktorý sa informoval o fungovaní chaty na Lysej. Starosta obce mu odpovedal, že chata sa nevyužíva, skončil sa prenájom a chatu je potrebné rekonštruovať. Obec má pripravený projekt, v prípade že bude vydaná výzva požiada o financie.
k bodu č.20: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 4. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 1. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • 2. Zloženie sľubu starostu obce
 • 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • 4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • 7. Voľba návrhovej komisie
 • 8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • 9. Určenie platu starostu obce
 • 10. VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • 11. VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • 12. VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 13. Rozpočet obce na roky 2019-2021
 • 14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 • 15. Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
 • 16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
 • 17. Diskusia a rôzne
  a. Vystúpenie novozvolených poslancov
  b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
  c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
  d. Mikuláš 2018
  e. Ples obce 2019
  f. Informácie starostu obce
  g. Komisie obecného zastupiteľstva
 • 18. Záver

Uznesenie č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A) berie na vedomie

 • 1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
 • 2. vystúpenie novozvoleného starostu
B) konštatuje, že
 • 1. novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 • 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 2/2018
k programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje program zasadnutia

Uznesenie č. 3/2018
k návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/19970 Zb. o obecnom zriadení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Poveruje
Poslanca Miroslava Fecha zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 4/2018
k voľbe návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
1. overovateľa zápisnice Miroslav Fech
2. návrhovú komisiu v tomto zložení: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár

Uznesenie č. 5/2018
k návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A) zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B) volí
a) predsedu komisie Jozefa Kunáka
b) členov komisie: Ing. Petra Javorského, Michaelu Maľcovskú, Mareka Mačišáka

Uznesenie č. 6/2018
k návrhu na určenie mesačného platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Určuje
Plat starostu obce Drienica Ing. Igora Birčáka od termínu: 5.12.2018
a) podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov vo výške 1746,- Eur
b) podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov zvýšený o 53 %
teda po zaokrúhlení podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov v celkovej výške 2.672,- Eur s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Uznesenie č. 7/2018
k VZN č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni s pozmeňovacím návrhom: v čl. III. suma 1,27 Eur sa mení na sumu 1,19 Eur

Uznesenie č. 8/2018
k VZN č. 2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

Uznesenie č. 9/2018
k VZN č. 3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 10/2018
k rozpočtu obce na roky 2019-2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 na úrovni rozpočtovej kategórie
B. berie na vedomie: 1. rozpočet na roky 2020-2021
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce

Uznesenie č. 11/2018
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Uznesenie č. 12/2018
k rozpočtovému opatreniu č. 8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2018

Uznesenie č. 13/2018
k preplateniu nevyčerpanej dovolenky starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
Preplatenie 3,5 dňa nevyčerpanej dovolenky starostu obce

Uznesenie č. 14/2018
k delegovaniu člena rady školy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Deleguje
Jozef Kunáka za člena rady školy pri Materskej škole v Drienici

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 1.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE