Zasadnutia obecného zastupiteľstva

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 29. máj 2020

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Jozef Kunák Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2019
 • Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 • Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
 • Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 • Návrh VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica
 • Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136
 • Zmluva s VSD a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemok C KN 1094/9
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Marek Mačišák, Jozef Olejár, Mgr. Michaela Maľcovská, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Keďže je mimoriadna situácia a do podateľne obecného úradu bola doručená Zmluva s VVS o zriadení vecného bremena, navrhuje doplniť program o ďalší bod a tiež navrhuje doplnenie programu o ďalší bod a to použitie rezervného fondu. Program zasadnutia s doplnením 2 bodov a posunutím číslovania schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust a uznesenie č. 84 nie je splnené z dôvodu iných pracovných povinnosti Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce otvoril rozpravu k návrhu Záverečného účtu obce a k stanovisku hlavného kontrolóra k 31.12.2019. Podklady k rokovaniu boli zaslané poslancom elektronický. Na dotaz poslankyne Mgr. Maľcovskej bolo vysvetlené % plnenia rozpočtu obce. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad schválili všetci prítomní poslanci, schodok hospodárenia a správu hlavného kontrolóra zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 obdŕžali poslanci elektronický. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Túto správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov o návrhu zmluvy na poskytovanie audítorskej činnosti obce za rok 2019. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu s Ing. Petrom Kobzošom.
k bodu č.7: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 obdŕžali poslanci elektronický. Všetci prítomní poslanci berú na vedomie túto správu.
k bodu č.8: Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly obdŕžali poslanci elektronický. Všetci prítomní poslanci berú na vedomie túto správu.
k bodu č.9: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 bolo doručené poslancom elektronický. Uvedené opatrenie všetci prítomní poslanci berú na vedomie.
k bodu č.10: Starosta obce informoval poslancov o zverejnenom návrhu VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica. V rozprave navrhla návrhová komisia doplnenie cenníka, ktorý je prílohou tohto VZN o sadzbu za vývoz biologický rozložiteľného odpadu – konáre, tráva, lístie takto: dopĺňa sa bod č. 6 prenájom traktora s vlečkou pre zvoz biologicky rozložiteľného odpadu cena 10,00 Eur za jeden zvoz. V mesiaci marec a október 0,00 Eur
VZN č. 2/2020 s doplnením cenníka v bode č. 6 schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: Starosta obce predniesol žiadosť Adriána Tkáča s manželkou o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136. Poslanci po rozprave súhlasia s odpredaním tohto pozemku. Navrhujú cenu 15,00 Eur za ㎡. Uvedené berú všetci prítomní poslanci na vedomie.
k bodu č.12: Starosta obce informoval poslancov o zriadení vecného bremena v lokalite Pod Háj pre VSD a. s. Košice na parcele KN C 1094/9, ktoré sa týka elektrického vedenia. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu o zriadení vecného bremena.
k bodu č.13: Starosta obce informoval poslancov o návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS a. s. Košice na parcelách KN C 1138/4 a 1679/32 na vybudovaný vodovod na týchto parcelách. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu o zriadení vecného bremena.
k bodu č.14: Starosta obce predložil poslancov návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020, ktorým navrhuje použitie finančných prostriedkov rezervného fondu v sume 38.000,- Eur na projektové dokumentácie inžinierskych sietí v lokalite novej IBV na dolnom konci obce. Zároveň vysvetlil podmienky verejného obstarávania. Všetci prítomní poslanci schválili použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na projektové dokumentácie.
k bodu č.15: Starosta obce informoval poslancov o dokončení výstavby ihriska a amfiteátra za kultúrnym domom. Je skontrolovaná stavba a po vystavení faktúr za práce bude potrebné pripraviť všetky doklady na kolaudáciu stavby. Ďalej informoval o doplnení projektu na rekonštrukciu chaty na Lysej a pokračovaní výstavby chodníkov. Oznámil poslancom, že z Úradu podpredsedu vlády obci oznámili zrušenie výzvy, ktorou obec žiadala finančné prostriedky na vybavenie amfiteátra lavičkami a na program účinkujúcich. Poslancom vysvetlil spôsob vybratia dodávateľov projektov inžinierskych sietí novej IBV na dolnom konci. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie starostu.
k bodu č.16: V diskusií vystúpila poslankyňa Mgr. Maľcovská, s otázkou ako a kedy pripraviť Deň detí. Starosta jej vysvetlil, že kým trvajú mimoriadne opatrenia nie je možné organizovať podujatia pre viac ako 100 osôb. Po uvoľnení opatrení bude možné pripraviť pre detí súťaže.
k bodu č.17: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 29. mája 2020

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 94. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 95. Návrh programu zasadnutia
 • 96. Kontrola uznesení
 • 97. Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2019
 • 98. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 • 99. Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
 • 100. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
 • 101. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly
 • 102. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 • 103. Návrh VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica
 • 104. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136
 • 105. Zmluva s VSD a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemok C KN 1094/9
 • 106. Zmluva s VVS a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemky C KN 1138/4 a C KN 1679/32
 • 107. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
 • 108. Rôzne – informácie starostu obce

Uznesenie č. 94
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Marek Mačišák
  • Jozef Olejár
  • Mgr. Michaela Maľcovská
 • 2. overovateľa zápisnice: Miroslav Fech
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 95
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia
s doplnením 2 nových bodov a posunutím celkového číslovania

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 96
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 97
Návrh Záverečného účtu obce k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie:
1. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019
2. Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 4 835,59 Eur

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600
B. schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 42 346,12 Eur
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 98
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 99
Audit účtovnej závierky k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. o vykonaní auditu účtovnej závierky Obce Drienica za rok 2019 Ing. Petrom Kobzošom

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 100
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 101
Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 102
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 103
Návrh VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica so zmenou takto: v cenníku sa dopĺňa nový bod č. 6 prenájom traktora s vlečkou pre zvoz biologicky rozložiteľného odpadu cena 10,00 Eur za jeden zvoz. V mesiacoch marec a október je cena 0,00 Eur.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 104
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: žiadosť Adriána Tkáča s manželkou o odkúpenie obecného pozemku KN C 1620/136 a navrhuje cenu za 1 ㎡ 15,00 Eur.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 105
Zmluva s VSD a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemok C KN 1094/9

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: 1. Zmluvu medzi Obcou Drienica a Východoslovenskou distribučnou a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemku parcelné číslo C KN 1094/9 zastavaná plocha a nádvorie v prospech oprávneného a ktorého obsahom je strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu podľa geometrického plánu č. 74/16.
2. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 106
Zmluva s VVS a.s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemky C KN 1138/4 a C KN 1679/32

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: 1. Zmluvu medzi Obcou Drienica a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou , a. s. Košice o zriadení vecného bremena na pozemkoch parcelné číslo C KN 1138/4 Zastavaná plocha a nádvorie a parcelné číslo C KN 1679/32 Ostatné plochy z dôvodu prechádzania vodovodného potrubia vybudovaného v rámci stavby „Drienica Gacky – rozšírenie vodovodu“ podľa geometrického plánu č. 52/2020. Záber vecného bremena je celkom 227 ㎡.
2. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 107
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 4/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 108
Rôzne – informácie starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Informácie starostu obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 11.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 21. február 2020

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Jozef Kunák Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného elektrického vedenia
 • Odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Mgr. Michaela Maľcovská, Marek Mačišák, Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Milan Malcovský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust a uznesenie č. 84 nie je spolnené z dôvodu iných pracovných povinnosti Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce predložil poslancom návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného vedenia, ktorou sa na pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo KNC 1094/9 po vybudovaní a rozšírení elektrického vedenia v lokalite Pod Háj zriadi vecné bremeno. Hlasovanie poslancov: 6 za
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o predložení žiadosti INVESTA BM s.r.o. Sabinov o odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota, ktorý je vo vlastníctve obce formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Poslanci po rozprave neschválili budúci predaj. Hlasovanie: proti: 6
k bodu č.6: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto opatrenie. Hlasovanie: 6 za
k bodu č.7: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2020. Všetci prítomní poslanci schvaľujú toto opatrenie.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o:
- o možnostiach obce získať dotácie na výstavbu vodovodu a kanalizácie od Environmentálneho fondu pre obce do 2 000 obyvateľov,
- pripravuje projekt na rekonštrukciu chaty na Lysej,
- obec získala dotáciu na výstavbu chodníka do rekreačnej oblasti,
- pripravuje ďalšie žiadosti na dotácie pre obec
k bodu č.9: Poslankyňa Mgr. M. Maľcovská sa dotazovala na podujatie 29.6.2020. Starosta vysvetlil, že ak bude dokončená výstavba ihriska a amfiteátra za kultúrnym domom tak sa uskutoční otvorenie amfiteátra aj s programom. Program bude zabezpečený dodávateľským spôsobom.
Poslanec J. Olejár sa dotazoval na výstavbu chodníka do RO. Starosta vysvetlil, že podmienkou pokračovania výstavby je výška finančných prostriedkov získaných z dotácií. Poslanec M. Mačišák sa informoval o možnostiach výrubu líp na cintoríne, lipy ohrozujú život občanov a ich majetok. Po rozprave sa poslanci dohodli, že obec požiada o výrub líp. Hlasovanie poslancov k výrubu líp: Za M. Mačišák, J. Olejár, M. Malcovský, M. Fech, Proti: Mgr. M. Maľcovská, Ing. P. Javorský.
k bodu č.10: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 21. februára 2020

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 86. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 87. Návrh programu zasadnutia
 • 88. Kontrola uznesení
 • 89. Prerokovanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného elektrického vedenia
 • 90. Odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • 91. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 • 92. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 • 93. Výrub líp na cintoríne

Uznesenie č. 86
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Mgr. Michaela Maľcovská
  • Marek Mačišák
  • Jozef Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice: Milan Malcovský
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 87
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 88
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 89
Prerokovanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného elektrického vedenia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k umiestneniu podzemného elektrického vedenia na pozemku parcelné číslo KNC 1094/9 zastavaná plocha a nádvoria, vo vlastníctve Obce Drienica, LV 1105

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 90
Odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Neschvaľuje: Odkúpenie pozemku pod budovou COOP Jednota formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 91
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 92
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 93
Výrub líp na cintoríne

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: návrh poslanca M. Mačišáka na výrub 3 ks líp na miestnom cintoríne z dôvodu ohrozovania životov a majetku občanov obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76420

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 10.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 30. január 2020

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Jozef Kunák, Mgr. Michaela Maľcovská Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • VVZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020
 • Prerokovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemku parcelné číslo KNC 860
 • Prerokovanie vývozu biologicky rozložiteľného odpadu
 • Uplatnenie predkupného práva Mesta Košice na akcie VVS, a. s. Košice
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Privítal na zasadnutí občanov obce p. Margitu Olejárovú a Ing. Mikuláša Olejára.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Peter Javorský, Milan Malcovský, Marek Mačišák, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky.
Za schválenie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie kanalizačnú a vodovodnú prípojku k pozemku parcelné číslo KNC 860, ktorého vlastníkom je p. Margita Olejárová s manželom a p. Anna Mihalová s manželom. Starosta obce udelil slovo Ing. Mikulášovi Olejárovi, ktorý je synom p. M. Olejárovej, aby predniesol požiadavky vlastníkov. Vlastníci požadujú od obce vyriešiť problém s nesprávne urobenou vodovodnou a kanalizačnou prípojkou, ktorá sa nachádza pod vybudovaným chodníkom s oporným múrom okolo ich pozemku. Prípojky nepotrebovali súrne riešiť, ale s vybudovaním chodníka je potrebné prípojky umiestniť na ich pozemok. Po rozprave sa obe strany dohodli takto: obec zabezpečí dočasné odstránenie oporného múru a časti chodníka za účelom zrealizovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky vlastníkmi pozemku parcelné číslo KNC 860. Termín realizácie po dohode oboch strán v mesiacoch marec, apríl 2020.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie vývoz biologický rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“) traktorom, ktorý je veľmi nákladný a časovo náročný pre zamestnancov obce. Požiadal ich o podávanie návrhov na riešenie tohto vývozu. Poslanci M. Malcovský a M. Fech navrhovali vývoz zdarma iba dvakrát ročne, na jar a jeseň a ostatné vývozy podľa požiadaviek občanov spoplatniť. Aj ostatní poslanci súhlasili so spoplatnením vývozu. Do rozpravy sa prihlásil aj Ing. M. Olejár, ktorému starosta obce udelil slovo. Z vlastných skúsenosti konštatoval, že vývoz nepotrebného odpadu traktorom za poplatok je pre občanov veľká pomoc a výhoda. Poslanci zobrali na vedomie predložené návrhy a rozhodli o spoplatnení vývozu BRO v období od 1. apríla do 31.októbra bežného roka. Ukladajú starostovi vypracovať návrh na doplnenie sadzobníka služieb občanom obce, ktorý bude schválený na ďalšom zasadnutí OcZ.
k bodu č.7: Starosta obce predniesol poslancom návrh Mesta Košice na uplatnenie si predkupného práva na akcie obce vo VVS, a. s. Košice. Po rozprave poslanci zobrali informáciu na vedomie a nesúhlasili s odpredajom akcií.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o:
- návrhu na uskutočnenie akcie Deň obce dňa 27.6.2020
- príprave nového projektu na výstavbu chaty na Lysej cez výzvu HU-SK-RO-UA
k bodu č.9: Poslanec J. Olejár sa informoval v akom štádiu je zámer výstavby nájomných bytov v bývalej predajni COOP Jednota SD. Starosta informoval, že prebehlo stavebné konanie.
Poslanec M. Fech sa informoval o stave vysporiadavania cesty na Lysu. Starosta obce informoval o požiadavke správy katastra, že k zápisu geometrického plánu potrebuje súhlas všetkých spoluvlastníkov známych, aj neznámych, ktorých zastupuje SPF.
k bodu č.10: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 30. januára 2020

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 79. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 80. Návrh programu zasadnutia
 • 81. Kontrola uznesení
 • 82. VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020
 • 83. Prerokovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemku parcelné číslo KNC 860
 • 84. Prerokovanie vývozu biologicky rozložiteľného odpadu
 • 85. Uplatnenie predkupného práva Mesta Košice na akcie VVS, a. s. Košice

Uznesenie č. 79
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Ing. Peter Javorský
  • Milan Malcovský
  • Marek Mačišák
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 80
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 81
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 82
VZN Obce Drienica č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: VZN Obce Drienica č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 83
Prerokovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemku parcelné číslo KNC 860

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie oboch strán a dohodu, na základe ktorej obec zabezpečí dočasné odstránenie oporného múru a časti chodníka za účelom zrealizovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky vlastníkmi pozemku parcelné číslo KNC 860, k. ú. Drienica

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 84
Prerokovanie vývozu biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“)

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie: informácie starostu obce o dôvodoch riešenia vývozu BRO
B. ukladá : starostovi obce vypracovať návrh sadzobníka poplatku za vývoz BRO v období od 1. apríla do 31. októbra bežného roka za každý výjazd traktora.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 85
Uplatnenie predkupného práva Mesta Košice na akcie VVS, a. s. Košice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie: informáciu o uplatnení predkupného práva Mesta Košice na akcie obce vo VVS, a. s. Košice
B. nesúhlasí : s predajom akcií obce vo VVS, a. s. Košice

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 9.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 13. december 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
 • VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Rozpočet na roky 2020 - 2022
 • Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
 • Prerokovanie poskytnutia úveru
 • Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Jozef Olejár, Marek Mačišák, za overovateľa zápisnice Ing. Peter Javorský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia s doplnenými bodmi: 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020, 12. Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a prečíslovanými bodmi: 13. Rôzne – informácie starostu obce 14. Diskusia 15. Z á v e r schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2019 o miestnych daniach neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných o zvýšení všetkých sadzieb dane z dôvodu spolufinancovania projektov. Za schválenie VZN hlasovalo 6 poslancov a poslanec Jozef Olejár bol proti schváleniu.
k bodu č.5: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných o zvýšení sadzieb poplatku. Poplatky od občanov nepokrývajú výdavky obce za zber, prepravu a skladovanie odpadov fakturované zberovou spoločnosťou. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na roky 2020-2022, ku ktorému neboli podané žiadne návrhy na zmenu zo strany fyzických a právnických osôb. Finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra s odporúčaním schválenia rozpočtu predniesla Ing. M. Galeštoková. Za schválenie rozpočtu na rok 2020 hlasovali všetci poslanci. Rozpočet na roky 2021 a 2022 poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 7/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o 57.000,00 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č.8: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 8/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o 97.818,70 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o výsledku prieskumu v bankách na poskytnutie prekleňovacieho úveru na financovanie projektu „Drienica, ihrisko a amfiteáter“. Najvýhodnejšia ponuka prišla z VÚB banky. Poslanci po rozprave jednohlasne schválili:
1. prijatie úveru vo výške 150.000,- Eur na uvedený účel
2. zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky
3. Podpísanie dohody o vypĺňovacom práve k blankozmenke
Ing. Galeštoková prečítala „Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania“, z ktorého vyplýva, že obec spĺňa zákonné podmienky uvedené v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov na prijatie úveru.
Stanovisko poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.10: Starosta obce predložil poslancom na schválenie zmluvu o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy medzi Obcou Drienica a firmou INVESTA BM s.r.o. Sabinov, IČO 36517623 na pozemok parcelné číslo KN C 725, zastavané plochy a nádvoria, výmera 412 ㎡, LV č. 520, pod stavbou Predajňa a pohostinstvo súp. č. 167. Poslanci po rozprave schválili túto zmluvu.
k bodu č.11: Ing. Galeštoková predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020. Všetci poslanci plán kontrolnej činnosti schválili.
k bodu č.12: Starosta obce predložil poslancom Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie “Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ schválenej uznesením č. 51/2019 zo dňa 20.06.2019
odpredaj
majetku uvedeného v „Dodatku č. 1“ k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie “Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
v nasledovnom rozsahu:
Pôvodný rozsah sa upravuje takto:
SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C
- stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dĺžke 120,0 m
(od Š 10 – po Š 13, z celkovej pov. dĺžky 239,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š11, Š12, Š13)
- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,056 o dĺžke 51,0 m
(od Š 18 – po Š 26, z celkovej pov. dĺžky 222,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š24, Š25, Š26)
Stoková sieť s p o l u : o dĺžke 171,0 m
- kanalizačné šachty v počte – 6 ks
Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, ktorá kúpy do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) bez DPH.
k bodu č.13: Starosta obce požiadal poslancov o návrhy na opravu cesty v časti Kapustnice po obhliadke, ktorá bola vykonaná 24.10.2019. Po rozprave poslanci poverili starostu obce na vypracovanie cenovej ponuky na lokálnu opravu miestnej komunikácie.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o:
- vydaní príkazu na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
- prebiehajúcich prácach na chodníkoch na hornom a dolnom konci obce
- parkovaní na miestnych komunikáciách, čo sťažuje zimnú údržbu
- pláne zasadnutí na rok 2020
- možnostiach získania finančných prostriedkov cez OZ MAS Sabinovsko
- prácach na ihrisku a amfiteátri za kultúrnym domom
- cyklochodníkoch v rekreačnej oblasti

k bodu č.14: Poslanec Jozef Olejár sa informoval o možnosti zabezpečenia kontajnerov na triedený zber pre občanov obce. Starosta obce vysvetlil aký je postup pri triedenom zbere komunálneho odpadu.
k bodu č.15: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 13. decembra 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 67. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 68. Návrh programu zasadnutia
 • 69. Kontrola uznesení
 • 70. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
 • 71. VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 72. Rozpočet na rok 2020 - 2022
 • 73. Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
 • 74. Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
 • 75. Poskytnutie úveru
 • 76. Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
 • 77. Návrh plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok 2020
 • 78. Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice

Uznesenie č. 67
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Jozef Olejár
  • Marek Mačišák
 • 2. overovateľa zápisnice: Ing. Peter Javorský
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 68
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia s doplnenými bodmi:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020, Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 69
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 70
VZN Obce Drienica č. 2/2019 o miestnych daniach

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN Obce Drienica č. 2/2019 o miestnych daniach

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77610

Uznesenie č. 71
VZN Obce Drienica č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN Obce Drienica č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 72
Rozpočet na roky 2020 – 2022

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A: schvaľuje: rozpočet na rok 2020
B. Berie na vedomie: 1. rozpočet na roky 2021 a 2022 (nie rozpočet na rok 2020)
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra
3. stanovisko finančnej komisie OcZ

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 73
Rozpočtové opatrenie č. 7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 7/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 74
Rozpočtové opatrenie č. 8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 8/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 75
Prerokovanie poskytnutia úveru

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A: schvaľuje: 1. Poskytnutie prekleňovacieho úveru vo výške 150.000,- Eur na financovanie projektu – Drienica, ihrisko a amfiteáter
2. Zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky
3. Podpísanie dohody o vypĺňovacom práve k blankozmenke

B. Berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 76
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Zmluvu o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy medzi Obcou Drienica a firmou INVESTA BM s.r.o. Sabinov, IČO 36517623 na pozemok parcelné číslo KN C 725, zastavané plochy a nádvoria, výmera 412 ㎡, LV č. 520, pod stavbou Predajňa a pohostinstvo súp.č. 167

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 77
Návrh plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2020

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 78
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluve o budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie “Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ schválenej uznesením č. 51/2019 zo dňa 20.06.2019
odpredaj
majetku uvedeného v „Dodatku č. 1“ k Zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluve o budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie
“Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
v nasledovnom rozsahu:
Pôvodný rozsah sa upravuje takto:
SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C
- stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dĺžke 120,0 m
(od Š 10 – po Š 13, z celkovej pov. dĺžky 239,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š11, Š12, Š13)
- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,056 o dĺžke 51,0 m
(od Š 18 – po Š 26, z celkovej pov. dĺžky 222,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š24, Š25, Š26)
Stoková sieť s p o l u : o dĺžke 171,0 m
- kanalizačné šachty v počte – 6 ks
Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, ktorá kúpy do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) bez DPH.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 8.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 11. október 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Neprítomní: Mgr. Michaela Maľcovská - ospravedlnená
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa
 • Zmluva o zriadení vecného bremena pre VSD Košice NN Gacky
 • Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
 • Žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie „Kapustnice“
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Olejár, Milan Malcovský, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Marek Mačišák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, p. Feňuš ešte nevybudoval priepust. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o fungovaní Regionálneho združenia Horná Torysa, ktorého účastníkom sú obce okresu Sabinov a ktoré vzájomne spolupracujú a koordinujú spoločné postupy v problematike miestnej samosprávy. Vzájomná spolupráca podľa zákona o obecnom zriadení môže fungovať v združení len ak je podpísaná spoločná zmluva o združení. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie Zmluvy o združení právnických osôb.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o dokončení práce na NN prípojke v lokalite Gacky. Zo strany obce je potrebné schváliť vecné bremeno pre Východoslovenskú distribučnú spoločnosť, aby mohli v prípade potreby vykonávať práce. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, poplatky spojené s vkladom do katastra uhradí VSD. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre VSD.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o 5.307,96 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 6/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o 2.500,- Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie. Hlasovanie: všetci za.
k bodu č.8: Starosta obce prečítal žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie. Po rozprave poslanci rozhodli uskutočniť obhliadku cesty a so žiadateľmi dohodnúť stretnutie dňa 24.10.2019 o 17.00 hod. Hlasovanie: všetci za
k bodu č.9: Starosta obce prečítal žiadosť občanov obce o zmenu cestovného poriadku. V mene obce bude SAD zaslaný list o zmenu cestovného poriadku. Pre výstavbu ihriska a amfiteátra obec stratila priestor na posypový materiál a kontajner, bude potrebné nájsť nové zázemie aj na traktor. Za práce vykonané na stavbe ihriska a amfiteátra bude treba zaplatiť vopred, obec po kontrole získa peniaze naspäť. Starosta preverí možnosti získania úveru na financovanie od viacerých bánk a predloží zastupiteľstvu. Je spracovaný projekt a obec má schválený príspevok na výstavbu chodníka do rekreačnej oblasti. Výstavba cesty na dolnom konci pokračuje. Dňa 12.10.2019 sa uskutoční Šarišská heligónka, dňa 3.11.2019 sa uskutoční stretnutie v rámci Mesiaca úcty k starším, a v decembri 2019 bude Mikuláš.
k bodu č.10: V diskusií vystúpil poslanec J. Olejár a dotazoval sa na názvy ulíc v obci. V budúcom roku sa uskutočnia voľby a nie je možné určovať názvy ulíc.
k bodu č.11: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 11. októbra 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 59. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 60. Návrh programu zasadnutia
 • 61. Kontrola uznesení
 • 62. Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa
 • 63. Zmluva o zriadení vecného bremena pre VSD Košice – NN Gacky
 • 64. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 • 65. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
 • 66. Žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie „Kapustnice“

Uznesenie č. 59
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Olejár
  • Milan Malcovský
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice: Marek Mačišák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 60
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 61
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 62
Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: podľa §20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zmluvu o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 63
Zmluva o zriadení vecného bremena pre VSD Košice – NN Gacky

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: bezodplatne vecné bremeno – strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parcelách C KN 1464/14 ostatná plocha, C KN 1473/34 zastavaná plocha, C KN 1473/35 zastavaná plocha, C KN 1473/39 zastavaná plocha, C KN 1473/60 v rozsahu GP č. 171/2019 v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. Košice v zmysle Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1679/3150/2019. Poplatky spojené v vkladom do katastra zaplatí oprávnený.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 64
Rozpočtové opatrenie č. 5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 5/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 65
Rozpočtové opatrenie č. 6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 6/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 66
Žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie „Kapustnice“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
prerokovalo žiadosť občanov obce o opravu miestnej komunikácie „Kapustnice“ a rozhodlo uskutočniť obhliadku menovanej cesty dňa 24.10.2019 o 17.00 hod.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov zo 7.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 16. august 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni
 • Majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestou na Lysu
 • Rôzne: - informácie starostu obce
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce privítal na zasadnutí RNDr. Alexandra Ernsta, ktorý písomne požiadal o vystúpenie v diskusii na tomto zasadnutí.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Milan Malcovský, Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Mgr. Michaela Maľcovská. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, lebo priepust ešte nie je vybudovaný. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2019 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe informoval prítomných, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo s účinnosťou od 1.9.2019 nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Zmena finančných pasiem, nízky počet stravníkov a zvyšovanie cien potravín je dôvodom na stanovenie 2. finančného pásma na nákup potravín pre všetky kategórie stravníkov v školskej jedálni.. VZN stanovuje aj úhradu režijných nákladov v sume 2,00 eura mesačne na jedno dieťa v školskej jedálni a úhradu režijných nákladov dospelých stravníkov v sume 1,67 eur na jedno jedlo.Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2019
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o postupe pri vysporiadaní jednotlivých podielov vlastníkov pod cestou na Lysu v katastrálnom území Drienica formou dohody o splnomocnení medzi vlastníkmi podielov pod cestou a ním.
Predniesol návrh na schválenie uznesenia na odkupovanie podielov za najnižšiu cenu dohodou vzhľadom na veľkú rozmanitosť vlastníckych vzťahov na týchto pozemkoch: KNC 1679/55. KNC 1679/56, KNC 1551/1, KNC 1551/2, KNC 1551/3, KNC 1551/6, KNC 1552/55 a na pozemkoch vytvorených geometrickým plánom č. G1-275/2018 z 11.6.2018 vereným katastrálnym odborom Okresného úradu v Sabinove KNC 1552/65, KNC 1552/66, KNC 1552/67, KNC 1552/68, KNC 1552/70, KNC 1552/70, KNC 1552/71, KNC 1552/72, KNC 1552/73.
Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie pozemkov pod miestnou účelovou komunikáciou na Lysu za najnižšiu cenu dohodou. Zároveň poverili starostu obce vysporiadaním jednotlivých podielov formou plnej moci.c k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov:
- o výsledku verejného obstarávanie na výstavbu dočasnej prístupovej cesty k existujúcim rodinným domom na dolnom konci obce, v ktorom zvíťazila firma AURIOL spol. s r. o. Košice
- o začatí výstavby ihriska a amfiteátra za kultúrnym domom
- k projektu chodníka na dolnom konci obce je potrebné vyjadrenie krajského dopravného inšpektorátu k čiastočnej uzávierke štátnej cesty
- informácie o projekte osvetlenia multifunkčného ihriska – realizácia v mesiacoch augusta a september 2019
k bodu č.7: Starosta obce udelil slovo RNDr. Ernstovi Alexandrovi, ktorý predložil poslancom žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty ku všetkým rodinným domom čím skôr, lebo preňho je to súrne hlavne pre zdravotné problémy manželky. Vyjadril však spokojnosť vzhľadom k tomu, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa je už ukončené a starosta obce ho uistil, že práce sa začnú a budú ukončené do konca roka 2019.
k bodu č.8: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 16. augusta 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 54. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 55. Návrh programu zasadnutia
 • 56. Kontrola uznesení
 • 57. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni
 • 58. Majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestou na Lysu

Uznesenie č. 54
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Milan Malcovský
  • Jozef Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice: Mgr. Michaela Maľcovská
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 55
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 56
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 57
Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 1/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 58
Majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestou na Lysu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje odkúpenie pozemkov pod miestnou účelovou komunikáciou od jednotlivých vlastníkov za najnižšiu cenu dohodou.
Pozemky pod cestou sú:
Parcely KNC 1679/55. KNC 1679/56, KNC 1551/1, KNC 1551/2, KNC 1551/3, KNC 1551/6, KNC 1552/55.
Geometrickým plánom č. G1-275/2018 z 11.6.2018 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Sabinove boli vytvorené nové parcely č. KNC 1552/65, KNC 1552/66, KNC 1552/67, KNC 1552/68, KNC 1552/70, KNC 1552/70, KNC 1552/71, KNC 1552/72, KNC 1552/73
B. PoverujeIng. Igora Birčáka vysporiadaním jednotlivých podielov formou plnej moci

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

(PDF document) pdf verzie dokumentov zo 6.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 20. jún 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Ospravedlnený: Marek Mačišák
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
 • Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 • Zámer výstavby a odkúpenia nájomných bytov v obci Drienica
 • Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
 • Územný plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica
 • Rôzne: - informácie starostu obce
  - vyhodnotenie MDD
  - značenie cyklotrás
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.
Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Mgr. Michaela Maľcovská, Milan Malcovský, Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Uznesenie č. 20 nie je splnené, lebo priepust ešte nie je vybudovaný. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Hlavná kontrolórka Ing. Mária Galeštoková predniesla stanovisko k záverečnému účtu Obce Drienica za rok 2018 s odporúčaním schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Starosta obce predniesol poslancom správu nezávislého audítora, v ktorej konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Stanovisko a správu zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci.
Starosta obce predložil poslancom na schválenie záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Ďalej predložil na schválenie použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 61.913,28 Eur.
Hlasovanie poslancov: za 6
k bodu č.5: Starosta obce predniesol poslancom správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 s konštatovaním, že nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel a skutočný stav majetku a záväzkov súhlasí s účtovným stavom. Správu zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Návrh plánu kontrolnej činnosti pre II. polrok 2019 predniesla hlavná kontrolórka Ing. Mária Galeštoková. Hlasovanie poslancov: za schválenie 6
k bodu č.7: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 3/2019, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Poslanci prerokovali žiadosť firmy INVESTA BM s. r. o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, ktorou informuje obec o zámere postaviť nájomné byty nad existujúcou budovou bývalej predajne COOP Jednota SD. Po rozprave poslanci schválili tento zámer. Firma vypracuje podrobnú cenovú kalkuláciu budúceho odkúpenia celej bytovej jednotky ako aj možnosti financovania. V prípade spoločnej dohody obec pristúpi k zmene ÚPN obce, lebo v súčasnosti je plocha definovaná ako občianska vybavenosť (obchod). Hlasovanie: za 6
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o možnosti rozšírenia vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky a predložil na prerokovanie zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ v rozsahu: Dodávka a Montáž potrubia trasa B2a PE-HD PE 100 v dĺžke 120,00 m.
Zároveň navrhol schváliť zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na cedovanú trasu kanalizácie v obci Drienica v prospech VVS, a. s. Košice. Po prerokovaní návrhu zmluvy všetci prítomní poslanci schválili zmluvu o postúpení práv a povinností a zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ v nasledovnom rozsahu:- stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dĺžke 120,0 m
(od Š 10 – po Š 13, z celkovej pov. dĺžky 239,0 m)

- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š11, Š12, Š13)
- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,056 o dĺžke 56,0 m
(od Š 18 – po Š 26, z celkovej pov. dĺžky 222,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š24, Š25, Š26)
Stoková sieť s p o l u : o dĺžke 176,0 m
- kanalizačné šachty v počte – 6 ks
Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, ktorá kúpi do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) bez DPH.
Po prerokovaní návrhu zmluvy všetci prítomní poslanci schválili zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o spolufinancovaní.
k bodu č.10: Starosta obce predložil na prerokovanie návrh na začatie obstarávania „Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica“ na základe žiadosti Petra Novického, Drienica 141 a Matúša Havrillu, Ľutina 210, ktorí sú vlastníkmi pozemkov v lokalite Diel a majú záujem o výstavbu rekreačných chát v tejto lokalite. Podmienkou zo strany Obce Drienica je , že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s obstarávaním požadovanej zmeny UPN na základe zmluvy o spolufinancovaní.
Po prerokovaní tohto návrhu poslanci jednohlasne schválili začatie obstarávania „ Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica“ v lokalite DIEL podľa požiadaviek žiadateľov s tým, že celý proces obstarávania bude riadiť Obec Drienica s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s obstarávaním požadovanej zmeny územného plánu podľa Zmluvy o spolufinancovaní Zmien a doplnkov č. 3 UPN obce Drienica.
Prípadné iné zmeny požadované zo strany Obce Drienica budú hradené z vlastných zdrojov.
k bodu č.11: Starosta obce predložil poslancom na chválenie návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na základe § 15 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočtovým opatrením č. 4/2019 na spolufinancovanie kapitálových výdavkov, a to na výstavbu ihriska a amfiteátra v sume 30.000,00 Eur, na výstavbu a rozšírenie chodníkov v sume 22.720,00 Eur a na rekonštrukciu osvetlenia multifunkčného ihriska v sume 3.000,00 Eur. Po rozprave poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2019.
Starosta informoval poslancov o žiadosti sociálneho zariadenia Seniorvital, n. o. Sabinov o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre dvoch občanov našej obce. Obec podľa možnosti rozpočtu navrhla poskytovanie príspevku v nižšej sume, ktorú sociálne zariadenie neakceptovalo a zmluvu odmietlo podpísať.
Mgr. M. Maľcovská, predsedníčka kultúrnej komisie predniesla poslancom správu o uskutočnení podujatia pri príležitosti Dňa detí 2.6.2019.
Navrhla usporiadať výlet pre občanov obce dňa 3.8.2019 do Budapešti s profesionálnym sprievodcom cez cestovnú kanceláriu. Výlet sa uskutoční iba pri plnej obsadenosti autobusu. Obec zistí záujem občanov o tento výlet do polovice júla 2019.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o uskutočňovaní značenia cyklotrás v katastri obce cez MAS Sabinovsko.
k bodu č.12: V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.13: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici zo dňa 20.06.2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 42. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 43. Návrh programu zasadnutia
 • 44. Kontrola uznesení
 • 45. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
 • 46. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
 • 47. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 • 48. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 • 49. Zámer výstavby a odkúpenia nájomných bytov v obci Drienica
 • 50. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
 • 51. Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
 • 52. Územný plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica
 • 53. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Uznesenie č. 42
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Michaela Maľcovská
  • Milan Maľcovský
  • Jozef Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Kunák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 43
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 44
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 45
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie: 1.Správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018
2.Správu audítora za rok 2018
B. schvaľuje:1.Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
2.Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 61.913,28 Eur

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 46
Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 47
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 48
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 49
Zámer výstavby o odkúpenia nájomných bytov v obci Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Zámer spoločnosti Investa BM s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov postaviť nájomné byty nad existujúcou budovou COOP Jednota súpisné číslo 167. Obec Drienica má záujem spolupracovať v tejto veci a zároveň žiada vypracovanie podrobnej cenovej kalkulácie budúceho odkúpenia celej bytovej jednotky ako aj možnosti financovania. V prípade spoločnej dohody obec pristúpi k zmene ÚPN obce, lebo plocha je v súčasnosti definovaná ako občianska vybavenosť (obchod).

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 50
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: - Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ v rozsahu Dodávka a Montáž potrubia trasa B2a PE-HD PE 100 v dĺžke 120,00 m
- Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na cedovanú trasu kanalizácie v obci Drienica v prospech VVS, a. s. Košice.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 51
Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie „ Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:Zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Drienica a VVS, a.s. Košice o spolufinancovaní akcie
„ Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“
v nasledovnom rozsahu:
SO 02 – Kanalizácia - Stoková sieť C
- stoka Ca PVC DN 300 od km 0,089 - po km 0,209 o dĺžke 120,0 m
(od Š 10 – po Š 13, z celkovej pov. dĺžky 239,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š11, Š12, Š13)
- stoka Ca3 (Ca3-1) PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,056 o dĺžke 56,0 m
(od Š 18 – po Š 26, z celkovej pov. dĺžky 222,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks (Š24, Š25, Š26)
Stoková sieť s p o l u : o dĺžke 176,0 m
- kanalizačné šachty v počte – 6 ks
Obec Drienica sa zaväzuje, že po uplynutí päťročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, ktorá kúpy do svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) bez DPH.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 52
Územný plán – začatie obstarávania „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: začatie obstarávania „ Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica“ v lokalite DIEL podľa požiadaviek týchto žiadateľov:
Peter Novický, Drienica 141, 083 01 Drienica,
Matúš Havrila, Ľutina 210, 082 57 Ľutina
Celý proces obstarávania bude riadiť Obec Drienica s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s obstarávaním požadovanej zmeny územného plánu podľa Zmluvy o spolufinancovaní Zmien a doplnkov č. 3 UPN obce Drienica. Prípadné iné zmeny požadované zo strany Obce Drienica budú hradené z vlastných zdrojov.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 53
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 5.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 5. máj 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Jozef Olejár
Hlavný kontrolór: Ing. Mária Galeštoková
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Ospravedlnená: Mgr. Michaela Maľcovská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 • Návrh na rozšírenie počtu členov kultúrnej komisie
 • Rôzne: - informácie o dotáciách
  - Deň obce 2019
  - IBV dolný koniec
  - Návrh na výstavbu chát v lokalite Diel-Zadky
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguská, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Marek Mačišák, Jozef Kunák, Jozef Olejár za overovateľa zápisnice Ing. Peter Javorský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. K uzneseniu č. 28 zaslaná písomná odpoveď, k uzneseniu č. 29 bola podpísaná zmluva, k č. 33 bola zaslaná písomná odpoveď, k č. 34 bola pripravená zmluva s ťarchou, č. 20 nie je splnené, podmienkou je vybudovanie priepustu. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018 predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu. Hlasovanie poslancov: za 6
k bodu č.5: Starosta obce oboznámil poslancov o zverejnenom zámere na 15 dní na úradnej tabuli a stránke obce. Za schválenie predaja v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov hlasovali 6 poslanci. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje majetko-právne vysporiadanie pozemku, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena za 1 ㎡ je 10,- Eur. Všetky poplatky spojené s vkladom do katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
k bodu č.6: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2/2019. Za schválenie hlasovali 6 poslanci.
k bodu č.7: Starosta prečítal návrh Mgr. Michaely Maľcovskej na rozšírenie členov kultúrnej komisie. Za členov kultúrnej komisie navrhuje: Elenu Maľcovskú, Luciu Kopilcovú, Mgr. Ivanu Bednárovú a Ing. Máriu Onofrejovú. Všetci prítomní poslanci zvolili navrhnutých.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o dotáciách, ktoré obec získala v tomto roku a to na ihrisko a amfiteáter v sume 150.000,- Eur, na kanalizáciu v lokalite Gacky v sume 100.000,- Eur, na rozšírenie chodníka 15.000,- Eur, na rozšírenie chodníka 8.000,- Eur. Bola podaná žiadosť o príspevok z Akčného plánu, priorita E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva na začatie budovanie nového chodníka vo výške 47.000,- Eur.
Vzhľadom k tomu, že obec získala dotáciu na vybudovanie ihriska a amfiteátra pri kultúrnom dome a začnú sa práce na tejto stavbe nebude možné uskutočniť plánovaný Deň obce a iné podujatia v okolí KD až do ukončenia stavby. Pre občanov budú pripravené iné podujatia na multifunkčnom ihrisku.
Starosta obce informoval poslancov o získaní pozemkov na dolnom konci obce na prístupové cesty v novovytvorenej IBV. Po stretnutí vlastníkov pozemkov a zistení ich záujmu o elektrické prípojky je možné začať pripravovať projektové dokumentácie. Obec po presune finančných prostriedkov v rozpočte obce môže uskutočniť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu inžinierskych sietí.
Ďalej informoval o stretnutí vlastníkov pozemkov v lokalite Diel-Zadky a o ich záujme o zmenu územného plánu obce. Predložil poslancom žiadosť o zmenu a rozpočet na vykonanie zmeny. Vzhľadom k tomu, že obec bude spolufinancovať získané dotácie, nie je možné financovať aj zmenu územného plánu. Ďalší postup je potrebné stanoviť osobnou obhliadkou poslancov OcZ.
Predložil podnet p. Šuhajdu na opravu rúry na miestnej komunikácií, ktorá sa upcháva a z nej zateká do jeho rodinného domu. Po rozprave poslancov k jeho podnetu navrhujú počas dažďa preveriť a zistiť aj u ostatných susedných nehnuteľnosti túto skutočnosť. Ďalej navrhujú upozorniť p. Šuhajdu na orezanie konárov okolo miestnej komunikácie, ktoré ohrozujú cestnú premávku.
Miestna organizácia Zväzu záhradkárov žiada obecné zastupiteľstvo o príspevok z rozpočtu obce na podujatie pri príležitosti 55. výročia ich založenia v sume 200,- Eur. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podporou tohto podujatia.
k bodu č.9: V diskusií vystúpil poslanec Jozef Kunák, mal dotaz, či sa uskutoční kladenie vencov, lampiónový sprievod 7.5.2019 a vatra víťazstva. Starosta odpovedal, že kladenie vencov a lampiónový sprievod sa uskutoční, vatra nie. Poslanec Jozef Olejár upozornil starostu na poškodené zábradlie za škôlkou, starosta zistí možnosť opravy. Poslanec Ing. Peter Javorský upozornil starostu na neupravenú cestu po uložení optického kábla. Starosta upozorní stavebnú firmu na túto skutočnosť. Poslanec Marek Mačišák informoval starostu o neupravenej ceste na Diel, stále sú tam kusy betónu a roxory. Starosta vyzve osobu, ktorej dal súhlas na vysýpanie cesty na nápravu.
k bodu č.10: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 5. mája 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 35. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 36. Návrh programu zasadnutia
 • 37. Kontrola uznesení
 • 38. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018
 • 39. Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • 40. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 • 41. Návrh na rozšírenie počtu členov kultúrnej komisie

Uznesenie č. 35
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Marek Mačišák
  • Jozef Kunák
  • Jozef Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice: Ing. Peter Javorský
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 36
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 37
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 38
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 39
Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. schvaľuje: predaj časti obecného pozemku parcelné číslo C-KN 1138/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 ㎡, LV 1105 a časti obecného pozemku parcelné číslo E-KN 5026 vodné plochy o výmere 41 ㎡, LV 1105 podľa geometrického plánu č. 128/2018 a v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 o majetku obcí v znení neskorších predpisov.Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje majetkovo-právne vysporiadanie pozemku, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena za predaj časti pozemkov 10,00 Eur/㎡.
Všetky náklady spojené s vkladom do katastra uhradí kupujúci.
B. ukladá:starostovi obce podpísať kúpnopredajnú zmluvu s kupujúcim v termíne do 30.6.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 40
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 41
Návrh na rozšírenie členov kultúrnej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Volí členov kultúrnej komisie: z radov obyvateľov obce Elena Maľcovská
Lucia Kopilcová
Ing. Mária Onofrejová
Mgr. Ivana Bednárová

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov zo 4.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 15. marec 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Ospravedlnení: Milan Malcovský, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Kontrola uznesení
 • Žiadosť PhDr. Miroslava Sedláka a manželky Anny Sedlákovej, Gen. Svobodu 24, Sabinov o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 281/2
 • Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 521/1
 • Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 • Rôzne - informácie o riešení susedského sporu
  - Deň obce 2019
  - IBV dolný koniec
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguská, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Peter Javorský, Miroslav Fech, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Marek Mačišák. Ďalej starosta obce predložil poslancom návrh programu a doplnenie tohto programu o nový bod č. 8: Žiadosť firmy IMPOL HOLDING a.s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov. Poslanci schválili doplnenie programu o tento bod. Číslovanie ďalších bodov programu sa posúva. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o nesplnenom uznesení č. 19/2019. Na návrh právnika dal vypracovať geometrický plán, ktorý bude ako ťarcha zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Zmluva je pripravená na podpis. Uznesenie 20/2019 je nesplnené. Na návrh právnika je potrebné najprv vybudovať priepust, až potom predávať pozemok. K uzneseniu č. 21/2019 bola doručená odpoveď Impol Holding a. s. Ľubotice. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce.
k bodu č.4: Starosta obce predložil žiadosť PhDr. Miroslava Sedláka a manželky Anny, ktorou žiadajú o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 281/2. Starosta informoval poslancov o jednoduchých pozemkových úpravách v tejto časti obce a o prijatých zásadách. Je možné, že takéto pozemky, ktoré vznikli pri JPÚ budú súčasťou projektov inžinierskych sietí. Po rozprave poslanci poverujú starostu obce informovať žiadateľov o nesúhlase s predajom až dokončenia výstavby inžinierskych sietí. Hlasovanie poslancov: 6 nesúhlasia s predajom pozemku.
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom návrh na schválene predaja pozemku parcelné číslo KNC 521/1 pre Jozefa Maľcovského. Zámer predaja pozemku bol zverejnený od 25.1.2019 do 9.2.2019. Za schválenie predaja v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov hlasovali 5 poslanci, Mgr. Maľcovská sa zdržala hlasovania. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo susedných pozemkov žiadateľom. Cena za 1 ㎡ je 8,- Eur. Všetky poplatky spojené s vkladom do katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom nový návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Drienici. Po rozprave všetci prítomní poslanci schválili Zásady.
k bodu č.7: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2019. Poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom odpoveď firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice, v ktorej súhlasia s cenou 10,- Eur za ㎡. Poslanci súhlasia so zámerom predaja časti obecných pozemkov parcelné čísla KNC 1138/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 ㎡ a KNE 5026 vodné plochy o výmere 41 ㎡ podľa geometrického plánu č. 128/2018, overený Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom č. G1-70/2018. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje majetko-právne vysporiadanie pozemku, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Hlasovanie: 6 poslanci za.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o riešení susedského sporu, ktorý riešila komisia pre verejný poriadok dňa 18.2.2019. Informácie o spore berie obecné zastupiteľstvo na vedomie, s tým, že budú informovať sťažovateľov o tom, že obec nemá prijaté VZN o chove mačiek. Ďalej navrhol poslancom uskutočnenie Dňa obce dodávateľskou firmou, ktorá zastreší celú akciu a pripraví program dňa 3.8.2019. Po rozprave poslanci súhlasili uskutočniť Deň obce v spolupráci s p. Fabiánom. Poslancom oznámil termín konania stretnutia vlastníkov pozemkov v dolnej časti obce, kde budú predložené informácie o inžinierskych sieťach – 29.3.2019 o 17.00 hod. Pre súhlas s výrubom stromov bolo uskutočnené konanie a obec plánuje prístupovú cestu vysypať makadamom. Ďalej informoval poslancov o rokovaní s právnikom, ktorý mu navrhol pripraviť geometrický plán na priekopu na parcele KNC 26 a vložiť do katastra ťarchu. Poslanci schválili vecné bremeno na priekopu podľa geometrického plánu na parcele KNC 26.Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, v zmysle zmluvy. Hlasovanie: za 6 poslancov. Na osvetlenie multifunkčného ihriska na dolnom konci bola podaná žiadosť.
k bodu č.10: Poslanec Mačišák informoval starostu obce, že cesta za záhradami smerom k ihrisku pripomína čiernu skládku, sú tam betóny a železo. Starosta odpovedal, že zabezpečí s osobou, ktorej dal súhlas na vysýpanie cesty nápravu. Ďalej sa informoval a stave výrubu líp na miestnom cintoríne. Po rozprave poslancov nie je zhoda na ich výrub. Zistí u firmy, ktorá má licenciu na rezanie stromov možnosti. Poslankyňa Mgr. Maľcovská sa informovala na možnosť rozšírenia verejného osvetlenia na moste na dolnom konci a na ulici. Starosta jej odpovedal, že zmonitoruje možnosti rozšírenia verejného osvetlenia.
k bodu č.11: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 15. marca 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 25. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 26. Návrh programu zasadnutia
 • 27. Kontrola uznesení
 • 28. Žiadosť PhDr. Miroslava Sedláka a manželky Anny Sedlákovej, Gen. Svobodu 24,Sabinov o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 281/2
 • 29. Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 521/1
 • 30. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
 • 31. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 • 32. Susedský spor
 • 33. Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • 34. Zriadenie vecného bremena na pozemku parcelné číslo KNC 26

Uznesenie č. 25
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Ing. Peter Javorský
  • Miroslav Fech
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice: Marek Mačišák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 26
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia
s doplnením nového bodu: Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s. Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 27
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 28
Žiadosť PhDr. Miroslava Sedláka a manželky Anny Sedlákovej, Gen. Svobodu 24, Sabinov o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 281/2

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku
B. Poveruje starostu obce písomne odpovedať p. Sedlákovi a manželke, že obec v súčasnosti neplánuje predaj pozemku až do ukončenia výstavby inžinierskych sietí a iných sieti.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76060

Uznesenie č. 29
Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 521/1

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj obecného pozemku parcelné číslo CKN 521/1 záhrady, LV 1105 o výmere 54 ㎡.Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo susedných pozemkov žiadateľom. Cena za predaj pozemku 8,00 Eur/㎡. Všetky náklady spojené s vkladom do katastra uhradí kupujúci.
B. Ukladá starostovi obce podpísať kúpnopredajnú zmluvu s kupujúcim v termíne do 30.4.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76501

Uznesenie č. 30
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Schvaľuje: Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 31
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 32
Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Schvaľuje: Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja časti obecných pozemkov parcelné číslo CKN 1138/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 ㎡ a EKN 5026 vodné plochy o výmere 41 ㎡ podľa geometrického plánu č. 128/2018 na LV 1105. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje majetko-právne vysporiadanie pozemku, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Cena za predaj pozemku 10,00 Eur/㎡.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 33
Susedský spor

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie informácie o riešení susedského sporu
B. Poveruje starostu obce písomne informovať sťažovateľov, že obec nemá prijaté VZN o chove mačiek

Uznesenie č. 34
Zriadenie vecného bremena

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A Schvaľuje: zriadenie vecného bremena na pozemku parcelné číslo KNC 26 podľa priloženého geometrického plánu č. 5/2019 na rigol podľa podmienok kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 3.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 18. január 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Novozvolení poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Kontrola uznesení
 • VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
 • Predaj obecného pozemku C KN parcelné číslo 26, zastavané plochy a nádvoria
 • Predaj obecných pozemkov C KN parcelné čísla 1620/177, 1620/178, 1620/180, ostatné plochy
 • Prerokovanie žiadosti IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • Prerokovanie žiadosti Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku
 • Zriadenie komisií OcZ, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií
 • Rôzne - informácie starostu obce
  - podnety poslancov OcZ
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Ďalej starosta obce predložil poslancom návrh programu na schválenie. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o tom, že všetky uznesenia sú splnené.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 4/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Po prerokovaní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom na schválenie predaj obecného pozemku CKN parcelné číslo 26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 ㎡, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. Petrovi Jasenskému, bytom Prešov, Prostejovská 25 za cenu 2,68 Eur/㎡ podľa znaleckého posudku. Celková suma za predaj pozemku je 670,00 Eur. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo nehnuteľnosti - pivnice na pozemku a dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok zo strany kupujúceho. Po rozprave poslanci jednohlasne schválili predaj pozemku a ukladajú starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom na schválenie predaj obecných pozemkov CKN 1620/177 ostatné plochy o výmere 40 ㎡, LV 1105, CKN 1620/178 ostatné plochy o výmere 65 ㎡, LV 1105, CKN 1620/180 ostatné plochy o výmere 81 ㎡, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Marcelovi Feňušovi, bytom Dulová Ves 127 za cenu 10,00 Eur/㎡. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje dlhodobé udržiavanie pozemkov kupujúcim a záväzok kupujúceho, ktorý bude ošetrený v kúpnopredajnej zmluve, osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm cez pozemky po celej dĺžke so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii, ktorý bude zapísaný ako vecné bremeno v prospech obce na pozemkoch CKN 1620/178 a CKN 1620/180. Všetci prítomní poslanci schválili tento predaj a ukladajú starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov okolo predajne potravín z parcelného číslo CKN 1138/10, zastavané plochy a nádvoria, LV 1105 výmeru 29 ㎡ a z parcelného čísla EKN 5026 vodné plochy, LV 1105 výmeru 44 ㎡. Na týchto pozemkoch je postavený oporný múr pri potoku. Po rozprave poslanci jednohlasne súhlasili s predajom časti obecných pozemkov za cenu 10,00 Eur/㎡ a ukladajú starostovi obce zaslať o tom písomnú odpoveď žiadateľovi.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť Jozefa Maľcovského, bytom Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo CKN 521/1 záhrady, LV 1105 o výmere 54 ㎡, na ktorom chce postaviť prístrešok pre auto. Po rozprave poslanci schválili zámer predaja pozemku v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za dôvody hodné osobitného zreteľa poslanci určili vlastníctvo susediacich pozemkov a schválili cenu za predaj 8,00 Eur/㎡. Hlasovanie: za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci Michaela Maľcovská a Jozef Olejár.
k bodu č.9: Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie týchto stálych komisií: komisia pre verejný poriadok, finančná komisia, kultúrna komisia a športová komisia. Všetci prítomní poslanci hlasovali za zriadenie týchto komisií.
Starosta obce prečítal náplň práce stálych komisií, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Poslanci to zobrali na vedomie a jednohlasne určili náplň práce stálych komisií.
Starosta obce predložil poslancom návrhy predsedov stálych komisií takto:
komisia pre verejný poriadok Marek Mačišák
finančná komisia Miroslav Fech
kultúrna komisia Mgr. Michaela Maľcovská
športová komisia Jozef Olejár
a dal hlasovať za ich zvolenie. Poslanci jednohlasne schválili voľbu navrhovaných predsedov stálych komisií.
Za členov stálych komisií starosta obce predložil poslancom tento návrh:
Komisia pre verejný poriadok Jozef Olejár , Ing. Peter Javorský
Finančná komisia Jozef Kunák, Bc. Elena Boguská – referent obce
Kultúrna komisia Ing. Peter Javorský, Antónia Petreková – z radov obyvateľov obce
Športová komisia Milan Malcovsky, Jozef Škovrán – z radov obyvateľov obce
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za jednotlivých členov stálych komisií. Poslanci jednohlasne schválili voľbu navrhovaných členov komisií.
k bodu č.10: Starosta obce oznámil poslancom, že za zástupcu starostu poveril poslanca Jozefa Kunáka dňa 18.1.2019. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
Ďalej starosta informoval poslancov
- o uskutočnení plesu dňa 2.2.2019 a požiadal poslancov o aktívnu účasť pri príprave tohto podujatia, stretnutie bude 1.2.2019 o 17,00 hod. v kultúrnom dome
- o zabezpečení priebehu obecnej zabíjačky, nákupy, bufet, výdaj ochutnávky zabíjačkových jedál
- o pláne začať rokovanie s farským úradom o odkúpení areálu bývalej základnej školy
Podnety poslancov:
- Jozef Kunák požiadal o vypracovanie obvodov pre jednotlivých poslancov
- Jozef Olejár požiadal o zabezpečenie označenia parkoviska v rekreačnej oblasti, aby auta parkovali tak, aby neobmedzovali premávku autobusov SAD, zásobovanie a pod.
k bodu č.11: V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.12: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 18. januára 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 15. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 16. Návrh programu zasadnutia
 • 17. Kontrola uznesení
 • 18. VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
 • 19. Predaj obecného pozemku C KN 26, zastavané plochy a nádvoria
 • 20. Predaj obecných pozemkov C KN 1620/177, C KN 1620/178, C KN 1620/180, ostatné plochy
 • 21. Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • 22. Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku
 • 23. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií
 • 24. Informácia starostu obce o poverení poslanca za zástupcu starostu

Uznesenie č. 15
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Mgr. Michaela Maľcovská
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 16
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 17
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 18
VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 19
Predaj obecného pozemku C KN 26, zastavané plochy a nádvoria

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje: predaj pozemku vo vlastníctve obce C KN parcelné číslo 26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 ㎡, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. Petrovi Jasenskému, bytom Prešov, Prostejovska 25 za cenu 2,68 Eur/㎡ podľa znaleckého posudku. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje vlastníctvo nehnuteľnosti na pozemku a dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok zo strany kupujúceho.
A. Ukladá: starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 20
Predaj obecných pozemkov C KN 1620/177, C KN 1620/178, C KN 1620/180,ostatné plochy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje: predaj pozemkov vo vlastníctve obce parcelné číslo C KN 1620/177 ostatné plochy o výmere 40 ㎡, LV 1105, C KN 1620/178 ostatné plochy o výmere 65 ㎡, LV 1105, C KN 1620/180 ostatné plochy o výmere 81 ㎡, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Marcelovi Feňušovi, bytom Dulová Ves 127 za cenu 10 Eur/㎡.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje dlhodobé udržiavanie pozemkov kupujúcim a jeho záväzok, ktorý bude ošetrený v kúpnopredajnej zmluve, osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm cez pozemky po celej dĺžke so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii, ktorý bude zapísaný ako vecné bremeno na pozemkoch CKN 1620/178 a CKN 1620/180 v prospech obce.
A. Ukladá: starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 21
Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Súhlasí: s predajom časti obecného pozemku parcelné číslo CKN 1138/10 zastavané plochy a nádvoria, LV 1105 o výmere 29 ㎡ a časti obecného pozemku parcelné číslo E KN 5026 vodné plochy, LV 1105 o výmere 41㎡ firme IMPOL HOLDING, a.s. obchodná spoločnosť Ľubotice za cenu 10 Eur/㎡.
A. Ukladá: starostovi obce zaslať písomnú odpoveď na žiadosť.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 22
Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja obecného pozemku parcelné číslo CKN 521/1 záhrady, LV 1105 o výmere 54 ㎡. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo susedných pozemkov žiadateľom. Cena za predaj pozemku 8,00 Eur/㎡.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77502

Uznesenie č. 23
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Zriaďuje1. komisia pre verejný poriadok
2. finančná komisia
3. kultúrna komisia
4. športová komisia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700
B. Určuje náplň práce stálych komisií.
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700
C. Volí predsedov stálych komisií takto:
Predseda - komisie pre verejný poriadok Marek Mačišák
- finančnej komisie Miroslav Fech
- kultúrnej komisie Mgr. Michaela Maľcovská
- športovej komisie Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700
D. Volí členov stálych komisií takto:Členovia komisie pre verejný poriadok ..... poslanec: Jozef Olejár
poslanec: Ing. Peter Javorský
Členovia finančnej komisie ..... poslanec: Jozef Kunák
referent obce: Bc. Elena Boguská
Členovia kultúrnej komisie ..... poslanec: Ing. Peter Javorský
z radov obyvateľov obce: Antónia Petreková
Členovia športovej komisie ..... poslanec: Milan Malcovský
z radov obyvateľov obce:Jozef Škovrán
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 24
Informácia starostu obce o poverení poslanca za zástupcu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení poslanca Jozefa Kunáka za zástupcu starostu dňa 18.1.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77502

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 2.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 4.december 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Novozvolení poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Predseda miestnej volebnej komisie: PaedDr. Iveta Fechová
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Zloženie sľubu starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Voľba návrhovej komisie
 • Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • Určenie platu starostu obce
 • VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Rozpočet obce na roky 2019-2021
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
 • Diskusia a rôzne
  a. Vystúpenie novozvolených poslancov
  b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
  c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
  d. Mikuláš 2018
  e. Ples obce 2019
  f. Informácie starostu obce
  g. Komisie obecného zastupiteľstva
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom ustanovujúceho zasadnutia.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, a za overovateľa zápisnice určil Miroslava Fecha. Všetci prítomní to zobrali na vedomie.
k bodu č.3: Starosta obce udelil slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie PaedDr. Ivete Fechovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v našej obci. Potom odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
k bodu č.4: Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal znenie sľubu a sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
k bodu č.5: Jozef Kunák prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste v tomto poradí: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár. Po zložení sľubu starosta obce oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
k bodu č.6: V prejave novozvoleného starostu obce Ing. Igora Birčáka zaznelo blahoželanie novozvoleným poslancom a želanie veľa odhodlania, dobrých úmyslov, síl, múdrosť a pokoru v srdci pri výkone poslaneckých povinností. Novozvolený starosta vyhlásil, že chce a bude starostom všetkých občanov. Zhodnotil svoje pôsobenie v predchádzajúcom volebnom období. Oboznámil prítomných o začatých projektoch a to zberný dvor, multifunkčná plocha s amfiteátrom, kanalizácia Gacky, realizácia cyklo-chodníka, chodník II. etapa, rekonštrukcia priestranstva pred obecným úradom, cesta na Lysu – vysporiadanie pozemkov, individuálna výstavba na dolnom konci – projektová dokumentácia na cesty, inžinierske siete. Plánuje aj pokračovať v cezhraničnej spolupráci s poľskou gminou Wisniew, ukrajinským mestom Perečín a je tu požiadavka maďarskej obce Som na spoluprácu.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu, podľa ktorého bude rokovať obecné zastupiteľstvo. Návrh programu schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce navrhol poveriť za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Miroslava Fecha. Za tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9: Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár. Za tento návrh hlasovali všetci poslanci.
k bodu č.10: Starosta obce informoval prítomných o povinnosti zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších. Komisia je zložená zo zástupcov všetkých politických strán a nezávislých poslancov. Do komisie navrhol Jozefa Kunáka, zástupcu politickej strany Smer-sociálna demokracia ako predsedu, za členov Ing. Petra Javorského, zástupcu politickej strany Kresťansko-demokratické hnutie, Marek Mačišáka, zástupcu politickej strany Sloboda a Solidarita a Michaelu Maľcovskú, nezávislú poslankyňu. Hlasovanie poslancov: Za predsedu komisie Jozef Kunáka 6, zdržal sa 1, za člena Ing. Petra Javorského 6 , zdržal sa 1, za Michaelu Maľcovskú 7, za Mareka Mačišáka 6, zdržal sa 1.
k bodu č.11: Starosta informoval prítomných o výške svojho doterajšieho platu. Požiadal poslancov, aby sa každý vyjadril k jeho práci a návrhu na výšku platu. Poslanec Kunák navrhol, aby za prácu, ktorú vykonáva, starostovi schválili plat v doterajšej výške. Poslanec Malcovský navrhuje plat v doterajšej výške, poslanec Ing. Javorský nesúhlasí s navýšením, navrhuje základný plat, poslanec Fech navrhuje ponechať plat v terajšej výške, poslanec Mačišák navrhuje plat ponechať plat v terajšej výške, poslankyňa Maľcovská navrhuje nechať plat v doterajšej výške a poslanec Olejár tiež. Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obecné zastupiteľstvo navrhuje starostovi obci Ing. Igorovi Birčákovi s účinnosťou od 5.12.2018 plat vo výške 1746,- Eur, a navýšenie o 53%, t. j. v celkovej výške 2.672,- Eur. Za tento návrh hlasovali šiesti poslanci, poslanec Ing. Javorský je proti.
k bodu č.12: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných s návrhom a zároveň navrhol zmeniť výšku poplatku za stravu stravníkom v školskej jedálni na sumu 1,19 Eur. Tento návrh zdôvodnil výškou dotácie, ktorú navrhuje štát ako dotáciu pre predškolákov. V rozprave vystúpili poslanci Kunák a Olejár, ktorí súhlasia s navýšením. Za prijatie VZN s opravenou sumou na 1,19 Eur hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných s návrhom zmeny sadzieb za sociálne služby. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.14: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 3/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných o zvýšení poplatku za komunálny odpad. Poplatky od občanov za odpad nepokrývajú výdavky obce za zber, prepravu a skladovanie odpadov fakturované zberovou spoločnosťou. Zníženie poplatku občanov za poplatok je možné zmenou spôsobu zberu, a to spoločnými veľkokapacitnými kontajnermi. Po rozprave poslanci rozhodli umožniť občanom obce vyjadriť sa k spôsobu zberu odpadu formou letáku. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.15: Starosta obce predniesol vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021. K návrhu rozpočtu neboli podané žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra prečítala p. Onofrejová, z dôvodu ospravedlnenej účasti hlavného kontrolóra. V rozprave k návrhu rozpočtu vystúpil poslanec Olejár, ktorému bolo podané vysvetlenie. Za prijatie rozpočtu na rok 2019 hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet na roky 2020-2021 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
k bodu č.16: Návrh plánu kontrolnej činnosti pre 1. polrok 2019 prečítal starosta obce. Za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.17: Starosta obce predložil poslancov návrh na rozpočtové opatrenie č. 8/2018, ktorým sa upravuje rozpočet obce. Obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie.
k bodu č.18: Starosta obce vysvetlil poslancom dôvody, pre ktoré nemohol vyčerpať svoju dovolenku. Z tohto dôvodu žiada o preplatenie 3,5 dňa. Poslanci schválili jednohlasne jej preplatenie.
k bodu č.19: a) V tomto bode starosta obce vyzval poslancov, aby v krátkom vystúpení vyjadrili svoju predstavu o výkone mandátu poslanca. Poslanec Olejár má záujem pokračovať v projektoch obce, ktoré sú rozpracované. Poslanca Mačišáka zaujíma možnosť opravy poškodených mostov a potoka v obci. Poslanec Malcovský podporuje rozbehnuté projekty v obci. Poslankyňa Mgr. Maľcovská má záujem oživiť v obci kultúrne a turistické podujatia. Poslanec Ing. Javorský má záujem o kultúrne podujatia, programy pre deti a mládež a vyriešenie čiernych skládok odpadu v obci. Poslanec Fech má záujem o poriadok v obci, hlavne v rekreačnej oblasti, dokončiť projekty a tiež cestu na Lysú. Poslanec Kunák má záujem pokračovať v rozbehnutých projektoch, navrhuje uskutočniť športové turnaje, zabezpečiť označenie lokalít v obci informačnými tabuľami, v spolupráci s cirkvou zabezpečiť zariadenie pre dôchodcov. Navrhol tiež umiestnenie erbu obce formou kvetín a rastlín pred budovou kultúrneho domu.
b) Starosta obce predložil návrh na konanie zasadnutí obecného zastupiteľstva na piatky. Poslanci súhlasili s jeho návrhom. Na najbližšom zasadnutí predloží plán zasadnutí.
c) Starosta obce predložil poslancom návrh na kultúrne a športové podujatia na rok 2019. Budú to Ples obce, Deň detí, Deň obce, Úcta k starším a Mikuláš. Poslanci pripravia návrhy na ďalšie podujatia.
d) Starosta obce informoval, že 5.12.2018 sa uskutoční pre deti Mikuláš.
e) Starosta obce informoval, že Ples obce sa uskutoční 2.2.2019.
f) Starosta obce predložil poslancom návrh na výstavbu bytového domu v bývalých priestoroch predajne COOP Jednota. Poslanci požadujú bližšie informácie o podmienkach výstavby, prevodu do majetku obce, získania sociálnych bytov a ich odkúpenia. Ďalej informoval o výstavbe na dolnom konci. Po zápise do katastra nehnuteľnosti plánuje zabezpečiť prístupové cesty k existujúcim domom a tiež zvolať vlastníkov, za účelom elektrických prípojok. Obec čaká aj pomenovanie ulíc. Predložil poslancom aj návrh na úpravu cintorínu a to riešenie líp a tují. Informoval poslancov, že členom rady školy pri Materskej školy v Drienici je poslanec Kunák a navrhuje, aby zostal naďalej. Poslanci ho delegovali do rady školy.
g) Starosta obce informoval poslancov o možnosti zriadení komisií pri obecnom zastupiteľstve. Navrhuje vytvoriť tieto komisie: finančnú, pre kultúru a mládež, pre šport a pre verejný poriadok. Predsedami a členmi komisie budú poslanci, členmi komisie môžu byť aj občania obce, okrem komisie pre verejný poriadok. Na najbližšom zasadnutí budú zvolené jednotlivé komisie.
V diskusií vystúpil poslanec Olejár, ktorý sa informoval o fungovaní chaty na Lysej. Starosta obce mu odpovedal, že chata sa nevyužíva, skončil sa prenájom a chatu je potrebné rekonštruovať. Obec má pripravený projekt, v prípade že bude vydaná výzva požiada o financie.
k bodu č.20: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 4. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 1. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • 2. Zloženie sľubu starostu obce
 • 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • 4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • 7. Voľba návrhovej komisie
 • 8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • 9. Určenie platu starostu obce
 • 10. VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • 11. VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • 12. VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 13. Rozpočet obce na roky 2019-2021
 • 14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 • 15. Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
 • 16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
 • 17. Diskusia a rôzne
  a. Vystúpenie novozvolených poslancov
  b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
  c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
  d. Mikuláš 2018
  e. Ples obce 2019
  f. Informácie starostu obce
  g. Komisie obecného zastupiteľstva
 • 18. Záver

Uznesenie č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A) berie na vedomie

 • 1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
 • 2. vystúpenie novozvoleného starostu
B) konštatuje, že
 • 1. novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 • 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 2/2018
k programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje program zasadnutia

Uznesenie č. 3/2018
k návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/19970 Zb. o obecnom zriadení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Poveruje
Poslanca Miroslava Fecha zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 4/2018
k voľbe návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
1. overovateľa zápisnice Miroslav Fech
2. návrhovú komisiu v tomto zložení: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár

Uznesenie č. 5/2018
k návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A) zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B) volí
a) predsedu komisie Jozefa Kunáka
b) členov komisie: Ing. Petra Javorského, Michaelu Maľcovskú, Mareka Mačišáka

Uznesenie č. 6/2018
k návrhu na určenie mesačného platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Určuje
Plat starostu obce Drienica Ing. Igora Birčáka od termínu: 5.12.2018
a) podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov vo výške 1746,- Eur
b) podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov zvýšený o 53 %
teda po zaokrúhlení podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov v celkovej výške 2.672,- Eur s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Uznesenie č. 7/2018
k VZN č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni s pozmeňovacím návrhom: v čl. III. suma 1,27 Eur sa mení na sumu 1,19 Eur

Uznesenie č. 8/2018
k VZN č. 2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

Uznesenie č. 9/2018
k VZN č. 3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 10/2018
k rozpočtu obce na roky 2019-2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 na úrovni rozpočtovej kategórie
B. berie na vedomie: 1. rozpočet na roky 2020-2021
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce

Uznesenie č. 11/2018
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Uznesenie č. 12/2018
k rozpočtovému opatreniu č. 8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2018

Uznesenie č. 13/2018
k preplateniu nevyčerpanej dovolenky starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
Preplatenie 3,5 dňa nevyčerpanej dovolenky starostu obce

Uznesenie č. 14/2018
k delegovaniu člena rady školy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Deleguje
Jozef Kunáka za člena rady školy pri Materskej škole v Drienici

(PDF document) pdf verzie dokumentov z 1.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE