Zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 15. marec 2019


pdf verzie dokumentov z 3.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 18. január 2019

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Novozvolení poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Zapisovateľ: Anna Onofrejová
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Kontrola uznesení
 • VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
 • Predaj obecného pozemku C KN parcelné číslo 26, zastavané plochy a nádvoria
 • Predaj obecných pozemkov C KN parcelné čísla 1620/177, 1620/178, 1620/180, ostatné plochy
 • Prerokovanie žiadosti IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • Prerokovanie žiadosti Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku
 • Zriadenie komisií OcZ, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií
 • Rôzne - informácie starostu obce
  - podnety poslancov OcZ
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných, oboznámil ich s priebehom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Ďalej starosta obce predložil poslancom návrh programu na schválenie. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o tom, že všetky uznesenia sú splnené.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 4/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Po prerokovaní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom na schválenie predaj obecného pozemku CKN parcelné číslo 26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, LV 520 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. Petrovi Jasenskému, bytom Prešov, Prostejovská 25 za cenu 2,68 Eur/m2 podľa znaleckého posudku. Celková suma za predaj pozemku je 670,00 Eur. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo nehnuteľnosti - pivnice na pozemku a dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok zo strany kupujúceho. Po rozprave poslanci jednohlasne schválili predaj pozemku a ukladajú starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom na schválenie predaj obecných pozemkov CKN 1620/177 ostatné plochy o výmere 40 m2, LV 1105, CKN 1620/178 ostatné plochy o výmere 65 m2, LV 1105, CKN 1620/180 ostatné plochy o výmere 81 m2, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Marcelovi Feňušovi, bytom Dulová Ves 127 za cenu 10,00 Eur/m2. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje dlhodobé udržiavanie pozemkov kupujúcim a záväzok kupujúceho, ktorý bude ošetrený v kúpnopredajnej zmluve, osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm cez pozemky po celej dĺžke so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii, ktorý bude zapísaný ako vecné bremeno v prospech obce na pozemkoch CKN 1620/178 a CKN 1620/180. Všetci prítomní poslanci schválili tento predaj a ukladajú starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov okolo predajne potravín z parcelného číslo CKN 1138/10, zastavané plochy a nádvoria, LV 1105 výmeru 29 m2 a z parcelného čísla EKN 5026 vodné plochy, LV 1105 výmeru 44 m2. Na týchto pozemkoch je postavený oporný múr pri potoku. Po rozprave poslanci jednohlasne súhlasili s predajom časti obecných pozemkov za cenu 10,00 Eur/m2 a ukladajú starostovi obce zaslať o tom písomnú odpoveď žiadateľovi.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť Jozefa Maľcovského, bytom Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo CKN 521/1 záhrady, LV 1105 o výmere 54 m2, na ktorom chce postaviť prístrešok pre auto. Po rozprave poslanci schválili zámer predaja pozemku v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za dôvody hodné osobitného zreteľa poslanci určili vlastníctvo susediacich pozemkov a schválili cenu za predaj 8,00 Eur/m2. Hlasovanie: za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci Michaela Maľcovská a Jozef Olejár.
k bodu č.9: Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie týchto stálych komisií: komisia pre verejný poriadok, finančná komisia, kultúrna komisia a športová komisia. Všetci prítomní poslanci hlasovali za zriadenie týchto komisií.
Starosta obce prečítal náplň práce stálych komisií, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Poslanci to zobrali na vedomie a jednohlasne určili náplň práce stálych komisií.
Starosta obce predložil poslancom návrhy predsedov stálych komisií takto:
komisia pre verejný poriadok Marek Mačišák
finančná komisia Miroslav Fech
kultúrna komisia Mgr. Michaela Maľcovská
športová komisia Jozef Olejár
a dal hlasovať za ich zvolenie. Poslanci jednohlasne schválili voľbu navrhovaných predsedov stálych komisií.
Za členov stálych komisií starosta obce predložil poslancom tento návrh:
Komisia pre verejný poriadok Jozef Olejár , Ing. Peter Javorský
Finančná komisia Jozef Kunák, Bc. Elena Boguská – referent obce
Kultúrna komisia Ing. Peter Javorský, Antónia Petreková – z radov obyvateľov obce
Športová komisia Milan Malcovsky, Jozef Škovrán – z radov obyvateľov obce
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za jednotlivých členov stálych komisií. Poslanci jednohlasne schválili voľbu navrhovaných členov komisií.
k bodu č.10: Starosta obce oznámil poslancom, že za zástupcu starostu poveril poslanca Jozefa Kunáka dňa 18.1.2019. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
Ďalej starosta informoval poslancov
- o uskutočnení plesu dňa 2.2.2019 a požiadal poslancov o aktívnu účasť pri príprave tohto podujatia, stretnutie bude 1.2.2019 o 17,00 hod. v kultúrnom dome
- o zabezpečení priebehu obecnej zabíjačky, nákupy, bufet, výdaj ochutnávky zabíjačkových jedál
- o pláne začať rokovanie s farským úradom o odkúpení areálu bývalej základnej školy
Podnety poslancov:
- Jozef Kunák požiadal o vypracovanie obvodov pre jednotlivých poslancov
- Jozef Olejár požiadal o zabezpečenie označenia parkoviska v rekreačnej oblasti, aby auta parkovali tak, aby neobmedzovali premávku autobusov SAD, zásobovanie a pod.
k bodu č.11: V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.12: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 18. januára 2019

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 15. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 16. Návrh programu zasadnutia
 • 17. Kontrola uznesení
 • 18. VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
 • 19. Predaj obecného pozemku C KN 26, zastavané plochy a nádvoria
 • 20. Predaj obecných pozemkov C KN 1620/177, C KN 1620/178, C KN 1620/180, ostatné plochy
 • 21. Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov
 • 22. Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku
 • 23. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií
 • 24. Informácia starostu obce o poverení poslanca za zástupcu starostu

Uznesenie č. 15
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Mgr. Michaela Maľcovská
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 16
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 17
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 18
VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: VZN č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 19
Predaj obecného pozemku C KN 26, zastavané plochy a nádvoria

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje: predaj pozemku vo vlastníctve obce C KN parcelné číslo 26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, LV 520 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. Petrovi Jasenskému, bytom Prešov, Prostejovska 25 za cenu 2,68 Eur/m2 podľa znaleckého posudku. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje vlastníctvo nehnuteľnosti na pozemku a dlhodobé užívanie a starostlivosť o pozemok zo strany kupujúceho.
A. Ukladá: starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 20
Predaj obecných pozemkov C KN 1620/177, C KN 1620/178, C KN 1620/180,ostatné plochy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje: predaj pozemkov vo vlastníctve obce parcelné číslo C KN 1620/177 ostatné plochy o výmere 40 m2, LV 1105, C KN 1620/178 ostatné plochy o výmere 65 m2, LV 1105, C KN 1620/180 ostatné plochy o výmere 81 m2, LV 1105 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Marcelovi Feňušovi, bytom Dulová Ves 127 za cenu 10 Eur/m2.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje dlhodobé udržiavanie pozemkov kupujúcim a jeho záväzok, ktorý bude ošetrený v kúpnopredajnej zmluve, osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm cez pozemky po celej dĺžke so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii, ktorý bude zapísaný ako vecné bremeno na pozemkoch CKN 1620/178 a CKN 1620/180 v prospech obce.
A. Ukladá: starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy právnikom a podpísať zmluvu s kupujúcim.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 21
Žiadosť firmy IMPOL HOLDING, a. s., obchodná spoločnosť Ľubotice o odkúpenie časti obecných pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Súhlasí: s predajom časti obecného pozemku parcelné číslo CKN 1138/10 zastavané plochy a nádvoria, LV 1105 o výmere 29 m2 a časti obecného pozemku parcelné číslo E KN 5026 vodné plochy, LV 1105 o výmere 41m2 firme IMPOL HOLDING, a.s. obchodná spoločnosť Ľubotice za cenu 10 Eur/m2.
A. Ukladá: starostovi obce zaslať písomnú odpoveď na žiadosť.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 22
Žiadosť Jozefa Maľcovského, Drienica 217 o odkúpenie obecného pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja obecného pozemku parcelné číslo CKN 521/1 záhrady, LV 1105 o výmere 54 m2. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje vlastníctvo susedných pozemkov žiadateľom. Cena za predaj pozemku 8,00 Eur/m2.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77502

Uznesenie č. 23
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Zriaďuje1. komisia pre verejný poriadok
2. finančná komisia
3. kultúrna komisia
4. športová komisia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700
B. Určuje náplň práce stálych komisií.
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700
C. Volí predsedov stálych komisií takto:
Predseda - komisie pre verejný poriadok Marek Mačišák
- finančnej komisie Miroslav Fech
- kultúrnej komisie Mgr. Michaela Maľcovská
- športovej komisie Jozef Olejár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700
D. Volí členov stálych komisií takto:Členovia komisie pre verejný poriadok ..... poslanec: Jozef Olejár
poslanec: Ing. Peter Javorský
Členovia finančnej komisie ..... poslanec: Jozef Kunák
referent obce: Bc. Elena Boguská
Členovia kultúrnej komisie ..... poslanec: Ing. Peter Javorský
z radov obyvateľov obce: Antónia Petreková
Členovia športovej komisie ..... poslanec: Milan Malcovský
z radov obyvateľov obce:Jozef Škovrán
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 24
Informácia starostu obce o poverení poslanca za zástupcu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení poslanca Jozefa Kunáka za zástupcu starostu dňa 18.1.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77502

pdf verzie dokumentov z 2.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 4.december 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Novozvolení poslanci: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár
Predseda miestnej volebnej komisie: PaedDr. Iveta Fechová
Zapisovateľ: Bc. Elena Boguská
Návrh programu:
 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Zloženie sľubu starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Voľba návrhovej komisie
 • Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • Určenie platu starostu obce
 • VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Rozpočet obce na roky 2019-2021
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
 • Diskusia a rôzne
  a. Vystúpenie novozvolených poslancov
  b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
  c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
  d. Mikuláš 2018
  e. Ples obce 2019
  f. Informácie starostu obce
  g. Komisie obecného zastupiteľstva
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom ustanovujúceho zasadnutia.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc.Elenu Boguskú, a za overovateľa zápisnice určil Miroslava Fecha. Všetci prítomní to zobrali na vedomie.
k bodu č.3: Starosta obce udelil slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie PaedDr. Ivete Fechovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v našej obci. Potom odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
k bodu č.4: Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal znenie sľubu a sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
k bodu č.5: Jozef Kunák prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste v tomto poradí: Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár. Po zložení sľubu starosta obce oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
k bodu č.6: V prejave novozvoleného starostu obce Ing. Igora Birčáka zaznelo blahoželanie novozvoleným poslancom a želanie veľa odhodlania, dobrých úmyslov, síl, múdrosť a pokoru v srdci pri výkone poslaneckých povinností. Novozvolený starosta vyhlásil, že chce a bude starostom všetkých občanov. Zhodnotil svoje pôsobenie v predchádzajúcom volebnom období. Oboznámil prítomných o začatých projektoch a to zberný dvor, multifunkčná plocha s amfiteátrom, kanalizácia Gacky, realizácia cyklo-chodníka, chodník II. etapa, rekonštrukcia priestranstva pred obecným úradom, cesta na Lysu – vysporiadanie pozemkov, individuálna výstavba na dolnom konci – projektová dokumentácia na cesty, inžinierske siete. Plánuje aj pokračovať v cezhraničnej spolupráci s poľskou gminou Wisniew, ukrajinským mestom Perečín a je tu požiadavka maďarskej obce Som na spoluprácu.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu, podľa ktorého bude rokovať obecné zastupiteľstvo. Návrh programu schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce navrhol poveriť za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Miroslava Fecha. Za tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9: Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár. Za tento návrh hlasovali všetci poslanci.
k bodu č.10: Starosta obce informoval prítomných o povinnosti zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších. Komisia je zložená zo zástupcov všetkých politických strán a nezávislých poslancov. Do komisie navrhol Jozefa Kunáka, zástupcu politickej strany Smer-sociálna demokracia ako predsedu, za členov Ing. Petra Javorského, zástupcu politickej strany Kresťansko-demokratické hnutie, Marek Mačišáka, zástupcu politickej strany Sloboda a Solidarita a Michaelu Maľcovskú, nezávislú poslankyňu. Hlasovanie poslancov: Za predsedu komisie Jozef Kunáka 6, zdržal sa 1, za člena Ing. Petra Javorského 6 , zdržal sa 1, za Michaelu Maľcovskú 7, za Mareka Mačišáka 6, zdržal sa 1.
k bodu č.11: Starosta informoval prítomných o výške svojho doterajšieho platu. Požiadal poslancov, aby sa každý vyjadril k jeho práci a návrhu na výšku platu. Poslanec Kunák navrhol, aby za prácu, ktorú vykonáva, starostovi schválili plat v doterajšej výške. Poslanec Malcovský navrhuje plat v doterajšej výške, poslanec Ing. Javorský nesúhlasí s navýšením, navrhuje základný plat, poslanec Fech navrhuje ponechať plat v terajšej výške, poslanec Mačišák navrhuje plat ponechať plat v terajšej výške, poslankyňa Maľcovská navrhuje nechať plat v doterajšej výške a poslanec Olejár tiež. Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obecné zastupiteľstvo navrhuje starostovi obci Ing. Igorovi Birčákovi s účinnosťou od 5.12.2018 plat vo výške 1746,- Eur, a navýšenie o 53%, t. j. v celkovej výške 2.672,- Eur. Za tento návrh hlasovali šiesti poslanci, poslanec Ing. Javorský je proti.
k bodu č.12: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných s návrhom a zároveň navrhol zmeniť výšku poplatku za stravu stravníkom v školskej jedálni na sumu 1,19 Eur. Tento návrh zdôvodnil výškou dotácie, ktorú navrhuje štát ako dotáciu pre predškolákov. V rozprave vystúpili poslanci Kunák a Olejár, ktorí súhlasia s navýšením. Za prijatie VZN s opravenou sumou na 1,19 Eur hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných s návrhom zmeny sadzieb za sociálne služby. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.14: Starosta obce oboznámil poslancov, že k návrhu VZN č. 3/2018 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. V dôvodovej správe oboznámil prítomných o zvýšení poplatku za komunálny odpad. Poplatky od občanov za odpad nepokrývajú výdavky obce za zber, prepravu a skladovanie odpadov fakturované zberovou spoločnosťou. Zníženie poplatku občanov za poplatok je možné zmenou spôsobu zberu, a to spoločnými veľkokapacitnými kontajnermi. Po rozprave poslanci rozhodli umožniť občanom obce vyjadriť sa k spôsobu zberu odpadu formou letáku. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.15: Starosta obce predniesol vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021. K návrhu rozpočtu neboli podané žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra prečítala p. Onofrejová, z dôvodu ospravedlnenej účasti hlavného kontrolóra. V rozprave k návrhu rozpočtu vystúpil poslanec Olejár, ktorému bolo podané vysvetlenie. Za prijatie rozpočtu na rok 2019 hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet na roky 2020-2021 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
k bodu č.16: Návrh plánu kontrolnej činnosti pre 1. polrok 2019 prečítal starosta obce. Za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.17: Starosta obce predložil poslancov návrh na rozpočtové opatrenie č. 8/2018, ktorým sa upravuje rozpočet obce. Obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie.
k bodu č.18: Starosta obce vysvetlil poslancom dôvody, pre ktoré nemohol vyčerpať svoju dovolenku. Z tohto dôvodu žiada o preplatenie 3,5 dňa. Poslanci schválili jednohlasne jej preplatenie.
k bodu č.19: a) V tomto bode starosta obce vyzval poslancov, aby v krátkom vystúpení vyjadrili svoju predstavu o výkone mandátu poslanca. Poslanec Olejár má záujem pokračovať v projektoch obce, ktoré sú rozpracované. Poslanca Mačišáka zaujíma možnosť opravy poškodených mostov a potoka v obci. Poslanec Malcovský podporuje rozbehnuté projekty v obci. Poslankyňa Mgr. Maľcovská má záujem oživiť v obci kultúrne a turistické podujatia. Poslanec Ing. Javorský má záujem o kultúrne podujatia, programy pre deti a mládež a vyriešenie čiernych skládok odpadu v obci. Poslanec Fech má záujem o poriadok v obci, hlavne v rekreačnej oblasti, dokončiť projekty a tiež cestu na Lysú. Poslanec Kunák má záujem pokračovať v rozbehnutých projektoch, navrhuje uskutočniť športové turnaje, zabezpečiť označenie lokalít v obci informačnými tabuľami, v spolupráci s cirkvou zabezpečiť zariadenie pre dôchodcov. Navrhol tiež umiestnenie erbu obce formou kvetín a rastlín pred budovou kultúrneho domu.
b) Starosta obce predložil návrh na konanie zasadnutí obecného zastupiteľstva na piatky. Poslanci súhlasili s jeho návrhom. Na najbližšom zasadnutí predloží plán zasadnutí.
c) Starosta obce predložil poslancom návrh na kultúrne a športové podujatia na rok 2019. Budú to Ples obce, Deň detí, Deň obce, Úcta k starším a Mikuláš. Poslanci pripravia návrhy na ďalšie podujatia.
d) Starosta obce informoval, že 5.12.2018 sa uskutoční pre deti Mikuláš.
e) Starosta obce informoval, že Ples obce sa uskutoční 2.2.2019.
f) Starosta obce predložil poslancom návrh na výstavbu bytového domu v bývalých priestoroch predajne COOP Jednota. Poslanci požadujú bližšie informácie o podmienkach výstavby, prevodu do majetku obce, získania sociálnych bytov a ich odkúpenia. Ďalej informoval o výstavbe na dolnom konci. Po zápise do katastra nehnuteľnosti plánuje zabezpečiť prístupové cesty k existujúcim domom a tiež zvolať vlastníkov, za účelom elektrických prípojok. Obec čaká aj pomenovanie ulíc. Predložil poslancom aj návrh na úpravu cintorínu a to riešenie líp a tují. Informoval poslancov, že členom rady školy pri Materskej školy v Drienici je poslanec Kunák a navrhuje, aby zostal naďalej. Poslanci ho delegovali do rady školy.
g) Starosta obce informoval poslancov o možnosti zriadení komisií pri obecnom zastupiteľstve. Navrhuje vytvoriť tieto komisie: finančnú, pre kultúru a mládež, pre šport a pre verejný poriadok. Predsedami a členmi komisie budú poslanci, členmi komisie môžu byť aj občania obce, okrem komisie pre verejný poriadok. Na najbližšom zasadnutí budú zvolené jednotlivé komisie.
V diskusií vystúpil poslanec Olejár, ktorý sa informoval o fungovaní chaty na Lysej. Starosta obce mu odpovedal, že chata sa nevyužíva, skončil sa prenájom a chatu je potrebné rekonštruovať. Obec má pripravený projekt, v prípade že bude vydaná výzva požiada o financie.
k bodu č.20: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

U Z N E S E N I E
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 4. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 1. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • 2. Zloženie sľubu starostu obce
 • 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • 4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • 7. Voľba návrhovej komisie
 • 8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • 9. Určenie platu starostu obce
 • 10. VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • 11. VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • 12. VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 13. Rozpočet obce na roky 2019-2021
 • 14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 • 15. Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
 • 16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
 • 17. Diskusia a rôzne
  a. Vystúpenie novozvolených poslancov
  b. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
  c. Plány kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
  d. Mikuláš 2018
  e. Ples obce 2019
  f. Informácie starostu obce
  g. Komisie obecného zastupiteľstva
 • 18. Záver

Uznesenie č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A) berie na vedomie

 • 1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
 • 2. vystúpenie novozvoleného starostu
B) konštatuje, že
 • 1. novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 • 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Fech, Ing. Peter Javorský, Jozef Kunák, Marek Mačišák, Milan Malcovský, Mgr. Michaela Maľcovská, Jozef Olejár zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 2/2018
k programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje program zasadnutia

Uznesenie č. 3/2018
k návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/19970 Zb. o obecnom zriadení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Poveruje
Poslanca Miroslava Fecha zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 4/2018
k voľbe návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
1. overovateľa zápisnice Miroslav Fech
2. návrhovú komisiu v tomto zložení: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Jozef Olejár

Uznesenie č. 5/2018
k návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A) zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B) volí
a) predsedu komisie Jozefa Kunáka
b) členov komisie: Ing. Petra Javorského, Michaelu Maľcovskú, Mareka Mačišáka

Uznesenie č. 6/2018
k návrhu na určenie mesačného platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Určuje
Plat starostu obce Drienica Ing. Igora Birčáka od termínu: 5.12.2018
a) podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov vo výške 1746,- Eur
b) podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov zvýšený o 53 %
teda po zaokrúhlení podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov v celkovej výške 2.672,- Eur s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Uznesenie č. 7/2018
k VZN č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni s pozmeňovacím návrhom: v čl. III. suma 1,27 Eur sa mení na sumu 1,19 Eur

Uznesenie č. 8/2018
k VZN č. 2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

Uznesenie č. 9/2018
k VZN č. 3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 10/2018
k rozpočtu obce na roky 2019-2021

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 na úrovni rozpočtovej kategórie
B. berie na vedomie: 1. rozpočet na roky 2020-2021
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce

Uznesenie č. 11/2018
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Uznesenie č. 12/2018
k rozpočtovému opatreniu č. 8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2018

Uznesenie č. 13/2018
k preplateniu nevyčerpanej dovolenky starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
Preplatenie 3,5 dňa nevyčerpanej dovolenky starostu obce

Uznesenie č. 14/2018
k delegovaniu člena rady školy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Deleguje
Jozef Kunáka za člena rady školy pri Materskej škole v Drienici

pdf verzie dokumentov z 1.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE