Všeobecne záväzné nariadnia obce

platnos od

(PDF document)VZN č. 1/2023
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.1.2024

(PDF document)VZN 2/2023
o miestných daniach
1.1.2024

(PDF document)VZN 3/2023
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieaa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni
1.1.2024

(PDF document)VZN č. 1/2022
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
neplatné

(PDF document)VZN 2/2022
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na diea materskej školy a školskej jedálne na rok 2023
1.1.2023

(PDF document)VZN 3/2022
o miestných daniach
neplatné

(PDF document)VZN 4/2022
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieaa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni
neplatné

(PDF document)VZN č. 3/2021
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na diea materskej školy a školskej jedálne na rok 2022
neplatné

(PDF document)VZN č. 2/2021
o miestnom poplatku za rozvoj
1.1.2022

(PDF document)VZN č. 1/2021
o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica
9.7.2021

(PDF document)VZN č. 4/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
neplatné

(PDF document)VZN č. 3/2020
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na diea materskej školy ana prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2021
neplatné

(PDF document)VZN č. 2/2020
o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica
20.6.2020

(PDF document)VZN č. 1/2020
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy nadiea materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020
neplatné

(PDF document)VZN č. 3/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.1.2020

(PDF document) VZN č. 2/2019
o miestnych daniach
neplatné

(PDF document)VZN č. 1/2019
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieaa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni

neplatné

(PDF document)VZN č. 4/2018
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019

neplatné

(PDF document) VZN č. 1/2018
o určení výšky príspevku za pobyt dieaa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
neplatné

(PDF document)VZN č. 2/2018
o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

21.12.2018

(PDF document) VZN č. 3/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
neplatné

(PDF document) VZN č. 5/2017
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2018
neplatné

(PDF document) VZN č. 4/2017
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
1.1.2018

(PDF document) VZN č. 3/2017
ktorým sa mení VZN Obce Drienica č. 1/2015 o miestnych daniach a ktorým sa dopĺňa VZN 1/2016
1.1.2018

(PDF document) VZN č. 2/2017
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017
neplatné

(PDF document) VZN č. 1/2017
o organizácii miestneho referenda
9.2.2017

(PDF document) VZN č. 2/2016
o určení výšky príspevku za pobyt dieaa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
neplatné

(PDF document) VZN č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica
2016

(PDF document) VZN č. 4/2015
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016
neplatné

(PDF document) VZN č. 3/2015
o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov
3.2.2016

(PDF document) VZN č. 2/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
neplatné

(PDF document) VZN č. 1/2015
o miestnych daniach
neplatné

(PDF document) VZN č. 5/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
neplatné

(PDF document) VZN č. 4/2014
o miestnych daniach
neplatné

(PDF document) VZN č. 3/2014
o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
neplatné

(PDF document) VZN č. 2/2014
o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci
4.12.2014

(PDF document) VZN č. 1/2014
o trhových miestach na území obce Drienica
12.2.2014

(PDF document) VZN č. 2/2013
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica
+ dodatok č.1
09.2013
24.10.2013°

(PDF document) VZN č. 1/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
30.3.2013

(PDF document) VZN č. 2/2011
o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikatežov na území obce
7.12.2011

(PDF document) VZN č. 1/2011
o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Drienica
19.04.2011

VZN č. 2/2010
o miestnych daniach na kalendárny rok 2011
neplatné

VZN č. 3/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011
neplatné

VZN č. 4/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diea materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Drienica a na území mesta Sabinov na rok 2011
neplatné

VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Drienicaneplatné

VZN č. 6/2008
o zmene a doplnenie niektorých VZN obce v súvislosti so zavedením meny euro v SR
01.01.2009

(PDF document)VZN č. 3/2008
o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovatežskej pôsobnosti obce
neplatné

VZN č. 2/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Drienica
neplatné

VZN č. 1/2008
o podmienkach držania psov
13.05.2008

VZN č. 1/2007
územný plán obce - 1

VZN č. 1/2007
územný plán obce - 2

VZN č. 2/2007 nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Drienicaneplatné

VZN č. 4/2004
o školskom obvode
06.2004

VZN č. 25/2002
o volebnej kampani a vylepovani volebných plagátov
neplatné

VZN č. 21/2001
o správnych poplatkoch

VZN č. 18/2000
o verejnom poriadku v obci
neplatné

VZN č. 17/2000
o úhradách za služby poskytnuté obcou