Vybavovanie žiadostí, návrhov, podnetov

O žiadostiach, návrhoch, podnetoch a iných podaniach rozhoduje podľa povahy starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo podľa platných právnych predpisov a v súlade s vnútroorganizačnými predpismi obce, najmä so štatútom obce a platnými nariadeniami obce. Pri vybavovaní žiadostí, návrhov, podnetov a iných podaní sa primerane používajú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Postup:

  • Žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie sa zaeviduje v registratúrnom denníku a založí sa im samostatný spis.
  • Obec je oprávnená vyzvať osobu, ktorá podala žiadosť, návrh alebo iné podanie, aby ho v určenej lehote, najneskoršie do 15 dní od doručenia výzvy doplnila,alebo aby poskytla súčinnosť pri vybavovaní. Ak príslušná osoba požadované údajenedoplní alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, obec môže vec odložiť.
  • Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, obec vec vybaví v lehote podľa naliehavosti alebo v závislosti od jej náročnosti, najneskôr však do 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie veci vyžaduje rozsiahlejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočnosti, možno túto lehotu predĺžiť až na 60 dní.
  • Vo zvlášť zložitých prípadoch, alebo ak vybavenie veci vyžaduje súčinnosť iných fyzických alebo právnických osôb, alebo ak rozhodnutie prislúcha obecnému zastupiteľstvu, môže starosta obce predĺžiť lehotu na vybavenie vecí, najviac však o 30 dní.
  • O výsledku vybavenia vecí obec písomne upovedomí osobu, ktorá žiadosť, návrh alebo podnet podala.
  • Vybavený spis sa archivuje na obecnom úrade v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a registratúrnym poriadkom obecného úradu.
  • V prípade anonymného podania sa vybavuje iba vtedy, ak obsahuje konkrétne údaje o porušení zákona.

SŤAŽNOSTI sa vybavujú podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

  • Sťažnosť je možné podať písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a efektívneho vybavenia. O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, orgán, ktorý sťažnosť prijíma, vyhotoví záznam, ktorý sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis.
  • Lehoty na vybavenie ako pri žiadostiach.
  • Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.