Zasadnutia obecného zastupiteľstva

33. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 14.novembra 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Ospravedlnení:Pavol Olejár, PaedDr. Jozef Varga
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2012 o miestnych daniach
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Prerokovanie rozpočtu na roky 2015-2017
 • Rozpočtové opatrenie č. 11
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Škovrán, Miroslav Fech, za zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Štefan Petrek. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice schválili všetci poslanci. Starosta obce predložil návrh na doplnenie do bodu programu č. 9 text „a rozpočtové opatrenie č. 12“. Všetci prítomní hlasovali za program zasadnutia s doplnením textu v bode č. 9.
k bodu č.3 Starosta obce informoval o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, nesplnené bolo uznesenie č. 372 z časového dôvodu, uznesenie č. 359 nie je splnené, uznesenie č. 392 je v štádiu riešenia. Ostatné uznesenia boli splnené.
k bodu č.4 Starosta obce oznámil, že k návrhu VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku a verejnej čistote neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Navrhol doplniť do záverečných ustanovení pod bodom 2 znenie: Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Drienica č. 18 o verejnom poriadku v obci zo dňa 14.7.2000 a ďalej opraviť číslovanie v čl. 3, §2 číslo 3 za číslo 2. Poslanci nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy. Za prijatie VZN č. 2/2014 s uvedeným doplnením hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5 Starosta obce oznámil, že k návrhu VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Poslanci k tomuto návrhu nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy. Za prijatie VZN č. 3/2014 hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6 Starosta obce oznámil, že k návrhu VZN č. 4/2014 o miestnych daniach neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Poslanci k tomuto návrhu nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy. Za prijatie VZN hlasovali: Miroslav Fech, Jozef Škovran, Štefan Petrek, hlasovania sa zdržali: Jozef Olejár, Jozef Kunák. Nariadenie je prijaté súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
k bodu č.7 Starosta obce oznámil, že k návrhu VZN č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Poslanci k tomuto návrhu nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8 Starosta obce oznámil, že k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017 neboli doručené žiadne vyjadrenia fyzických a právnických osôb. K návrhu rozpočtu predniesla odborné stanovisko Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Poslanci k tomuto návrhu nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy. Za schválenie rozpočtu na rok 2015 hlasovali všetci prítomní poslanci, rozpočty na roky 2016-2017 berú na vedomie.
k bodu č.9 Starosta obce oboznámil prítomných o rozpočtovom opatrení č. 11, ktorým sa upravuje rozpočet v príjmovej a výdajom časti o sumy, ktoré boli obci poukázané na úhradu platieb za práce na projekte Úprava potoka, za záchranné práce pri povodniach, dotácia z rozpočtu VÚC, dotácia z recyklačného fondu, dotácia z okresného úradu pre 5 ročné deti v MŠ, zároveň týmto opatrením boli uskutočnené presuny v rámci výdavkovej časti rozpočtu. Toto rozpočtové opatrenie berú poslanci na vedomie. Rozpočtovým opatrením č. 12 navrhol použiť finančné prostriedky vrátené z projektu na dofinancovanie záverečnej platby za projekt Úprava potoka. Všetci prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 12.
k bodu č.10 Starosta obce informoval poslancov o kolaudácií stavby Úprava Drienického potoka, o plánovanom plese obce dňa 7.2.2015, o príprave obecnej zabíjačky a príprave Mikuláša pre deti.
k bodu č.11 V rámci diskusie vystúpili všetci poslanci, ktorí hovorili o potrebe vyriešiť prevádzku a dokončenie ihriska na dolnom konci, o príprave plochy klziska, o úprave parkovísk v rekreačnej oblasti po ťažbe dreva, o vybudovaní výstupnej plochy na zastávke autobusu na dolnom konci. Ďalej boli podané podnety na vyriešenie cintorína v časti zelený háj, vysýpanie prístupu k lavičke na dolnom konci. Všetkými podnetmi poslancov sa starosta bude zaoberať. V rámci diskusie vystúpila Margita Olejárová, ktorá požiadala poslancov o súhlas s preplatením dopravy do Prešova na vystúpenie folklórnej skupiny Šomka v programe Vianoce, ktoré organizuje Mesto Prešov. Poslanci súhlasili s úhradou.
k bodu č.12 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo posledné v tomto volebnom období. Starosta obce sa poďakoval všetkým poslancom za dobrú spoluprácu a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Olejár
Overovateľ zápisnice: Štefan Petrek

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 402. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Škovrán, Miroslav Fech
  zapisovateľa: Jozef Olejár
  overovateľa zápisnice: Štefan Petrek
 • 403. Program zasadnutia s doplnením bodu č. 9 o text „a rozpočtové opatrenie č. 12“
 • 404. VZN č. 2/2014 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci
 • 405. VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
 • 406. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach
 • 407. VZN č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 408. Rozpočet na rok 2015
 • 409. Rozpočtové opatrenie č. 12
 • 410. Úhradu nákladov na dopravu pre Folklórnu skupinu Šomka na vystúpenie Vianoce v Prešove
B. Berie na vedomie:
 • 411. Informácie o plnení uznesení
 • 412. Rozpočtové opatrenie č. 11
 • 413. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017
 • 414. Rozpočet obce na roky 2016-2017
 • 415. Informácie starostu obce o pripravovaných akciách

V Drienici dňa 18.11.2014
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 33. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

32. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 2. októbra 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Jozef Olejár, Margita Olejárová-hlavný kontrolór
Ospravedlnený:Jozef Škovrán
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Schválenie prijatia prekleňovacieho úveru na financovanie projektu Úprava Drienického potoka – DRIENICA – protipovodňová ochrana
 • Schválenie zabezpečenia prekleňovacieho úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce
 • Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8 písm. e): pozemok parcelné číslo KNE 5/2 ostatné plochy, LV 1832 v podiele 228/2160 vo vlastníctve Obce Drienica, ktorý sa nachádza pod stavbou a okolo stavby rodinného domu pre Ľubicu Hrebíčkovú
 • Rozpočtové opatrenie č. 8
 • Rozpočtové opatrenie č. 9
 • Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Jánom Chomom, Drienica 216
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, za zapisovateľa zápisnice Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice schválili všetci poslanci. Starosta obce predložil návrh na doplnenie do bodu programu č. 8 o rozpočtové opatrenie č. 10. Všetci prítomní hlasovali za program zasadnutia s doplnením v bode č. 8.
k bodu č.3 Starosta obce informoval o splnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, nesplnené bolo uznesenie č. 372 z časového dôvodu, uznesenie č. 359 a 373 sú v štádiu riešenia.
k bodu č.4 Starosta obce informoval o podmienkach poskytnutia úveru, keďže VÚB banka požaduje aby účet, na ktorý nám prichádzajú úhrady na financovanie projektu Úprava Drienického potoka bol vedený v ich banke a vzhľadom na zložitosť tejto zmeny navrhla, že obci poskytne kontokorentný úver na dofinancovanie tohto projektu. Všetci prítomní poslanci hlasovali za prijatie kontokorentného úveru.
k bodu č.5 V nádväznosti na bod č. 4 obec bude ručiť za splatenie tohto úveru vydaním vlastnej blankozmenky a podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. Všetci prítomní poslanci hlasovali za vystavenie vlastnej blankozmenky.
k bodu č.6 Starosta obce predložil poslancom znalecký posudok Ing. Jozefa Majtnera, ktorý určil hodnotu pozemku KNE 5/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38,53 m2 v sume 85,- Eur.
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu súhlasí s predajom tohto pozemku z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8 písm. e) za cenu 85,- Eur pre Ľubicu Hrebíčkovú. Všetci prítomní poslanci hlasovali za predaj pozemku.
k bodu č.7 Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 8, ktorým sa upravuje rozpočet obce v príjmovej a výdajovej časti o sumu, ktorou bol vyúčtovaný projekt európskej územnej spolupráce HUSKROUA – ENPI, a zároveň boli uskutočnené presuny v položkách výdavkovej časti rozpočtu. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.
k bodu č.8 Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 9, ktorým sa upravuje rozpočet v príjmovej a výdajovej časti o sumu úveru a sumu z rezervného fondu, ktorá bude použitá na záverečné platby projektu Úpravy Drienického potoka. Všetci prítomní poslanci schválili toto rozpočtové opatrenie. Zároveň predložil rozpočtové opatrenie č. 10, ktorým uskutočnil presuny vo výdajovej časti, pričom sa nemení výška rozpočtu. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.
k bodu č.9 Starosta obce predložil poslancom návrh zámennej zmluvy, ktorou budú zamenené pozemky medzi Obcou Drienica a Máriou Mačišákovou a Jozefom Malcovským v zmysle uznesenia schváleného v roku 2011. Na základe ponuky Jána Chomu je možnosť zámeny pozemkov pred ich rodinným domom za obecný pozemok, ako pokračovanie prístupovej cesty. Keďže boli rôzne návrhy starosta obce dal hlasovať. Za zámenu hlasovali: Miroslav Fech, Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, proti: Pavol Olejár, Jozef Olejár, zdržal sa: Jozef Kunák. Hlasovaním poslancov nebola schválená navrhovaná zámena
k bodu č.10 Starosta obce prečítal žiadosť Márie Hudákovej rod. Lukáčovej o vyriešenie problému zvádzania vody zo súkromných pozemkov, ktorá prechádza šikmo cez jej pozemok a znehodnocuje jej majetok. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby rokoval s menovanou a spoločne vyriešili tento problém.
Starosta obce ďalej prečítal žiadosť Ing. Zdenka Kreheľa a manželky Jany o prenájom informačnej tabule, nachádzajúcej sa v rekreačnej oblasti. Všetci prítomní poslanci súhlasia s prenájom tabule na 1 rok za 50,- Eur.
Starosta obce informoval poslancov o stretnutí sa komisie pre výstavbu, priložil zápis, v ktorom komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu riešiť iba 1 variant prístupovej komunikácie a ešte raz rokovať s p. Mačišákovou a dedičmi p. Mačišáka. V prípade neúspešnosti rokovania dať vypracovať územný plán zóny, kde bude definovaná architektúra územia novej IBV.
Starosta obce predložil pracovný materiál, ktorý sa týka návrhu VZN o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci, po zapracovaní pripomienok bude predložený na verejné pripomienkovanie občanom obce.
Ďalej informoval prítomných o správe a následku povodní, ktorú prerokovala komisia na Ministerstve životného prostredia a ktorú predložia na rokovanie vlády SR. Obec do dnešného dňa nemá uhradené záväzky za povodňové škody.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa uskutoční podujatie v kultúrnom dome dňa 26.10.2014 o 15.00 hod. Ďalej starosta informoval o ukončení prác na projekte Úprava Drienického potoka a príprave kolaudácie, o pozvaní na Ukrajinu, kde bude prebiehať stretnutie k projektu cezhraničnej spolupráce na nové programovacie obdobie.
k bodu č.11 V rámci diskusie bolo pridelené slovo o. Milanovi Mojžišovi a p. Alexandrovi Ernstovi, ktorí prítomným poslancom vysvetlili stanovisko k možnosti zámeny alebo predaja pozemkov v lokalite Kapustnice. Obec má záujem vyriešiť prístupovú cestu v Kapustnici zámenou pozemku vo vlastníctve obce pri budove fary na dvore za dva pozemky vo vlastníctve cirkvi v Kapustnici. Jednou z možných variant je odkúpenie jednej parcely v Kapustnici len na prístupovú cestu. V rámci diskusie bolo pridelené slovo p. Beňadikovi, ktorý informoval že odkúpil viaceré parcely v Kapustnici, dal vypracovať nový geometrický plán a viacerí vlastníci súhlasili s bezodplatným odovzdaním časti parciel obcí na prístupovú cestu. Poslanci navrhovali odkúpenie parcely KN-E 592/101 za 5,- Eur za m2. Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o spôsobe vyriešenia zámeny alebo predaja, o. Milan Mojžiš si vyžiadal stretnutie so starostom obce.
V rámci diskusie vystúpili poslanci Jozef Olejár a Pavol Olejár. Žiadali od starostu obce, aby dôsledne prebral stavbu Úpravy Drienického potoka, skontroloval panely v dolnej časti pri obidvoch mostoch, poškodené chodníky a lavičky žiadal opraviť. Poslanec Petrek navrhoval povyberať kamene z hliny, ktorú navážajú, aby sa v budúcnosti dalo kosiť bez problémov a uvažovať a výsadbe stromov, ktoré budú prekážať pri údržbe potoka.
k bodu č.12 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Miroslav Fech
Overovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 386. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár
  zapisovateľa: Miroslav Fech
  overovateľa zápisnice: PaedDr. Jozef Varga
 • 387. Program zasadnutia s doplnením v bode č. 8 o rozpočtové opatrenie č. 10
 • 388. Prijatie kontokorentného úveru v sume 24.000,- Eur na financovanie projektu Úprava Drienického potoka – DRIENICA – protipovodňová ochrana od VÚB banky
 • 389. Zabezpečenie kontokorentného úveru od VÚB banky v sume 24.000,- Eur vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
 • 390. Predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 8 písm. e) parcelné číslo KN-E 5/2 ostatné plochy v podiele 228/2160 o výmere 38,53 m2 v cene 85,- Eur podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing. Jozefom Majtnerom pre Ľubicu Hrebíčkovú, bytom Drienica 166. Dôvodom predaja je, že uvedený pozemok na nachádza pod stavbou a okolo stavby rodinného domu vo vlastníctve menovanej. Náklady spojené s prevodom uhradí kupujúci.
  Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6, za predaj: 6
 • 391. Rozpočtové opatrenie č. 9
 • 392. Prenájom informačnej tabule pre Ing. Zdenka Kreheľa a manželku Janu na poskytovanie informácií o ubytovacích službách za 50,- Eur na rok
B. Neschvaľuje:
 • 393. Zámenu pozemkov KNC 1124 a 526 vo vlastníctve Jána Chomu
C. Berie na vedomie:
 • 394. Rozpočtové opatrenie č. 8
 • 395. Rozpočtové opatrenie č. 10
 • 396. Znalecký posudok Ing. Jozefa Majtnera
 • 397. Žiadosť Márie Hudákovej
 • 398. Informácie komisie pre výstavbu
 • 399. Informácie o zámene pozemkov
 • 400. Informácie o pripravovaných akciách
D. Poveruje starostu obce:
 • 401. Jednať s p. Máriou Hudákovou o jej žiadosti

V Drienici dňa 3.10.2014
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 32. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

31. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 21. augusta 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Jozef Olejár, Margita Olejárová-hlavný kontrolór
Ospravedlnený:Jozef Škovrán
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2014
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014
 • Rozpočtové opatrenie č.6 a č.7
 • Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech, za zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenie č. 360/2014 z 30. zasadnutia OcZ konaného dňa 11.7.2014 nebolo zatiaľ zrealizované.
P. Margita Olejárová upozornila poslancov, aby kontrolovali aj schválené uznesenia a ich plnenie. Navrhla zrušiť uznesenie č. 258 z 20. zasadnutia OcZ dňa 30.08.2013, lebo schválená pôžička nebola čerpaná. Poslanci jednohlasne zrušili toto uznesenie.
k bodu č.4 P. Margita Olejárová predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014 predniesla p. Margita Olejárová, v ktorej konštatuje, že nebolo zistené porušenie príslušných právnych predpisov. Poslanci OcZ zobrali túto správu na vedomie.
k bodu č.6 Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6, ktorým sa zvyšuje bežný aj kapitálový rozpočet obce na príjmovej a výdavkovej časti o 14.038,00 eur.
Ďalej predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7, ktorým sa zvyšuje rozpočet obce v bežných aj kapitálových príjmoch a výdavkoch o sumu 296.389 eur, čo sú finančné prostriedky na projekt Úprava Drienického potoka a tiež obsahuje presuny medzi položkami v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č.6 a č.7 poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.7 Ing. Erika Mačišáková z Drienice prezentovala spracovanú aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Prezentáciu poslanci zobrali na vedomie a konštatovali, že je potrebné aktualizovať tento plán.
k bodu č.8 Starosta obce požiadal poslancov o stanovisko na riešenie prístupovej cesty v Kapustniciach. Poslanci v tejto veci poverili starostu obce pozvať na budúce rokovanie OcZ, ktoré je plánované na 3.10.2014, správcu našej farnosti o. Milana Mojžiša.
Starosta obce privítal na zasadnutí p. Máriu Pustú z Drienice, ktorá bola pozvaná na zasadnutie a udelil jej slovo. Pani Pustá predniesla poslancom OcZ žiadosť o riešenie chodníka okolo Zeleného háju na miestnom cintoríne, aby sa predišlo zneucteniu pamiatky zosnulých občanov tým, že sa chodí po hroboch. Poslanci sa dohodli na stretnutí na tvári miesta dňa 26.8.2014 o 18,00 hod. a po obhliadke terénu určia postup pri vybudovaní chodníka.
Starosta obce predložil zápisnicu komisie z výberového konania pre výber dodávateľa úveru na prefinancovanie záverečnej platby projektu: Úprava Drienického potoka – protipovodňová ochrana. Najvýhodnejšie podmienky na čerpanie úveru ponúkla Všeobecná úverová banka, a.s.
Starosta obce predniesol zápisnicu komisie z výberového konania pre výber zhotoviteľa lávok pre peších cez miestny potok, na základe ktorého cena za jednu lávku je 3.962,40 eur. Poslanci skonštatovali a nakoniec aj schválili rekonštrukciu lávok svojpomocne.
Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Jozefa Malcovského z Prešova o schválenie finančnej alebo materiálnej pomoci pri oprave cesty na Lysej, ktorá vedie aj k obecnej chate. Poslanci schválili finančný príspevok vo výške 200,00 eur na základe faktúry.
Starosta obce predložil poslancom listy občanov obce p. Zdenka Fecha a p. Martina Birčáka, ktorí majú postavené rodinné domy v dolnej časti obce a žiadajú zabezpečenie hlavne prístupovej cesty a tiež ostatnej infraštruktúry. Starosta obce informoval o zložitej situácii riešenia tohto problému. Problémom je zabezpečiť prístupovú komunikáciu k plánovanej IBV. Posledný riešený variant prístupu cez parcelu KNC 253 a 254 si vyžaduje odkúpenie parciel od vlastníka, pričom cena bola vlastníkom stanovená na 40 tis. eur. Momentálne obec pri rozpracovaných projektoch nemá na to vlastné finančné zdroje. Tieto listy poslanci zobrali na vedomie.
Starosta obce informoval poslancov o výsledku overovania výdavkov na záchranné práce a z overovania správnosti vyhodnotenia povodňových škôd v obci pri II.a III. stupni v máji 2014. Kópie záznamov sú prílohou zápisnice. Všetky verifikované faktúry sú na Ministerstve ŽP, o úhrade ktorých rozhodne vláda na svojom rokovaní.
k bodu č.9 Poslanci poverili starostu obce:
- vypracovať VZN o verejnom poriadku v obci
- sprevádzkovať chladiaci box v Dome smútku Drienica
- zabezpečiť orezanie konárov stromov, ktoré znemožňujú výhľad na dopravné značky
k bodu č.10 Návrh na uznesenie predniesol Štefan Petrek. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Olejár
Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 369. Návrhovú komisiu v zložení: Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech
  zapisovateľa: Jozef Olejár
  overovateľa zápisnice: Pavol Olejár
 • 370. Program zasadnutia
 • 371. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014
 • 372. Svojpomocne uskutočniť rekonštrukciu lávok cez novovybudovanú reguláciu Drienickeho Potoka
 • 373. Schválený úver uznesením č. 356 z 30. zasadnutia OcZ konaného dňa 11.7.2014 vo výške 24.000,- eur na odporúčanie výberovej komisie čerpať z banky VÚB, a.s.
B. Zrušuje:
 • 374. Uznesenie č. 258 z 20. zasadnutia OcZ konaného dňa 30.08.2013, lebo schválená pôžička nebola čerpaná
C. Berie na vedomie:
 • 375. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2014
 • 376. Rozpočtové opatrenie č. 6
 • 377. Rozpočtové opatrenie č. 7
 • 378. Prezentáciu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • 379. Informácie starostu obce
 • 380. Žiadosť p. Márie Pustej o vybudovanie chodníka v Zelenom háji
 • 381. Listy občanov obce k IBV
D. Poveruje starostu obce:
 • 382. Pozvať správcu Farnosti Drienica na najbližšie zasadnutie OcZ
 • 383. Vypracovať VZN o verejnom poriadku v obci
 • 384. Sprevádzkovať chladiaci box v Dome smútku Drienica
 • 385. Zabezpečiť orezanie konárov stromov, ktoré znemožňujú výhľad na dopravné značky

V Drienici dňa 26.8.2014
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 31. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

30. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11. júla 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Jozef Škovrán, Margita Olejárová-hlavný kontrolór
Ospravedlnený:Jozef Olejár
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie návrhu na čerpanie krátkodobého úveru na prefinancovanie časti investičných nákladov projektu: Úprava Drienického potoka – protipovodňová ochrana
 • Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán za zapisovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č.4 Starosta obce predložil návrh na čerpanie krátkodobého úveru na prefinancovanie časti investičných nákladov projektu Úprava Drienickeho potoka – Drienica – protipovodňová ochrana vo výške 5%, t.j. 47.405,99 Eur z celkových investičných nákladov, ktoré sú vo výške 948.119,82 Eur. Informoval poslancov o spôsobe uskutočňovania platieb za práce na projekte a ich rozdelenia na jednotlivé časti. Predložil poslancom ponuky jednotlivých bánk o podmienkach čerpania úveru. Navrhol aj možnosť schváliť financovanie projektu z rezervného fondu a poslanci jednohlasne schválili použitie rezervného fondu na prefinancovanie projektu vo výške 23.405,99 Eur. Všetci prítomní poslanci schválili čerpanie úveru vo výške 24.000,00 Eur. Starosta navrhol poslancom zriadiť komisiu z poslancov obce k výberu banky na čerpanie úveru, do ktorej poslanci navrhli a schválili PaedDr. Jozefa Vargu a Miroslava Fecha. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti obce o úver, ktoré je prílohou zápisnice.
k bodu č.5 Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov – obecnej chaty na Lysej firme SLAVCONET SB s.r.o. Sabinov. Po zapracovaní pripomienok a návrhov zo strany poslancov a starostu obce všetci prítomní poslanci schválili prenájom obecnej chaty na Lysej od 1.8.2014 do 31.01.2015. Opravená zmluva je prílohou zápisnice.
k bodu č.6 Starosta obce predložil poslancom žiadosť firmy MJ projekt s.r.o. Šarišské Michaľany o osadenie rozpojovacej skrine a NN podzemného vedenia na obecnom pozemku KN-C 1094/9. Poslanci jednohlasne schválili žiadosť s podmienkou súhlasu vlastníkov susedných pozemkov parcelné číslo KN-C 983, 982 a KN-C 984. Písomný súhlas firma doloží k žiadosti pred realizáciou prípojky.
Starosta obce predložil poslancom návrh na odkúpenie pozemku KN-E 592/101, LV 1859 od Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Drienica v Kapustniciach na prístupovú cestu v cene 202,02 Eur určenej znaleckým posudkom č. 50/2014. Poslanci neschválili tento návrh. Hlasovanie: 3 poslanci Miroslav Fech, Jozef Kunák a Štefan Petrek boli za odkúpenie, 3 poslanci Pavol Olejár, Jozef Škovrán a PaedDr. Jozef Varga sa zdržali hlasovania. Starosta obce vyzval poslancov, aby dali návrh na text uznesenia. Poslanci schválili odkúpenie pozemku KN-E 592/101, LV 1859 o výmera 78 m2 v cene 1,00 Eur. 5 poslancov hlasovalo za schválenie, poslanec Pavol Olejár sa zdržal hlasovania.
Starosta obce informoval poslancov o nutnej rekonštrukcii starých lávok cez novú vybudovanú reguláciu potoka. Poslanci zriadili komisiu v zložení: Štefan Petrek, Pavol Olejár a PaedDr. Jozef Varga, ktorá rozhodne o rekonštrukcii lávok dodávateľom, alebo sa zvolí iný spôsob rekonštrukcie /svojpomocne/. Poverili starostu obce, aby zabezpečil od dodávateľov predloženie ponúk na rekonštrukciu lávok.
Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mgr. Mikuláša Malcovského, Brezovica 408 na odpredaj pozemku KNE 625/1, LV 286 obci v podiele 1, výmera 933,50 m2 za cenu 1,00 Euro. Vlastník doložil aj vyjadrenia spoluvlastníkov, že nemajú záujem o odkúpenie jeho podielu. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a jednohlasne schválili odkúpenie pozemku za 1,00 euro. Cez tento pozemok ide aj miestny potok. V prípade doregulovania tejto časti potoka, obec bude musieť vysporiadať celú túto parcelu.
k bodu č.7 Starosta obce predložil návrh na preplatenie dopravy hudobnej skupiny Lysanka do Wisniewa v dňoch od 18.7.2014 do 20.7.2014. Všetci prítomní poslanci schválili preplatenie nákladov na dopravu vo výške 300,00 Eur.
Starosta obce informoval o priebehu podujatia Deň obce Drienica, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.6.2014.
k bodu č.8 Návrh na uznesenie predniesol Pavol Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: PaedDr. Jozef Varga
Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 353. Návrhovú komisiu v zložení: Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán
  zapisovateľa: PaedDr. Jozef Varga
  overovateľa zápisnice: Miroslav Fech
 • 354. Program zasadnutia
 • 355. Použitie rezervného fondu na prefinancovanie časti investičných nákladov projektu Úprava Drienickeho potoka – Drienica – protipovodňová ochrana vo výške 23.405,99 Eur.
  Hlasovanie: počet poslancov 7, prítomní 6, za použitie 6
 • 356. Čerpanie krátkodobého úveru na prefinancovanie časti investičných nákladov projektu Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana vo výške 24.000,00 Eur
  Hlasovanie: počet poslancov 7, prítomní 6, za čerpanie 6
 • 357. Prenájom obecnej chaty na Lysej firme SLAVCONET SB s.r.o. Sabinov od 1.8.2014 do 31.1.2015 na základe §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Hlasovanie: počet poslancov 7, prítomní 6, za prenájom 6
 • 358. Osadenie rozpojovacej skrine a NN podzemného vedenia na obecnom pozemku KN-C 1094/9 firmou MJ projekt s.r.o. Šarišské Michaľany s podmienkou doloženia písomného súhlasu vlastníkov susedných pozemkov KN-C 982, 983 a KN-C 984 k žiadosti
 • 359. Odkúpenie pozemku KN-E 592/101, LV 1859 v podiele 1/1 o výmere 78 m2 od Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Drienica na prístupovú cestu v Kapustniciach v cene 1,00Eur
  Hlasovanie: počet poslancov 7, prítomní 6, za odkúpenie 5, zdržal sa hlasovania 1
 • 360. Odkúpenie pozemku KN-E 625/1, LV 286 v podiele 1 o výmere 933,50 m2, katastrálne územie Drienica od Mgr. Mikuláša Malcovského, Brezovica 408, 082 74 za cenu 1,00 Eur.
 • 361. Preplatenie nákladov na dopravu do partnerskej obce Wisniew vo výške 300,00 Eur v dobe od 18.7.2014 do 20.7.2014
B. Zriaďuje:
 • 362. Komisiu k výberu banky na základe ponúk k čerpaniu úveru v zložení: PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech
 • 363. Komisiu na výber dodávateľa rekonštrukcie lávok cez Drienicky potok v zložení: Štefan Petrek, Pavol Olejár, PaedDr. Jozef Varga
C. Neschvaľuje:
 • 364. Odkúpenie pozemku KN-E 592/101 o výmere 78 m2 od Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Drienica na prístupovú cestu v Kapustniciach v cene 202,02 Eur určenej znaleckým posudkom č. 50/2014
  Hlasovanie: počet poslancov 7, prítomní 6, za odkúpenie 3, zdržali sa hlasovania 3
D. Berie na vedomie:
 • 365. Stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti obce o úver
 • 366. Informácie starostu obce
 • 367. Informácie o priebehu podujatia „Deň obce Drienica“
E. Berie na vedomie:
 • 368. Starostu obce zabezpečiť od dodávateľov predloženie ponúk na rekonštrukciu lávok

V Drienici dňa 15.7.2014
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 30. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

29. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 20. jún 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Jozef Škovrán, Margita Olejárová-hlavný kontrolór
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2013
 • Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2013
 • Prerokovanie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008
 • Rozpočtové opatrenie č. 5
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Kunák, Miroslav Fech, Štefan Petrek, za zapisovateľa zápisnice Jozef Škovrán, za overovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č.4 Starosta obce informoval poslancov o inventarizačnom zápise Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov k 31.12.2013. Predložil návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok obce za roky 2005, 2006, 2008, 2009 a 2010 v celkovej výške 102,58 Eur, ktoré sa týkajú nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady z dôvodu, že ich vymáhanie nie je hospodárne pre obec. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky je prílohou zápisnice. Všetci prítomní poslanci schválili tento návrh.
k bodu č.5 Starosta obce predniesol správu nezávislého audítora Ing. Vladimíra Andraščíka o uskutočnenom audite účtovnej závierky obce Drienica k 31.12.2013. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce, vo svojom stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Výsledkom hospodárenia obce zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 36.829,- Eur. Tento schodok bol vykrytý zo zostatku príjmových finančných operácií, zostatok finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov vo výške 16985,03 Eur bude prevedený na účet rezervného fondu. Všetci prítomní poslanci schválili celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad. Starosta obce predložil poslancom návrh na neuplatňovanie programov v rozpočte obce na rok 2015 v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. Všetci prítomní poslanci schválili neuplatňovanie programov v rozpočte obce na rok 2015.
k bodu č.6 K návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb podané žiadne pripomienky. Týmto dodatkom sa upravuje zvyšuje suma úhrad za stravu detí MŠ a zamestnancov o 0,07 Eur. Všetci prítomní poslanci schválili tento dodatok.
k bodu č.7 Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 5, ktorým sa zvyšuje rozpočet obce na príjmovej a výdavkovej časti o sumu 930,- Eur, čo predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie volieb v roku 2014. Poslanci obecného zastupiteľstvo berú toto opatrenie na vedomie.
k bodu č.8 Starosta obce predložil žiadosť MJ projekt s.r.o. Šarišské Michaľany o osadenie rozpojovacej skrine SR 8 na pozemku parcelné číslo 976 vo vlastníctve obce Drienica. Po prerokovaní tejto žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasia s osadením skrine na obecnom pozemku z dôvodov: znehodnotenia ceny pozemku a tiež z dôvodu úzkeho prístupu na tento pozemok po osadení el. skrine. Starosta obce informoval prítomných o mantineloch na ľadovú plochu, o prácach na regulácií potoka, o pripravovanej akcií Šarišská heligónka a výstave krojov, o návšteve partnerskej obce Wisniew v Poľsku, o škodách, ktoré vznikli pri vyhlásenom II. a III. stupni povodňovej aktivity, tieto výdavky ešte neboli verifikované na OÚ v Sabinove, o Dni obce a priebehu jeho príprav. Ďalej informoval o zlom technickom stave rekreačnej chaty, ktorú obec nemôže prenajímať na ubytovanie. Oboznámil poslancov o možnosti prenájmu nebytových priestorov strechy budovy súpisné číslo 500 rekreačnej chaty do 15.1.2015 pre záujemcu na umiestnenie solárnych panelov a antén mikrovlného internetu. Záujemca na vlastné náklady zabezpečí natretie strechy a okeníc. Všetci prítomní poslanci schválili zámer prenájmu nebytových priestorov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
k bodu č.9 V diskusií zo strany poslancov boli podané podnety týkajúce sa kameňov pri potoku, poškodenej regulácie, a lavičiek cez potok v dolnej časti obce. Starosta odpovedal, že výzval správcu toku – Štátne lesy na odstránenie kameňov, na skontrolovanie vyplavených kameňov z poškodenej regulácie avšak do dnešného dňa neprišla odpoveď. K návrhu lavičiek na dolnom konci ešte neboli spracované cenové ponuky od všetkých oslovených firiem.
k bodu č.10 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Škovrán
Overovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 337. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kunák, Miroslav Fech, Štefan Petrek
  zapisovateľa: Jozef Škovrán
  overovateľa zápisnice: PaedDr. Jozef Varga
 • 338. Program zasadnutia
 • 339. Trvalé upustenie vymáhania pohľadávok obce – nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady za roky 2005, 2006, 2008, 2009 a 2010 z dôvodu, že ich vymáhanie nie je hospodárne pre obec, v celkovej výške 102,58 Eur
 • 340. Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
 • 341. Vykrytie schodku hospodárenia za rok 2013 vo výške 36.829,- Eur z príjmových finančných operácií
 • 342. Odvod zostatku finančných operácií vo výške 16985,03 Eur do rezervného fondu
 • 343. Neuplatňovanie programov v rozpočtu Obce Drienica od roku 2015
 • 344. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • 345. Zámer prenajať nebytové priestory budovy súpisné číslo 500 rekreačná chata na umiestnenie solárnych panelov a antén mikrovlnného internetu, natretie strechy a okeníc v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
B. Berie na vedomie:
 • 346. Správu o inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013
 • 347. Záverečný účet obce Drienica
 • 348. Správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky obce Drienica k 31.12.2013
 • 349. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2013
 • 350. Rozpočtové opatrenie č. 5
 • 351. Informácie starostu obce
C. Neschvaľuje:
 • 352. Žiadosť MJ projekt s.r.o. Šarišské Michaľany o osadenie rozpojovacej skrine SR 8 na pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo KNC 976

V Drienici dňa 23.6.2014
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 29. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

28. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 23. mája 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga
Ospravedlnený:Jozef Škovrán, Margita Olejárová-hlavný kontrolór
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č.3 a č.4
 • Prerokovanie platu starostu obce
 • Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2015-2018
 • Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2015-2018
 • Určenie kronikára na rok 2014
 • Schválenie predaja pozemku pre Stanislava Tomka
 • Schválenie kúpy pozemku od Tomáša Mačišáka
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miroslav Fech, PaedDr. Jozef Varga, Pavol Olejár, za zapisovateľa zápisnice Štefan Petrek, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č.4 Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 na zmenu rozpočtu, ktoré poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.5 Poslanci OcZ prerokovali plat starostu obce, ktorý je od 1.1.2014 vo výške 1.360 Eur a zvýšenie platu o 22% vo výške 300,00 Eur, t. j. celkom 1.660,00 Eur. Tento plat poslanci jednohlasne schválili. Od 1.6.2014 poslanci jednohlasne schválili zvýšenie platu starostu obce o 40 % podľa § 4, ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov. Výška platu určená OcZ od 1.6.2014 je 1.360,00 Eur a zvýšenie platu 544,00 Eur, celkom plat starostu obce 1.904,00 Eur.
k bodu č.6 Obecné zastupiteľstvo vzhľadom k blížiacim sa voľbám do samosprávy obce podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11, ods. 4, písm. i) určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2015 – 2018 na 100 % úväzok. Všetci prítomní poslanci schválili 100 % úväzok starostu obce na celé funkčné obdobie.
k bodu č.7 Podľa § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo určí pred voľbami podľa počtu obyvateľov počet poslancov. Obec Drienica má k 30.4.2014 počet obyvateľov 735. Všetci prítomní poslanci schválili určenie 7 poslancov na celé volebné obdobie 2015-2018.
k bodu č.8 Starosta obce predložil poslancom návrh, aby kronikára obce Drienica na rok 2014 vykonával RNDr. Alexander Ernst. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
k bodu č.9 Starosta obce informoval poslancov o zverejnení zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8, písm. e) týkajúce sa parciel KNC 942/1 a 942/2. Zámer bol zverejnený od 14.4.2014 do 23.5.2014. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 8 písm. e) parcelné číslo KNC 942/1 o výmere 165 m2 a KNC 942/2 o výmere 204 m2, druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Drienica, vytvorené z parcely KNE 5009 geometrickým plánom, ktorý vypracoval Tomáš Čapistrák dňa 17.10.2012 overený Správou katastra Sabinov dňa 30.10.1012 pod číslom G1-409/2012 pre Stanislava Tomka a manželku Renátu, bytom Sabinov, Nezabudova 31 v cene 2120,- Eur. Dôvodom predaja je, že uvedený pozemok je prístupom k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a jeho predkovia dlhodobo užívali a starali sa o nich. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci. Hlasovanie počet poslancov: 7, prítomní: 6 , za predaj: 6
k bodu č.10 Starosta obce predložil poslancom vypracovaný geometrický plán na odčlenenie parcely 924 na časť , ktorú obec odkúpi. Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie pozemkov parcelné čísla KNC 924/2 o výmere 25 m2 a KNC 928 zastavané plochy a nádvoria celkom o výmere 98 m2 za 1,00 eur od p. Tomáša Mačišáka, bytom Drienica 134 pre obec Drienica za účelom budúcej výstavby chodníka. Všetky poplatky spojené s vkladom do katastra uhradí obec.
k bodu č.11 Starosta obce informoval poslancov o presune prerokovania PHSR na nasledujúce zasadnutie OcZ.
Informoval o uskutočnení športového popoludnia dňa 1. júna 2014 pri príležitosti MDD so začiatkom o 14.00 hod. Zodpovedný predseda športovej komisie.
Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce o kultúrnom programe na Deň obce 28.6.2014, v ktorom by mala vystúpiť FS Šomka, cimbalová muzika a hudobná skupina Lysanka.
Poslanci jednohlasne schválili žiadosť riaditeľky MŠ prostredníctvom člena Rady školy p. Jozefa Kunáka o preplatenie faktúry za dopravu na výlet do ZOO v Košiciach.
Starosta obce informoval o možnosti odkúpenia pozemku od p. Ilečka, o ponuke odkúpenia mantinelov zo zimného štadióna v Sabinove, informoval o vyhlásení III. a II. stupňa povodňovej aktivity.
k bodu č.12 V diskusií vystúpili viacerí poslanci, venovali sa problematike napojenia občanov obce na vodovod a kanalizáciu. VVS a.s. Košice zasiela občanom, ktorí nie sú napojení na vodovod a kanalizáciu výzvu, aby v zmysle zmluvy o budúcej zmluvy sa napojili.
k bodu č.13 Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.14 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Štefan Petrek
Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 324. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Fech, PaedDr. Jozef Varga, Pavol Olejár
  zapisovateľa: Štefan Petrek
  overovateľa zápisnice: Jozef Kunák
 • 325. Program zasadnutia
 • 326. Plat starostu obce od 1.1.2014 vo výške 1.360,00 Eur, zvýšený podľa § 4, ods. 2 zákona NR SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov o 22 % vo výške 300,00 Eur, celkom 1.660,00 Eur.
 • 327. Plat starostu obce od 1.6.2014 vo výške 1.360,00 Eur, zvýšený podľa § 4. ods. 2 zákona NR SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov o 40 % vo výške 544,00 Eur, celkom 1.904,00 Eur.
 • 328. Rozsah výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2015-2018 na 100 % úväzok
 • 329. Počet 7 poslancov na celé volebné obdobie 2015 – 2018
 • 330. RNDr. Alexandra Ernsta za kronikára obce Drienica na rok 2014
 • 331. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 8 písm. e) parcelné číslo KNC 942/1 o výmere 165 m2 a KNC 942/2 o výmere 204 m2, druh pozemku zastavaná plocha, katastrálne územie Drienica, vytvorené z parcely KNE 5009 geometrickým plánom, ktorý vypracoval Tomáš Čapistrák dňa 17.10.2012 overený Správou katastra Sabinov dňa 30.10.1012 pod číslom G1-409/2012 pre Stanislava Tomka a manželku Renátu, bytom Sabinov, Nezabudova 31 v cene 2.120,00 Eur. Dôvodom predaja je, že uvedený pozemok je prístupom k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a jeho predkovia dlhodobo užívali a starali sa o nich. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci. Hlasovanie počet poslancov: 7, prítomní: 6, za predaj: 6
 • 332. Kúpu pozemkov parcelné číslo KNC 924/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 a KNC 928 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 zapísaných na LV č. 84, katastrálne územie Drienica od vlastníka Tomáša Mačišáka, bytom Drienica 135 v podiele 1/1.
B. Berie na vedomie:
 • 333. Rozpočtové opatrenie č. 3
 • 334. Rozpočtové opatrenia č. 4
 • 335. Informácie o príprave podujatí MDD a Dňa obce
 • 336. Informácie starostu obce

V Drienici dňa 26.5.2014
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 28. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

27. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 10. apríla 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Jozef Škovrán, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnený:Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
 • Prejednanie žiadosti Stanislava Tomka o odkúpenie pozemku
 • Prejednanie žiadosti Tomáša Mačišáka o predaj pozemku KNC 924 a 928
 • Rozpočtové opatrenie č. 2
 • Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Škovrán, Miroslav Fech, Jozef Olejár, za zapisovateľa zápisnice Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené, jedno uznesenie je v priebehu plnenia.
k bodu č.4 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce, v ktorej konštatuje, že neboli porušené predpisy pri činnosti obce. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali túto správu na vedomie.
k bodu č.5 Starosta obce prečítal žiadosť Stanislava Tomka o odkúpenie parciel KNC 942/1 a 942/2. Vzhľadom k tomu, že cez tieto parcely vedie jediná prístupová cesta k ich nehnuteľnosti obec použije pri prevode majetku osobitný zreteľ podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí č. 138/1191 Zb. v znení neskorších predpisov. Všetci piati prítomní poslanci schválili zámer odpredať tieto pozemky žiadateľovi.
k bodu č.6 Starosta obce informoval poslancov o ponuke Tomáša Mačišáka predať obci jeho pozemok KNC 928 a časť pozemku KNC 924 na výstavbu chodníka. Na odčlenenie parcely na chodník je potrebné vypracovať geometrický plán, poslanci obecného zastupiteľstva poverili starostu obce dať vypracovať geometrický plán a s odkúpením súhlasia.
k bodu č.7 Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 2, ktorým sa zvyšuje celkový rozpočet obce o sumu 60.404,- Eur. Poslanci schválili zvýšenie rozpočtu obce na rok 2014.
k bodu č.8 Poslanci si preštudovali stanovy oblastnej organizácie cestovného ruchu so sídlom v Prešove. V rozprave k tomuto bodu vystúpili všetci poslanci s odmietavým stanoviskom. Pri hlasovaní všetci prítomní poslanci zamietli vstup obce do tejto organizácie.
k bodu č.9 Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o prenájme majetku obce pre EKOSVIP, s.r.o. Sabinov, ktorá si ho prenajíma od obce na uskladnenie hnuteľných vecí. Všetci prítomní poslanci odsúhlasili nájom majetku. Ďalej predložil poslancom návrh zmluvy na poskytovanie audítorských služieb a audítorom Ing. Vladimírom Andraščíkom, bytom Lipovce 76, licencia SKAU číslo 302. Všetci prítomní poslanci schválili menovaného na poskytovanie audítorských služieb. Starosta obce informoval o vypracovanom znaleckom posudku na ocenenie ceny pozemkov KNC 741, KNE 592/1 a 592/101, o spôsobe prevodu týchto pozemkov bude obecné zastupiteľstvo rokovať na predložení stanoviska Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Drienica. Ďalej starosta informoval o zasadnutí občianskeho združenia MAS, o jeho výkonných orgánoch a plánoch do budúcnosti. Predložil poslancom návrh na zaplatenie členského príspevku na rok 2014 vo výške 550,- Eur. Poslanci odsúhlasili výšku členského 550,- Eur na rok 2014. Termín 28.6.2014 je predbežne určený na Deň obce, v pláne je pozvanie rodákov. Starosta obce chce pripraviť projekt na podporu kultúrnych aktivít obce. Navrhol predsedovi športovej komisie usporiadať volejbalový turnaj. Informoval poslancov o miestnom šetrení ohľadom miestnych komunikácií v lokalite Papiernička. Starosta obce požiadal poslancov o preštudovanie PHSR obce, v nasledujúcom zastupiteľstve bude jedným z bodov aj aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Starosta obce predniesol návrh na zber BIO odpadu (lístia, trávy a konárov) do vriec a následne zvozom s obecným traktorom od obyvateľov. K tomuto zvozu však bude potrebné zabezpečiť zberné vrecia a zjednotiť systém zberu.
k bodu č.10 V diskusií vystúpil Jozef Škovrán s návrhom zatrávnenia ihriska na dolnom konci a umiestnenia skladu náradia. Ďalej navrhoval starostovi riešiť prevádzku materskej školy. Starosta odpovedal, že v pláne na rok 2014 je zatrávnenie a oplotenie ihriska, a je aj pripravený sklad náradia, treba ho umiestniť na ihrisku, v materskej škole sú plánované úpravy. Pavol Olejár sa informoval o možnosti usporiadať na 7. mája vatru, kladenie vencov k tomuto sviatku a lampiónový sprievod. Starosta odpovedal, že na prípravu vatry nemá dostatok pracovníkov, kladenie vencov a sprievod sa môže uskutočniť v podvečer 7.5.2014.
k bodu č.11 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.12 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Pavol Olejár
Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 311. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Škovrán, Miroslav Fech, Jozef Olejár
 • zapisovateľa: Pavol Olejár
  overovateľa zápisnice: Jozef Kunák
 • 312. Program zasadnutia
 • 313. Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e): pozemky parcelné číslo KNC 942/1 o výmere 165 m2 a KNC 942/2 o výmere 204 m2, druh pozemkov zastavaná plocha, katastrálne územie Drienica, vytvorené z parcely KNE 5009 geometrickým plánom, ktoré sú jediným prístupom k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.Tieto pozemky jeho predkovia dlhodobo užívali a starali sa o nich.
  Hlasovanie poslancov: prítomní: 5, za prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa: 5
 • 314. Rozpočtové opatrenie č. 2
 • 315. Zmluvu o nájme nehnuteľností medzi Obcou Drienica a EKO SVIP s.r.o. Sabinov
 • 316. Audítora Ing. Vladimíra Andraščíka, bytom Lipovce 76, licencia SKAU číslo 302 na vykonanie auditu účtovnej závierky k 31.12.2013, auditu rozpočtového hospodárenia za rok 2013 a overenie výročnej správy
 • 317. Zaplatenie členského príspevku 550,- Eur v neziskovej organizácií MAS SABINOVSKO na rok 2014 vo výške schválenej Valným zhromaždením dňa 31.3.2014
B. Neschvaľuje:
 • 318. Vstup obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného ruchu
  Hlasovanie poslancov: prítomní: 5, za vstup: 0, proti vstupu: 5
C. Berie na vedomie:
 • 319. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
 • 320. Žiadosť Tomáša Mačišáka
 • 321. Znalecký posudok č. 50/2014 Ing. Jozefa Majtnera
 • 322. Informácie starostu obce
D. Poveruje:
 • 323. Starostu obce dať vypracovať geometrický plán na rozdelenie parcely KNC 924

V Drienici dňa 11.4.2014
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 27. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

26. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 4. apríla 2014

Poslanci: Pavol Olejár, Jozef Škovrán, Štefan Petrek a PaedDr. Jozef Varga sa telefonický ospravedlnili z rokovania obecného zastupiteľstva. Z tohto dôvodu starosta obce informoval ostatných poslancov: Miroslava Fecha, Jozefa Kunáka a Jozefa Olejára, že zasadnutie sa neuskutoční.
Obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Z tohto dôvodu sa program 26. zasadnutia bude prerokovávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré zvolá starosta obce.


25. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 20. marca 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga , Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnený:Štefan Petrek
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu
 • Zmena projektu verejného osvetlenia – modernizácia projektu
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Olejár, Pavol Olejár, PaedDr. Jozef Varga, za zapisovateľa zápisnice Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Jozef Škovrán. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené, jedno uznesenie je v priebehu plnenia.
k bodu č.4 Poslanci udelili slovo p. Benešovi, ktorý informoval o založení oblastnej organizácie cestovného ruchu o jej činnosti a o prínose pre Obec Drienica. V diskusií vystúpili Pavol Olejár, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Jozef Olejár. O vstupe obce do tejto organizácie bude obecné zastupiteľstvo rokovať po predložení stanov.
k bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov o potrebe zmeniť projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia a to zmenou výbojkových svietidiel za LED svietidlá. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie túto informáciu a súhlasia so zmenou výbojkových svietidiel za LED svietidlá.
k bodu č.6 Starosta obce informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č. 1. Poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.
k bodu č.7 K dotazom ohľadne stavby Úprava Drienického potoka starosta informoval poslancov o prebiehajúcich prácach aj o osadení štyroch lavičiek cez potok podľa pripraveného návrhu.
k bodu č.8 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Kunák
Overovateľ zápisnice: Jozef Škovrán

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 305.Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Olejár, Pavol Olejár, PaedDr. Jozef Varga
 • zapisovateľa: Jozef Kunák
  overovateľa zápisnice: Jozef Škovrán
 • 306.Program zasadnutia
 • 307.Zmenu výbojkových svietidiel za LED svietidlá v rámci projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia
B. Berie na vedomie:
 • 308. Informáciu o rekonštrukcií verejného osvetlenia v obci s potrebou zmeniť výbojkové svietidlá za LED svietidlá
 • 309. Informácie o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu
 • 310. Rozpočtové opatrenie č. 1

V Drienici dňa 21.3.2014
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 25. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

24. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 7.február 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Ospravedlnení:Jozef Kunák, Jozef Škovrán
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
 • Schválenie VZN č. 1/2014 o trhových miestach na území obce Drienica
 • Schválenie členstva Obce Drienica v občianskom združení MAS Sabinovsko, o.z.
 • Prerokovanie Zmluvy s firmou ISPA – dodávateľom náhrobných kameňov
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí PaedDr. Jozef Varga, Pavol Olejár, Štefan Petrek za zapisovateľa zápisnice Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č.4 Pani Margita Olejárová predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN o trhových miestach na území obce Drienica č. 1/2014 a Trhového poriadku neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za schválenie VZN č. 1/2014 a Trhového poriadku hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6 Starosta obce požiadal poslancov aby chválili vstup Obce Drienica do miestnej akčnej skupiny s názvom „Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.“ za účelom čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v novom programovom období 2014-2020 cez prístup LEADER. Ďalej informoval poslancov o stanovách združenia, o návrhu rokovacieho a volebného poriadku tohto združenia, ktorý má byť schválený valným zhromaždením. Poslanci jednohlasne schválili vstup Obce Drienica do MAS. Zároveň poslanci poverili starostu obce pre zastupovanie obce v činnosti MAS.
k bodu č.7 Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Zmluvu o dielo č. 1/2014 s firmou ISPA Prešov s.r.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov, ktorej predmetom je realizácia diela- Náhrobný kameň do Zeleného hája v obci Drienica. Poslanci zobrali na vedomie podmienky zmluvy.
k bodu č.8 K zámeru prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schváleného uznesením č. 277 z 22. zasadnutia OcZ dňa 18.11.2013 pre Vladimíra Hrebíčka, Drienica 166, poslanci rozhodli, že prerokujú predaj pozemku po predložení znaleckého posudku.
Starosta obce informoval poslancov o vyúčtovaní podujatia „Obecná zabíjačka 2014“.
Starosta obce navrhol poslancom pristúpiť čo najskôr k schváleniu územného plánu zóny pre individuálnu výstavbu rodinných domov na dolnom konci obce.
Starosta obce prerokoval s poslancami informácie:
- k projektu „Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana“. Začiatok výstavby je plánovaný na marec 2014 a termín ukončenie projektu do konca roka 2014
- k projektu „Verejné osvetlenie v obci“ informoval o zrušení verejného obstarávania na výber dodávateľa. Je potrebné aktualizovať projekt na verejné osvetlenie a vyhlásiť nové verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
- k projektu Obnova kultúrneho domu – projekt nerealizovateľný vzhľadom na vysokú spoluúčasť obce
k bodu č.9 Sprevádzkovať sociálne zariadenia a odstrániť technické nedostatky v Dome smútku Drienica
k bodu č.10 Návrh na uznesenie predniesol PaedDr. Jozef Varga. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Miroslav Fech
Overovateľ zápisnice: Jozef Olejár

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 297. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Jozef Varga, Pavol Olejár, Štefan Petrek
  zapisovateľa: Miroslav Fech
  overovateľ zápisnice: Jozef Olejár
 • 298. Program zasadnutia
 • 299. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
 • 300. VZN č. 1/2014 o trhových miestach na území obce Drienica a Trhový poriadok
 • 301. Vstup Obce Drienica do miestnej akčnej skupiny s názvom „Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z.“ za účelom čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v novom programovom období 2014-2020 prostredníctvom prístupu LEADER
B. Berie na vedomie:
 • 302. Zmluvu o dielo č. 1/2014 s firmou ISPA Prešov s.r.o. na realizáciu diela - Náhrobný kameň do Zeleného hája v obci Drienica
 • 303. Informácie starostu obce
C. Poveruje:
 • 304. Starostu obce pre zastupovanie Obce Drienica v činnosti Občianskeho združenia MAS Sabinovsko, o. z.

V Drienici dňa 12.02.2014
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 24. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

23. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 13.december 2013

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016
 • Rozpočtové opatrenia č. 11, 12 a 13
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Štefan Petrek, Miroslav Fech, Jozef Olejár, za zapisovateľa zápisnice Jozef Škovrán, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č.4 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016 neboli podané žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Starosta odpovedal na dotazy poslancov Štefana Petreka a Jozefa Kunáka k jednotlivým položkám v návrhu rozpočtu. Margita Olejárová predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016 a k programovému rozpočtu na roky 2014-2016. Obecnému zastupiteľstvu odporúča schváliť rozpočet obce vrátane programového rozpočtu na rok 2014 a rozpočet na roky 2014-2016 zobrať na vedomie. Svoje stanovisko predniesol aj predseda finančnej komisie PaedDr. Jozef Varga. Za schválenie rozpočtu na rok 2014 vrátane programového rozpočtu hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet a programový rozpočet na roky 2015 a 2016 poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.5 Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenia č. 11 a 13, ktoré poslanci jednohlasne schválili a rozpočtové opatrenia č. 12 zobrali na vedomie.
k bodu č.6 Starosta obce informoval poslancov o zámene pozemkov, ktorých vlastníkom je Gréckokatolícka cirkev Drienica, po vypracovaní znaleckého posudku. Navrhol poslancom zmenu Zásad odmeňovania poslancov OcZ v tom zmysle, aby boli odmeňovaní za aktivitu a účasť na obecných akciách. Poslanci návrh zamietli.
k bodu č.7 V diskusii poslanci podávali dotazy na: - prevádzka domu smútku
- odhrňanie snehu
- likvidácia splaškov
- dobudovanie prechodov pre chodcov v obci
k bodu č.8 Návrh na uznesenie predniesol Štefan Petrek. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Škovrán
Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 287. Návrhovú komisiu v zložení: Štefan Petrek, Miroslav Fech, Jozef Olejár
  zapisovateľa: Jozef Škovrán
  overovateľ zápisnice: Jozef Kunák
 • 288. Program zasadnutia
 • 289. Rozpočet na rok 2014 vrátane programov
 • 290. Rozpočtové opatrenie č. 11
 • 291. Rozpočtové opatrenie č. 13
B. Berie na vedomie:
 • 292. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu a k programovému rozpočtu Obce Drienica na roky 2014-2016.
 • 293. Stanovisko predsedu finančnej komisie k rozpočtu na roky 2014-2016.
 • 294. Rozpočet na roky 2015 – 2016 vrátane programov.
 • 295. Rozpočtové opatrenie č. 12.
 • 295. Informácie starostu obce.

V Drienici dňa 19.12.2013
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 23. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

22. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18.november 2013

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Jozef Olejár, Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Ospravedlnený:Jozef Škovrán
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Schválenie predaja pozemku pre p. Ľudmilu Kmecovú
 • Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov
 • Prerokovanie žiadosti o zámenu pozemkov
 • Rozpočtové opatrenie č. 10
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Kunák, Štefan Petrek, Jozef Olejár za zapisovateľa zápisnice Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3 Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, predchádzajúce uznesenia boli splnené.
k bodu č.4 Starosta obce predložil poslancom znalecký posudok, za účelom predaja pozemku parcelné číslo KNC 1473/42 o výmere 149 m2, druh zastavaná plocha pre p. Ľudmilu Kmecovú za cenu 150,- Eur. Zámer predaja pozemku bol zverejnený a podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e) je dôvodom predaja to, že uvedený pozemok sa nachádza medzi pozemkami, ktorých vlastníkom je žiadateľka o odkúpenie pozemku p. Ľudmila Kmecová. Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za pozemok parcelné číslo KNC 1473/42 vo výške 500,- eur. Za cenu 500,- Eur hlasovali všetci prítomní poslanci. Ukladá starostovi obce oznámiť p. Kmecovej schválenú cenu tohto pozemku.
k bodu č.5 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Vladimíra Hrebíčka a manželky Ľubice o odkúpenie časti pozemku parcelné číslo KNE 5/2 o výmere 38,53 m2, ktorá je vo vlastníctve obce Drienica. Z celkovej výmery 365 m2 parcely číslo KNE 5/2 sú vlastníkmi 326,47 m2. Žiadosť odôvodňujú užívaním parcely od roku 1999, na nej majú postavený rodinný dom. Všetci prítomní poslanci schválili zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e): pozemok parcelné číslo KNE 5/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 38,53 m2, katastrálne územie Drienica, ktorý sa nachádza pod a okolo rodinného domu, ktorého sú vlastníkmi žiadateľka s manželom o odkúpenie časti pozemku.
Starosta obce preložil poslancom žiadosť Ing. Juraja Tužáka o dlhodobý prenájom pozemku parcelné číslo KNC 976 za 1,- Euro ročne. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní tejto žiadosti nesúhlasí s prenájmom. Uvedený pozemok ponúkne na predaj v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
k bodu č.6 Starosta obce informoval poslancov o ponuke Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Drienica o možnosti zámeny pozemkov parcelné číslo KNE 592/101, v ich vlastníctve za pozemok parcelné číslo KNC 741 vo vlastníctve obce. Zámenou tohto pozemku sa získa prístup k pozemkom v lokalite Kapustnice. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo navrhuje zameniť pozemky parcelné číslo KNE 592/1 a 592/101 vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Drienica za pozemok parcelné číslo KNC 741 vo vlastníctve obce alebo odkúpiť pozemok parcelné číslo KNE 592/101. Rozdiel vo výmere pri zámene pozemkov obec navrhuje odkúpiť za cenu 5,- Eur za m2. Ukladá starostovi obce informovať o tejto možnosti Gréckokatolícku cirkev, farnosť Drienica.
Ďalej starosta informoval poslancov o predložení geometrického plánu č. 43 450 318 – 13/2010 na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Jozefom Malcovským a Máriou Mačišákovou na dolnom konci obce. Zámena pozemkov bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 25.8.2011 uznesením č. A.68
k bodu č.7 Starosta obce informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č. 10, ktorým sa upravuje rozpočet o finančné prostriedky poskytnuté zo štátu vo výške 1.046,- Eur Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10.
k bodu č.8 Starosta obce informoval poslancov o ústnej ponuke Mikuláša Malcovského, bytom Brezovica 408 na predaj jeho podielu 84/168 z pozemku parcelné číslo KNE 625/1 záhrady o výmere 933 m2 za sumu 2800,- Eur. Obec v budúcnosti uvažuje o vybudovaní chodníka do blízkej rekreačnej oblasti, táto investícia je podmienená schválením projektu z EÚ, keďže obec nemá dostatok finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s kúpou pozemku. Ďalej informoval zastupiteľstvo o možnosti vystúpenia folklórnej skupiny Šomka na Vianočnom program v meste Prešov na pešej zóne dňa 12.12.2013. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu dopravy do Prešova v sume 100,- Eur. Starosta obce predložil informácie o vzniku organizácie MAS Sabinovsko, o.z., o príprave obecného plesu, o jednaní s výrobcom náhrobných kameňov v zelenom háji na cintoríne. Ďalej starosta informoval poslancov o opakujúcich sa sťažnostiach na zápach po obci. Z tohto dôvodu požiadal poslancov, aby na základe zoznamu z VVS a.s. zistili vo svojich obvodoch spôsob likvidácie odpadových vôd.
k bodu č.9 V rámci diskusie bola prerokovaná organizácia Mikuláš pre deti dňa 8.12.2013.
k bodu č.10 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Miroslav Fech
Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 274. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kunák, Štefan Petrek, Jozef Olejár
  zapisovateľa: Miroslav Fech
  overovateľa zápisnice: Pavol Olejár
 • 275. Program zasadnutia
 • 276. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) parcelné číslo KNC 1473/42 zastavaná plocha o výmere 149 m2, LV 520 v podiele 1/1 vo vlastníctve Obce Drienica za cenu 500,- eur pre Ľudmilu Kmecovú, bytom Hlavná 21, 082 16 Záhradné. Dôvodom predaja je, že uvedený pozemok sa nachádza uhradí kupujúci. Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 6, za predaj:6
 • 277. Zámer prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8 písm. e): pozemok parcelné číslo KNE 5/2 ostatné plochy, LV č. 1832 v podiele 228/2160 vo vlastníctve Obce Drienica, katastrálne územie Drienica, ktorý sa nachádza pod stavbou a okolo stavby rodinného domu, vo vlastníctve žiadateľov o odkúpenie. Hlasovanie: počet poslancov 7, prítomní 6, za predaj 6
 • 278. Zámer predaja pozemkov parcelné číslo KNC 976 zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2 a KNC 977 zastavané plochy a nádvoria o výmere 367 m2 podľa zákona o majetku obcí 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 279. Úhradu nákladov za prepravu Folklórnej skupiny Šomka vo výške 100,- Eur na vystúpenie Vianočné programy 2013 v Prešove.
B. Neschvaľuje:
 • 280. Nájom pozemku parcelné číslo KNC 976 pre Ing. Juraja Tužáka, bytom sídlisko Okulka 12/15, Vranov nad Topľou.
 • 281. Kúpu časti pozemku parcelné číslo KNE 625/1 záhrady katastrálne územie Drienica LV 286, podiel 84/168 od Mikuláša Maľcovského, bytom Brezovica 408
C. Berie na vedomie:
 • 282. Rozpočtové opatrenie č. 10
 • 283. Možnosť zámeny pozemkov parcelné číslo KNE 592/1 orná pôda o výmere 843 m2 a KNE 592/101 orná pôda o výmere 78 m2 vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica, katastrálne územie Drienica LV 1859 podiel 1/1 za pozemok parcelné číslo KNC 741 zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2 katastrálne územie Drienica LV vo vlastníctve Obce Drienica LV 520 podiel 1/1 s doplatok ceny za 1m2 5,- Eur pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Drienica za rozdiel výmery.
 • 284. Informácie o vzniku Občianskeho združenia MAS Sabinovsko
 • 285. Informácie o zisťovaní likvidácie odpadových vôd nehnuteľnosti v obci Drienica, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu
D. Ukladá:
 • 286. Starostovi obce zaslať list p. Ľudmile Kmecovej, bytom Hlavná 2, Záhradné o nesúhlase s cenou určenou znaleckým posudkom a oznámiť cenu 500,- Eur za parcelu KNC 1473/42.

V Drienici dňa 20.11.2013
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 22. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 4. október 2013

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Pavol Olejár, Jozef Olejár, Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Ospravedlnení: Jozef Kunák, Jozef Škovrán
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Schválenie predaja pozemku pre p. Ľudmilu Kmecovú
 • Schválenie predaja pozemku pre p. Mikuláša Olejára
 • Nájom chaty na Lysej
 • Úprava cenníka služieb k VZN č. 2/2013
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Pavol Olejár, Miroslav Fech, Štefan Petrek za zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Vargaa. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Program zasadnutia s presunom bodu č. 4 na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva poslanci schválili.
k bodu č.3 Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, predchádzajúce uznesenia boli splnené.
k bodu č.4 Presunutý na nasledujúce rokovanie obecného zastupiteľstva.
k bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov, že zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a. ods. 8, písm. e) bolo na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 5.9.2013 do 3.10.2013.Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku parcelné číslo KNC 1141/17 zastavaná plocha o výmere 15 m2 vytvorený z pozemku parcelné číslo KNC 1141/4 zastavaná plocha, LV 520 geometrickým plánom č. 55/13 vypracovaným Ing. Jozef Klučiarom, overeným Správou katastra Sabinov za cenu 120,- eur podľa znaleckého posudku č. 128/2013 vypracovaným Ing. Jánom Gregom pre Ing. Mikuláša Olejára bytom Sabinov, Štúrova 14. Dôvodom predaja uvedeného pozemku je, že uvedený pozemok dlhodobo užívali jeho starí rodičia a pravdepodobne pri zameraní pozemkov intravilánu obce Drienica došlo k neúmyselnej chybe. Všetci prítomní poslanci hlasovali za predaj pozemku. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
k bodu č.6 Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní nechválilo možnosť verejnej súťaže prenájmu chaty na Lysej.
k bodu č.7 Starosta obce informoval poslancov, že k dodatku č. 1 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Všetci prítomní poslanci schválili dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica.
k bodu č.8 Starosta obce informoval poslancov o vydanom príkaze na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2013. Prečítal zloženie a povinnosti jednotlivých komisií. Ďalej predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 8, ktorým sa presúvajú rozpočtované prostriedky v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a rozpočtové opatrenie č. 9 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8 a berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 9. Informoval poslancov o oslovení firiem, ktoré vyrábajú náhrobné tabule na cintorín. Ďalej informoval o začatí verejného obstarávania na vývoz komunálneho odpadu u obce. Dňa 13.10.2013 sa uskutoční stretnutie občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Dňa 6.10.2013 sa uskutoční o 15.00 hod. verejné zhromaždenie obyvateľov obce.
k bodu č.9 V diskusií vystúpila p. Olejárová, ktorá upozornila na padajúci oporný múr pri moste k Materskej škole, na zaclonenie konármi stromov dopravnej značky na moste, na odpadnuté rameno kríža na budove Domu smútku. Starosta odpovedal, že konáre budú orezané, kríž bude dolepený a zistí poškodenie oporného múra. PaedDr. Jozef Varga informoval, že miestny rozhlas v časti kde býva nie je počuť, ak je možnosť treba rozšíriť vedenie. Upozornil na kamene pri ceste pred s.č. 121, ktoré zužujú cestu. Miestnu komunikáciu spolu so susedom vysypú kameňmi.Starosta zistí možnosti rozšírenia vedenia rozhlasu a odstránenia kameňov. P. Petrek požadoval informácie o možnosti využitia miestnosti pri vchode do kultúrneho domu. Starosta odpovedal, že sa môže využívať.
k bodu č.10 Návrh na uznesenie predniesol Pavol Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Olejár
Overovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 265. Návrhovú komisiu v zložení: Pavol Olejár, Miroslav Fech, Štefan Petrek
  zapisovateľa: Jozef Olejár
  overovateľa zápisnice: PaedDr. Jozef Varga
 • 266. Program zasadnutia s presunom bodu č. 4 na nasledujúce zasadnutie.
 • 267. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) parcelné číslo KNC 1141/17 zastavaná plocha o výmere 15 m2 vytvorený z pozemku parcelné číslo KNC 1141/4 zastavaná plocha, LV 520 geometrickým plánom č. 55/13 vypracovaným Ing. Jozefom Klučiarom, overeným Správou katastra Sabinov za cenu 120,- eur podľa znaleckého posudku č. 128/2013 vypracovaným Ing. Jánom Gregom pre Ing. Mikuláša Olejára, bytom Sabinov, Štúrova 14. Dôvodom predaja je, že uvedený pozemok dlhodobo užívali jeho starí rodičia a pravdepodobne pri zameraní pozemkov intravilánu obce Drienica došlo k neúmyselnej chybe. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
  Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 5, za predaj:5
 • 268. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013
 • 269. Rozpočtové opatrenie č. 8
B. Berie na vedomie:
 • 270. Príkaz starostu obce č. 1/2013 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013
 • 271. Rozpočtové opatrenie č. 9
 • 272. Informácie starostu obce
C. Nechvaľuje:
 • 273. Verejnú súťaž na nájom chaty na Lysej

V Drienici dňa 9.10.2013
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 21. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 30. august 2013

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Ospravedlnený: Pavol Olejár
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Protokol o výsledku kontroly za 1. polrok 2013
 • Prerokovanie návrhu VZN – Cintorínsky poriadok Obce Drienica
 • Prerokovanie nájmu za pozemky pre Coop Jednota Prešov
 • Návrh na členstvo Obce Drienica v Oblastnom združení cestovného ruchu
 • Žiadosť p. Kmecovej o odkúpenie pozemku
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Štefan Petrek, Jozef Kunák, Jozef Olejár za zapisovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3 Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, predchádzajúce uznesenia boli splnené.
k bodu č.4 Pani Margita Olejárová prečítala Protokol o výsledku kontroly za 1. polrok 2013. Poslanci zobrali protokol na vedomie.
k bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2013 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Všetci prítomní poslanci schválili VZN Obce Drienica č. 2/2013 – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica.
k bodu č.6 Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali podmienky Zmluvy o nájme pozemkov s COOP Jednotou Prešov zo dňa 20.11.2010 a konštatovali, že zmluva zostáva v platnosti aj naďalej bez zmien hoci sa budova nevyužíva.
k bodu č.7 Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce o ponuke na členstvo obce vo vznikajúcom Oblastnom združení cestovného ruchu v Prešove.
k bodu č.8 Všetci prítomní poslanci schválili zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e): pozemok parcelné číslo KNC 1473/42, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 149 m2, katastrálne územie Drienica, ktorý sa nachádza medzi pozemkami, ktorých vlastníkom je žiadateľka o odkúpenie pozemku p. Ľudmila Kmecová.
k bodu č.9 Starosta obce zdôvodnil poslancom nutnosť zobrať bezúročnú pôžičku od firmy APS Alkon Košice na dokladovanie spolufinancovania prác na projekte „Úprava potoka- Drienica“. K tomuto bodu prečítala svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce. Všetci poslanci schválili pôžičku vo výške 45.000, 00 Eur. Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Mikuláša Olejára o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo KNC 1141/4, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 15 m2, ktorý dlhodobo užíva a priamo susedí s pozemkom KNC 255/1, ktorého je vlastníkom. Všetci prítomní poslanci schválili zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e): časť pozemku parcelné číslo KNC 1141/4, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 15 m2, katastrálne územie Drienica.
Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce o možnosti vytvoriť spolu s Mestom Sabinov a Obcou Ražňany Miestnu akčnú skupinu /MAS/, občianske združenie na získanie financií v rámci osi LEADER. Na návrh starostu obce poslanci zobrali na vedomie tieto informácie.
Starosta obce informoval o sťažnostiach na rušenie nočného kľudu v prevádzkach slúžiacich na prechodné ubytovanie v obci a v rekreačnej oblasti. Je potrebné vypracovať nové VZN o verejnom poriadku v obci.
Všetci prítomní poslanci schválili starostovi obce zahraničnú pracovnú cestu do Štrasburgu vo Francúzsku s návštevou Európskeho parlamentu v dňoch 7. – 11.9.2013 a vreckové vo výške 40 % stravného.
k bodu č.10 Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce:
- o uskutočnení futbalového turnaja dňa 1.9.2013 na koniec prázdnin, ak bude dobré počasie.
- o usporiadaní podujatia „Šarišská heligónka“ v kultúrnom dome v Drienici dňa 14.9.2013
- o podujatí „Deň obce Drienica“, ktoré sa uskutočnilo 24.8.2013
- o priebehu kontroly projektu Step by step – together in Europe č. HUSKROUA/0901/147
- o výstavbe novej budovy predajne potravín CBA
Poslanci schválili zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce dňa 6.10.2013 v kultúrnom dome.
k bodu č.11 Návrh na uznesenie predniesol Štefan Petrek. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.12 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: PaedDr. Jozef Varga
Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 255. Návrhovú komisiu v zložení: Štefan Petrek, Jozef Kunák, Jozef Olejár
  zapisovateľa: PaedDr. Jozef Varga
  overovateľa zápisnice: Miroslav Fech
 • 256. VZN Obce Drienica č. 2/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica
 • 257. Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e) : pozemok parcelné číslo KNC 1473/42, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 149 m2, katastrálne územie Drienica, ktorý sa nachádza medzi pozemkami, ktorých vlastníkom je žiadateľka o odkúpenie pozemku
 • 258. Bezúročnú pôžičku od firmy APS Alkon Košice na dokladovanie spolufinancovania prác na projekte „Úprava potoka- Drienica“ vo výške 45.000,00 Eur
 • 259. Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e): časť pozemku parcelné číslo KNC 1141/4, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 15 m2, katastrálne územie Drienica, ktorý je dlhodobo užívaný a priamo susedí s pozemkom, ktorého vlastníkom je žiadateľ o odkúpenie časti pozemku
 • 260. Starostovi obce zahraničnú pracovnú cestu do Štrasburgu vo Francúzsku s návštevou Európskeho parlamentu v dňoch 7. – 11.9.2013 a vreckové vo výške 40 % stravného.
B. Berie na vedomie:
 • 261. Protokol o výsledku kontroly za 1. polrok 2013
 • 262. Informácie starostu obce uvedené v zápisnici
C. Zvoláva:
 • 263. Verejné zhromaždenie obyvateľov obce dňa 6.10.2013 v kultúrnom dome
D. Konštatuje, že:
 • 264. Zmluva o nájme pozemkov s COOP Jednotou Prešov zo dňa 20.11.2010 zostáva v platnosti aj naďalej bez zmien hoci sa budova nevyužíva.

V Drienici dňa 04.09.2013
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 20. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

19. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 29. júl 2013

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Pavol Olejár, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie platu starostu obce
 • Rozpočtové opatrenia č. 5, 6 a 7
 • Stanovenie podmienok pre možný prenájom chaty na Lysej
 • Návrh VZN – Cintorínsky poriadok Obce Drienica
 • Prerokovanie návrhu Prevádzkového poriadku Multifunkčného ihriska
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Škovrán, Štefan Petrek, Jozef Olejár,, za zapisovateľa zápisnice Jozef Kunák, overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Starosta obce predložil návrh na doplnenie bodu programu o bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013. Poslanci schválili doplnenie programu, v bode č. 9 bude predložený tento návrh a číslovanie sa posúva.
k bodu č.3 Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, predchádzajúce uznesenia boli splnené.
k bodu č.4 Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali plat starostu obce. Starostovi obce schvaľujú plat s účinnosťou od 1.1.2013 vo výške 1622,- eur.
k bodu č.5 Starosta obce predložil rozpočtové opatrenia č. 5, 6 a 7. Rozpočtovým opatrením č. 5 je povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 1.902,47 eur. Toto opatrenie berú poslanci na vedomie. Rozpočtovými opatreniami č. 6 v sume 6.470,- eur a č. 7 v sume 290,- eur boli presunuté rozpočtové prostriedky v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkový výdavky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce. Za schválenie týchto opatrení hlasovali všetci poslanci.
k bodu č.6 Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali podmienky prenájmu chaty na Lysej. Obec plánuje dať do prenájmu chatu na rok 2014 za vopred dohodnutých podmienok formou verejnej súťaže. Podmienky prenájmu budú zverejnené po ich dopracovaní.
k bodu č.7 Starosta obce informoval prítomných o VZN o prevádzke pohrebiska, ktoré obec musí mať schválené v súlade so zákonom. V pôvodnom návrhu po zistení cien za hrobové miesta v okolí obce boli doplnené nové ceny. K návrhu VZN boli podané zo strany poslancov pripomienky, boli doplnené ceny za prenájom Domu smútku, za hrobové miesta a takýto návrh bude zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke na pripomienkovanie.
k bodu č.8 Starosta predložil návrh na prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska. Po zapracovaní pripomienok bol schválený všetkými poslancami a účinnosťou od 1.8.2013.
k bodu č.9 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 predložila Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Všetci poslanci schválili tento návrh.
k bodu č.10 Starosta obce informoval poslancov o nevyriešení zámeny parciel na ulici v lokalite „Markoveň“, kde nedošlo k dohode všetkých zúčastnených. Prezentoval návrh na označenie turistických chodníkov a cyklotrás v našej obci a okolitých obciach formou máp, ktoré v spolupráci s Mestom Sabinov budú vytlačené a umiestnené v našej a každej susednej obci. Navrhol prerokovať výšku nájmu alebo výmery za obecný pozemok v okolí budovy bývalej predajne Coop Jednota, táto budova je ponúkaná na predaj a nie je využívaná. Zo starého bývalého futbalového ihriska budú odstránené zariadenia, keďže nie je využívané. Obec získala od Ministerstva obrany SR formou darovania dve motorové vozidlá a to terénne auto P-V3S a UAZ. Pre účely zaradenia do majetku a účtovníctva obecné zastupiteľstvo určuje hodnotu každého z nich vo výške 500,- eur. Starosta obce informoval poslancov o kontrole verejného obstarávania na projekt „Úprava potoka – Drienica“ a stavebného dozoru. Po oboznámení výsledku sa začne s prácami na tomto projekte – bude upravená časť potoka a okolia na dolnom konci od ukončenia terajšej regulácie až k mostu na začiatku obce. Problematické je začatie projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde agentúra neuznala priebeh verejného obstarávania a odporúča vyhlásenie nového verejného obstarávania. Podpísaná zmluva neumožňuje odstúpenie, obci hrozí súdny spor. Obchod CBA Drienica č. 151 bude v priebehu mesiaca august uzatvorený z dôvodu plánovanej rekonštrukcie. Starosta ďalej informoval o žiadosti o odkúpenie pozemku od p. Kmecovej, ktorá je vlastníčkou rekreačnej chaty a nájomcom priľahlého pozemku vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo plánuje tento pozemok jej odpredať za cenu podľa hodnoty znaleckého posudku a z dôvodu osobitného zreteľa.
k bodu č.11 Na dotaz PaedDr. Jozef Vargu o opravu miestnej komunikácie starosta informoval o zasypaní makadamom podľa možnosti pracovníkov obce. Jozef Škovrán upozornil na stavanie oplotení poľnohospodárskej pôdy. Pavol Olejár požadoval zrezanie líp na miestnom cintoríne, umožnenie prístupu ku kontajneru za budovou kultúrneho domu. Starosta informoval prítomných o požiadavke na výrub líp na cintoríne, súhlas nedal Pamiatkový úrad, čo sa týka kontajnera je možné si požičať kľúč od rampy v kancelárií obecného úradu. Jozef Kunák navrhol zvolanie verejného zhromaždenia občanov obce, aby im mohli byť podané informácie. Poslanci navrhujú termín v septembri. Dátum bude spresnený.
k bodu č.12 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Kunák
Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 243. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Škovrán, Štefan Petrek, Jozef Olejár
  zapisovateľa: Jozef Kunák
  overovateľa zápisnice: Pavol Olejár
 • 244. Program zasadnutia s doplneným bodom č. 9 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013 a posunom číslovania
 • 245. Plat starostu obce s účinnosťou od 1.1.2013 vo výške 1.622,- eur
 • 246. Rozpočtové opatrenie č. 6 a 7
 • 247. Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s účinnosťou od 1.8.2013
 • 248. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013
 • 249. Hodnotu majetku získaného darom od Ministerstva obrany SR vo výške 500,- eur pre terénnevozidlo P V3S a 500,- pre UAZ
B. Berie na vedomie:
 • 250. Rozpočtové opatrenie č. 5
 • 251. Podmienky prenájmu chaty na Lysej
 • 252. Návrh VZN – Cintorínsky poriadok Obce Drienica
 • 253. Informácie starostu obce
 • 254. Žiadosť p. Kmecovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce

V Drienici dňa 30.07.2013
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 19. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24. máj 2013

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Ospravedlnení:Jozef Kunák, Jozef Olejár
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
 • Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2012
 • Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
 • Rozpočtové opatrenia č. 2,3,4
 • Kontrola uznesení
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miroslav Fech, PaedDr. Jozef Varga, Jozef Škovrán, za zapisovateľa zápisnice Pavol Olejár, overovateľa zápisnice Štefan Petrek. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3 Pri kontrole uznesení bolo zistené, že neboli žiadne termínované úlohy, predchádzajúce uznesenia boli splnené.
k bodu č.4 Starosta obce informoval poslancov o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2012, poslanci zobrali na vedomie túto správu.
k bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov o správe nezávislého audítora o audite účtovnej závierky obce Drienica, v ktorej konštatuje že hospodárenie a peňažné toky za rok 2012 sú v súlade s zákonom o účtovníctve. K návrhu záverečného účtu za rok 2012 podala stanovisko hlavná kontrolórka obce Margita Olejárová s odporúčaním uzatvoriť celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad. Piati poslanci obecného zastupiteľstva schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.
k bodu č.6 Rozpočtové opatrenia č. 2,3 a 4 boli predložené z dôvodu úpravy rozpočtu obce na rok 2013. Rozpočtovým opatrením č. 2 a 4 sa prekročujú výdavky pri dosiahnutých vyšších príjmov a to dotáciami zo štátneho rozpočtu na opravu miestnych komunikácií a na zvýšenie platov pedagogických zamestnancov o 5%. Rozpočtovým opatrením č. 3 boli v súlade so Zásadami hospodárenia presunuté rozpočtované prostriedky v rámci schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 3 piati poslanci schválili, rozpočtové opatrenia č. 2 a 4 piati poslanci berú na vedomie.
k bodu č.7 Starosta obce informoval prítomných o pripravovanom VZN o prevádzke pohrebiska, ktoré obec musí mať schválené v súlade so zákonom. K návrhu VZN boli podané zo strany poslancov pripomienky, ďalšie budú doplnené po preverení cien za hrobové miesta, tak aby návrh mohol byť opätovne predložený poslancom na pripomienkovanie. Starosta tiež predložil návrh na prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska. Po zapracovaní pripomienok bude opätovne predložený na pripomienkovanie poslancom OcZ. Ďalej informoval o zrušenom verejnom obstarávaní na dodávateľa rekonštrukcie a opravy verejného osvetlenia v obci, o podpísaní zmluvy na reguláciu potoka, a s tým súvisiace financovanie 5 % z vlastných finančných prostriedkov. V nedeľu 2. júna o 14.00 hod. sa uskutoční na multifunkčnom ihrisku pri príležitosti MDD športové odpoludnie. Predseda športovej komisie v spolupráci s ostatnými poslancami pripraví program. P. Dugas vyškolí komisiu na výkon preventívnych protipožiarnych kontrol rodinných domov. Komisia bola schválená piatimi poslancami v tomto zložení: Anton Čarnický, Jozef Škovrán, Jozef Olejár. Starosta obce informoval poslancov o vykonanej previerke prokurátora zameranej na dodržiavanie zákona o majetku obcí pri predaji pozemkov vo vlastníctve obce. Ďalej bola podaná informácia o hospodárení na chate. Tiež požiadal poslancov o vypracovanie podmienok pre výber nájomcu na rok 2014 prenájmu chaty na Lysej na rok 2014, tak aby mohla byť vyhlásená súťaž.
k bodu č.8 V diskusií vystúpili poslanci: Jozef Škovrán – požadoval informácie o novej asfaltovej ceste. Starosta odpovedal, že asfaltovanie ciest, asfaltovanie mostov a oprava výtlkov bude financovaná z dotácie zo štátu a zvyšok komunikácií bude sponzorský dar. Pavol Olejár navrhoval, aby zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali raz za 2 mesiace. Starosta a ostatní poslanci súhlasili. PaedDr. Jozef Varga požadoval opravu miestnej komunikácie v časti za „hredou“, upozornil na poškodené kanalizačné poklopy. Starosta obce odpovedal, že cesty sa ďalej asfaltovať nebudú. Cestu plánujeme vysypať makadamom, na poklop upozorníme vlastníka kanalizácie.
k bodu č.9 Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.10 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Pavol Olejár
Overovateľ zápisnice: Štefan Petrek

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 231. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Fech, PaedDr. Jozef Varga, Jozef Škovrán
  zapisovateľa: Pavol Olejár
  overovateľa zápisnice: Štefan Petrek
 • 232. Program zasadnutia
 • 233. Záverečný účet obce Drienica za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad
 • 234. Rozpočtové opatrenie č. 3
 • 235. Členov kontrolnej protipožiarnej komisie v zložení: Anton Čarnický, Jozef Škovrán, Jozef Olejár
B. Berie na vedomie:
 • 236. Informáciu o splnených uzneseniach
 • 237. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2012
 • 238. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012
 • 239. Rozpočtové opatrenia č. 2 a 4
 • 240. Návrh prevádzkového poriadku pohrebiska
 • 241. Návrh prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
 • 242. Informácie starostu obce

V Drienici dňa 27.05.2013
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 18. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15. marec 2013

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Ospravedlnení:Jozef Kunák
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
 • Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • Rozpočtové opatrenie č. 1
 • Zmluva o zriadení vecného bremena pre VVS a.s. Košice
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Škovrán, Jozef Olejár, Štefan Petrek, za zapisovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga, overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 predniesla Margita Olejárová. Obecné zastupiteľstvo berie túto správu na vedomie.
k bodu č.4 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 1/2013 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 29.1.2013 do 14.3.2013. Za schválenie VZN č. 1/2013 hlasovali piati poslanci, zdržal sa Pavol Olejár.
k bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č. 1, ktorým sa povoľuje prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o sumu 46.170,50 eur. Táto suma je z nevyčerpaných finančných prostriedkov projektu HUSKROUA/0901/147 z európskych fondov /45.779,50 eur/ a z pridelenej dotácie zo štátu na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva o 5% /391,- eur/. Rozpočtové opatrenie č. 1 zobrali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.
k bodu č.6 Starosta obce informoval poslancov o doručení Zmluvy o zriadení vecného bremena z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, ktorou navrhujú zriadiť vecné bremeno na pozemkoch vo vlastníctve obce vo výške symbolického 1,- eura. Verejný vodovod a verejná kanalizácia prechádza na viacerých pozemkoch vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní tejto zmluvy nesúhlasí s uvedenou výškou úhrady za zriadenie vecného bremena. Obec odovzdala VVS a.s. bezplatne projektovú dokumentáciu, ktorá bola uhradená z rozpočtu obce, tiež predala za symbolickú 1,- Sk pozemok pod vodojemom a prístupovú cestu. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce rokovať s VVS a.s. za účelom stanovenia ceny za zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce minimálne v cene určenej znaleckým posudkom.
k bodu č.7 Starosta predniesol žiadosť Folklórnej skupiny Šomka na financovanie dopravy na festivaly, na ktoré dostala skupina pozvánky. Jedná sa reprezentáciu našej obce účasťou na vystúpení v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 v Košiciach dňa 29.6.2013, na 20. Hornotoryskom folklórnom festivale v Krivanoch a folklórnom festivale v Kamienke. Obecné zastupiteľstvo uvoľňuje pre Folklórnu skupinu Šomka finančné prostriedky pre dopravu na jednotlivé vystúpenia v sume približne 500,- eur.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili so zámenou pozemkov. Návrh na zámenu predložili Impol spol. s r.o. Ľubotice, vlastníci predajne CBA Komfos Drienica. Jedná sa o časť pozemku KNE 5026 na LV 1105 vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza v zadnej časti obchodu pri potoku vo výmere 39 m2 za výmenu časti pred obchodom, kde sa nachádza chodník. Ďalej poslanci rokovali o žiadosti vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa na ulici „Markoveň“. Vlastníci požadujú zosúladiť skutočný stav so stavom v katastri nehnuteľnosti. Časti ich parciel sa v skutočnosti nachádzajú oproti cez cestu. ktorá je vlastníctvom obce. Pri rokovaní bolo zistené, že zámenou pozemkov sa zabráni prístupu k pozemkom v časti pod cestou. Z tohto dôvodu je potrebné zvolať všetkých vlastníkov. Žiadosť o výmenu pozemkov je potrebné vyriešiť aj v dolnej časti obce, vlastníkmi p. Mačišákovou č. d. 218 a p. Malcovským č. d. 217 nebol predložený geometrický plán.
Ďalej starosta obce informoval o projekte výmeny elektrického vedenia, ktoré uskutoční Východoslovenská energetika v časti okolo kostola a ktorá súvisí s demontážou a montážou verejného osvetlenia, kde vzniknú nerozpočtované náklady na preloženie V.O. .
Informoval poslancov o možnosti vyriešenia výstavby v dolnej časti obce zhotovením územného plánu zóny s vyznačením prístupových komunikácií, ktorá v prípade schválenia by bola záväzná pre všetkých vlastníkov. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie s p. Mačišákovou č.d. 196 poslanci sa rozhodli počkať na výsledok tohto rokovania.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo aj požiadavky na prenájom mužských krojov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prenájmom krojov.
Ďalej starosta informoval o požiadavkách na spolufinancovanie schválených projektov „Rekonštrukcie verejného osvetlenia“ a „Regulácie potoka Šomka v dolnej časti“. Spolufinancovanie obce je 5%. Bola podaná informácia o financovaní centier voľného času. Na základe porady z rodičmi dňa 28.12.2012, kde sa rozhodlo, že financovanie CVC bude uskutočnené tak, že rodič zaplatí príslušnému CVC-čku a na základe žiadosti o dotáciu a priloženého dokladu potom obec preplatí rodičovi náklady. Ide o deti vo veku 2 -15 rokov a max výška dotácie je 50€.
k bodu č.8 V diskusií vystúpili poslanci: Jozef Škovrán s požiadavkou na zistenie informácie o počte pripojených občanov na verejnú kanalizáciu, starosta odpovedal, že obec nemá tieto informácie zatiaľ k dispozícii. Starosta obce bude žiadať údaje od VVS a. s., ktorá prevádzkuje kanalizáciu a vodovod v obci. Pavol Olejár sa informoval o obecnej sieti, starosta odpovedal, že k 31.3.2013 končí obecná sieť. Zákazníci budú môcť prejsť bezplatne za tých istých podmienok od 1.4.2013 k firme Slavconet Sabinov. PaedDr. Jozef Varga sa informoval o obsadení funkcie kronikára. Obec kronikára nemá.
k bodu č.9 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.10 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: PaedDr. Jozef Varga
Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 222. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Škovrán, Jozef Olejár, Štefan Petrek
  zapisovateľa: PaedDr. Jozef Varga
  overovateľ zápisnice: Mirolav Fech
 • 223. Program zasadnutia
 • 224. VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • 225. Finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov pre folklórnu skupinu Šomka, na reprezentáciu obce na folklórnych festivaloch v Košiciach, v Krivanoch, v Kamienke na jednotlivé vystúpenia vo výške 500,- eur
 • 226. Výmenu časti pozemku z parcely KNE 5026, LV 1105 vo vlastníctve Drienica za časť parcely KNC 906 vo vlastníctve Impol spol. s r.o. Ľubotice. Náklady za geometrické plány a vklad do katastra nehnuteľnosti uhradí Impol spol. s r.o. Výmery zámeny pozemkov budú schválené po predložení vypracovaného geometrického plánu
B. Berie na vedomie:
 • 227. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
 • 228. Rozpočtové opatrenie č. 1
 • 229. Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS a.s. Košice
 • 230. Informácie o zámene pozemkov vo vlastníctve obce v časti „Markoveň“

V Drienici dňa 18.3.2013
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 16. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

16. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 10. február 2013

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Poslanci: Miroslav Fech, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr.Jozef Varga
Ospravedlnení:Jozef Kunák, Jozef Olejár, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Schválenie pôžičky od fyzických osôb na financovanie projektu HUSKROUA/0901/147
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Štefan Petrek, Jozef Olejár, Pavol Olejár, za zapisovateľa zápisnice Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3 Projekt HUSKROUA/0901/147 končí dňa 14.2.2013. Na jeho dofinancovanie chýba obci 15.000,- eur. Starosta obce informoval o možnosti získania financií formou preklenovacieho úveru, resp. bezúročnej pôžičky od fyzických osôb. Fyzické osoby Ing. Ladislav Hrabčák a František Hromják požičajú bezúročne obci obidvaja po 7.500,- eur. Pôžička sa uskutoční bankovým prevodom na základe zmluvy.
k bodu č.4 V diskusií boli podané starostom obce informácie o uskutočnenom plese obce a o predkladaní pokladov na kontrolu projektu nenávratnej finančnej pomoci „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
k bodu č.5 Návrh na uznesenie predniesol Štefan Petrek. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Miroslav Fech
Overovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 216. Návrhovú komisiu v zložení: Štefan Petrek, Jozef Olejár, Pavol Olejár
  zapisovateľa: Miroslav Fech
  overovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga
 • 217. Program zasadnutia
 • 218. Pôžičku vo výške 7.500,00 eur od Ing. Ladislava Hrabčáka, bytom Jarkova 54, Sabinov na pre financovanie nákladov projektu HUSKROUA/0901/147
 • 219. Pôžičku vo výške 7.500,00 eur od Františka Hromjáka, bytom Petöfiho 25, Prešov na pre financovanie nákladov projektu HUSKROUA/0901/147
B. Berie na vedomie:
 • 213. Informácie o uskutočnenej akcií Ples obce Drienica
 • 214. Informácie o podpísanej zmluve na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica.

V Drienici dňa 11.2.2013
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 16. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18. január 2013

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Poslanci: Miroslav Fech, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr.Jozef Varga
Ospravedlnení:Jozef Kunák, Jozef Olejár, Margita Olejárová – hl. kontrolór
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie financovania projektu ENPI
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech, Pavol Olejár, za zapisovateľa zápisnice Štefan Petrek, za overovateľa zápisnice Jozef Škovrán. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č. 4 Starosta obce navrhol poslancom schváliť použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 16.000,- eur na spolufinancovanie projektov, ktoré má obec na tento rok schválené . Návrh schválili všetci poslanci.
k bodu č. 5 Starosta obce informoval poslancov:
- o skončení nájmu chaty na Lysej doterajším spôsobom z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov
- o skončení vedenia kroniky obce RNDr. Ernstom Alexandrom
- o príprave 1. Plesu Obce Drienica
- o príprave návrhu VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ktorý poslanci pripomienkovali svojimi návrhmi. Dohodli sa na termíne podávanie písomných žiadosti do 31.10. kalendárneho roka. Starosta obce je povinný informovať na zasadnutiach OcZ o podaných žiadostiach a poskytnutých dotáciách. Zmenili a doplnili znenie článku 4 v návrhu VZN. Poslanci zobrali na vedomie tento návrh VZN.
- o žiadosti p. Tomáša Mačišáka o prevode pozemku v jeho vlastníctve do majetku obce. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a odporúčajú starostovi obce prerokovať aj prevod susedného pozemku KN 924.
k bodu č. 6 Poslanci požiadali starostu obce, aby robotníci odhŕňali sneh z miestnych komunikácií a chodníkov zavčasu a tým predchádzali vzniku ľadových plôch.
P. Varga upozorňoval na pohyb divých zvierat po obci, ďalej požiadal o odstraňovanie kameňov z ciest po povodniach. Upozornil na problémy s tlakom vody vo verejnom vodovode na hornom konci obce.
Starosta obce informoval poslancov o situácii okolo prístupovej cesty cez Kapustnice.
k bodu č. 7 Návrh na uznesenie predniesol PaedDr. Jozef Varga. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 8 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Štefan Petrek
Overovateľ zápisnice: Jozef Škovrán

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 210. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech, Pavol Olejár
  zapisovateľa: Štefan Petrek
  overovateľ zápisnice: Jozef Olejár
 • 211. Program zasadnutia
 • 212. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 16.000,- eur na spolufinancovanie projektov
B. Berie na vedomie:
 • 213. Pripravovaný návrh VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • 214. Informácie starostu obce
C. Odporúča:
 • 215. Starostovi obce prerokovať okrem prevodu parcely KN 928 aj možný prevod vlastníctva susedného pozemku KN 924 p. Tomáša Mačišáka do majetku obce za 1,00 euro.

V Drienici dňa 22.1.2013
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 15. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

14. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11. december 2012

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení:Jozef Kunák, PaedDr. Jozef Varga
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013
 • Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 4/2012 o miestnych daniach
 • Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015 a programového rozpočtu na roky 2013-2015
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Olejár, Miroslav Fech, Jozef Škovrán, za zapisovateľa zápisnice Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Štefan Petrek. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č.4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Návrh schválili piati poslanci.
k bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 4/2012 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za schválenie VZN č. 4/2012 hlasovali piati poslanci.
k bodu č.6 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 5/2012 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Na návrh predkladateľa sa v čl. II §2 ods. 1) vypúšťajú slová: „ pre zbernú nádobu s objemom 110 L“
Za schválenie VZN č. 5/2012 so zmenou v texte hlasovali piati poslanci.
k bodu č.7 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015 neboli podané žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Informoval prítomných, že po zverejnení návrhu rozpočtu bolo uskutočnené stretnutie na Mestskom úrade v Sabinove, týkajúce sa zmeny financovania školských klubov detí a školských záujmových stredísk. Po novele zákona č. 597/2003 Z.z. budú tieto zariadenia financovať obce zo svojich rozpočtov na dieťa s trvalých pobytom v obci a navštevujúce zariadenia v Sabinove. Finančné prostriedky budú obci podľa určeného koeficientu zasielané v podielových daniach. Z tohto dôvodu sa návrh rozpočtu upravuje presunom finančných prostriedkov z kapitoly Údržba a oprava ciest na kapitolu Centrá voľného času vo výške 1.000 eur. Hlavný kontrolór obce Margita Olejárová predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015 a k programovému rozpočtu na roky 2013-2015. Obecnému zastupiteľstvu odporúča rozpočet obce a programový rozpočet schváliť. Za schválenie rozpočtu na rok 2013 vrátane programov hlasovali piati poslanci. Rozpočet a programový rozpočet na roky 2014-2015 berú na vedomie.
k bodu č.8 Starosta obce informoval poslancov o zasadnutí komisie, ktorá prerokovala žiadosť Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove na financovanie školského klubu detí v Drienica, elokované pracovisko cirkevnej základnej školy bl. P.P.Gojdiča Prešov. Komisia odporúča schváliť dotáciu vo výške 800,- eur. Za schválenie dotácie hlasovali piati poslanci.
Po predložení hospodárenia – príjmov a výdavkov na chate Lysa, bolo konštatované, že náklady na jej prevádzku sú vyššie ako príjmy. Obecná chata sa počas zimnej sezóny nebude prevádzkovať.
Náklady na prevádzku obecného internetu nepokrývajú výdavky. Do budúcnosti sa uvažuje so zmenou dodávateľa, resp. s ukončením tejto prevádzky.
Starosta obce ďalej informoval o schválených finančných prostriedkoch na úhradu povodňových škôd a o úhrade daň z pridanej hodnoty za výstavbu chodníkov, z ktorých obec uhradí faktúry a pôžičky.
k bodu č.9 V diskusií vystúpil Jozef Škovrán s otázkou skladovania kameňov pri potoku pred s. č. 195, ktoré tam ostali od práce pri povodňových škodách. Starosta odpovedal, že vzhľadom na ich váhu obec nemá také mechanizmy na ich odstránenie. Zatiaľ ostanú na mieste, ale bude potrebné ich označiť, aby nedošlo ku škodám.
k bodu č.10 Návrh na uznesenie predniesol Pavol Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Olejár
Overovateľ zápisnice: Štefan Petrek

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 201. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Fech, Pavol Olejár, Jozef Škovrán
  zapisovateľa: Jozef Olejár
  overovateľ zápisnice: Štefan Petrek
 • 202. Program zasadnutia
 • 203. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013
 • 204. VZN č. 4/2012 o miestnych daniach
 • 205. VZN č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady so zmenou textu
 • 206. Rozpočet na rok 2013 vrátane programov s presunom na finacovanie CVČ
 • 207. Dotáciu z rozpočtu obce pre Školský klub detí Drienica 97, elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy bl. P.P.Gojdiča Prešov vo výške 800,- eur.
B. Berie na vedomie:
 • 208. Rozpočet na roky 2014 – 2015 vrátane programov
 • 209. Informácie starostu obce

V Drienici dňa 12.12.2012
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 14. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

13. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24. november 2012

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení:Jozef Kunák, PaedDr. Jozef Varga
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenia č. 3,4,5,6,7
 • Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 3/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Drienica
 • Inventarizácia stavu majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov k 31.12.2012
 • Návrh rozpočtu na roky 2013-2015
 • Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Fech Miroslav, Pavol Olejár, za zapisovateľa zápisnice Jozef Škovrán, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č.4 Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č. 3, 4 a 5, ktorými bol zvýšený rozpočet obce o finančné prostriedky získané na financovanie projektu HUSKROUA a zo štátneho rozpočtu. Podľa zákona 583/2004 Z. z. OcZ berie na vedomie tieto opatrenia.
Ďalej predložil rozpočtové opatrenia č. 6 a 7, ktorými bola uskutočnená zmena rozpočtu presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v septembri a októbri 2012. Podľa zásad hospodárenia s majetkom obce starosta obce môže uskutočniť presun finančných prostriedkov na jednotlivých položkách a obecne zastupiteľstvo informovať na najbližšom zasadnutí. Rozpočtové opatrenie č. 6 a 7 poslanci schválili.
k bodu č.5 K návrhu VZN č. 3/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 neboli predložené žiadne pripomienky od fyzických a právnických osôb.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh uznesenia o schválení zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Drienica v takomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Drienici podľa §11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 zb. v znení neskorších. predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/ a §26 ods. 3 a §27 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení /ďalej len stavebný zákon/: Berie na vedomie
1. Informáciu o postupe obstarávania a prerokovania ÚPN-O Drienica, Zmeny a doplnky č. 1
2. Výsledky prerokovania ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1
3. Výsledok preskúmania ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1, podľa §25 stavebného zákona Krajským stavebným úradom Prešov zo dňa 27.09.2012 č. 2012-729/2924-2 ako príslušným orgánom územného plánovania.
Súhlasí
1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach k ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1
Schvaľuje
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/ zákona o obecnom zriadení ÚPN-O Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 , vypracované firmou PROJEX, Ing. arch. Michal Legdan, Masarykova 16, 080 01 Prešov
2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 3/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1
Žiada
1. zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona a to písm.
a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom

zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce
termín: do 30 dní

2. označiť Územný plán obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle § 28 ods. 1stavebného zákona schvaľovacou doložkou
zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce
termín: do 30 dní

3. uložiť Územný plán obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle §28 ods. 3 stavebného zákona na týchto miestach:
a) Obecný úrad v Drienici
b) Spoločný stavebný úrade v Sabinove
c) Krajský stavebný úrad v Prešove
zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce
termín: do 30 dní

4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja, Odd. územného plánovania, odbor ŠSS a ÚP, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava .
zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce
termín: do 3 mesiacov

Všetci poslanci tento návrh na uznesenie a VZN č. 3/2012 schválili.
k bodu č.6 Poslanci zobrali na vedomie Príkaz starostu obce č. 1/2012 o nariadení vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve zo stavom k 31.12.2012 s komisiami v tomto zložení:
Ústredná inventarizačná komisia: predseda Miroslav Fech
Bc.Elena Boguská
Anna Onofrejová
Inventúrne komisie: Materská škola
PaedDr. Jozef Varga
Mária Orjabincová
Mária Naďová
Obec, Obecný úrad
Miroslav Fech
Bc.Elena Boguská
Anna Onofrejová
Cirkevná ZŠ
Pavol Olejár
Anna Kunáková
Mgr. Dagmar Funtaľová
Knižnica
Štefan Petrek
Jozef Škovrán
Martina Olejárová
Chata na Lysej
Jozef Olejár
Jozef Škovrán
Igor Kicko
k bodu č.7 Starosta obce predložil poslancom na pripomienkovanie Návrh rozpočtu obce na roky 2013-2015. Na dotaz Pavla Olejára starosta odpovedal, že kapitálové výdavky obec neplánuje v nasledujúcich obdobiach, lebo ich výška záleží od finančných prostriedkov poskytnutých z európskych fondov alebo formou dotácií zo štátu. Poslanci zobrali na vedomie tento návrh.
k bodu č.8 Starosta obce predložil poslancom na pripomienkovanie Návrhy VZN obce Drienica o miestnych daniach a miestnom poplatku. Oboznámil ich so zmenami v zákone č. 582/2004 Z. z. a zdôvodnil navrhované zvýšenie dane z nehnuteľností o 10% oproti roku 2012. Pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vysvetlil postup pri poskytovaní zníženia a odpustenia poplatku. Poslanci zobrali návrhy VZN obce na vedomie.
k bodu č.9 Poslanci schválili použitie daru z Gminy Wisniew v Poľsku vo výške 97,20 Eur na úhradu pohonných hmôt.
Starosta obce predložil žiadosť Andreja Janička, bytom Drienica 197 na odkúpenie pozemku v k.ú. Drienica, lokalita Kapustnice, podľa výpisu z pozemkovej knihy číslo záp. 322, ktorá má teraz nové parcelné číslo KNC 976 a časť KNC 977. Vlastníkom týchto dvoch parciel je Obec Drienica. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie. Odporúčajú počkať na vyjadrenie Správy katastra Sabinov k podnetu A. Janička na preskúmanie zmeny vlastníka.
Predložil aj žiadosť Ing. Juraja Tužáka, bytom Sídl. Okulka 12/15, Vranov nad Topľou o prenájom pozemku v k.ú. Drienica, parcelné číslo KNC 976. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie, odporúčajú pozastaviť všetky úkony týkajúce sa parciel KNC 976 a KNC 977 až do vyriešenia preskúmania vlastníctva pôvodného vlastníka katastrom nehnuteľností. Informovať o vzniknutej situácii Ing. Tužáka.
Poslanci zobrali na vedomie termín usporiadania plesu obce dňa 26.1.2013 na základe informácie starostu obce.
Starosta oboznámil poslancov s vyvážaním biologický rozložiteľného odpadu (lístie, konáre a pod.) od občanov obce obecným traktorom a požiadal ich na predloženie návrhov do budúceho zastupiteľstva akým spôsobom a za aký poplatok uskutočňovať tento vývoz v roku 2013.
Poslanci zobrali na vedomie starostom navrhnutý termín 9.12.2012 o 15,00 hod. na uskutočnenie akcie „Mikuláš“ v kultúrnom dome spojený s rozdávaním mikulášskych balíčkov.
Starosta obce ďalej informoval:
- o žiadosti Cirkevnej ZŠ Prešov o dotáciu na fungovanie školského klubu detí v elokovanom pracovisku v Drienici. Poslanci odporučili prerokovať žiadosť s finančnou komisiou, ktorej predseda J. Varga je ospravedlnený z terajšieho rokovania.
- o príjmoch a výdavkoch na chate na Lysej a požiadal o prehodnotenie jej prevádzky na najbližšom zasadnutí OcZ
- o prevádzke obecnej siete
- o tom, že prístupová ceste v lokalite Kapustnice ešte nie je doriešená
- že škody pri povodňových prácach nie sú ešte uhradené štátom a faktúry sú po lehote splatnosti
Poslanci zobrali na vedomie Plán zasadnutí OcZ na rok 2013, ktorý im predložil starosta obce.
Starosta obce navrhol zmenu plánovaného termínu zasadnutia OcZ dňa 7.12.2012 na deň 11.12.2012. Všetci poslanci schválili túto zmenu.
k bodu č.10 Diskutovalo sa o ukončovaní prác na ihrisku na dolnom konci obce, o pripravovanej kolaudácii Domu smútku, o ukončovacích prácach v budove MŠ. Poslanci sa informovali aj o prevádzke hotela Lysanka, ktorý je v terajšej dobe zatvorený.
Starosta obce informoval poslancov o podaných projektoch na verejné osvetlenie, reguláciu potoka a na spoluprácu s Poľskom, ktoré sú v schvaľovacom procese.
k bodu č.11 Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.12 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Škovrán
Overovateľ zápisnice: Jozef Olejár

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 183. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Fech, Pavol Olejár
  zapisovateľa: Jozef Škovrán
  overovateľ zápisnice: Jozef Olejár
 • 184. Program zasadnutia
 • 185. Rozpočtové opatrenie č. 6
 • 186. Rozpočtové opatrenia č. 7
 • 187. Obecné zastupiteľstvo v Drienici podľa §11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č.369/1990 zb. v znení neskorších. predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/ a §26 ods.3 a §27 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení /ďalej len stavebný zákon/:
  Berie na vedomie
  1. Informáciu o postupe obstarávania a prerokovania ÚPN-O Drienica, Zmeny a doplnky č. 1
  2. Výsledky prerokovania ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1
  3. Výsledok preskúmania ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 podľa §25 stavebného zákona Krajským stavebným úradom Prešov zo dňa 27.09.2012 č. 2012-729/2924-2 ako príslušným orgánom územného plánovania
  Súhlasí
  1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach k ÚPN-O Drienica , Zmeny a doplnky č. 1
  Schvaľuje
  1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/ zákona o obecnom zriadení ÚPN-O Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 vypracované firmou PROJEX, Ing. arch. Michal Legdan, Masarykova 16, 080 01 Prešov
  2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 3/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1
  Žiada
  1. zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona a to písm.
  a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
  b) doručením dotknutým orgánom
  zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce
  termín: do 30 dní
  2. označiť Územný plán obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle §28 ods1 stavebného zákona schvaľovacou doložkou
  zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce
  termín: do 30 dní
  3. uložiť Územný plán obce Drienica , Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle §28 ods. 3 stavebného zákona na týchto miestach:
  a) Obecný úrad v Drienici
  b) Spoločný stavebný úrad v Sabinove
  c) Krajský stavebný úrad v Prešove
  zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce
  termín: do 30 dní
  4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja, Odd. územného plánovania, odbor ŠSS a ÚP, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava .
  zodpovedný: Ing. Igor Birčák, starosta obce
  termín: do 3 mesiacov
 • 188. Použitie daru z Gminy Wisniew v Poľsku vo výške 97,20 Eur na úhradu pohonných hmôt.
 • 189. Zmenu plánovaného termínu zasadnutia OcZ zo dňa 7.12.2012 na deň 11.12.2012.
B. Berie na vedomie:
 • 190. Rozpočtové opatrenie č. 3, 4 a 5
 • 191. Príkaz starostu obce č. 1/2012 o nariadení vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle ustanovení §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve zo stavom k 31.12.2012.
 • 192. Návrh rozpočtu obce na roky 2013-2015
 • 193. Návrh VZN Obce Drienica č. 4/2012 o miestnych daniach
 • 194. Návrh VZN Obce Drienica č.5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 195. Žiadosť Andreja Janička, Drienica 197 o odkúpenie pozemku v k.ú. Drienica podľa výpisu z pozemk. knihy číslo záp. 322, parcelné číslo 555 (terajšie KNC 976 a časť KNC 977)
 • 196. Žiadosť Ing. Juraja Tužáka, Vranov nad Topľou o dlhodobý prenájom pozemku v k. ú. Drienica, parcelné číslo KNC 976
 • 197. Termín plesu Obce Drienica dňa 26.1.2013
 • 198. Termín uskutočnenia akcie „Mikuláš “ dňa 9.12.2012 v kultúrnom dome v Drienici
 • 199. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2013
C. Neschvaľuje:
 • 200. Predaj pozemku p. Andrejovi Janičkovi na základe žiadosti zo dňa 21.11.2012.

V Drienici dňa 27.11.2012
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 13. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

12. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 21. september 2012

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení:Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2012
 • Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2
 • Žiadosť Ing. Juraja Tužáka o odkúpenie pozemku
 • Žiadosť Jána Tomka o odkúpenie pozemku
 • Prerokovanie platu starostu obce
 • Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 2/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté sociálne služby na území obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Kunák, za zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
k bodu č.4 Správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2012 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór. Poslanci správu o činnosti vzali na vedomie.
k bodu č.5 Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým bola uskutočnená zmena rozpočtu presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v júni 2012. Podľa zásad hospodárenia s majetkom obce starosta obce môže uskutočniť presun finančných prostriedkov na jednotlivých položkách a obecne zastupiteľstvo informovať na najbližšom zasadnutí. Opatrenie č. 1 schválili piati poslanci. Zároveň predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 a to povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 30.000,- eur. Za zmenu rozpočtu hlasovali piati poslanci.
k bodu č.6 Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Ing. Juraja Tužáka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce KNC 976 v lokalite Kapustnice, ktorý je v ich susedstve v zmysle § 9a, ods.8 písm. e zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obci ako prípad hodný osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj pozemku. Menovanému ponúka možnosť nájmu uvedeného pozemku.
k bodu č.7 Starosta obce informoval o žiadosti Jána Tomka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce KNE 5009, ktorý užívala nebohá Zuzana Tomková ako dvor a prístup k domu. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti parcely KNE 5009 v zmysle §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obci za cenu podľa znaleckého posudku vrátane ceny za znalecký posudok, alebo ponúka menovaným možnosť dlhodobého prenájmu uvedeného pozemku.
k bodu č.8 Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo opätovne raz ročne prerokovalo plat starostu obce. Poslanci obecného zastupiteľstva nezmenili výšku platu. Plat starostu obce s účinnosťou od 1. januára 2012 podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve je 1 583,- eur.
k bodu č.9 K návrhu VZN č. 2/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté služby na území obce neboli predložené žiadne pripomienky od fyzických a právnických osôb. Za prijatie VZN č. 2/2012 hlasovali piati poslanci.
k bodu č.10 Starosta obce informoval o nákladoch na prevádzku knižnice za rok 2011 a poslanci sa vyjadrili aby bola zachovaná prevádzka knižnice. Predseda komisie pre verejný poriadok Pavol Olejár informoval prítomných o riešení susedského sporu medzi Antonom Maľcovským a Urbárskou spoločnosťou, k dohode medzi menovanými nedošlo. Zároveň je potrebné upozorniť p. Maľcovského na nebezpečenstvo hroziace z jeho oplotenia. Ďalej informoval prítomných o zrušení cirkevnej základnej školy v Drienici a aj školského klubu detí k 31.8.2012, v Drienici je elokované pracovisko cirkevnej základnej školy bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Na financovanie spoluúčasti projektov, ktoré obec má schválené je potrebné použiť finančné prostriedky z rezervného fondu. Za použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu hlasovali piati poslanci. Podľa Zmlúv o nájme obecné zastupiteľstvo určuje výšku nájmu za informačné tabule pre firmu Martin Ježko – YMANZO Prešov a pre SKIčko klub Drienica po 50,- eur ročne. Do rady školy pri materskej škole obecné zastupiteľstvo schválilo Jozefa Kunáka. Starosta obce informoval o výške príjmov a výdavkov za oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Drienica, ktoré sa uskutočnili v dňoch 30.6. a 1.7.2012. Ďalej informoval o začatí prác na čistení regulácie potoka v hornej časti „Za hredou“.
k bodu č.11 Do diskusie sa prihlásila Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce, ktorá informovala obecné zastupiteľstvo o výške neuhradených faktúr za materiál, práce a služby pri vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity a ktoré sú po lehote splatnosti. Upozornila na povinnosti obce podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Starosta obce odpovedal, že o tejto situácií písal na ministerstvo vnútra a na daňový úrad a žiadal o poskytnutie finančných prostriedkov na ich úhradu. Jozef Kunák v diskusií vystúpil s podnetom na úpravu hrobov v zelenom háji na cintoríne a na dokončenie Domu smútku a tiež na vývoz odpadu z ulice za ich domom. Starosta obce odpovedal, že požiada vodárenskú spoločnosť o pripojenie na vodovod a kanalizáciu a následne skolaudovanie Domu smútku, vývoz odpadu z ulice nie je možný, vozidlo firmy sa v ulici neotočí. Štefan Petrek navrhol, aby sa vydal nástenný kalendár vývozu odpadu na budúci rok. Starosta obce sa bude informovať o tejto možnosti. V diskusií vystúpilJozef Maľcovský, ktorý je jedným z organizátorov Šarišskej heligónky a informoval o prípravách 5. ročníka, ktorý sa uskutoční 22. septembra v sále kultúrneho domu v Drienici.
k bodu č.12 Návrh na uznesenie predniesol Pavol Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Olejár
Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 162. Návrhovú komisiu v zložení: Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Kunák
  zapisovateľa: Jozef Olejár
  overovateľ zápisnice: Miroslav Fech
 • 163. Program zasadnutia
 • 164. Rozpočtové opatrenie č. 1
 • 165. Rozpočtové opatrenia č. 2
 • 166. VZN č. 2/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté sociálne služby na území obce
 • 167. Ročný nájom za reklamnú tabuľu pre Martin Ježko – YMANZO Prešov vo výške 50,- eur
 • 168. Ročný nájom za reklamnú tabuľu pre SKIčko klub Drienica 553 vo výške 50,- eur
 • 169. Plat starostu obce vo výške 1583,- eur s účinnosťou od 1.1.2012
 • 170. Jozef Kunáka za člena rady školy pri materskej škole
 • 171. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na spolufinancovanie projektov
B. Berie na vedomie:
 • 172. Správu hlavného kontrolóra za 1. polrok 2012
 • 173. Žiadosť Ing. Juraja Tužáka o odkúpenie pozemku a ponúka možnosť prenájmu
 • 174. Žiadosť Jána Tomka o odkúpenie pozemku
 • 175. Oznámenie hlavného kontrolóra o neuhradených faktúrach za materiál, práce a služby pri vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity vo výške 107 423,24 eur
C. Neschvaľuje:
 • 176. Predaj pozemku KNC 976 pre Ing. Juraja Tužáka
D. Prerokovalo:
 • 177. Plat starostu obce
 • 178. Činnosť obecnej knižnice
 • 179. Nájom reklamných tabúľ pre Martin Ježko – YMANZO Prešov a pre SKIčko klub
 • 180. Prevádzku školského klubu detí
 • 181. Výdavky na oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • 182. Oznámenie hlavného kontrolóra obce o neuhradených faktúrach za materiál, práce a služby pri vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity

V Drienici dňa 24.9.2012
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 12. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

11. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22. jún 2012

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
 • Inventarizácia majetku obce k 31.12.2011
 • Záverečný účet obce Drienica za rok 2011
 • Prerokovanie žiadosti MXM spol. s r.o. Drienica a Besna spol. s r.o. Drienica
 • Oslavy obce k 680. výročiu prvej písomnej zmienky o obci
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Olejár, Jozef Kunák, Štefan Petrek, za zapisovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3: Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené. Plat starostu obce bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí.
k bodu č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
k bodu č. 5 Starosta obce informoval poslancov, o vykonanej inventarizácií majetku obce k 31.12.2011, prečítal inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku. Pri inventarizácií neboli zistené žiadne rozdiely, evidencia majetku súhlasí so účtovnými výkazmi. Poslanci jednohlasne schválili inventarizáciu majetku obce k 31.12.2011.
k bodu č. 6 K návrhu záverečného účtu obce za rok 2011 predniesla stanovisko Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce, odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Drienica za rok 2011 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky prečítal Miroslav Fech.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 bol schválený všetkými prítomnými poslancami s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
k bodu č. 7 Starosta obce predložil na prerokovanie návrh zmlúv o spolupráci medzi Obcou Drienica a MXM spol. s r.o. Drienica a medzi Obcou Drienica a Besna, spol. s r.o. Drienica, ktoré sa týkajú zlepšenia poskytovaných služieb pre návštevníkov obce Drienica a lyžiarskej a turistickej oblasti Drienica. Na základe týchto zmlúv obec prenechá spoločnostiam do užívania pozemky za účelom zveľaďovania vstupu do R.O., starostlivosť o záchytné zóny pre návštevníkov obce, spoločnosti postavia v obci nové autobusové zastávky. Dušanovi Šimkovi, ktorý bol prítomný na rokovaní bolo udelené slovo a bližšie vysvetlil návrh týchto zmlúv. Za schválenie týchto zmlúv hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 8 Starosta obce informoval poslancov o prípravách na oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Vyzval poslancov na pomoc pri realizácií. Prítomnej Ivete Fechovej bolo udelené slovo. Oboznámila prítomných s programom, ktorý sa začne v piatok príchodom hostí z Poľska, očakávame delegácie z gminy Wisniew a Stará Wies , z Ukrajiny, partnerského mesta Perechyn, zástupcov z Maďarska a rodákov z obce Drienica. Poslanci budú k dispozícií hosťom takto: gmine Wisniew Jozef Škovrán a Jozef Olejár, gmine Stará Wies Pavol Olejár a Jozef Kunák, hosťom z mesta Perechyn PaedDr. Jozef Varga a Miroslav Fech. V sobotu bude hlavný program začínať krojovaným sprievodom cez obec do rekreačnej oblasti, kde bude od 14.00 hod. začínať hlavný program, v ktorom vystúpia hostia a pozvané súbory z okolitých obcí. V nedeľu bude o 10.00 hod. svätá liturgia, poobede slávnostné otvorenie nového ihriska na dolnom konci a od 13.00 hod. futbalový turnaj.
k bodu č. 9 Starosta obce predložil žiadosti MXM spol. s r.o. Drienica a Ing. Vladimíra Oboňu o súhlas obce v prípade realizácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky po pozemkoch vo vlastníctve obce. Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia s realizáciou týchto prípojok, s podmienkou, že uvedené firmy a prípadní ďalší žiadatelia zriadia formou zmluvy o budúcej zmluve v katastri nehnuteľnosti na vlastné náklady vecné bremeno na pozemkoch vo vlastníctve obce. Ďalej informoval o ukončení prác pri výstavbe chodníkov, o verifikácií údajov a splatení úveru na chodníky. Viaceré projekty sú v štádiu hodnotenia a to na rekonštrukciu verejného osvetlenia, na protipovodňové opatrenia a na rekonštrukciu kultúrneho domu.
k bodu č. 10 V diskusií sa hovorilo o vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity v obci dňa 8.6.2012.
Škody pri povodni vznikli na miestnom potoku, prudký príval vody zničil viaceré miesta regulovaného potoka, vylial sa z brehu, povrchové vody zaplavili studne a niektoré pivnice.
k bodu č. 11 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Olejár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 12 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: PaeDr. Jozef Varga
Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 152. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Olejár, Jozef Kunák, Štefan Petrek
  zapisovateľa: PaedDr. Jozef Varga
  overovateľ zápisnice: Miroslav Fech
 • 153. Program zasadnutia
 • 154. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
 • 155. Inventarizáciu majetku obce k 31.12. 2011
 • 156. Záverečný účet obce Drienica za rok 2011 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
 • 157. Zmluvu o spolupráci medzi Obcou Drienica a MXM spol. s r.o. Drienica 29
 • 158. Zmluvu o spolupráci medzi Obcou Drienica a Besna spol. s r.o. Drienica 63
 • 159. Zriadenie vecného bremena v katastri nehnuteľnosti na vlastné náklady na pozemkoch vo vlastníctve obce všetkým žiadateľom za účelom napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu formou zmluvy o budúcej zmluve
B. Berie na vedomie:
 • 160. Informácie o príprave osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
 • 161. Informácie starostu obce o ukončenom projekte na chodníky v obci a o prebiehajúcich projektoch.

V Drienici dňa 25.6.2012
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 11. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 1. jún 2012

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Schválenie zriadenia Súkromného centra voľného času v Drienici
 • Prerokovanie a schválenie návrhu VZN Obce Drienica č. 1/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce
 • Prerokovanie pripomienok k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Škovrán, Pavol Olejár, Jozef Olejár, za zapisovateľa zápisnice Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3: Termín realizácie súťaže o návrh vstupnej tabule do obce Drienica dňa 5.4.2012. a termín ukončenia a vyhodnotenia súťaže do 30.4.2012 bol splnený. Bola vybratá alternatíva firmy 3b, s.r.o. Prešov. Ostatné uznesenia boli splnené.
k bodu č. 4 Starosta obce predložil poslancom návrh na prerokovanie a schválenie zriadenia Súkromného centra voľného času v Drienici fyzickou osobou na základe žiadosti Mgr. Silvie Urdzíkovej, bytom Drienica 240. Informoval poslancov o spôsobe financovania súkromných školských zariadení a o tom, že poslanci rozhodujú o schválení výšky poskytovaných finančných prostriedkov vo VZN obce. Po prerokovaní všetci poslanci schválili zriadenie Súkromného centra voľného času v Drienici fyzickou osobou Mgr. Silviou Urdzíkovou, bytom Drienica 240.
k bodu č. 5 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN Obce Drienica č.1/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb, čo poslanci zobrali na vedomie. Starosta otvoril diskusiu k tomuto návrhu. Poslanec Pavol Olejár navrhol znížiť v čl. 7 ods. 2 výšku úhrady za opatrovateľskú službu pre plnoletú fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci Drienica na 1,15 Eur za hodinu opatrovania. Starosta obce dal hlasovať za schválenie tohto VZN s navrhnutou výškou úhrady 1,15 Eur v čl. 7 ods. 2. Šesť poslancov hlasovalo za schválenie VZN, jeden poslanec bol proti. VZN bolo schválené.
k bodu č. 6 Starosta obce predložil na prerokovanie a vyhodnotenie pripomienky fyzických osôb k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1: - pripomienku p. Viery Beňadikovej, Drienica 501 poslanci neschválili z dôvodu, že táto aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa uvažuje v nasledujúcej aktualizácii ÚPN v budúcnosti.
- pripomienku p. Simeona Beňadika, Drienica 501 poslanci neschválili z dôvodu, že táto aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa uvažuje v nasledujúcej aktualizácii ÚPN v budúcnosti.
- pripomienku p. Sabíny Beňadikovej, Drienica 501 poslanci neschválili z dôvodu, že táto aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa uvažuje v nasledujúcej aktualizácii ÚPN v budúcnosti.
- pri žiadosti p. Imricha Škovrana, Drienica 224 poslanci postupovali následovne:
a) neschvaľuje pripomienku č. 1, lebo v navrhovanej lokalite bol výhľadovo riešený areál športu - golf, OcZ schvaľuje v aktualizácii rozšírenie záberu plochy pre šport a klasifikuje ju ako viacúčelový športový areál
b) neschvaľuje pripomienku č. 2,3,4, lebo v terajších zmenách a doplnkoch ÚPN sa táto lokalita nerieši
c) neschvaľuje pripomienku č. 5, lebo bola navrhnutá vyššia výmera
d) schvaľuje pripomienku č. 6, lebo je potrebné začleniť lokalitu Pod Solovazy do urbanistického riešenia výstavby chát
e) neschvaľuje pripomienku č. 7, lebo v terajších zmenách a doplnkoch sa nerieši oprava základnej školy a jej areálu
f) neschvaľuje pripomienku č. 8, lebo v terajších zmenách a doplnkoch sa tieto podnety neriešia
g) v pripomienke č. 9 poslanci schválili opraviť nepresnosti v názvoch lokalít v návrhu zmien a neschválili nesúlad máp, lebo mapový podklad bol použitý z predchádzajúceho ÚPN obce
k bodu č. 7 Starosta obce:
- oboznámil poslancov o priebehu príprav na oslavy výročia obce.
- informoval poslancov o susedskom spore medzi Urbárskou spoločnosťou Drienica a pánom Antonom Malcovským, ktorý je potrebné vyriešiť v spolupráci s komisiou pre verejný poriadok
- informoval poslancov o usporiadaní športového popoludnia pre detí dňa 3.6.2012 na miestnom ihrisku
k bodu č. 8 Starosta obce informoval poslancov o reprezentácii obce na oslavách Mesta Perechyn na Ukrajine, kde vystúpila Folklórna skupina Šomka.
k bodu č. 9 Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 10 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 11 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Miroslav Fech
Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 131. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Škovrán, Pavol Olejár, Jozef Olejár zapisovateľa: Miroslav Fech overovateľ zápisnice: Jozef Kunák
 • 132. Program zasadnutia
 • 133. Zriadenie Súkromného centra voľného času v Drienici fyzickou osobou Mgr. Silviou Urdzíkovou, bytom Drienica 240
 • 134. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica č. 1/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce
 • 135. Pripomienku č. 6 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224, lebo je potrebné začleniť lokalitu Pod Solovazy do urbanistického riešenia výstavby chát
 • 136. Podľa pripomienky č. 9 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224 opraviť nepresnosti v názvoch lokalít v návrhu zmien
B. Neschvaľuje:
 • 137. Pripomienku k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Viery Beňadikovej, Drienica 501 z dôvodu, že táto aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa uvažuje v nasledujúcej aktualizácii ÚPN v budúcnosti.
 • 138. Pripomienku k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Simeona Beňadika, Drienica 501 z dôvodu, že táto aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa uvažuje v nasledujúcej aktualizácii ÚPN v budúcnosti.
 • 139. Pripomienku k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Sabíny Beňadikovej, Drienica 501 z dôvodu, že táto aktualizácia ÚPN obce nerieši časť Kapustnice. S touto zmenou sa uvažuje v nasledujúcej aktualizácii ÚPN v budúcnosti.
 • 140. Pripomienku č. 1 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224, lebo v navrhovanej lokalite bol výhľadovo riešený areál športu – golf. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmenách a doplnkoch rozšírenie záberu plochy pre šport a klasifikuje ju ako viacúčelový športový areál.
 • 141. Pripomienku č. 2 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224, lebo v terajších zmenách a doplnkoch sa táto lokalita nerieši
 • 142. Pripomienku č. 3 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224, lebo v terajších zmenách a doplnkoch sa táto lokalita nerieši
 • 143. Pripomienku č. 4 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224, lebo v terajších zmenách a doplnkoch sa táto lokalita nerieši
 • 144. Pripomienku č. 5 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224, lebo v terajších zmenách a doplnkoch bola navrhnutá vyššia výmera
 • 145. Pripomienku č. 7 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224, lebo v terajších zmenách a doplnkoch sa nerieši oprava základnej školy a jej areálu
 • 146. Pripomienku č. 8 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224, lebo v terajších zmenách a doplnkoch sa tieto podnety neriešia
 • 147. Pripomienku č. 9 k ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č.1 p. Imricha Škovrana, Drienica 224 v časti nesúlad máp, lebo mapový podklad bol použitý z predchádzajúceho ÚPN obce
C. Berie na vedomie:
 • 148. Oznam starostu obce, že k návrhu VZN Obce Drienica č. 1/2012 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb
 • 149. Informácie starostu obce o prípravách na oslavy 680. výročia obce
 • 150. Usporiadanie športového popoludnia pre detí dňa 3.6.2012
 • 151. Informáciu starostu obce o susedskom spore medzi Urbárskou spoločnosťou Drienica a p. Antonom Malcovským, ktorý je potrebné vyriešiť v spolupráci s komisiou pre verejný poriadok

V Drienici dňa 4.6.2012
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 10. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 23. marec 2012

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Pavol Olejár, Štefan Petrek
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2011
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
 • Žiadosť Patrika Fecha – Fechter Hanigovce
 • Žiadosť hlavného kontrolóra
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Kunák, PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech, za zapisovateľa zápisnice Štefan Petrek, za overovateľa zápisnice Jozef Olejár. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3: Obecné zastupiteľstvo určuje termín realizácie súťaže o návrh vstupnej tabule do obce Drienica 5.4.2012. V termíne do 30.4.2012 ukončenie súťaže a vyhodnotenie.
k bodu č. 4 Starosta obce požiadal poslancov o schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2011, ktoré sa týkalo úpravy rozpočtu do konca rozpočtového roku 2011 a k termínu účtovnej uzávierky bolo zapracované do rozpočtu obce. Za schválenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 5 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu.
k bodu č. 6 Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Patrika Fecha – Fechter Hanigoce o udelenie výnimky z otváracích hodín počas víkendov prevádzka SKIčko klub Drienica 553. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť a neschvaľuje udelenie výnimky. Za nechválenie hlasovali všetci prítomní poslanci. Trvá na dodržiavaní schválených otváracích hodín.
k bodu č. 7 Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť o udelenie súhlasu na vykonávanie inej zárobkovej činnosti. Za udelenie súhlasu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 8 Obecné zastupiteľstvo udelilo slovo Silvií Urdzíkovej, riaditeľke Súkromnej základnej školy v Sabinove, ktorá informovala o možnosti zriadenia centra voľného času v Drienici a podmienkach jeho prevádzky. Na zriadenie potrebuje súhlas obecného zastupiteľstva. K tomuto bodu sa poslanci vyjadria na najbližšom zasadnutí OcZ.
Starosta obce predložil dve žiadosti a to fy Tri Capital a. s. Prešov a Besna s.r.o. Drienica o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce za účelom prevádzkovania parkoviska ako súčasti moderného lyžiarskeho strediska. Prítomnému konateľovi Besna s. r. o. Dušanovi Šimkovi obecné zastupiteľstvo udelilo slovo, aby bližšie vysvetlil podmienky nájmu. Obidve žiadosti berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre Ing. Mlynarčíka nebola Správou katastra v Sabinove zapísaná z dôvodu nevyhovujúceho znenia uznesenia OcZ. Z tohto dôvodu OcZ zrušuje uznesenie č. 98 zo 7. zasadnutia dňa 9.12.2011 a schvaľuje nové uznesenie.
K doplnku územného plánu obce obecné zastupiteľstvo určuje pre hustotu zastavania chát v rekreačnej oblasti tieto podmienky:
- vzdialenosť od chát 15m,
- max. výška objektu : jedno nadzemné podlažie + podkrovie
- max. zastavaná plocha 80 m2
- max. zastavaný priestor nadzemného podlažia a podkrovia 360m3
- umiestnenie iba rekreačných chát
Požiarne hliadky budú v obci vykonávať kontrolu protipožiarnych opatrení v rodinných domoch. Vedúci skupiny Jozef Škovrán, ostatní členovia PaedDr. Jozef Varga a Štefan Petrek. Termín vykonania kontrol 31.12.2012.
Starosta obce požiadal poslancov, aby doručili zoznamy rodákov. Ďalej ich informoval o delegovaní zástupcu obce Jozefa Škovrána na oslavu výročia hasičov v gmine Wisniew v Poľsku. Obci Drienica boli pridelené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na výstavbu vodovodu v lokalite Gacky, k projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia boli podané doplňujúce doklady, boli podané ďalšie žiadosti na NEFO fond PSK.
k bodu č. 9 V diskusií vystúpil PaedDr. Jozef Varga, žiadal starostu o vysýpanie prístupovej cesty a úpravu priekopy okolo s. č. 121. Ďalej oznámil prítomným, že chatárom v lokalite Gacky mizlo počas zimy drevo, ukázalo sa, že za tým je p. Jačanin, ktorý škodu nahradil. Starosta zabezpečí dovoz materiálu.
P. Kunák upozornil na vyčistenie priekopy pri ceste popod les, pýtal sa na kolaudáciu vodovodu a s tým súvisiacu kolaudáciu Domu smútku, na kontrolu dodržiavania spotreby PHM pri traktore. Starosta pošle pracovníkov za vyčistenie priekopy, bude sa informovať o poplatkoch za vodu pri prevádzke Domu smútku, kontrolu PHM vykonáva osobne.
P. Petrek informoval prítomných o nedostatočnom zametaní cesty III. triedy v obci, ďalej o zelenej zóne okolo chodníkov smerom k potoku, ktorá nie je našou dobrou vizitkou a treba ju upraviť. Starosta odpovedal, že cestu upratuje Správa a údržba ciest PSK, úprava zelenej zóny vzhľadom k tomu, že je tam veľa kameňov sa bude postupne realizovať zasypaním zeminou ak bude k dispozícií.
P. Škovrán upozornil na nečistotu v potoku, ktorá sa zhromažďuje na jednom mieste pred s.č. 196 a 197. O probléme vieme, došlo k narušeniu regulácie potoka. Každoročne to čistíme. Vlastník regulácie Lesy SR je o týchto náležitostiach informovaný.
P. Olejár Jozef sa dotazoval na možnosti riešenia vysýpania prístupovej cesty k rodinným domom s.č. 210, 211 a 212 a o prevádzke chaty na Lysej. Starosta informoval o chýbajúcej priekope, ktorá bola zasýpaná a tým sa voda vylieva na cestu. Bude sa postupne riešiť. Chata na Lysej je v prevádzke.
k bodu č. 10 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 11 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Štefan Petrek
Overovateľ zápisnice: Jozef Olejár

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 118. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kunák, PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech
  zapisovateľa: Štefan Petrek
  overovateľ zápisnice: Jozef Olejár
 • 119. Program zasadnutia
 • 120. Rozpočtové opatrenia č. 2/2011
 • 121. Vykonávanie inej zárobkovej činnosti hlavnému kontrolórovi obce Margite Olejárovej
 • 122. Predaj pozemku v majetku obce parcelné číslo KNC 1120/2 zastavaná plocha o výmere 26 m2 podľa geometrického plánu č. G1-353/2011 pre Ing. Milana Mlynarčíka, bytom Drienica 226 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e), o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo 3/5 väčšinou prítomných poslancov v cene 175,- eur. Úhradu ostatných nákladov spojených s predajom uhradí kupujúci. Osobitným zreteľom je to, že o uvedený pozemok sa menovaný stará, udržiava ho, je na ňom umiestnená už 30 rokov studňa a nádrž na úžitkovú vodu.
 • 123. Vykonanie protipožiarnych kontrol rodinných domov obci protipožiarnou hliadkou v zložení: predseda Jozef Škovrán, členova PaedDr. Jozef Varga a Štefan Petrek v termíne do 31.12.2012.
B. Berie na vedomie:
 • 124. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
 • 125. Žiadosť Patrika Fecha – Fechter Hanigovce
 • 126. Žiadosť firmy Tri Capital a.s. Prešov a firmy Besna s.r.o. Drienica
 • 127. Žiadosť p. Urdzíkovej o zriadenie centra voľného času s tým, že obecné zastupiteľstvo sa k nej vyjadrí na najbližšom zasadnutí.
 • 128. Informácie starostu obce o prebiehajúcich prácach a pripravovaných aktivitách obce
C. Neschvaľuje:
 • 129. Udelenie výnimky z otváracích hodín prevádzke SKIčko klub Drienica Patrikovi Fechovi – Fechter Hanigovce a trvá na dodržiavaní schválených otváracích hodín.
D. Ruší:
 • 130. Uznesenie č. 98 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.12.2011.

V Drienici dňa 30.03.2012
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov zo 9. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 12. január 2012

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Pavol Olejár, Štefan Petrek
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech, za zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Na požiadanie hlavnej kontrolórky obce starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia o jeden bod: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia doplnený o jeden bod schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenie č.78 nebolo splnené pre neprítomnosť poslanca a úloha sa presúva do termínu nasledujúceho zasadnutia OcZ.
k bodu č.4 Starosta obce požiadal poslancov o schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana s výškou celkových výdavkov na projekt 954 016,51 Eur, s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 948 119,82 Eur, s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom 53 302,68 Eur z cudzích (úverových) zdrojov, kód výzvy OPŽP-PO2-11-1. Predloženie žiadosti o NFP schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5 Doplnený bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 predniesla p. Margita Olejárová a všetci prítomní poslanci ho zobrali na vedomie
k bodu č. 6 V rôznom starosta obce informoval poslancov o pripravovanej publikácii k 680. výročiu obce a požiadal ich o jej prečítanie a o podávanie návrhov na prípadnú úpravu textov v publikácii. Ďalej informoval o navrhovanom programe na stretnutie rodákov obce.
Na návrh pána Jozefa Vargu poslanci poverili starostu obce zvolať verejné zhromaždenie občanov obce v apríli 2012.
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Antona Malcovského, Drienica 76 o riešenie susedského sporu. Poslanci doporučujú tento spor riešiť súdnou cestou.
Starosta obce informoval poslancov o pripomienkach občanov obce k návrhu UPN obce, Zmeny a doplnky č. 1, ktoré vyhodnotí spravovateľ návrhu.
k bodu č. 7 Starosta obce informoval o prípravách plesu obce dňa 28.1.2012. Informácie zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č. 8 Návrh na uznesenie predniesol PaedDr. Jozef Varga. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 9 V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Olejár
Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 108. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech,
  zapisovateľa: Jozef Olejár
  overovateľ zápisnice: Jozef Kunák
 • 109. Doplnenie programu o bod č. 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
 • 110. Program zasadnutia s doplneným bodom
 • 111. Predloženie žiadosti o NFP
  - Názov projektu: Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana
  - Výška celkových výdavkov na projekt: 954 016,51 EUR
  - Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 948 119,82 EUR
  - Výška spolufinancovania projektu žiadateľom: 53 302,68 EUR
  - Spôsob financovania projektu: cudzie (úverové) zdroje
  - Kód príslušnej výzvy: OPŽP-PO2-11-1
B. Berie na vedomie:
 • 112. Nesplnenie uznesenia č. 78 pre neprítomnosť poslanca a jeho presunutie na nasledujúce rokovanie OcZ
 • 113. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
 • 114. Informácie starostu obce o publikácii k 680. výročiu obce a o programe na stretnutie rodákov obce
 • 115. Informácie starostu obce o príprave plesu obce
C. Poveruje:
 • 116. Starostu obce zvolať verejné zhromaždenie občanov obce v apríli 2012
D. Dopručuje:
 • 117. Riešiť susedský spor p. Antona Malcovského, Drienica 76 súdnou cestou

V Drienici dňa 16.1.2012
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 8. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 9. december 2011

Z Á P I S N I C A
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Jozef Škovrán – príchod na rokovanie pri bode č. 8, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Štefan Petrek, PaedDr. Jozef Varga
Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie a schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a čo čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Drienica a na území mesta Sabinov na rok 2012
 • Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 4/2011 o miestnych daniach na kalendárny rok 2012
 • Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012
 • Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2012 a programového rozpočtu na roky 2012 2014
 • Schválenie predaja pozemku KNC 1120/2 o výmere 26 m2 pre Ing. Mlynarčíka, bytom Drienica 226 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana
 • Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miroslav Fech, Jozef Olejár, za zapisovateľa zápisnice Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice schválili štyria poslanci. Starosta obce navrhol preložiť z programu rokovania bod č. 10 na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva. Program zasadnutia s vypustením bodu č. 10 schválili štyria poslanci.
k bodu č.3 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené. Uznesenie č. 78 prebieha.
k bodu č.4 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce neboli zo strany fyzických a právnických osôb podané žiadne pripomienky. Za schválenie dodatku č. 1 hlasovali štyria poslanci.
k bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Drienica na území mesta Sabinov na rok 2012 neboli zo strany fyzických a právnických osôb podané žiadne pripomienky. Za schválenie VZN č. 3/2011 hlasovali štyria poslanci.
k bodu č.6 Starosta obce informoval, že k návrhu VZN č. 4/2011 bola podaná pripomienka Ing. Márie Tužákovej, o ktorej boli poslanci písomne informovaní dňa 6.12.2011. Tejto pripomienke sa nevyhovuje z dôvodu, že príjmy z miestnych daní na rok 2012 sú dôležitou súčasťou rozpočtu obce. V zložitej finančnej situácií štátu keď sú obciam krátené podiely na daniach z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu sú miestne dane dôležitým príjmom obce na zabezpečenie plnenia úloh samosprávy. Obec má možnosť určovať výšku miestnych daní podľa zákona a tento príjem je zapracovaný do rozpočtu obce. K návrhu VZN zo strany poslancov neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Pripomienka Ing. Tužákovej nebola schválená. Za schválenie VZN č. 4/2011 podľa návrhu hlasovali štyria poslanci.
k bodu č.7 Starosta obce informoval, že k návrhu VZN č. 5/2011 neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Do VZN navrhuje doplniť v § 5, odsek 2) písmeno j) za textom iných zariadeniach text: a u blízkych príbuzných s trvalým pobytom mimo katastra obce. Dokladom je čestné vyhlásenie o pobyte. Ďalej doplniť v § 5, odsek 4) nové písmeno c) poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona s trvalým pobytom v obci počas pobytu v zariadeniach sociálnych služieb, iných zariadeniach a u blízkych príbuzných mimo katastrálneho územia obce viac ako 250 po sebe nasledujúcich dní. Dokladom je čestné vyhlásenie o pobyte. Za doplnenie týchto návrhov a prijatie VZN hlasovali štyria poslanci.
k bodu č.8 K návrhu rozpočtu na rok 2012 a programového rozpočtu na roky 2012 – 2014 neboli podané žiadne návrhy. Odborné stanovisko k rozpočtu a k programovému rozpočtu obce predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Rozpočet na roky 2012 a programový rozpočet na rok 2012 boli schválené piatimi poslancami.
k bodu č.9 Zámer obce o prevode vlastníctva majetku obce: pozemok parcelné číslo KNC 1120/2 zastavaná plocha o výmere 26 m2, katastrálne územie Drienica bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 22.11.2011 do 8.12.2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj tohto pozemku pre Ing. Mlynarčíka, bytom Drienica 226 za cenu 175,- Eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je to, že uvedený pozemok obce menovaný udržiava a má na ňom zasadené ovocné stromy. Ostatné poplatky súvisiace s predajom uhradí kupujúci. Za schválenie hlasovali piati poslanci. Zároveň obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 57 zo 4. zasadnutia.
k bodu č.11 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012 predložil starosta obce. Termíny zasadnutí budú: 13.1., 23.3., 25.5., 22.6., 17.9., 22.11. a 7.12.2012. Za prijatie hlasovali piati poslanci.
k bodu č.12 V rôznom starosta obce informoval poslancov o vydaní návrhu aktualizácie územného plánu obce – Zmeny a doplnky č.1, ktorý je zverejnený a možno ho v termíne do 4.1.2012 pripomienkovať. Navrhol úpravu ceny prenájmu chaty na Silvestra tento rok vo výške 500,- eur za štari dni, plus spotreba energií. Piati poslanci schválili tento návrh. Ďalej informoval o príprave Mikuláša pre deti na nedeľné odpoludnie dňa 11.12.2011. Na ples obce je potrebné zabezpečiť stravu. Požiadal poslancov o návrhy na program na Deň obce, ktorý sa uskutoční v termíne 30.6.-1.7.2012. Navrhol poslancom schválenie odmeny za prípravu podkladov k publikácií o obci pre RNDr. Ernsta vo výške 1250,- Eur. Piati poslanci hlasovali za schválenie tejto odmeny.
k bodu č.13 V diskusií starosta obce oznámil poslancom o aktuálnych správach Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti o skúškach tlaku vodovodu.
P. Škovrán požiadal starostu obce, aby pri ukončovaní prác pri výstavbe chodníkov skrátili dĺžku rúr, ktoré odvádzajú vodu z miestnej komunikácie do potoka. Starosta bude informoval dodávateľa.
P. Olejár Pavol, ako predseda inventúrnej komisie majetku žiadal informácie o vyradení majetku. Podľa zmluvy o nájme majetku môže inventúrna komisia rozhodnúť o vyradení nepotrebného majetku.
P. Kunák mal otázku k nákupu hračiek do materskej školy a zakúpenia zvončeka, aby sa budova mohla zamykať. Starosta obce informoval o tom, že v júni boli zakúpené hračky do MŠ a zvonček zabezpečí.
P. Olejárová sa informovala o pohľadávkach a záväzkoch bývalého Poľnohospodárskeho družstva Šarišské Sokolovce. Starosta oznámil, že družstvo je stále v konkurze.
k bodu č.14 Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali piati poslanci.
k bodu č.15 V závere sa starosta poďakoval prítomným za prácu v tomto roku a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Pavol Olejár
Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 89. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Fech,, Jozef Olejár
  zapisovateľa: Pavol Olejár
  overovateľ zápisnice: Jozef Kunák
 • 90. Presun bodu č. 10 z programu zasadnutia na najbližšie zasadnutie.
 • 91. Program zasadnutia.
 • 92. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • 93. VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Drienica a na území mesta Sabinov na rok 2012
 • 94. VZN č. 4/2011 o miestnych daniach na kalendárny rok 2012
 • 95. VZN č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012 s doplnením:
  - v § 5, odsek 2) písmeno j) za textom iných zariadeniach text: a u blízkych príbuzných s trvalým pobytom mimo katastrálneho územia obce. Dokladom je čestné vyhlásenie o pobyte.
  - v § 5, odsek 4) nové písmeno c) poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona s trvalým pobytom v obci počas pobytu v zariadeniach sociálnych služieb, iných zariadeniach a u blízkych príbuzných mimo katastrálneho územia obce viac ako 250 po sebe nasledujúcich dní. Dokladom je čestné vyhlásenie o pobyte
 • 96. Rozpočet na rok 2012
 • 97. Programový rozpočet na rok 2012
 • 98. Predaj pozemku v majetku obce parcelné číslo KNC 1120/2 zastavaná plocha o výmere 26m2 podľa geometrického plánu č. G1-353/2011 pre Ing. Milana Mlynarčíka, bytom Drienica 226 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene 175,- eur. Úhradu ostatných nákladov spojených s predajom pozemku uhradí kupujúci.
 • 99. Plán zasadnutí na rok 2012
 • 100. Prenájom chaty na Silvestra 2011 vo výške 500,- eur za štyri dni plus úhradu energií.
 • 101. Za prípravu podkladov k publikácií k výročiu obce RNDr. Ernstovi odmenu vo výške 1.250,- eur.
B. Berie na vedomie:
 • 102. Pripomienku Ing. Márie Tužákovej k návrhu VNZ č. 4/2011 o miestnych daniach na rok 2012.
 • 103. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu a programovému rozpočtu na roky 2012 – 2014
 • 104. Rozpočet na roky 2013 – 2014
 • 105. Programový rozpočet na roky 2013 - 2014
C. Ruší:
 • 106. Uznesenie č. 57 zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
D. Neschvaľuje:
 • 107. Pripomienku Ing. Márie Tužákovej k návrhu VZN č. 4/2011 o miestnych daniach na rok 2012.

V Drienici dňa 14.12.2011
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov zo 7. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18. november 2011

Z Á P I S N I C A
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, PaedDr. Jozef Varga, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Pozvaní: RNDr. Alexander Ernst – kronikár obce
Program:

 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Schválenie návrhu VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce
 • Rozpočtové opatrenie č. 1
 • Inventarizácia majetku k 31.12.2011 – príkaz starostu obce
 • Územný plán obce – aktualizácie a doplnky.
 • Schválenie nákladov na vystúpenie FSk Šomka na krajskej prehliadke v Medzilaborciach
 • Cesta cez Kapustnice – vysporiadavanie pozemkov
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2 Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Škovrán, Jozef Olejár, PaedDr. Jozef Varga, za zapisovateľa zápisnice Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci poslanci.
k bodu č.3 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené. Uznesenie č. 78 prebieha.
k bodu č.4 Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za schválenie VZN č. 2/2011 hlasovali všetci poslanci.
k bodu č.5 Všetci poslanci hlasovali za schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2011 zo dňa 30.09.2011, ktoré je prílohou zápisnice.
k bodu č.6 Poslanci zobrali na vedomie príkaz starostu obce č. 1/2011 vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov členmi Ústrednej inventarizačnej komisie a členmi čiastkových inventúrnych komisií. Zloženie členov komisií je prílohou zápisnice.
k bodu č.7 Starosta obce predložil poslancom na schválenie začatie obstarávania Územného plánu obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1. Informoval poslancov, že odborne spôsobilou osobou na obstarávanie je Ing. Stanislav Imrich, 082 36 Šindliar 138, reg. č. 082 a spracovateľom je Ing. arch. Michal Legdan, AASKA, Masarykova 16, 080 01 Prešov. Všetci poslanci hlasovali za schválenie začatia obstarávania ÚPN obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1.
k bodu č.8 Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie financovania všetkých nákladov na vystúpenie FSk Šomka na krajskej súťažnej prehliadke v Medzilaborciach na podujatí „Nositelia tradícií“ dňa 26.11.2011, ktorých výška bude približne 500,00 Eur. Financovať sa bude preprava autobusom a obed účastníkov. Za schválenie financovania všetkých nákladov hlasovali všetci poslanci.
k bodu č.9 Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o terajšej prístupovej ceste v Kapustniciach, ktorá je vytvorená z pozemkov vlastníkov a o jej budúcom vysporiadaní. Plánuje sa zvolať pracovné stretnutie všetkých vlastníkov pozemkov v dotknutej oblasti, na ktorom sa prejednajú podmienky pre vznik prístupovej komunikácie podľa platných noriem.
k bodu č.10 Starosta obce informoval poslancov o liste z firmy COOP o ukončení prevádzky predajne COOP Jednoty Prešov, SD v našej obci k 31.12.2011, ktorej priestory budú ponúkať na prenájom.
Starosta obce informoval poslancov, že obec musí zverejniť na 15 dní pred budúcim zasadnutím OcZ zámer prevodu majetku na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke – ide o predaj pozemku parcelné číslo KNC 1120/2 o výmere 26m2 pre Ing. Milana Mlynarčíka, bytom Drienica 226. Ing. M. Mlynarčík predložil znalecký posudok.
Ďalej informoval o príprave návrhov VZN na rok 2012 podľa platných zákonov:
- o miestnych daniach, kde je navrhované zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností o 3%, okrem dane zo stavieb pre rekreačné chaty, pre priemyselné stavby a stavby na ostatné podnikania a na zárobkovú činnosť, lebo tieto sadzby sú dosť vysoké v porovnaní s ostatnými sadzbami dane zo stavieb vzhľadom na pripravovaný nový zákon o miestnych daniach na rok 2013,
- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde je navrhované zvýšenie sadzby o 3 %
- o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa, kde je navrhované zaokrúhlenie sumy 4,98 Eur na 5,00 Eur
- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
Starosta obce informoval poslancov o usporiadaní plesu obce dňa 28.1.2012 a požiadal všetkých poslancov o aktívnu účasť pri jeho príprave. Taktiež nadniesol možnosť usporiadania „Obecnej zabíjačky – II. ročník“ v prípade, že bude lepšia finančná situácia v budúcom roku.v Starosta obce požiadal poslancov, aby navštívili občanov obce vo svojich volebných obvodoch a informovali ich o príprave osláv pri príležitosti 680. výročia vzniku obce Drienica, na ktoré chceme pozvať všetkých rodákov a k tomu je potrebná aj spolupráca s nimi. Obec pripraví list pre občanov obce, v ktorom sa vyžiadajú adresy rodákov, ktorých obec plánuje pozvať.
Starosta obce požiadal poslancov o schválenie pôžičky vo výške 17.000,00 Eur od fyzických osôb na financovanie dokončenia chodníkov. Všetci poslanci hlasovali za schválenie tejto pôžičky.
Starosta obce požiadal kronikára obce RNDr. Alexandra Ernsta, aby oboznámil poslancov so situáciou pri príprave knižnej publikácie o obci pri príležitosti 680. výročia obce. Pán Ernst predniesol pripravovaný obsah publikácie, ktorá bude v rozsahu približne 200 strán. Texty budú dokončené asi v polovici decembra 2011, kedy ich bude môcť predložiť starostovi a poslancom na prehodnotenie v elektronickej podobe.
k bodu č. 11 V diskusii vystúpil p. Varga a požiadal starostu obce o riešenie problému vypúšťania odpadov zo žumpy v lokalite Gacky p. Jačaninom.
k bodu č. 12 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Škovrán. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 13 V závere sa starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Kunák
Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 79. Program zasadnutia
 • 80. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Škovrán, Jozef Olejár, PaedDr. Jozef Varga zapisovateľa: Jozef Kunák overovateľ zápisnice: Miroslav Fech
 • 81. VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce
 • 82. Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 zo dňa 30.09.2011
 • 83. Začatie obstarávania Územného plánu obce Drienica, Zmeny a doplnky č. 1
 • 84. Financovanie nákladov FSk Šomka na krajskej súťažnej prehliadke v Medzilaborciach
 • 85. Pôžičku vo výške 17.000,00 Eur - financovanie DPH na dokončenie chodníkov
B. Berie na vedomie:
 • 86. Splnenie uznesení.
 • 87. Príkaz starostu obce č. 1 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov so stavom k 31.12.2011
 • 88. Plánované vysporiadanie prístupovej cesty v lokalite Kapustnice

V Drienici dňa 21.11.2011
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov zo 6. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 25. august 2011

Z Á P I S N I C A
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnený: Jozef Varga PaedDr.
Program:

 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Schválenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Drienica
 • Ponuka časti pozemku KNE 625/1, kat. územie Drienica, na odkúpenie obcou od p. Mikuláša Malcovského, bytom Brezovica
 • Žiadosť o prevod obecného pozemku parc. č. KNC 1138/4 do osobného vlastníctva Ing. Vladimíra Oboňu, bytom Veľký Šariš
 • Vysporiadanie pozemkov na dolnom konci obce od súp. č. 216 po súp. č. 218
 • Žiadosť o umiestnenie reklamnej tabule
 • Schválenie služobnej cesty do Gminy Wisniev
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Do návrhovej komisie boli navrhnutí Štefan Petrek, Miroslav Fech, Jozef Škovrán, za zapisovateľa zápisnice Jozef Olejár, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Na návrh starostu obce bol program zasadnutia doplnený o bod: Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia doplnený o jeden bod schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Uznesenie č. 63 splnené čiastočne, ostatné uznesenia splnené. Pre výber dodávateľa aktualizácie UPO ukladá starostovi obce zvolať zasadnutie komisie v termíne do 9.9.2011.
k bodu č. 4 Dodatkom č. 2 sa aktualizuje VZN č. 2/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Drienica. Umiestnením E-boxu na elektroodpad na chodbe Obecného úradu bolo potrebné toto VZN aktualizovať. Za schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2007 hlasovali všetci poslanci.
k bodu č. 5 K tomuto bodu podal vysvetlenie p. Mikuláš Malcovský, bytom Brezovica. Informoval poslancov o ponuke predať časť pozemku parcelné číslo KNE 625/1 do vlastníctva obce a vysvetlil dôvody svojej ponuky. Podľa neho je hranica jeho pozemku posunutá do pozemkov obce. Po prerokovaní sa poslanci dohodli, že starosta obce dá vytýčiť hranice pozemku vo vlastníctve obce a zvolá poslancov na miesto pozemku v termíne do 16.9.2011.
k bodu č. 6 Starosta obce predniesol žiadosť Ing. Vladimíra Oboňu, bytom Veľký Šariš o prevod obecného pozemku parcelné číslo KNC 1138/4 do osobného vlastníctva. Jedná sa o časť pozemku okolo cesty do rekreačnej oblasti pri jeho pozemku. Za prevod vlastníctva navrhol zriadenie vecného bremena na právo prechodu pre chatárov cez jeho pozemok. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednať s Ing. Oboňom za účelom zámeny pozemku vo vlastníctve obce za pozemok v jeho vlastníctve tzv. prístupovú cestu k chatám.
k bodu č.7 V tomto bode predložil starosta obce žiadosť p. Márie Mačišákovej, bytom Drienica 218 a p. Jozefa Malcovského, bytom Drienica 217 za účelom výmeny parciel č. KNC 1122, 1123, 516 a 521 v ich vlastníctve pred rodinnými domami s.č. 217 a 218 – prístupová cesta za parcely vo vlastníctve obce v pomere 1:1, ktoré sa nachádzajú v časti medzi prístupovými cestami. Menovaní na vlastné náklady dali vypracovať geometrický plán. Obecné zastupiteľstvo schválilo výmenu parciel s tým, že poplatok za vklad do katastra uhradí obec.
k bodu č. 8 SKIčko klub Drienica 553 predložil žiadosť o umiestnenie reklamnej tabule na druhej strane reklamnej tabule patriacej obci v rekreačnej oblasti, na ktorej je umiestnená tabuľa Chaty pod hájom. Poslanci schválili umiestnenie reklamnej tabule pre SKIčko klub Drienica 553 za ročný nájom vo výške 50,- Eur, poplatok za rok 2011 bude vyfakturovaný v alikvotnej čiastke. Výška nájmu pre Chatu po hájom za prenájom reklamnej tabule za ročný nájom na rok 2011 schválili vo výške 50,- Eur.
k bodu č. 9 Starosta obce informoval poslancov o pozvaní z Gminy Wisniev z Poľska, s ktorou má obec podpísanú zmluvu o spolupráci na dni 2.-5. septembra 2011, kde sa uskutočnia dožinky. Na tejto zahraničnej ceste sa zúčastní delegácia obce. Financovanie nákladov pre obec bude úhrada nákladov na cestu obecným služobným autom. Poslanci schválili zahraničnú služobnú cestu starostovi obce.
k bodu č. 10 Doplnený bod o Protokol o výsledku kontroly. Tento protokol predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Vo svojom stanovisku navrhuje neuhradené pohľadávky postúpiť na vymáhanie exekútorovi.
k bodu č. 11 Starosta obce predložil návrh projektu na rekonštrukciu obecnej chaty na Lysej. Ďalej predložil návrh na uvítaciu tabuľu pri vstupe do obce. Na návrh poslancov p. Štefan Petrek zabezpečí vyhlásenie súťaže o ďalšie návrhy na uvítaciu tabuľu. Starosta obce informoval poslancov o dobrovoľnej zbierke za účelom kúpy chladiaceho boxu a na zariadenie Domu smútku v Drienici. V termíne od 17.1.2011 do 30.6.2011 sa vyzbieralo 3.405,- Eur, z tejto sumy bola uhradená faktúra za chladiaci box vo výške 2.455,- Eur, zostatok 950,- Eur je na účte. Na základe žiadosti Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Drienici o príspevok na zrealizovanie 10. ročníka výstavy ovocia a zeleniny obecné zastupiteľstvo súhlasí s použitím 100,- Eur z rozpočtu obce na túto akciu. Ďalej informoval o prebiehajúcej kolaudácií verejného vodovodu v obci. Kolaudačné rozhodnutie nebolo vydané. Podal aj informácie o možnosti položenia asfaltových kobercov na miestne komunikácie, má vypracovanú cenovú ponuku, rozhodnutie o vykonaní týchto prác bude závisieť od finančných prostriedkov obce. Požiadal zástupcu starostu obce aby činnosti spojené s prácou komisie pre výstavbu koordinoval on.
k bodu č. 12 V diskusií vystúpila p. Margita Olejárová, ktorá požiadala starostu obce, aby rokoval s firmou Márius Pedersen ohľadom vývozu komunálneho odpadu a to konkrétne s uložením smetných nádob po vysýpaní na pôvodné miesto – betónové plochy. Starosta obce bude s nimi rokovať.
k bodu č. 13 Návrh na uznesenie predniesol Štefan Petrek. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 14 V závere sa starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Olejár
Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 65. Doplnenie programu rokovania o bod: Protokol o výsledku kontroly, program zasadnutia o doplnený bod.
 • 66. Návrhovú komisiu v zložení: Štefan Petrek, Miroslav Fech, Jozef Škovrán zapisovateľa: Jozef Olejár overovateľ zápisnice: Pavol Olejár
 • 67. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Drienica
 • 68. Zámenu parcely KNE 1-3251/4 /KNC 517/ vo vlastníctve Obce Drienica o výmere 253 m2 za parcelu KNC 1122 vo vlastníctve Márie Mačišákovej, bytom Drienica 218 o výmere 180 m2 a za parcelu KNC 516/1 o výmere 73 m2 a zámenu parcely KNE 1-3251/5 /KNC 522/ vo vlastníctve Obce Drienica o výmere 197 m2 za parcelu KNC 1123 vo vlastníctve Jozefa Maľcovského, bytom Drienica 217 o výmere 143 m2 a za parcelu KNC 521/1 o výmere 54 m2 podľa priloženého geometrického plánu.
 • 69. Umiestnenie reklamnej tabule SKIčko klub Drienica 553 na druhej strane reklamnej tabule chaty Pod hájom za nájomné vo výške 50,- Eur na rok.
 • 70. Nájom reklamačnej tabule na rok 2011 pre Martina Ježka – YMANZO Prešov, prevádzka chaty Pod hájom vo výške 50,- Eur.
 • 71. Zahraničnú služobnú cestu starostovi obce do Gminy Wisniev
B. Berie na vedomie:
 • 72. Splnenie uznesení.
 • 73. Protokol o výsledku kontroly
 • 74. Informácie o pripravovaných projektoch
C. Ukladá:
 • 75. Starostovi obce vytýčiť v teréne hranice pozemku obce Drienica v lokalite Gacky a zvolať poslancov na obhliadku. T: 16.9.2011
 • 76. Starostovi obce uskutočniť zasadnutie komisie pre výber dodávateľa aktualizácie ÚPO. T: 9.9.2011
 • 77. Starostovi obce prerokovať s Ing. Vladimírom Oboňom možnosť zámeny časti jeho pozemku - prístupovej cesty za obecný pozemok.
 • 78. Štefanovi Petrekovi uskutočniť súťaž o návrh uvítacej tabule pri vstupe do obce. T: 31.12.2011

V Drienici dňa 30.8.2011
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov zo 5. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 17. jún 2011

Z Á P I S N I C A
Prítomní: Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, Jozef Varga PaedDr., Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnený: Jozef Olejár
Program:

 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Vypracovanie publikácie k 680. výročiu obce Drienica
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011
 • Výber dodávateľa na aktualizáciu Územného plánu obce Drienica
 • Schválenie inventarizácie majetku obce za rok 2010
 • Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
 • Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce
 • Schválenie smernice o používaní služobných motorových vozidiel
 • Schválenie smernice o verejnom obstarávaní
 • Schválenie platu starostu obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miroslav Fech, Jozef Škovrán, Štefan Petrek, za zapisovateľa zápisnice Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené.
k bodu č. 4 Starosta obce navrhol, aby RNDr. Ernst Alexander vypracoval publikáciu k 680. výročiu obce Drienica. PaedDr. Jozef Varga doporučil tento návrh a s jeho názorom súhlasili všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 5 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2011 prečítala Margita Olejárová. Hlasovanie poslancov: 6 poslanci schválili plán kontrolnej činnosti.
k bodu č. 6 Starosta obce informoval poslancov o potrebe aktualizovať Územný plán obce. Oslovil niektoré firmy, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou o vypracovanie cenovej ponuky. Zatiaľ má ponuky od Ing. arch. Michala Legdana a Ateliéru Urbeko. Navrhol, aby z radov poslancov bola vytvorená komisia na výber dodávateľa a to v zložení Jozef Škovrán, Jozef Olejár, Pavol Olejár. Poslanci hlasovali za jednotlivých členov komisie takto: za Jozefa Škovrána 5 , zdržal sa 1, za Jozef Olejára 6, za Pavla Olejára 5, zdržal sa 1.
k bodu č.7 Starosta obce prečítal správy o výsledku inventarizácie majetku obce za rok 2010. Poslanci schválili inventarizáciu majetku obce. Hlasovanie: za schválenie 6 poslancov.
k bodu č. 8 K tomuto bodu predniesla stanovisko Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce, v ktorom odporúča záverečný účet schváliť bez výhrad. Starosta obce predniesol list audítora Ing. Imrich Mitríka a otvoril diskusiu. Jozef Kunák diskutoval o výbere dane za psov. Poslanci záverečný účet obce schválili s výrokom bez výhrad. Hlasovanie: za schválenie záverečného účtu bez výhrad 6 poslanci.
k bodu č. 9 Starosta obce predniesol návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce na financovanie kapitálových výdavkov obce a to spolufinancovanie chodníkov a projektov. Hlasovanie: za použitie finančných prostriedkov rezervného fondu hlasovali 6 poslanci
k bodu č. 10 Smernica o používaní služobných motorových vozidiel bola vypracovaná z dôvodu potreby dopravy občanov obce na reprezentáciu obce na jednotlivých podujatiach mimo obce a na pozvanie organizátorov. Na návrh PaedDr. Jozefa Varga boli niektoré body vypustené, iné zmenené. Takto upravená smernica bola schválená 6 poslancami.
k bodu č. 11 Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu zmeny zákona o verejnom obstarávaní obec má spracovanú novú smernicu o verejnom obstarávaní. Hlasovanie: za schválenie smernice hlasovali 6 poslanci za.
k bodu č. 12 Starosta obce informoval o schválení novelizácie o zákona o platových pomeroch starostov obcí č. 253/1994 Z. z. PaedDr. Jozef Varga navrhol, aby schválili starostovi taký plat aký mal doteraz. Jeho výška bola 1549,- eur. Za schválenie platu starostu obce vo výške 1549,- Eur hlasovali 6 poslanci.
k bodu č. 13 V rôznom starosta obce informoval poslancov o podaných projektoch a to na reguláciu potoka a práve prebiehajúce verejné obstarávanie na výber dodávateľa aj na verejné osvetlenie. Na kompostáreň budú vypracované projekty čakáme na výzvu. Chce pripraviť projekt na rekonštrukciu obecnej chaty na Lysej a na zateplenie budovy kultúrneho domu a výmenu okien. V rámci schváleného projektu HUSKROUA sa uskutočňuje výstavba multifunkčnej športovo-relaxačnej zóny a rekonštrukcia budovy Materskej školy. Pokračuje výstavba chodníkov v obcí, po jej ukončení budeme žiadať úver na financovanie v rámci schváleného projektu. Na úhradu DPH z faktúry za výstavbu chodníkov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obec bude žiadať bezúročnú pôžičku. Starosta bude jednať s fy OVO-MONT Sabinov o jej poskytnutie. Prečítal žiadosť Igora Kicka o miesto chatára na chate na Lysej. Informoval o možnosti umiestnenia solárnych panelov na plochých strechách vo vlastníctve obce, ponuka bude predložená na najbližšom zasadnutí. Dňa 24. a 25. júla sa uskutoční vystúpenie folklórnej skupiny Šomka v Poľsku v Starej Wsi. S preplatením všetkých nákladov súvisiacich s cestou do Poľska súhlasili všetci poslanci. Komisia na individuálnu výstavbu pracuje aj naďalej, vyskytli sa problémy s odkúpením pozemkov, pripraví stretnutie vlastníkov. Z finančných prostriedkov vyzbieraných v rámci dobrovoľnej zbierky bola uhradená doprava a chladiaci box. Zbierka pokračuje ďalej do konca júna. Na kolaudáciu vodovodu je podaná žiadosť na Obvodnom úrade životného prostredia v Sabinove. Starosta predložil žiadosť Ing. Mlynarčíka, bytom Drienica 226 o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce p. č. KNC 1120 pred jeho rodinným domom. Poslanci súhlasili s odpredaním majetku obce v zmysle zákona o majetku obcí s tým, že všetky s tým spojené náklady uhradí kupujúci.
k bodu č. 14 V rámci diskusie vystúpil Štefan Petrek. Informoval sa o chodníkoch a navrhol zníženie obrúb pri nábehoch na chodník. Starosta obce bude rokovať s dodávateľom. Margita Olejárová sa informovala o „zelenom háji“ na cintoríne. Starosta odpovedal, že je možné v tejto časti pochovávať.
k bodu č. 15 Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č. 16 V závere sa starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Pavol Olejár
Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 45. Program zasadnutia
 • 46. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Fech, Jozef Škovrán, Štefan Petrek
  zapisovateľa: Pavol Olejár
  overovateľ zápisnice: Jozef Kunák
 • 47. Vypracovanie publikácie o obci k 680 výročiu RNDr. Alexandrom Ernstom
 • 48. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2011
 • 49. Komisiu na výber dodávateľa aktualizácie Územného plánu obce v zložení: Jozef Škovrán, Jozef Olejár, Pavol Olejár
 • 50. Inventarizáciu obce Drienica za rok 2010
 • 51. Záverečný účet obce s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
 • 52. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na úhradu spolufinancovania chodníkov a projektov.
 • 53. Smernicu č. 2/2011 o používaní služobných motorových vozidiel
 • 54. Smernicu č. 1/2011 o verejnom obstarávaní
 • 55. Plat starostu obce vo výške 1549,- Eur.
 • 56. Úhradu všetkých nákladov spojených s vystúpením folklórneho súboru Šomka a účasťou poslancov obecného zastupiteľstva v Starej Wsi v Poľsku
 • 57. Predaj pozemku p. č. KNC 1120/2 pre Ing. Milana Mlynarčíka bytom Drienica 226 v cene určenej znaleckým posudkom a všetky náklady spojené s predajom uhradí kupujúci.
 • 58. Bezúročnú pôžičku od OVO-MONT spol. s r.o. Sabinov vo výške 18.800,- Eur
B. Berie na vedomie:
 • 59. Splnenie všetkých uznesení
 • 60. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
 • 61. Žiadosť Igora Kicka o miesto chatára
 • 62. Informácie starostu obce o pripravovaných projektoch a prebiehajúcich prácach v rámci už schválených projektov
C. Ukladá:
 • 63. Starostovi obce zvolať komisiu na výber dodávateľa aktualizácie Územného plánu obce. T: 8.7.2011
 • 64. Starostovi obce uskutočniť stretnutie s p. Kickom. T: 1.7.2011

V Drienici dňa 20.6.2011
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov zo 4. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 1. apríl 2011

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, Jozef Varga PaedDr., Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Program:

 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011
 • Protokol o výsledku kontroly za 2. polrok 2010
 • Schválenie VZN č. 1/2011
 • Schválenie Povodňového plánu Obce Drienica
 • Delegovanie zástupcu obce za člena rody školy pri MŠ v Drienici
 • Prejednanie sťažnosti chatárov
 • Aktualizácia cenníka služieb poskytovaných obcou
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Do návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Varga PaedDr., Jozef Olejár, za zapisovateľa zápisnice Jozef Škovrán, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár.
Členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené.
k bodu č.4 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2011 prečítala Margita Olejárová. Hlasovanie poslancov: 7 poslanci schválili plán kontrolnej činnosti
k bodu č.5 Protokol o výsledku kontroly za 2. polrok 2010 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. P. Olejár sa informoval, či hlavný kontrolór má dosah aj na kontrolu prostriedkov z fondov EÚ. Hlavný kontrolór má dosah na všetky doklady. Starosta obce spresnil metodiku kontroly fondov z EÚ. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie protokol o výsledku kontroly.
k bodu č.6 Starosta obce informoval, že k návrhu VZN č. 1/2011 neboli zo strany fyzických a právnických osôb podané žiadne pripomienky. Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7 Úvodné informácie k povodňovému plánu obce podal starosta obce. Za schválenie hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8 Starosta obce informoval prítomných, že do rady školy pri Materskej škole v Drienici je potrebné za zriaďovateľa delegovať zástupcu obce. K tejto téme diskutovali J. Olejár, P. Olejár, J. Kunák. Navrhli J. Kunáka. Hlasovanie poslancov: 6 za, zdržal sa J. Kunák.
k bodu č.9 Starosta obce oboznámil s obsahom dvoch sťažností. Prvá sťažnosť z dátumu 11.2.2011, ktorá sa týka havarijného stavu zosuvu pôdy na prístupovú cestu k chatám v lokalite Kočan v rekreačnej oblasti bola prerokovaná s týmto výsledkom: starosta obce písomne odpovie, že obec pomôže v rámci svojich možnosti. Druhá sťažnosť z dátumu 14.2.2011 sa týka zvýšenia daní, neposkytnutia úľav zdravotne ťažko postihnutým občanom a na hlučnú hudbu na chate Alpina. Po prerokovaní tejto sťažnosti starosta písomne odpovie, že obec neporušila zákon o zvýšení dane z nehnuteľnosti a otváracie hodiny prevádzok budú v zmysle VZN č. 1/2011.
k bodu č.10 Starosta obce informoval poslancov, že na základe požiadaviek o prenájom traktora na dlhšiu dobu by bolo potrebné aktualizovať sadzbu za prenájom traktora, ak sa jedná o dlhodobý prenájom sadzbu za cenu dohodou. Všetci prítomní poslanci hlasovali za aktualizáciu cenníka v bode za prenájom traktora – dlhodobý prenájom cena dohodou.
k bodu č.11 Starosta obce informoval o výbere dani za ubytovanie v zariadeniach, ktoré poskytujú tieto služby. Výber týchto poplatkov sa zlepšil, navrhol poslancom, aby našli riešenie na zlepšenie tohto výberu. Ďalej predložil žiadosť záhradkárov o poskytnutie služobného motorového vozidla na súťaž v Bardejove. Na poskytnutie služobného motorového vozidla obce pripraví smernicu, tak aby ju mohli využívať aj iné organizácie reprezentujúce obce na rôznych súťažiach a prehliadkach v rámci možnosti zákona. Prevádzka na obecnej chate je pozastavená z dôvodu pretrvávajúcich problémov s vykurovaním. Po obhliadke chaty sa poslanci vyjadria k jej prevádzke. Starosta obce informoval o obecnom plese a obecnej zabíjačke. Na zabezpečenie prác v obci prijal do pracovného pomeru jedného robotníka, ďalší z radov nezamestnaných pracujú pre obec v rámci menších obecných služieb. V prebiehajúcom projekte HUSKROUA sa pripravuje nadstavba budovy Materskej školy, výstavba multifunkčného ihriska a stretnutia partnerov. Bolo vyhlásené výberové konanie na dodanie projektov na zberný dvor a verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie verejného osvetlenia. Zvýšené výdavky na obecnú sieť si budú vyžadovať zvýšenie poplatku. Za zvýšenie poplatku o 2,- eurá mesačne od 1.4.2011 hlasovali všetci poslanci. Starosta obce informoval, že v dobrovoľnej zbierke sa vyzbieralo 1435,- eur, a za tú sumu bola uhradená fa za dopravu chladiaceho boxu a časť za dodávku chladiaceho boxu. Kronikár obce RNDr. Ernst pripraví publikáciu k 680. výročiu obce, ktorá bude rozšírením prvej publikácie o obci. Starosta obce predložil žiadosť Coop Jednota o umiestnenie informačných tabúľ a zabezpečenie bezbariérového vstupu k predajni. Poslanci dali predbežný súhlas. K schváleniu umiestnenia informačných tabúľ je potrebné zo strany Coop Jednota predložiť projektovú dokumentáciu. V obci bude pokračovať výstavba chodníkov, na vyznačenie parkovacích plôch bude stretnutie poslancov dňa 4.4.2011. Žiadosť Márie Škovranovej o rozšírenie verejného osvetlenia k ich novostavbe bola prerokovaná. Rozšírenie verejného osvetlenia bude riešené v rámci jeho rekonštrukcie. Starosta obce informoval o písomnom poverení , ktorým vymedzuje okruh právomocí, úkonov a činnosti zástupcu starostu obce Drienica Miroslava Fecha. Na záver hovoril o práci komisie pre IBV v obci.
k bodu č.12 V diskusií vystúpil J. Varga, PaedDr. ohľadom čistenia priekop v rekreačnej oblasti a pripájaní sa na kanalizáciu. J. Kunák sa informoval o prenajímanie traktora a o zverejňovanie faktúr na stránke obce. Starosta obce odpovedal, že pracovníci obce prijatí na menšie obecné služby budú ďalej čistiť priekopy, poplatok za vypúšťanie vôd do kanalizácie určila vodárenská spoločnosť, súhlas na prenájom traktora dáva starosta obce.
k bodu č.13 Návrh na uznesenie predniesol PaedDr. Jozef Varga. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.14 V závere sa starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ: Jozef Škovrán
Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Schvaľuje:
 • 34. Program zasadnutia
 • 35. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Jozef Varga, Jozef Olejár
  zapisovateľa: Jozef Škovrán
  overovateľ zápisnice: Pavol Olejár
 • 36. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011
 • 37. VZN č. 1/2011 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Drienica
 • 38. Povodňový plán Obce Drienica
 • 39. Doplnenie cenníka za prenájom traktora o text dlhodobý prenájom traktora – cena dohodou.
 • 40. Zvýšenie poplatku za prevádzku obecnej siete na sumu 5,00 eur mesačne s účinnosťou od 1.4.2011
B. Berie na vedomie:
 • 41. Protokol hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za 2. polrok 2010
 • 42. Sťažnosti chatárov
 • 43. Informácie starostu obce o prebiehajúcich aktivitách obce na najbližšie obdobie
C. Deleguje:
 • 44. Jozefa Kunáka za člena rady školy pri Materskej škole v Drienici.

V Drienici dňa 4.4.2011
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 3. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 14. január 2011

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Varga PaedDr., Margita Olejárová – hlavný kontrolór
Ospravedlnený:Jozef Škovrán

Program:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Voľba predsedov a členov komisií
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miroslav Fech, Štefan Petrek. Za zapisovateľa zápisnice starosta obce určil Jozefa Kunáka, za overovateľa zápisnice Pavla Olejára. Členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené.
k bodu č.4: Jozef Olejár navrhol poveriť PaedDr. Jozefa Vargu za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 odsek 2 prvej vety, odsek 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety, ods. 6 tretej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /úplné znenie zákona č.479/2010 Z. z./. Všetci prítomní poslanci tento návrh hlasovaním schválili.
Poslanci zároveň hlasovaním zrušili uznesenie č. 12 pod písmenom D z 1. ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 18.12.2010.
k bodu č.5: Starosta obce vyzval PaedDr. Jozefa Vargu, aby predniesol návrhy na predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a aby riadil hlasovanie o nich. Za neprítomného Jozefa Škovrána, ktorý je navrhovaný za predsedu športovej komisie predložil p. Varga za členov športovej komisie týchto obyvateľov obce: Marek Bakoň, Drienica 52 a Stanislav Škovran, Drienica 200.
Navrhovaný predseda kultúrnej komisie Štefan Petrek predložil za členov tejto komisie týchto obyvateľov obce: Verona Malcovská, Drienica 68, Iveta Fechova, Drienica 242, Ľudmila Palenčárová, Drienica 243.
Navrhovaný predseda finančnej komisie PaedDr. Jozef Varga predložil za členov tejto komisie Bc.Elenu Boguskú, Drienica 21 a poslanca Štefana Petreka, Drienica 241.
Navrhovaný predseda komisie pre verejný poriadok Pavol Olejár predložil za členov tejto komisie týchto obyvateľov obce: Anton Onofrej, Drienica 48 a Peter Malcovský, Drienica 202.
Za členov komisie OcZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhol Jozef Kunák týchto poslancov OcZ: Pavol Olejár, Jozef Olejár.
Pán Varga dal hlasovať za zriadenie týchto stálych komisií. Všetci prítomní poslanci boli za ich zriadenie. Potom dal hlasovať zvlášť za každého predsedu a za každého člena stálych komisií. Všetci prítomní poslanci pri hlasovaní za navrhovaných predsedov a členov komisií boli za.
Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie komisie OcZ dočasnej poradnej na doriešenie plánovanej výstavby v obci na dolnom konci. Za členov tejto komisie navrhol zástupcu starostu Miroslava Fecha, poslanca Štefana Petreka, obyvateľa obce Ing. Jozefa Klučiara, Drienica 53 a Rastislava Birčáka, bytom Sabinov, L. Novomeského 10. Pán Varga dal hlasovať za každého člena tejto komisie. Všetci prítomní poslanci pri hlasovaní za zriadenie tejto komisie a pri hlasovaní za každého člena komisie boli za.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 2/2010 zo dňa 30.12.2010, ktoré všetci prítomní poslanci hlasovaním schválili. Starosta obce navrhol poslancom schváliť Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom kúpy chladiaceho boxu a na zariadenie Domu smútku v Drienici. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 28.12.2010 a je prílohou tejto zápisnice. Všetci prítomní poslanci vyhlásenie dobrovoľnej zbierky hlasovaním schválili.
Starosta obce informoval poslancov o Pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Poslanci tento plán hlasovaním schválili.
Starosta obce informoval o určení obvodov v obci pre poslancov v prípade potreby informovania občanov. Určenie obvodov poslanci zobrali na vedomie.
Starosta obce informoval o otvorení prevádzky SKIčko klub, Drienica 553, 083 01 Sabinov, ktorú prevádzkuje Patrik Fech-Fechter, Hanigovce 33. Prevádzková doba bude pondelok – štvrtok v čase od 10,00 do 22,00 hod., piatok – nedeľa od 10,00 do 24,00 hod. s tým, že v ojedinelých prípadoch na základe písomnej žiadosti starosta obce môže povoliť výnimku. Pri tejto príležitosti starosta informoval poslancov, že pripravuje Návrh VZN Obce Drienica č. 1/2011 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Drienica, ktorý predloží na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Túto informáciu poslanci zobrali na vedomie.
Starosta obce informoval o pripravovanej výstavbe chodníka na dolnom konci obce od súp.č. 26 po súp.č. 35, kde je potrebné určiť miesta na výjazdy pre parkovanie áut okolo potoka. Poslanci sa dohodli na stretnutí na tvári miesta hneď po skončení zimnej sezóny.
Poslanci na návrh starostu hlasovaním schválili ceny výpožičného v obecnej knižnici takto: dospelý člen 1,00 Eur na rok, študenti 0,70 Eur na rok, deti 0,40 Eur na rok. Zároveň hlasovaním zrušili uznesenie č. 81 z 11. zasadnutia OcZ zo dňa 30.11.2007.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o uskutočnení plesu Obce Drienica dňa 5.2.2011. Vyzval ich, aby sa aktívne zúčastnili prípravných prác a oslovili sponzorov na zabezpečenie tomboly. Poslanci sa dohodli na zachovaní úrovne plesu z minulých rokov.
Ďalej starosta obce informoval o príprave akcie Obecná zakáľačka, ktorá sa uskutoční cez fašiangy.
k bodu č.8: Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Fech. Všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva uznesenie hlasovaním schválili.
k bodu č.9: Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a poprial veľa úspechov.

Zapisovateľ zápisnice: Jozef Kunák
Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Zriaďuje:
 • 13. stále komisie obecného zastupiteľstva:
  • komisia pre verejný poriadok
  • finančná komisia
  • kultúrna komisia
  • športová komisia
 • 14. komisiu dočasnú poradnú pre doriešenie pripravovanej výstavby na dolnom konci obce
 • 15. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
B. Schvaľuje:
 • 16. Program zasadnutia
 • 17. Návrhovú komisiu: Miroslav Fech, Štefan Petrek,
  zapisovateľa: Jozef Kunák, overovateľa zápisnice: Pavol Olejár
  volebnú komisiu: PaedDr. Jozef Varga, Jozef Olejár
 • 18. Rozpočtové opatrenie č. 2/2010 zo dňa 30.12.2010
 • 19. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom kúpy chladiaceho boxu a na zariadenie Domu smútku v Drienici
 • 20. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011
 • 21. Ceny výpožičného v obecnej knižnici takto: dospelý člen 1,00 Eur
  študenti 0,70 Eur
  deti a mládež 0,40 Eur
C. Poveruje:
 • 22. Poslanca PaedDr. Jozefa Vargu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
D. Volí:
 • 23. predsedu komisie pre verejný poriadok: Pavol Olejár
  členov komisie: z radov obyvateľov obce Anton Onofrej
  Peter Malcovský
 • 24. predsedu finančnej komisie: PaedDr. Jozef Varga
  členov komisie:poslanec Štefan Petrek
  zamestnanec obce Bc. Elena Boguská
 • 25. predsedu kultúrnej komisie: Štefan Petrek
  členov komisie: z radov obyvateľov obce Verona Malcovská
  Iveta Fechová
  Ľudmila Palenčárová
 • 26. predsedu športovej komisie: Jozef Škovrán
  členov komisie: z radov obyvateľov obce Marek Bakoň
  Stanislav Škovran
 • 27. členov komisie dočasnej poradnej: poslanci Miroslav Fech
  Štefan Petrek
  z radov obyvateľov obce Ing. Jozef Klučiar
  iné osoby Rastislav Birčák
 • 28. členov komisie na ochranu verejného záujmu
  poslanci Jozef Kunák
  Pavol Olejár
  Jozef Olejár
F. Konštatuje:
 • 29. Splnenie všetkých doterajších uznesení.
E. Berie na vedomie:
 • 30. Určenie obvodov pre poslancov obecného zastupiteľstva
 • 31. Informáciu o príprave Návrhu VZN Obce Drienica č. 1/2011 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Drienica
G. Zrušuje:
 • 32. Uznesenie č. 12 pod písmenom D. Poveruje z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.12.2010.
 • 33. Uznesenie č.81 z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.11.2007

V Drienici dňa 20.01.2011
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 2. zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore

1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18. december 2010

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, Jozef Varga PaedDr., Margita Olejárová, hlavný kontrolór, Ján Tomko, predseda miestnej volebnej komisie

Program:
 • Otvorenie
 • Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 • Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdávanie osvedčení
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Voľba návrhovej komisie
 • Návrh na zriadení komisií
 • Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie
 • Schválenie zásad odmeňovania poslancov
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Za zapisovateľa zápisnice určil PaedDr. Jozefa Vargu, za overovateľa Miroslava Fecha.
k bodu č.3: O výsledkoch volieb do orgánov samosprávy informoval Ján Tomko, predseda miestnej volebnej komisie. Odovzdal zvoleným osvedčenia o zvolení.
k bodu č.4: Ing. Igor Birčák prečítal sľub starostu, ktorý potvrdil svojím podpisom.
k bodu č.5: Sľub poslancov obecného zastupiteľstva prečítal novozvolený starosta Ing. Igor Birčák, poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu.
k bodu č.6: Novozvolený starosta vo svojom vystúpení informoval prítomných o personálnom obsadení obecného úradu, materskej školy, o schválenom rozpočte na rok 2011. Projekty, do ktorých sa obec zapojila v predchádzajúcom volebnom období budú pokračovať. Boli podané žiadosti o finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu, na doregulovanie potoka v dolnej časti obce, na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci a zároveň jeho rozšírenie do rekreačnej oblasti, na separovanie odpadu a drvič odpadu, na výstavbu nových autobusových zastávok v obci. Ďalej budú pokračovať projekty v kultúrnej oblasti – výmeny so zahraničnými partnermi. V obci bude pokračovať výstavba chodníkov, ďalej v hornej časti a na dolnom konci. Boli vypracované projekty na vodovod a kanál v lokalite Gacky, ak bude vyhlásená výzva obec bude žiadať finančné prostriedky na vybudovanie tejto stavby. Prioritou starostu na nasledujúce volebné obdobie bude riešiť výstavbu v obci, spolupracovať s občanmi pri riešení ich problémov, nadstavba budovy materskej školy, dobudovanie a rozšírenie ihriska na dolnom konci, pokračovať vo výstavbe chodníka v hornej časti obce, dokončenie Domu nádeje, rekonštrukcia chaty na Lysej a hlavne kolaudácia vodovou a kanalizácie v obci.
k bodu č.7: Starosta obce predložil prítomným návrh programu rokovania. Poslanci program jednohlasne schválili.
k bodu č.8: Starosta obce informoval prítomných, že za zástupcu starostu poveruje Miroslava Fecha. Starosta obce informoval o povinnosti obecného zastupiteľstva poveriť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Navrhol Miroslava Fecha. Poslanci ho poverili.
k bodu č.9: Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení: predseda Jozef Olejár, Jozef Škovrán, Štefan Petrek. Poslanci schválili jednohlasne, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení.
k bodu č.10: Starosta navrhol poslancom, aby pri obecnom zastupiteľstve pracovali tieto komisie: 1. komisia pre verejný poriadok, a jej predsedom bol Pavol Olejár, 2. finančná komisia, jej predsedom PaedDr. Jozef Varga, 3. športová komisia, jej predsedom Jozef Škovrán, 4. kultúrna komisia, jej predsedom Štefan Petrek,. Komisiu na ochranu verejného záujmu povedie Jozef Kunák. Do najbližšieho zasadnutia si pripravia navrhovaní predsedovia aj doplnenie svojich komisií, tak aby ich obecné zastupiteľstvo mohlo zvoliť.
k bodu č.11: Plat starostu obce ostáva taký, aký mal v predchádzajúcom období. Poslanci určili starostovi obce k základnému platu zvýšenie o 10 %. Na návrh PaedDr. Vargu poslanci odsúhlasili, že zvýšenie platu starostovi obce alebo vyplatenie odmeny budú poslanci prehodnocovať raz ročne. Poslanci jednohlasne schválili starostovi obce zvýšenie základného platu o 10 % a prehodnotenie zvýšenia platu a vyplatenia odmeny raz ročne.
k bodu č.12: Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zásady odmeňovania poslancov jednohlasne.
k bodu č.13: V diskusií sa diskutovalo o zriadení dočasnej komisie za účelom doriešenia plánovanej výstavby v obci na dolnom konci. Starosta navrhol, aby v komisií pracovali okrem neho aj Ing. Klučiar, Rastislav Birčák, z poslancov Miroslav Fech, Štefan Petrek. Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 14.1.2011.
k bodu č.14: Návrh na uznesenie predniesol Jozef Olejár. Poslanci obecného zastupiteľstva uznesenie jednohlasne schválili.
k bodu č.15: Starosta poďakoval za účasť na zasadnutí a poprial všetkým veľa pracovných úspechov a síl v novom volebnom období.

Zapisovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga
Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. Berie na vedomie:
 • 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 • 2. vystúpenie novozvoleného starostu
 • 3. návrh na zriadenie týchto komisií pri obecnom zastupiteľstve:
  • komisie pre verejný poriadok
  • finančnej komisie
  • kultúrnej komisie
  • športovej komisie
  • komisie pre výstavbu v obci
B. Konštatuje, že:
 • 4. novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu
 • 5. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
  • Miroslav Fech
  • Jozef Kunák
  • Jozef Olejár
  • Pavol Olejár
  • Štefan Petrek
  • Jozef Škovrán
  • Jozef Varga, PaedDr.
C. Schvaľuje:
 • 6. program zasadnutia
 • 7. návrhovú komisiu v zložení Jozef Olejár, Jozef Škovrán, Štefan Petrek
 • 8. plat starostu obce podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • 9. zvýšenie platu starostu obce podľa § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o 10 %
 • 10. prehodnotenie zvýšenia platu a vyplatenia odmeny starostovi obce raz ročne
 • 11. zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
D. Poveruje:
 • 12. poslanca Miroslava Fecha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V Drienici dňa 20.12.2010
Ing. Igor B i r č á k starosta obce

pdf verzie dokumentov z 1. ustanovujucého zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE
hore