Zasadnutia obecného zastupiteľstva

34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 26.október 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga
Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Ospravedlnený:Ospravedlnení: Milan Malcovský

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť Drienica
 • Zámer predaja pozemku KN C 26
 • Zámer predaja pozemkov KN C 1620/177, KN C 1620/178, KN C 1620/180
 • Rôzne – informácie starostu obce
  - podnety poslancov OcZ
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dušan Šimko, Jozef Kunák, Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o splnených uzneseniach.
k bodu č.4: Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámenu pozemku vo vlastníctve obce C KN 741/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 450 m2 za pozemky vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Drienica C KN 1135/2 ostatné plochy o výmere 333 m2 a C KN 1452/2 trvalé trávne porasty o výmere 1599 m2 bezodplatne. Všetci prítomní poslanci schválili zámenu pozemkov a odporúčajú starostovi obce podpísať zámennú zmluvu.
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce C KN 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. Petrovi Jasenskému. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje nízku výmeru a tvar pozemku KN-C 26, k.ú. Drienica a s tým súvisiacu nemožnosť postavenia obydlia na tomto pozemku ako aj skutočnosť, že na pozemku sa nachádza rigol, ktorý odvádza vodu zo zrážok do miestneho potoka o ktorý sa dlhodobo stará pán Peter Jasenský – syn vlastníka bezprostredne susediaceho pozemku KN-C 31 a 32, k.ú. Drienica, keďže tento rigol sa nachádza pozdĺž spoločnej hranice pozemkov KN-C 26 a KN-C 31 a 32.Za účelom zabezpečenia starostlivosti o pozemok a na ňom sa nachádzajúcom rigole zo strany p. Petra Jasenského po prevode vlastníctva bude spolu s prevodom vlastníckeho práva zriadené aj vecné bremeno spočívajúce v povinnosti akéhokoľvek vlastníka pozemku parc. reg. KN-C č 26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, k.ú. Drienica, zapísanom na LV č. 520 trpieť umiestnenie rigolu, ktorý sa nachádza na tomto pozemku, vrátane všetkých terénnych a pozemných úprav v rozsahu vymedzenom v Geometrickom pláne, ktorý bude na ten účel vyhotovený, v povinnosti zabezpečiť riadnu prechodnosť vody cez rigol, v povinnosti zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť riadnu prechodnosť vody cez rigol a v povinnosti strpieť vstup starostu obce Drienica a ním poverených osôb na pozemok KN-C 26, k.ú. Drienica za účelom zabezpečenia riadnej prechodnosti vody cez rigol na náklady vlastníka pozemku KN-C 26, k.ú. Drienica pre prípad, ak táto povinnosť nebude splnená zo strany vlastníka pozemku KN-C 26, k.ú. Drienica. Cena pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku. Za zámer predaja pozemku hlasovali šiesti poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce C KN 1620/177 ostatná plocha o výmere 40 m2, C KN 1620/178 ostatná plocha o výmere 65 m2, C KN 1620/180 ostatná plocha o výmere 81 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Marcelovi Feňušovi. Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje dlhodobé udržiavanie pozemkov vlastníkom rekreačnej chaty a osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii, ktorý bude zapísaný ako vecné bremeno na pozemkoch parcelné číslo C KN 1620/178 a C KN 1620/180 v prospech obce. Cena za predaj bola schválená uznesením číslo 289 na 32. zasadnutí OcZ vo výške 10,- €/m2. Za zámer predaja pozemkov hlasovali šiesti poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce navrhol poslancom uskutočnenie podujatia Mikuláš 2018 dňa 5.12.2018 o 17,00 hod. v kultúrnom dome spojené s premietnutím filmu pre deti. Poslanci to zobrali na vedomie. Informoval poslancov aj o skutočných nákladoch obce na zber a likvidáciu komunálneho a zmesového odpadu, za ktoré obec bude v tomto roku doplácať cca 5.000,- Eur. Do nového návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 bude potrebné zapracovať túto skutočnosť.
k bodu č.8: V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.9: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 26.10.2018

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 299. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 300. Návrh programu zasadnutia
 • 301. Kontrola uznesení
 • 302. Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť Drienica
 • 303. Zámer predaja pozemku C KN 26
 • 304. Zámer predaja pozemkov C KN 1620/177, C KN 1620/178, C KN 1620/180
 • 305. Usporiadanie podujatia Mikuláš 2018

Uznesenie č. 299
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Dušan Šimko
  • Jozef Kunák
  • Miroslav Fech
 • 2. overovateľa zápisnice: Štefan Beňadik
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 300
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 301
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 302
Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: zámenu pozemku vo vlastníctve obce C KN 741/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 450 m2 za pozemky vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Drienica C KN 1135/2 ostatné plochy o výmere 333 m2 a C KN 1452/2 trvalé trávne porasty o výmere 1599 m2 bezodplatne.
B. Odporúča starostovi obce podpísať Zámennú zmluvu

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 303
Zámer predaja pozemku C KN 26

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo C KN 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje nízku výmeru a tvar pozemku KN-C 26, k.ú. Drienica a s tým súvisiacu nemožnosť postavenia obydlia na tomto pozemku ako aj skutočnosť, že na pozemku sa nachádza rigol, ktorý odvádza vodu zo zrážok do miestneho potoka o ktorý sa dlhodobo stará pán Peter Jasenský – syn vlastníka bezprostredne susediaceho pozemku KN-C 31 a 32, k.ú. Drienica, keďže tento rigol sa nachádza pozdĺž spoločnej hranice pozemkov KN-C 26 a KN-C 31 a 32.
Cena pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 304
Zámer predaja pozemkov C KN 1620/177, C KN 1620/178, C KN 1620/180

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce parcelné číslo C KN 1620/177 ostatná plocha o výmere 40 m2, C KN 1620/178 ostatná plocha o výmere 65 m2, C KN 1620/180 ostatná plocha o výmere 81 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa obec považuje dlhodobé udržiavanie pozemkov vlastníkom rekreačnej chaty a osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii, ktorý bude zapísaný ako vecné bremeno na pozemkoch parcelné číslo C KN 1620/178 a C KN 1620/180 v prospech obce.
Cena za predaj pozemkov 10,- €/m2

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 305
Usporiadanie podujatia Mikuláš 2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: usporiadanie podujatia Mikuláš 2018 dňa 5.12.2018 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Drienici.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600


pdf verzie dokumentov z 34.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 5.október 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko
Ospravedlnený:Ospravedlnení: PaedDr. Jozef Varga

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
 • Zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Drienica a Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť Drienica
 • Prebytočný majetok obecnej knižnice
 • Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
 • Rôzne – informácie starostu obce k odpadovému hospodárstvu - podnety poslancov OcZ
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Štefan Beňadik, Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že všetky uznesenia sú splnené.
k bodu č.4: Starosta predložil návrh na zámenu pozemku vo vlastníctve obce, podľa nového geometrického plánu bolo z výmery novým geometrickým plánom odčlenených 5 m2 na budúci chodník. Obec v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za dôvody hodné osobitného zreteľa pri zámene pozemkov považuje dlhodobé viac ako 50 rokov užívanie pozemku Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Drienica. Pozemok tvorí časť oploteného dvora prislúchajúceho k farskej budove. Za zámer zámeny pozemkov hlasovali šiesti poslanci.
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom informácie o predaji prebytočného majetku knižnice. Za 3 mesiace sa predalo 141 kníh. Poslanci rozhodli o odpredaji zvyšných titulov za 1,- eur v termíne od 8.10.2018 do 12.10.2018. Následne neodpredané tituly ponúknuť knižniciam v okolitých mestách a obciach bezplatne za odvoz. Ostatné knižné tituly vyradiť a odovzdať spracovateľovi odpadov. Všetci prítomní poslanci schválili tento postup.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.7: Starosta obce podal poslancom informácie o odpadovom hospodárstve obce Drienica. Informoval ich o výške nákladov za uplynulé roky a predpoklad výdavkov na rok 2018, ktoré vysoko prekročia príjmy od platiteľov. Poplatky od občanov bude potrebné navýšiť.
Ďalej informoval poslancov o ukončených prácach pri opornom múre pri Basárovi, 13.10.2018 sa uskutoční Šarišská heligónka, na ktorú obec získala dotáciu. Dňa 21.10.2018 sa o 15.00 hod. uskutoční stretnutie dôchodcov, pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Poslanec Dušan Šimko predložil návrh na uskutočnenie verejného zhromaždenia občanov obce. Po rozprave poslanci rozhodli o termíne 20.10.2018 o 17.00 hod.
k bodu č.8: V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.9: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 5.10.2018

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 292. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 293. Návrh programu zasadnutia
 • 294. Kontrola uznesení
 • 295. Zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Drienica a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Drienica
 • 296. Prebytočný majetok obecnej knižnice
 • 297. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
 • 298. Zvolanie verejného zhromaždenia občanov obce

Uznesenie č. 292
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Štefan Beňadik
  • Miroslav Fech
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Kunák
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 293
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 294
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 295
Zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Drienica Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: zámer zámeny novovytvoreného pozemku vo vlastníctve obce C KN 741/1 zastavaná plochy a nádvoria o výmere 450 m2 podľa geometrického plánu č. G1-517/2018 z 25.9.2018 za pozemky vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Drienica C KN 1135/2 ostatné plochy o výmere 333 m2 a C KN 1452/2 trvalé trávne porasty o výmere 1599 m2. Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec považuje dlhodobé viac ako 50 rokov užívanie pozemku Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Drienica. Pozemok tvorí časť oploteného dvora prislúchajúceho k farskej budove.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 296
Prebytočný majetok obecnej knižnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: informácie starostu obce o predaji prebytočného majetku obecnej knižnice
schvaľuje: odpredaj zvyšných titulov za 1,- eur pre občanov obce (oznámenie v miestnom rozhlase) v termíne od 8.10.2018 do 12.10.2018. Neodpredané tituly ponúknuť knižniciam v okolitých mestách a obciach bezodplatne za odvoz. Ostatné tituly po vyradení z evidencie odovzdať spracovateľovi odpadov.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 297
Rozpočtové opatrenie č. 7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 7/2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 298
Verejné zhromaždenie občanov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
zvoláva: verejné zhromaždenie občanov

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600


pdf verzie dokumentov z 33.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 31.august 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko
Ospravedlnený:Ospravedlnení: Milan Malcovský, PaedDr. Jozef Varga

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
 • Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018
 • Prerokovanie žiadosti Mgr. Marcela Feňuša o prenájom pozemku
 • Prerokovanie žiadosti Mgr. Marcela Feňuša o odkúpenie časti pozemku
 • Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Drienica a Obec Drienica
 • Rôzne - informácie starostu obce
  - podnety poslancov OcZ
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Dušan Šimko, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že všetky uznesenia sú splnené.
k bodu č.4: Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 predniesol starosta obce, prečítal dôvodovú správu. Toto opatrenie všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.5: Správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2018 predniesla Ing. Mária Galeštoková. Správu poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť Mgr. Marcela Feňuša o prenájom pozemku parcelné číslo CKN 1620/134. Poslanci neschválili prenájom z dôvodu, že pozemok je v nájme na základe zmluvy o spolupráci č. 1/2012 s firmou Besna, spol. s r.o., Drienica 63 a zmluvy o spolupráci č. 2/2012 s firmou MXM, spol. s r.o., Drienica 29 do roku 2022. Poslanci poverili starostu obce písomne odpovedať žiadateľovi do 15.9.2018.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť Mgr. Marcela Feňuša na odkúpenie obecných pozemkov parcelné číslo CKN 1620/177 o výmere 40 m2, CKN 1620/178 o výmere 65 m2 a CKN 1620/180 o výmere 81 m2. Poslanci jednohlasne odsúhlasili predaj pozemkov za týchto podmienok: - osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm po celej dĺžke so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii
- stavba bude zapísaná na LV v katastri ako ťarcha v prospech obce
- predajná cena pozemkov 10,00 Eur/m2
OcZ poveruje starostu obce písomne odpovedať na žiadosť do 15.9.2018.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh zámennej zmluvy s Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť Drienica. Poslanci jednohlasne odsúhlasili zámenu obecného pozemku CKN 741 o výmere 455 m2 za cirkevné pozemky CKN 1135/2 o výmere 333 m2 a CKN 1452/2 o výmere 1599 m2 za podmienok, že obec geometrickým plánom odčlení časť pozemku CKN 741 na rozšírenie chodníka v budúcnosti pri rekonštrukcii existujúceho oplotenia pozemku a cirkev uhradí poplatky spojené s vkladom do katastra. OcZ poverilo starostu obce zaslať písomnú odpoveď o prijatých podmienkach k zámennej zmluve do 15.9.2018.
k bodu č.9: Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Ľuboša Bodnára o finančný príspevok na sociálnu výpomoc a informoval ich, že obec nemá prijaté všeobecne záväzne nariadenie o poskytovaní financií na sociálnu výpomoc. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a poverili starostu obce písomne informovať žiadateľa o tejto skutočnosti do 15.9.2018.
Starosta obce informoval poslancov o zmene termínov zasadnutí OcZ z 28.9.2018 na 26.10.2018, z 23.11.2018 na 14.12.2018 čo poslanci zobrali na vedomie.
Poslanec Dušan Šimko sa informoval či budú odstránené zvodidla pri rodinnom dome č. 125. Starosta obce odpovedal, že správa a údržba ciest ich odstráni.
k bodu č.10: V diskusii nevystúpil nikto.
k bodu č.11: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 31.08.2018

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 283. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 284. Návrh programu zasadnutia
 • 285. Kontrola uznesení
 • 286. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
 • 287. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018
 • 288. Prerokovanie žiadosti Mgr. Marcela Feňuša o prenájom pozemku
 • 289. Prerokovanie žiadosti Mgr. Marcela Feňuša o odkúpenie časti pozemku
 • 290. Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Drienica a Obec Drienica
 • 291. Žiadosť o finančný príspevok

Uznesenie č. 283
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Štefan Beňadik
  • Dušan Šimko
 • 2. overovateľa zápisnice: Miroslav Fech
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 284
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 285
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie: informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 286
Rozpočtové opatrenie č. 6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 6/2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 287
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie: Správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 288
Žiadosť Mgr. Marcela Feňuša o prenájom pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. nesúhlasí s prenájmom pozemku parcelné číslo C-KN 1620/134 z dôvodu existencie nájmu na základe zmluvy o spolupráci s firmou Besna, spol. s r. o. Drienica 63 a MXM, spol. s r. o. Drienica 29 do roku 2022
B. poveruje starostu obce písomne informovať žiadateľa o nesúhlasnom stanovisku s prenájmom pozemku do 15.9.2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 289
Žiadosť Mgr. Marcela Feňuša o odkúpenie časti pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Súhlasí s predajom obecných pozemkov parcelné číslo CKN 1620/177 o výmere 40 m2, CKN 1620/178 o výmere 65 m2, CKN 1620/180 o výmere 81 m2 za týchto podmienok, ktoré budú uvedené v zmluve:
- osadenie priepustu o priemere minimálne 800 mm po celej dĺžke so zbernou šachtou pri miestnej komunikácii
- stavba bude zapísaná na LV ako ťarcha v prospech obce
- predajná cena pozemkov 10,00 Eur/m2
B. Poveruje starostu obce zaslať žiadateľovi písomnú odpoveď do 15.9.2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 290
Zámenná zmluva Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Drienica a Obec Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Súhlasíso zámenou obecného pozemku CKN 741 o výmere 455 m2 za cirkevné pozemky CKN 1135/2 o výmere 333 m2 a CKN 1452/2 o výmere 1599 m2 za týchto podmienok:
- obec geometrickým plánom odčlení časť pozemku CKN 741 na rozšírenie chodníka
v budúcnosti pri rekonštrukcii existujúceho oplotenia pozemku
- cirkev uhradí poplatky spojené s vkladom do katastra
B. Poveruje starostu obce zaslať písomnú odpoveď o prijatých podmienkach k zámennej zmluve do 15.9.2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 291
Žiadosť o finančný príspevok

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Neschvaľujefinančný príspevok pre p. Ľuboša Bodnára z dôvodu, že obec nemá vo všeobecne záväznom nariadení schválené poskytovanie financií na sociálnu výpomoc B. Poveruje starostu obce zaslať žiadateľovi písomnú odpoveď do 15.9.2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500


pdf verzie dokumentov z 32.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 14.august 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, PaedDr. Jozef Varga
Ospravedlnený:Ospravedlnení: Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Schválenie predloženia ŽoNFP vo výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-32, názov projektu: Drienica – zberný dvor
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Miroslava Fecha. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce predložil poslancom spracované podklady k projektu Drienica – zberný dvor. Na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné doložiť vyjadrenie obecného zastupiteľstva o súlade projektu s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, o zabezpečení realizácie projektu obcou a o spolufinancovaní v sume 26.203,40 Eur. Všetci prítomní poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP a jeho zabezpečenie a financovanie.
k bodu č.4: V diskusií starosta obce podal informácie o prácach na opornom múre pri pozemku p. Basara,a o rozšírení miestnej komunikácie.
k bodu č.5: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 14.08.2018

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 280. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 281. Návrh programu zasadnutia
 • 282. Predloženie žiadosti o NFP vo výzve OPKZP-PO1-SC111-32, názov projektu: Drienica – zberný dvor

Uznesenie č. 280
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Milan Malcovský
  • Miroslav Palenčár
 • 2. overovateľa zápisnice: Štefan Beňadik
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 281
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 282
Predloženie žiadosti o NFP vo výzve OPKZP-PO1-SC111-32, názov projektu: Drienica – zberný dvor

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 za účelom realizácie projektu „ Drienica – Zberný dvor “ ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) spolufinancovanie projektu zo strany obce vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 26 203,40,- €.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

pdf verzie dokumentov z 31.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 22.jún 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Ospravedlnený:Štefan Beňadik

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 • Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022
 • Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
 • Majetkové prevody
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Milan Malcovský, PaedDr. Jozef Varga, za overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že uznesenie č. 257 je v štádiu riešenia, lebo zámenu pozemkov má ešte schváliť Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Drienica. Ostatné uznesenia boli splnené. Poslanci zobrali na vedomie túto informáciu.
k bodu č.4: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 predniesla Ing. Mária Galeštoková. Poslanci jednohlasne schválili tento návrh.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o povinnosti určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022 podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z rozpätia 5 – 7. Poslanci jednohlasne určili počet poslancov 7.
k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov o povinnosti určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Poslanci jednohlasne určili výkon funkcie starostu obce v plnom rozsahu, t. j. 100 % úväzok.
k bodu č.7: Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 predniesol starosta obce, prečítal dôvodovú správu. Toto opatrenie všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce predniesol žiadosť p. Jasenského Petra o odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo CKN 26, zastavané plochy a nádvoria, LV 1105, k ú. Drienica o výmere 250 m2. Po rozprave k tejto žiadosti poslanci poverili starostu obce napísať odpoveď, že pozemok obec odpredá za cenu znaleckého posudku vypracovaného p. Jasenským na vlastné náklady.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh Ing. Štefančíka Metóda a Ing. Štefančíka Štefana na zámenu časti pozemku parcelné číslo CKN 1666/2, orná pôda, LV 651, k. ú. Drienica pri prístupovej ceste k „Zbernému dvoru“ za obecný pozemok pri rodinnom dome Ing. Štefančíka Metóda. Poslanci poverili starostu obce zaslať písomne nesúhlasné stanovisko so zámenou pozemkov a navrhnúť odkúpenie časti predmetného pozemku.
Starosta obce predložil poslancom na schválenie odkúpenie pozemku parcelné CKN 1665/4, ostatné plochy, LV 1115, k. ú. Drienica o výmere1643 m2 za cenu 3,00 Eur/m2 od Urbárskej spoločnosti – pozemkového spoločenstva Drienica k výstavbe Zberného dvora. Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie pozemku a poverili starostu obce podpísať kúpnopredajnú zmluvu.
k bodu č.9: Starosta obce predložil na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2018 na použitie rezervného fondu na spolufinancovanie chodníka medzi obcou Drienica a mestom Sabinov vo výške 22.000,00 Eur. Chodník by mal byť dokončený v roku 2020. Poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie.Starosta obce predložil na schválenie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018 presunom finančným prostriedkov vo výške 2.300,00 Eur z položky spolufinancovanie zberného dvora na položku rekonštrukcia a modernizácia rozhlasovej ústredne obecného úradu zariadením VM Florian od firmy MKhlas Sabinov. Všetci prítomní poslanci schválili túto zmenu rozpočtu.
Informácie starostu obce:
- schválenie dotácie Úradom vlády SR na športové vybavenie vo výške 4.000,- eur
- pracovná cesta s firmou Marius Pedersen k odpadovému hospodárstvu
- k usporiadaniu podujatia Deň obce dňa 30.6.2018
k bodu č.10: V diskusií vystúpil p. Varga so žiadosťou o odstránenie zvodidiel pri hlavnej ceste k jeho rodinnému domu a o vybudovanie chodníka. Ďalej žiadal obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel umiestnením rýchlomeru. Starosta obce odpovedal, že musí o tom rokovať so Správou a údržbou ciest PSK Prešov.
k bodu č.11: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 22.06.2018

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 270. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 271. Návrh programu zasadnutia
 • 272. Kontrola uznesení
 • 273. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 • 274. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022
 • 275. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022
 • 276. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
 • 277. Majetkové prevody
 • 278. Použitie rezervného fondu
 • 279. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018

Uznesenie č. 270
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Milan Malcovský
  • PaedDr. Jozef Varga
 • 2. overovateľa zápisnice: Miroslav Palenčár
Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 271
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 272
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 273
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 274
Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Určuje: v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Drienica: 7

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 275
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Určuje: v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie: 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Drienica v plnom rozsahu, t. j. 100% úväzok

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 276
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 277
Majetkové prevody

A. Žiadosť Petra Jasenského, Prešov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
1. berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 26, zastavané plochy a nádvoria, LV 1105, k. ú. Drienica o výmere 250 m2 a nesúhlasí s navrhovanou cenou
2. poveruje starostu obce napísať odpoveď, že obec odpredá pozemok za cenu znaleckého posudku vypracovaného na vlastné náklady žiadateľa

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

B. Odkúpenie časti pozemku CKN 1666/2
List Ing. Metodovi Štefančíkovi a Ing. Štefanovi Štefančíkovi

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
1. nesúhlasí s navrhovanou zámenou časti pozemku parcelné číslo CKN 1666/2, orná pôda, LV 651, k. ú. Drienica za obecný pozemok pred rodinným domom Ing. Metóda Štefančíka
2. poveruje starostu obce zaslať písomnú odpoveď, že trvá na odkúpení časti predmetného pozemku

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

C. Odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN1665/4 od Urbárskej spoločnosti-PS Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
1. schvaľuje odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1665/4, ostatné plochy, LV 1115, k. ú. Drienica o výmere1643 m2 za cenu 3,00 Eur/m2 od Urbárskej spoločnosti – pozemkového spoločenstva Drienica
2. poveruje starostu obce podpísať kúpnopredajnú zmluvu s Urbárskou spoločnosťou – pozemkovým spoločenstvom Drienica

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 278
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje Použitie rezervného fondu vo výške 22.000,- Eur na spolufinancovanie chodníka medzi obcou Drienica a mestom Sabinov

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 279
Rozpočtové opatrenie č. 5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

pdf verzie dokumentov z 30.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 11.máj 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Drienica 2018-2022
 • Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 • Prerokovanie záverečného účtu obce Drienica za rok 2017
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
 • Majetkové prevody
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení: k č. 255 – k zámennej zmluve medzi obcou a MXM v bode majetkové prevody, k č. 256 odpoveď p. Drábovej bola zaslaná písomne, k č. 257 odoslaný list farnosti Drienica, k č. 258 zaslaná odpoveď, bolo uskutočnené jednanie medzi A. Jasenským a A. Malcovským., motorové vozidlo Fabia bolo predané. Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce predložil návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Drienica na roky 2018-2022. Obec má povinnosť mať vypracovaný tento plán. K dotazu poslanca Vargu, starosta odpovedal, že obec zo sociálnych služieb pre občanov poskytuje opatrovateľskú službu. Momentálne neeviduje žiadnu žiadosť. Poukázal na zákon o rodine. Na úhradu služieb pre umiestnenie do domova sociálnych služieb musia prispievať svojim rodičom detí. Obec nemá finančné prostriedky na doplácanie. Za schválenie komunitného plánu sociálnych služieb hlasovali všetci poslanci.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie výsledky inventarizácie. Starosta obce predniesol poslancom informáciu o zrušení obecnej knižnice z dôvodu jej nízkej návštevnosti, v týchto priestoroch bude zriadená posilňovňa. Navrhol poslancom vyradiť prebytočný majetok a uskutočniť predaj kníh formou burzy. Po rozprave poslanci navrhli cenu 3,- Eurá za 1 knihu. Všetci prítomní poslanci schvaľujú vyradenie prebytočného majetku obce – knihy z knižnice formou burzy pre občanov obce za cenu 3,- Eurá za 1 knihu.
k bodu č.6: Starosta obce predniesol správu nezávislého audítora, hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková predniesla stanovisko k záverečnému účtu. V diskusií sa poslanec Varga dotazoval k výsledku hospodárenia. Starosta obce vysvetlil, že schodok rozpočtu vznikol použitím rezervného fondu na kapitálové výdavky. Za schválenie celoročného hospodárenia bez výhrad hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 predniesol starosta obce, prečítal dôvodovú správu. Toto opatrenie berú všetci prítomní poslanci na vedomie.
k bodu č.8: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 predniesol starosta obce, prečítal dôvodovú správu. Toto opatrenie berú všetci prítomní poslanci na vedomie.
k bodu č.9: Starosta obce predniesol žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov o kúpu pozemku pod a okolo budovy bývalej predajne COOP Jednota Prešov. Po rozprave k tejto požiadavke poslanci navrhujú pozemky dať do dlhodobého prenájmu a poverujú starostu obce napísať odpoveď. Všetci prítomní poslanci hlasovali na dlhodobý nájom pozemkov.
Starosta obce prečítal odpoveď p. Drábovej, ktorá nesúhlasí s navrhovanou cenou za odkúpenie jej pozemkov. Po rozprave poslanci rozhodli písomne oznámiť p. Drábovej, že trvajú na pôvodnej cene a obec náhradný pozemok na zámenu nemá.
K zámennej zmluve medzi Obcou Drienica a MXM Drienica bol doložený znalecký posudok na určenie hodnoty zameneného pozemku. Poslanci rozhodli, že poplatok za vklad do katastra uhradí žiadateľ t. j. MXM spol. s r.o. Drienica 29. Hlasovanie – všetci poslanci za.
Starosta prečítal žiadosť Milan Sedláka, bytom Sabinov o bezplatný nájom pozemku pod chatou, ktorý je vo vlastníctve obce. Poslanci udelili slovo p. Sedlákovi, ktorý vysvetlil, že za zámenu cesty, ktorú dal obci jeho dedo požaduje bezplatné užívanie obecného pozemku.
Poslanci po rozprave rozhodli, že nesúhlasia s bezplatným užívaním obecného pozemku a ponúkajú možnosť odkúpiť pozemok pod chatou a okolo chaty vlastníkom chaty.
k bodu č.10: Starosta informoval poslancov, že vysporiadanie cesty v lokalite Kapustnice nie je vyriešené. Pozemky vo vlastníctve fyzických osôb chce obec odkúpiť. Po rozprave poslanci poverili starostu obce oznámiť listom požiadavku obce na odkúpenie ich pozemkov za cenu 0,17 Eur za m2. Všetci poslanci hlasovali za túto cenu.
V dňoch 13. – 16.7.2018 sa uskutočnia oslavy v partnerskom mesto Wisniew v Poľsku. Obec dostala pozvánku pre FS spolu s FS z Dubovice. Poslanci odsúhlasili uhradenie alikvotnej časti nákladov na dopravu.
Starosta obce informoval poslancov že v rámci Jednoduchých pozemkových úprav sa vytyčujú jednotlivé pozemky.
Ďalej predložil informáciu o presťahovaní náhrobných kameňov z hrobov na cintoríne za účelom rozšírenia cesty na cintoríne.
V priebehu mesiacov apríl - máj prebehlo verejné obstarávanie na práce na ploche pred Obecným úradom a práce na rozšírenie chodníkov. Obec požiadala o dotácie na tieto projekty.
Starosta predniesol žiadosť p. Korbu o prenájom chaty na Lysej na prenocovanie účastníkov cyklistických pretekov dňa 9.6.2018. Poslanci schválili prenájom chaty za sumu 100,- Eur.
Starosta informoval poslancov o žiadosti o stanovisko na vybudovanie cykloareálu, ktorú mu predniesol p. Feňuš. Poslanci na posúdenie jeho žiadosti požadujú predloženie štúdie.
Starosta na základe podnetu nového vlastníka susedného pozemku na Lysej oznámil poslancom, že altánok pri chate je na jeho pozemku. Je ochotný na vlastné náklady ho preložiť. Poslanci súhlasili.
V dňoch 26.-27.5.2018 sa uskutoční Deň Perečína, na ktoré pozvali starostu a poslancov. Oslavy MDD sa uskutočnia 2. júna 2018 od 10.00 hod. pri krytom bazéne, kde budú mať pripravené súťaže, atrakcie, guľáš. Deň obce sa uskutoční 30.6.2018 pri kultúrnom dome.
Starosta ďalej informoval poslancov o vysporiadaní pozemkov pod cestou na Lysú formou odkúpenia od jednotlivých vlastníkov.
k bodu č.11: V diskusií vystúpil p. Kunák, ktorý sa dotazoval na kladenie vencov k pomníkom. Starosta odpovedal, že z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti sa podujatie neuskutočnilo. P. Palenčár žiadal starostu o vyriešenie prázdnych vriec pri vývoze triedeného odpadu, a požiadal ho o rozšírenie linky obecného rozhlasu na dolnom konci. P. Varga sa pridal, rozhlas nepočuť aj na hornom konci. P. Beňadik žiadal starostu, aby v prípade budovania priepustu z lesa sa najprv vysporiadalo vlastníctvo pozemkov.
k bodu č.12: Starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

U Z N E S E N I E
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 11.05.2018

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 260. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 261. Návrh programu zasadnutia
 • 262. Kontrola uznesení
 • 263. Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Drienica 2018-2022
 • 264. Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 • 265. Prerokovanie záverečného účtu obce Drienica za rok 2017
 • 266. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
 • 267. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
 • 268. Majetkové prevody
 • 269. Pracovné cesty

Uznesenie č. 260
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • PaedDr. Jozef Varga
  • Miroslav Palenčár
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice: Jozef Kunák

Uznesenie č. 261
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 262
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 263
Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Drienica 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: Komunitný plán sociálnych služieb obce Drienica 2018-2022

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 264
Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
B. Schvaľuje:
1. vyradenie prebytočného majetku knižnice z dôvodu nízkej návštevnosti
2. predaj jednotlivých kníh pre občanov obce prostredníctvom burzy za cenu 3,-Eur

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 265
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie 1. Správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017
2. Správu audítora za rok 2017
3. Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 25.984,01 Eur.
B. Schvaľuje:
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 266
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 267
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 268
Majetkové prevody

A. Žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov
1. berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemkov pod a okolo budovy Coop Jednota Prešov
2. schvaľuje
dlhodobý prenájom pozemkov pod a okolo budovy Coop Jednota Prešov za účelom výstavby nájomných bytov

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

B. Odpoveď Terézie Drábovej, Gregorovce
1. berie na vedomie odpoveď Terézie Drábovej
2. poveruje
starostu obce oznámiť p. Drábovej, že obec nemá náhradný pozemok na zámenu a trvá na uvedenej cene za jeho kúpu

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

C. Zámenná zmluva medzi obcou a MXM Drienica
1. schvaľuje uhradenie poplatkov za vklad do katastra žiadateľom o zámenu pozemkov

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

D. Žiadosť Milan Sedláka – nájom pozemku pod chatou
1. berie na vedomie žiadosť p. Sedláka o zníženie nájmu
2. neschvaľuje
bezplatné užívanie pozemku

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

E. Pozemky v lokalite Kapustnice
1. schvaľuje odkúpenie pozemkov v lokalite Kapustnice za symbolickú cenu 0,17 Eur za m 2
2. poveruje
starostu obce napísať list vlastníkom s vysvetlením dôvodu vysporiadania komunikácie

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

F. Prenájom chaty na Lysej
1. schvaľuje prenájom chaty na Lysej dňa 9.6.2018 za cenu 100,- Eur pre účastníkov cyklistických pretekov

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 269
Pracovné cesty

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: 1. alikvotnú časť nákladov na dopravu do Wisniewa v Poľsku
2. pracovnú cestu na Ukrajinu

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

pdf verzie dokumentov z 29.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 9.marec 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Ospravedlnený:Milan Malcovský

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017
 • Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a MXM spol. s r. o. Drienica
 • Žiadosť Terézie Drábovej, Gregorovce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Štefan Beňadik, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení:
k č. 245 E k žiadosti Ing. Jánošíka V. vlastníci susedných nehnuteľností súhlasia s tým, že plocha ostane naďalej verejne prístupná, na vlastné náklady si ju upravia na parkovanie a spevnia povrch. O nasledujúcich úpravách budú vopred informovať starostu obce.
k č. 245 F zatiaľ neprišli žiadne žiadosti na odkúpenie motorového vozidla Škoda Fabia
k č. 245 G OcZ prerokuje zámenu pozemkov na dnešnom zasadnutí pod bodom programu č.5
Poslanci zobrali na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení.
k bodu č.4: Ing. Mária Galeštoková prečítala správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017. Poslanci zobrali na vedomie túto správu.
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi Obcou Drienica a MXM spol. s r. o. Drienica podľa zverejneného zámeru zámeny. Všetci prítomní poslanci schválili zámenu pozemkov.
k bodu č.6: OcZ prerokovalo žiadosť p. Terézie Drábovej o navrátenie vlastníctva k pozemku parcelné číslo E KN 704/101, LV 1268, orná pôda o výmere 538 m2, na ktorom sa nachádza ihrisko podľa ÚPN obce. Po rozprave poslanci poverili starostu obce v písomnej odpovedi navrhnúť odkúpenie pozemku za cenu podľa prílohy č. 1 „Hodnota ornej pôdy a TTP“ k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
k bodu č.7: Starosta obce privítal zástupcu Farskej rady v Drienici p. Milana Feltoviča a informoval poslancov o žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi Farnosť Drienica zo dňa 7.3.2018 na zámenu obecného pozemku parcelné číslo C KN 741, LV 520, zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2 za cirkevný pozemok parcelné číslo C KN 1452/2, LV 458, trvalé trávnaté porasty o výmere 1599 m2 . Poslanci po rozprave a preštudovaní mapových podkladov z katastra nehnuteľností navrhli zámenu z dôvodu, že pozemok môže slúžiť ako budúca prístupová cesta k ihrisku. Zároveň navrhli žiadať o zámenu aj pozemok parcelné číslo C KN 1135/2, LV 458, ostatné plochy o výmere 333 m2, ktorý je časťou ihriska. Poslanci zobrali informácie na vedomie a poverili starostu obce zaslať písomnú odpoveď.
Starosta obce informoval poslancov o súhlasnom stanovisku Urbarskej spoločnosti PS Drienica na žiadosť obce o odkúpenie pozemku parcelné číslo C KN 1665/4 o výmere 1643 m2 za cenu 3,50 Eur/m2. Pozemok vznikol geometrickým plánom odčlenením od pozemku parcelné číslo E KN 189 a má slúžiť na výstavbu Zberného dvora. Poslanci po rozprave nesúhlasili s cenou a navrhli cenu 3,00 Eur/m2 z dôvodu, že ide o verejnoprospešnú stavbu slúžiacu všetkým obyvateľom obce a firmám pôsobiacim v obci..
Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Martina Vargu o finančný príspevok na športovú činnosť. Poslanci žiadosť zamietli z dôvodu nesplnenia podmienky o trvalom pobyte uvedenej v článku 2 VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v znení VZN č. 4/2017 a poverili starostu obce zaslať písomnú odpoveď na žiadosť.
Starosta obce predložil poslancom žiadosť Branislava Timuru o finančný príspevok na športovú činnosť. Poslanci žiadosť zamietli z dôvodu neuhradených záväzkov voči obci podľa článku 3 VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v znení VZN č. 4/2017 a poverili starostu obce zaslať písomnú odpoveď na žiadosť.
Starosta obce informoval poslancov:
- o odovzdaní rozdeľovacieho plánu pozemkov v rámci Jednoduchých pozemkových úprav na pripomienkovanie vlastníkom pozemkov na dolnom konci obce
- o plánovanom stretnutí p. Antona Jasenského a p. Alexandra Maľcovského dňa 16.3.2018 v kancelárii obce k vysporiadaniu pozemku parcelné číslo C KN 26
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o postupnej úprave terénu na obecnom pozemku parcelné číslo C KN 938/1 na hornom konci obce z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie.
k bodu č.9: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

U Z N E S E N I E
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 09.03.2018

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 251 Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 252. Návrh programu zasadnutia
 • 253. Kontrola uznesení
 • 254. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017
 • 255. Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a MXM spol. s r. o. Drienica
 • 256. Žiadosť Terézie Drábovej, Gregorovce
 • 257. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Drienicav
 • 258. Odkúpenie pozemku od Urbárskej spoločnosti PS Drienica
 • 259. Žiadosti o finančné príspevky na športovú činnosť

Uznesenie č. 251
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Štefan Beňadik
 • 2. overovateľa zápisnice: Miroslav Palenčár

Uznesenie č. 252
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 253
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 254
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017

Uznesenie č. 255
Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a MXM spol. s r. o. Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov medzi MXM spol. s r. o. Drienica a Obcou Drienica. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje získanie prístupu obce k potoku pre vybudovanie dažďového priepustu v rámci protipovodňových opatrení na ochranu pred prívalovými dažďami z priľahlého lesa. Predmetom zámeny je zámena novovytvoreného pozemku parcelné číslo C KN 1620/179, ostatné plochy o výmere 81 m2 podľa geometrického plánu č. 102/2017 zo dňa 8.10.2017 zhotoveného Adrián Tkáč – GEOAT Prešov, úradne overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom č. G1-521/2017 23.10.2017 vo vlastníctve Obce Drienica v podiele 1/1 za novovytvorený pozemok parcelné číslo C KN 1620/180, ostatné plochy o výmere 81 m2 podľa geometrického plánu č. 105/2017zo dňa 8.10.2017 zhotoveného Adrián Tkáč – GEOAT Prešov, úradne overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom č. G1-515/2017 dňa 23.10.2017 vo vlastníctve MXM spol. s r. o. Drienica v podiele 1/1.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 256
Žiadosť Terézie Drábovej, Gregorovce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie žiadosť o navrátenie pozemku parcelné číslo E KN 704/101, LV 1268
B. Poveruje starostu obce v písomnej odpovedi na žiadosť oznámiť záujem o odkúpenie pozemku parcelné číslo E KN 704/101, LV 1268, orná pôda o výmere 538 m2, za cenu 0,1775 Eur/m2 podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 257
Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Drienica o zámenu obecného pozemku parcelné číslo C KN 741, LV 520, zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2 za cirkevné pozemky LV 458 parcelné číslo C KN 1452/2, TTP o výmere 1599 m2 a parcelné číslo C KN 1135/2 ostatné plochy o výmere 333 m2
B. Poveruje starostu obce zaslať písomnú odpoveď na žiadosť

Uznesenie č. 258
Odkúpenie pozemku od Urbárskej spoločnosti PS Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie súhlasné stanovisko Urbárskej spoločnosti PS Drienica odpredať obci novovytvorený pozemok parcelné číslo C KN 1665/4 o výmere 1643 m2 na výstavbu Zberného dvora
B. Poveruje s navrhovanou cenou 3,50 Eur/m2, lebo ide o verejnoprospešnú stavbu a navrhuje cenu 3,00 Eur/m2

Uznesenie č. 259
Žiadosti o finančné príspevky na športovú činnosť

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie 1. Žiadosť Ing. Martina Vargu o finančný príspevok na športovú činnosť
2. Žiadosť Branislava Timuru o finančný príspevok na športovú činnosť
B. Neschvaľuje poskytnutie finančných príspevkov obidvom žiadateľom z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených vo VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v znení VZN č. 4/2017
C. Poveruje starostu obce zaslať písomnú odpoveď na žiadosti.

pdf verzie dokumentov z 28.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 23.január 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Ospravedlnení:Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Odkúpenie pozemku od p. Čarnickej Jany
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Jozefa Kunáka. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o nastavení podmienok predaja Fabie a o plnení uznesení. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o cene za odkúpenie pozemku od p. Jany Čarnickej. Obecné zastupiteľstvo zrušuje uznesenie č. 250 z 23. zasadnutia OcZ. Za zrušenie tohto uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci. Za odkúpenie pozemku CKN 730/2 o výmere 215 m2 za 5.000,- Eur hlasovali všetci prítomní poslanci.Za zriadenie vecného bremena – právo pešieho prechodu a prejazdu motorovými vozidlami na pozemku CKN 724/1 vo vlastníctve obce pre akýchkoľvek vlastníkov CKN 730/1 hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o priebehu plesu obce. Ďalej informoval o ponuke knihy Šoma – šomský slovník, na ktorú obec by mohla nájsť finančné prostriedky na jej tlač a propagáciu. Poslanci sa zhodli na tom, že je potrebné podporiť túto publikáciu pre zachovanie kultúrneho dedičstva obce, podporili myšlienku vytlačiť na začiatok niekoľko kusov.
k bodu č.6: V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.7: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

U Z N E S E N I E
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 23.01.2018

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 247. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 248. Návrh programu zasadnutia
 • 249. Kontrola uznesení
 • 250. Odkúpenie pozemku od p. Jany Čarnickej

Uznesenie č. 247
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Palenčár
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice: Štefan Beňadik

Uznesenie č. 248
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 249
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 250
Odkúpenie pozemku od p. Jany Čarnickej

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Zrušuje Uznesenie č. 217 z 23. zasadnutia OcZ zo dňa 16.10.2017 o schválení Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 3/2017 medzi Janou Čarnickou, Jánom Čarnickým, Magdalénou Čarnickou a Obcou Drienica

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

B. Schvaľuje Odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 730/2 o výmere 215 m2 podľa geometrického plánu č. 49/2017 vyhotoveného Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16, Prešov zo dňa 4.09.2017, úradne overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 18.09.2017 pod číslom G1-467/2017 od p. Čarnickej Jany, bytom Drienica 164, za cenu 5.000,- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

C. Schvaľuje Zriadenie vecného bremena na pozemku parcelné číslo CKN 724/1 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Drienica v prospech akéhokoľvek vlastníka nehnuteľnosti pozemku parcelné číslo CKN 730/1 záhrady spočívajúce v práve pešieho prechodu a prejazdu motorovými vozidlami podľa geometrického plánu č. 71/2017 vyhotoveného Progres Geo s.r.o. Prešov, úradne overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 7.12.2017 pod číslom G1-663/2017. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

pdf verzie dokumentov z 27.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 16.január 2018

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
 • Návrh VZN č. 5/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku žiaka Materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2018
 • Majetkové prevody obce
 • Prerokovanie platu starostu obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, za overovateľa zápisnice Dušan Šimko. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení, na poslednom zasadnutí neboli uložené žiadne uznesenia. Všetky uznesenia sú splnené, okrem uznesenia a kúpe pozemku od p. Čarnickej. List Slavconet SB bol zaslaný. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 5/20174 neboli podané žiadne pripomienky Za prijatie VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o zverejnení zámeru na predaj pozemkov pre VVS, a. s. Košice. Všetci prítomní poslanci schválili predaj pozemkov podľa tejto zmluvy. Ďalej informoval poslancov o predložení požadovaného geometrického plánu, ktorým VVS a. s. Košice žiada od obce zriadiť vecné bremeno na parcele KNC 1138/6, na ktorej ju umiestnené vedenie verejného vodovodu. Po jeho preštudovaní všetci poslanci schválili zriadenie vecného bremena v zmysle predloženej zmluvy. Žiadosť A. Malcovského o predĺženie lehoty na zistenie podkladov o vlastníctve poslanci berú na vedomie a súhlasia s predlžením lehoty o 3 mesiace. Poslanci berú na vedomie informáciu starostu obce o ukončení nájmu chaty na Lysej dohodou k 31.12.2017. Starosta ich zároveň informoval o ponuke Slavconet SB Sabinov na odkúpenie ich zariadení umiestnených v chate – kamier, internetu a televízora. Poslanci nesúhlasili s ich odkúpením.
Starosta obce predložil žiadosť Ing. Vladimír Jánošíka, Lipany o nájom obecného pozemku parcelné číslo KNC 1473/35 za účelom jeho zveľadenia a zriadenia parkoviska. Poslanci po rozprave poverujú starostu obce zistiť ďalšie možnosti využitia tohto pozemku. Starosta obce predniesol návrh na predaj motorového vozidla Škoda Fabia, keďže máme nové motorové vozidlo. Po rozprave poslanci súhlasia s jeho predajom a určili minimálnu cenu 800,- Eur, s tým, že obce si vyhradzuje právo neprijať ponuku. Ďalej predniesol žiadosť MXM spol. r. o. Drienica o zámenu pozemkov s Obcou Drienica. Pozemky, ktoré žiada zameniť sa nachádzajú v rekreačnej oblasti. Poslanci po rozprave schválili zámer zámeny pozemkov, s použitím osobitného zreteľa, ktorým je vybudovanie dažďového priepustu, ktorým obec získa cez zamenené parcely prístup do potoka. Za zámer zámeny pozemkov hlasovali všetci poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil požiadavku na prerokovanie výšky jeho platu. Poslanci po rozprave k tomu bodu schválili starostovi obce zvýšenie jeho platu o 70 % od 1.2.2018.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o požiadavke Arcidiecéznej charity Košice na spolufinancovanie ich denného stacionáru v Sabinove. Novelou zákona o sociálnych službách pribudla obci povinnosť spolufinancovať neštátne sociálne zariadenia. Starosta obce bude po spresnení údajov z MPSVaR o financovaní informovať žiadateľa. Ďalej starosta obce informoval o príprave plesu Obce Drienica. Obecná zabíjačka sa neuskutoční.
k bodu č.8: Poslanec Varga informoval o nebezpečnej premávke na komunikácií pred rodinnými domami kde býva on a jeho rodina. Motorové vozidlá tam nedodržiavajú predpísanú rýchlosť, bezpečnosť chodcov je ohrozená. Starosta obce odpovedal, aby občania písomne informovali Správu a údržbu ciest a Dopravný inšpektorát. Obec nemá možnosť ovplyvniť premávku na ceste III. triedy.
k bodu č.9: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

U Z N E S E N I E
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 16.01.2018

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 241. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 242. Návrh programu zasadnutia
 • 243. Kontrola uznesení
 • 244. Návrh VZN č. 5/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku žiaka Materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2018
 • 245. Majetkové prevody obce
 • 246. Prerokovanie platu starostu obce

Uznesenie č. 241
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Jozef Kunák
  • Miroslav Palenčár
 • 2. overovateľa zápisnice: Dušan Šimko

Uznesenie č. 242
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 243
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 244
Návrh VZN č. 5/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje VZN č. 5/2017

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 245
Majetkové prevody obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A.Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 8 m2 z parcely CKN č. 1138/6 zastavané plochy a nádvoria a 17 m2 z parcely CKN 949 záhrady, zapísané na LV 1105 pre VVS a.s. Košice. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje verejný záujem pri správe verejného vodovodu v obci Drienica. Podľa geometrického plánu č. 56/2010, overeného Správou katastra Sabinov č. 167/2010 sú to novovytvorené parcely CKN 949/2 o výmere 12 m2 zastavané plochy a nádvoria a CKN 949/3 o výmere 13 m2 zastavané plochy a nádvoria.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

B.Schvaľuje zriadenie vecného bremena pre VVS a. s. Košice na parcele č. 1138/6 zastavané plochy a nádvoria, LV 1105 na dobu neurčitú podľa priloženého geometrického plánu č. 436/2010, overeného Okresným úradom v Sabinove, katastrálnym odborom č. G1-173/2017 a Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1052/302/2017/ÚP. Celkový záber vecného bremena je 233 m2 a zriaďuje sa bezodplatne. Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

C.
1. berie na vedomie žiadosť Alexandra. Malcovského, Drienica 11
2. súhlasí s predĺžením lehoty o 3 mesiace
D.
1. berie na vedomie list Slavconet SB s. r. o. Sabinov o výpovedi nájomnej zmluvy
2. schvaľuje ukončenie nájmu chaty dohodou k 31.12.2017 Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

E.
1. berie na vedomie žiadosť Ing. Vladimír Jánošíka, Lipany o nájme obecnej parcely KNC 1473/35
2. poveruje starostu obce prerokovať s menovaným ďalšie možnosti využitia
F.
1. schvaľuje predaj motorového vozidla Škoda Fabia za minimálnu cenu 800,- Eur. Obec si vyhradzuje právo neprijať ponuku. Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

G.
1. Schvaľuje zámer zámeny novovytvoreného pozemku CKN parcelné číslo 1620/179 ostatná plocha o výmere 81 m2 vo vlastníctve Obce Drienica za novovytvorený pozemok CKN parcelné číslo 1620/180 ostatné plochy o výmere 81 m2 vo vlastníctve MXM spol. s r. o. Drienica v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom osobitného zreteľa je vybudovanie dažďového priepustu. Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

Uznesenie č. 246
Prerokovanie platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: Plat starostu obce s účinnosťou od 1.2.2018 zvýšený o 70 % podľa §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
77700

pdf verzie dokumentov z 26.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 15.december 2017

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Ospravedlnení:Milan Malcovský

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
 • Rozpočet obce na roky 2018-2020
 • Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a ktorým sa dopĺňa VZN 1/2016
 • Návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
 • Rozpočtové opatrenie č. 10/2017
 • Žiadosť VVS a.s. Košice o odpredaj pozemkov a zriadenie vecného bremena
 • Žiadosť Slavconet SB s.r.o. Sabinov
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dušan Šimko, Miroslav Fech, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení, je pripravená zmluva na kúpu pozemku od p. Kašajovej, p Basár súhlasil so zámenou a bude pripravená zmluva na kúpu pozemku od p. Čarnickej. Obec ešte nemá odpoveď od Gréckokatolíckej cirkvi na zámenu pozemkov. Ostatné uznesenia sú splnené.
k bodu č.4: Prednesený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 poslanci schválili počtom hlasov 5. Po tomto bode programu sa dostavil na rokovanie poslanec Štefan Beňadik.
k bodu č.5: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020. Predseda finančnej komisie prečítal odporúčanie finančnej komisie schváliť rozpočet. Hlavný kontrolór obce predniesol odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2018 a rozpočty na rok 2019-2020 zobrať na vedomie.
K návrhu rozpočtu neboli prijaté žiadne návrhy od fyzických a právnických osôb. Za schválenie rozpočtu na rok 2018 hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet na roky 2019-2020 berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
k bodu č.6: Starosta obce predložil návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a ktorým sa dopĺňa VZN 1/2016. K tomuto návrhu neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb podané žiadne pripomienky. Poslanci udelili slovo p. Polomskému, predsedovi Pozemkového spoločnosti Háj Jakubovany, ktorý vysvetlil hospodárenie pozemkového spoločenstva. Radikálny nárast dane z nehnuteľnosti za lesné pozemky oproti minulým rokom sa mu vidí neprimeraný. Z tohto dôvodu požiadal poslancov o prehodnotenie sadzby dane z lesných pozemkov. Pozemkové spoločenstvo hospodári v lese, výsledky hospodárenia ovplyvňuje viacero ukazovateľov. Poslanci udelili slovo p. Vapnárovi, ktorý vysvetlil ekonomiku spoločnosti. Poslanci po rozprave k tomuto bodu schválili VZN podľa predloženého návrhu bez ďalších zmien. Za návrh VZN č. 3/2017 hlasovali 5 poslanci, poslanec Šimko sa zdržal hlasovania.
k bodu č.7: Starosta obce predložil návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. K tomuto návrhu neboli podané za strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Za návrh VZN č. 4/2017 hlasovali 6 poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce predniesol rozpočtové opatrenie č. 9/2017, ktoré obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
k bodu č.9: Starosta obce predniesol rozpočtové opatrenie č. 10/2017, ktorým sa zvyšuje celkový rozpočet obce. Za toto rozpočtové opatrenie hlasovanie 6 poslanci.
k bodu č.10: Starosta obce predniesol žiadosť VVS a.s. Košice o odkúpenie pozemkov , na ktorých je postavená čerpacia stanica verejného vodovodu. Jedná sa o novovytvorené pozemky parcelné číslo KNC 949/2 o výmere 12 m2 a 949/3 o výmere 13 m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 56/2010 z parcely KNC 1138/6 výmera 8 m2 a z parcely KNC 949 výmera 17 m2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja uvedených pozemkov v zmysle § 9a, ods.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce, pričom osobitný zreteľ je verejný záujem pri správe verejného vodovodu v obci Drienica. Za zámer odpredaja pozemkov hlasovali všetci prítomní poslanci.
Ďalej starosta predložil žiadosť VVS a.s. Košice o zriadenie vecného bremena na pozemku parcelné číslo KNC 1138/6, na ktorej je zriadené prepojenie vodovodného potrubia. K uvedenej zmluve nebol predložený geometrický plán. Poslanci požadujú doložiť geometrický plán, aby mohli rozhodnúť.
k bodu č.11: Starosta obce predniesol žiadosť Slavconet SB s. r. o. Sabinov, ktorou žiada zníženie nájmu za chatu na Lysej na 60,- Eur mesačne. Poslanci po rozprave hlasovali takto: za zníženie nájmu 3, zdržali sa 3. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zníženie nájmu za chatu.
k bodu č.12: Starosta obce informoval poslancov o termíne konania Plesu obce – 20.1.2018. Na mesiac február je naplánovaná obecná zabíjačka, predbežný termín 3.2.2018. Starosta informoval poslancov o pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018.
k bodu č.13: V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.14: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť, za prácu v roku 2017 a zasadnutie ukončil.

U Z N E S E N I E
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 15.12.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 230. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 231. Návrh programu zasadnutia
 • 232. Kontrola uznesení
 • 233. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
 • 234. Rozpočet obce na roky 2018-2020
 • 235. Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a ktorým sa dopĺňa VZN 1/2016
 • 236. Návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • 237. Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
 • 238. Rozpočtové opatrenie č. 10/2017
 • 239. Žiadosť VVS a. s. Košice o odpredaj pozemkov a zriadenie vecného bremena
 • 240. Žiadosť Slavconet SB s.r.o. Sabinov

Uznesenie č. 230
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Dušan Šimko
  • Miroslav Fech
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Miroslav Palenčár

Uznesenie č. 231
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 232
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 233
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
75500

Uznesenie č. 234
Rozpočet obce na roky 2018-2020

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje rozpočet Obce Drienica na rok 2018

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

B. Berie na vedomie:
1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
2. stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2018-202
3. rozpočet Obce Drienica na roky 2019-2020

Uznesenie č. 235
Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a ktorým sa dopĺňa VZN 1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a ktorým sa dopĺňa VZN 1/2016

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76501

Uznesenie č. 236
Návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 237
Rozpočtové opatrenie č. 9/2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2017

Uznesenie č. 238
Rozpočtové opatrenie č. 10/2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2017

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 239
Žiadosť VVS a.s. Košice o odpredaj pozemkov a zriadenie vecného bremena

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje zámer Obce Drienica predať novovytvorené pozemky parcelné číslo CKN 949/2, zastavané plochy o výmere 12 m2 a CKN 949/3 zastavané plochy o výmere 13 m2 vytvorené geometrickým plánom č. 56/2010, úradne overeného Správou katastra Sabinov č. 167/2010 VVS a.s. Košice z parcely CKN 1138/6 o výmere 8 m2 a z parcely CKN 949 o výmere 17 m2 v zmysle § 9a, ods. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Dôvodom osobitného zreteľa je verejný záujem pri správe verejného vodovodu v obci Drienica.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

B. Žiada:
VVS a.s. Košice doložiť geometrický plán č. 436/2016, ako prílohu k Zmluve o zriadení vecného bremena.

Uznesenie č. 240
Žiadosť Slavconet SB s.r.o. Sabinov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Neschvaľuje zníženie nájmu za chatu na Lysej na 60,- Eur.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76330

pdf verzie dokumentov z 25.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 8.november 2017

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga
Ospravedlnení:Milan Malcovský, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Drienica
 • Zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Drienica a Miroslavom Basárom
 • Zmluva o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka medzi Mestom Sabinov a Obcou Drienica
 • Rozpočtové opatrenie č. 7/2017
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2017
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že uznesenia sú splnené. Rieši sa ešte zmluva o budúcej zmluve s Čarnickými.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o ukončení prác pri zmenách a doplnkoch č. 2 ÚP obce Drienica. Všetky pripomienky boli po prerokovaní zapracované do dodatku č.2. Podklady a výkresy spracovala p. Sabaková. Predložil návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2007 a informoval poslancov o povinnostiach obce pri jeho vyhlásení a predložení podkladov na vyúčtovanie dotácie na územný plán zo štátneho rozpočtu. Všetci prítomní poslanci schválili Zmeny a doplnky č. 2 k ÚP obce Drienica a Dodatok č 2 k VZN č. 1/2007, berú na vedomie stanovisko Okresného úradu v Prešove a žiadajú starostu zabezpečiť všetky práce súvisiace s ich zverejnením v zmysle platných zákonov.
k bodu č.5: Starosta informoval prítomných o vyvesenom zámere o zámene pozemku medzi Obcou Drienica a Miroslavom Basárom od 4.10. do 19.10.2017. Požiadavka p. Basára na doplatok za rozdiel medzi výmerami pozemkov bude zapracovaná v Zmluve o zámene pozemkov. Všetci prítomní poslanci schválili zámenu pozemkov.
k bodu č.6: Starosta obce predložil návrh Zmluvy o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka medzi Mestom Sabinov a Obcou Drienica. Informoval ich o podmienkach nášho spolufinancovania vo výšky do 50.000,- Eur. Projekt je spracovaný a Mesto Sabinov bude v zmysle zmluvy žiadať dotácie na jeho výstavbu. Podľa výšky získaných prostriedkov sa bude upravovať spolufinancovanie. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu o spolupráci č.124/2017 a spolufinancovanie nákladov do výšky 50.000,- Eur.
k bodu č.7: Rozpočtové opatrenie č. 7/2017, ktorým sa navyšuje rozpočet obce o finančné prostriedky na financovanie výdavkov na voľby do VÚC predniesol starosta obce. Obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce oboznámil prítomných s jeho príkazom vydaným za účelom vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2017. Do inventúrnych komisií vymenoval jednotlivých členov. Obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie.
k bodu č.9: V bode rôzne starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 8/2017, ktorým sa navyšuje rozpočet obce v príjmovej a výdavkovej časti o predpokladanú sumu 2.500,- Eur zo získanej dane za ubytovanie. Všetci prítomní poslanci schválili toto rozpočtové opatrenie.
Ďalej starosta obce predložil na schválenie nájomnú zmluvu č. 1/11/2017 medzi Janou Čarnickou, bytom Drienica 164 a Obcou Drienica na užívanie novovytvoreného pozemku C KN 730/2, záhrada o výmere 215 m2 podľa geometrického plánu zo dňa 4.09.2017 vyhotoveného Ing. Jozefom Klučiarom, firma Progres GEO, s.r.o. Prešov za účelom výstavby amfiteátra. Všetci prítomní poslanci schválili túto nájomnú zmluvu.
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom „Mikulášovi“ pre deti z obce dňa 3.12.2017 a Ples obce, ktorý sa uskutoční 20.1.2018.
k bodu č.10: V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.11: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga

U Z N E S E N I E
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 8.11.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 220. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 221. Návrh programu zasadnutia
 • 222. Kontrola uznesení
 • 223. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Drienica
 • 224. Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Miroslavom Basárom
 • 225. Zmluva o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka medzi Mestom Sabinov a Obcou Drienica a spolufinancovanie Obce Drienica
 • 226. Rozpočtové opatrenie č. 7/2017
 • 227. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2017
 • 228. Rozpočtové opatrenie č. 8/2017
 • 229. Nájomná zmluva medzi Janou Čarnickou a Obcou Drienica za účelom výstavby amfiteátra

Uznesenie č. 220
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Dušan Šimko
  • Miroslav Palenčár
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • PaedDr. Jozef Varga

Uznesenie č. 221
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 222
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 223
Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A) berie na vedomiestanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OÚ-PO-OVBP1-2017/43649/108910 zo dňa 7.11.2017 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),

B) súhlasís vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica,

C) schvaľujepodľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Drienica
a

D) uznáša sa naDodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drienica č.1/2007 zo dňa 12.10.2007, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica,

E) žiadastarostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica :
a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásenie Dodatku č. 2 Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drienica č.1/2007, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica,
b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona,
c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica,
d) uloženie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica v obci – na obecnom úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, Odbore výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia,
e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 224
Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Miroslavom Basárom

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámennú zmluvu medzi Miroslavom Basárom, bytom Sabinov, Puškinova 3 a Obcou Drienica. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje rozšírenie miestnej komunikácie v nebezpečnej zákrute pre prejazd motorových vozidiel.
Predmetom zámennej zmluvy je zámena novovytvoreného pozemku podľa geometrického plánu č. G1-401/2017 zo dňa 22.8.2017 zhotoveného Ing. Jozefom Klučiarom – Progres-Geo s.r.o. Prešov, úradne overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom C KN parcelné číslo 936/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, LV 1105 vo vlastníctve Obce Drienica v podiele 1/1 za novovytvorený pozemok C KN 938/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 , LV 1838 vo vlastníctve Miroslava Basára, bytom Sabinov, Puškinova 3 v podiele 1/1.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 225
Zmluva o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka medzi Mestom Sabinov a Obcou Drienica a spolufinancovanie Obcou Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje
1. Zmluvu o spolupráci pri výstavbe cyklochodníka č. 124/2017
2. Spolufinancovanie Obce Drienica do výšky 50.000,- Eur

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 226
Rozpočtové opatrenie č. 7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2017

Uznesenie č. 227
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Berie na vedomie príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie

Uznesenie č. 228
Rozpočtové opatrenie č. 8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2017

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600

Uznesenie č. 229
Nájomná zmluva medzi Janou Čarnickou a Obcou Drienica za účelom výstavby amfiteátra

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 1/11/2017 medzi Janou Čarnickou, bytom Drienica 164 a Obcou Drienica na užívanie novovytvoreného pozemku C KN parcelné číslo 730/2, záhrada o výmere 215 m2, podľa geometrického plánu zo dňa 04.09.2017 vyhotoveného Ing. Jozefom Klučiarom, firma Progres GEO, s.r.o. Prešov, úradne overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom, za účelom výstavby amfiteátra.

Hlasovanie poslancov:
Počet poslancovPrítomníZaProtiZdržal sa
76600
pdf verzie dokumentov z 24.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 16.október 2017

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce
Poslanci: : Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Zámer zámeny pozemku vo vlastníctve obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Jozef Kunák, Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že všetky uznesenia sú splnené. Zámer zámeny s p. Basárom je zverejnený, kúpno-predajná zmluva s p. Kašajovou sa pripravuje.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o rokovaniach s p. Čarnickou a p. Čarnickým o záujme obce odkúpiť od nich časť pozemku na výstavbu amfiteátra. V priebehu rokovania zmenili svoj zámer a uvedenú časť pozemku chcú zameniť za pozemok vo vlastníctve obce na výstavbu garáže. Obec má pripravený projekt na výstavbu športového areálu a amfiteátra, na ktorý bude žiadať dotáciu z vyhlásenej výzvy. K podaniu projektu chýba obci súhlas na vysporiadanie právneho vzťahu k tomuto pozemku. Z tohto dôvodu predkladá Zmluvu o budúcej zmluve, ktorou sa vlastníci uvedeného pozemku majú možnosť rozhodnúť buď o zámene, alebo predaji uvedenej časti pozemku. Všetci prítomní poslanci schválili Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy. Zároveň všetci prítomní poslanci schválili zrušenie uznesenia č. 211 bod D1 – o odpredaji časti pozemku C KN 730.
k bodu č.5: Starosta obce predniesol Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Drienici za školský rok 2016/2017. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje túto správu. Starosta obce ďalej informoval poslancov o termíne konania podujatia „Úcta k starším“ v mesiaci november.
k bodu č.6: V diskusií nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.7: Návrh na uznesenie predniesol Miroslav Palenčár.
k bodu č.8: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 16.10.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 214. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 215. Návrh programu zasadnutia
 • 216. Kontrola uznesení
 • 217. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017
 • 218. Zrušenie uznesenia

Uznesenie č. 214
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Palenčár
  • Jozef Kunák
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Miroslav Fech

Uznesenie č. 215
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 216
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 217
Zámer zámeny pozemku vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č. 3/2017 medzi Janou Čarnickou, Jánom Čarnickým, Magdalénou Čarnickou a Obcou Drienica

Uznesenie č. 218
Zrušenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Zrušuje uznesenie č. 211 bod D1 z 22. zasadnutia OcZ dňa 29.9.2017

Uznesenie č. 219
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Drienici za školský rok 2016/2017

pdf verzie dokumentov z 23.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 29.september 2017

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: : Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Dušan Šimko, PaedDr. Jozef Varga, Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Neprítomní: Milan Malcovský, Miroslav Palenčár - ospravedlnení
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2017
 • Majetkové prevody obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, PaedDr. Jozef Varga, Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že všetky uznesenia sú splnené.
k bodu č.4: Ing. Mária Galeštoková prečítala správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017. Poslanci zobrali na vedomie túto správu.
k bodu č.5: Starosta obce predniesol návrh rozpočtového opatrenie č. 6/2017, ktorým boli uskutočnené zmeny v rozpočte obce. Poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.
k bodu č.6: Starosta obce predniesol žiadosť Ing. Jozefa Klučiara, Drienica 53 na odkúpenie časti obecného pozemku C KN parcelné číslo l101 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 z dôvodu vybudovania oporného múru na spevnenie svahu. Poslanci žiadosť zamietli z dôvodu, že nie sú vysporiadané pozemky pod miestnou komunikáciou Markoveň.
Žiadosť Mgr. Marcela Feňuša, Dulová Ves 127 o odkúpenie časti obecných pozemkov C KN parcelné číslo 1620/135 a parcelné číslo 1620/138, ostatné plochy, podľa navrhovaného geometrického plánu poslanci zamietli z dôvodu, že cez obecné pozemky je potrebné urobiť odtokový kanál na odvod dažďovej vody.
Starosta obce predložil poslancom návrh na odkúpenie 2 m2 z pozemku C KN parcelné číslo 699, zastavaná plocha a nádvoria vo vlastníctve Moniky Kašajovej, Drienica 174 za účelom rozšírenia chodníka, ktorý je vybudovaný na pozemku C KN parcelné číslo 1138/12 zastavané plochy a nádvoria podľa priloženého geometrického plánu za cenu 24,- Eur a predložil návrh na schválenie náhrady škody za odstránenie pôvodného plota a betónového múrika v cene 76,- Eur. Všetci prítomní poslanci schválili tento predložený návrh.
Starosta obce predložil návrh na odkúpenie 215 m2 z pozemku C KN parcelné číslo 730, záhrady podľa priloženého geometrického plánu, ktorý je vo vlastníctve Jany Čarnickej, Drienica 164 za účelom rozšírenia multifunkčnej plochy na výstavbu amfiteátra za budovou Kultúrneho domu v Drienici za cenu 10,- Eur/m2.
Všetci prítomní poslanci tento návrh schválili.
Starosta obce informoval poslancov o vyhotovení geometrického plánu k zámeru zámeny pozemkov C KN parcelné číslo 936/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 vo vlastníctve Obce Drienica za pozemok C KN parcelné číslo 938/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 vo vlastníctve Miroslava Basára, Sabinov, Puškinova 3 podľa Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a ods. 8 písm.. e) z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je rozšírenie miestnej komunikácie v nebezpečnej zákrute pre prejazd motorových vozidiel. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie zámeru zámeny pozemkov.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o vysporiadaní pozemkov pod komunikáciou na Lysu odkúpením vlastníckych podielov za symbolickú cenu alebo spôsobom zriadenia vecného bremena pre tých spoluvlastníkov, ktorí nebudú súhlasiť s predajom svojho podielu.
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Nájomnú zmluvu č. 126/2017 s Mestom Sabinov na prenájom časti pozemku C KN parcelné číslo 1143/4 vodné plochy o výmere 35 m2, ktorý bude využívaný na výstavbu cyklistického chodníka v trase Sabinov – Drienica, na dobu určitú do 31.07.2022. Všetci prítomní poslanci schválili túto zmluvu.
Starosta obce informoval poslancov o sadzbách miestnych daní vo VZN, ktoré je platné od 1.1.2016 a požiadal ich o zaslanie návrhov na zmenu týchto sadzieb, ak to považujú za potrebné a požiadal ich aj o predloženie svojich návrhov do rozpočtu obce na rok 2018 v termíne do 6.10.2017.
Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie starostu obce:
- o Zelenom háji na cintoríne
- uskutočnenie podujatia „Šarišská heligónka“ dňa 7.10.2017
- uskutočnenie výstavy ovocia a zeleniny zväzom záhradkárov dňa 14.10.2017
- posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 22.10.2017
k bodu č.8: V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
k bodu č.9: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Obecné zastupiteľstvo berie uznesenie na vedomie.
k bodu č.10: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 29.9.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 206. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 207. Návrh programu zasadnutia
 • 208. Kontrola uznesení
 • 209. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017
 • 210. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017
 • 211. Majetkové prevody obce
 • 212. Informácie o vysporiadaní pozemkov pod komunikáciou na Lysú
 • 213. Nájomná zmluva č. 126/2017 s Mestom Sabinov

Uznesenie č. 206
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Štefan Beňadik
  • PaedDr. Jozef Varga
  • Miroslav Fech
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Jozef Kunák

Uznesenie č. 207
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 208
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 209
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti

Uznesenie č. 210
Rozpočtové opatrenie č. 6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2017

Uznesenie č. 211
Majetkové prevody obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A.1.berie na vedomie žiadosť Ing. Jozefa Klučiara, Drienica 53 o odkúpenie 78 m2 z pozemku C KN parcelné číslo 1101, zastavané plochy a nádvoria
2.neschvaľujepredaj pozemku z dôvodu, že nie sú vysporiadané pozemky pod miestnou komunikáciou Markoveň
B.1.berie na vedomie žiadosť Mgr. Marcela Feňuša, Dulová Ves 127 o odkúpenie 40 m2 z pozemku C KN parcelné číslo 1620/136 a 146 m2 z pozemku C KN parcelné číslo 1620/135 podľa predbežného geometrického plánu
2.neschvaľuje predaj pozemkov
C.1.schvaľuje odkúpenie 2 m2 z pozemku C KN parcelné číslo 699, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Moniky Kašajovej, Drienica 174 za cenu 24,- Eur za účelom rozšírenia chodníka, ktorý je vybudovaný na pozemku C KN parcelné číslo 1138/12 vo vlastníctve Obce Drienica, podľa geometrického plánu č. 44/2017 vyhotoveného Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16, Prešov dňa 23.8.2017, úradne overeného Okresným úradom v Sabinove, katastrálnym odborom dňa 6.9.2017 pod číslom G1-447/2017
Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7 prítomní: 5 za: 5
2.schvaľuje náhradu škody pre Moniku Kašajovú, Drienica 174 za odstránenie pôvodného plota a betónového múrika v cene 76,- Eur
Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7, prítomní: 5 za: 5br> D.1.schvaľuje odkúpenie 215 m2 z pozemku C KN parcelné číslo 730, záhrady vo vlastníctve Jany Čarnickej, bytom Drienica 164 za cenu 10,- Eur/m2 za účelom rozšírenia multifunkčnej plochy na výstavbu amfiteátra za budovou Kultúrneho domu v Drienici podľa geometrického plánu č. 49/2017 vyhotoveného Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16, Prešov dňa 4.9.2017, úradne overeného Okresným úradom v Sabinove, katastrálnym odborom dňa 18.9.2017 pod číslom G1-467/2017
Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7 prítomní: 5 za: 5
E.1.schvaľuje zámer zámeny pozemku C KN parcelné číslo 936/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 vo vlastníctve Obce Drienica za pozemok C KN parcelné číslo 938/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 vo vlastníctve Miroslava Basára, bytom Sabinov, Puškinova 3 podľa Zákona o majetku obce č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je rozšírenie miestnej komunikácie v nebezpečnej zákrute pre prejazd motorových vozidiel
Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7, prítomní: 5 za: 5

Uznesenie č. 212
Informácie o vysporiadaní pozemkov pod komunikáciou na Lysu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o vysporiadaní pozemkov pod komunikáciou na Lysu

Uznesenie č. 213
Nájomná zmluva č. 126/2017 s Mestom Sabinov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 126/2017 s Mestom Sabinov na časť pozemku C KN 1143/4 vodné plochy o výmere 35 m2 na dobu určitú do 31.07.2022 .

pdf verzie dokumentov z 22.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 4.august 2017

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: : Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Milan Malcovský, PaedDr. Jozef Varga
Neprítomní: Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór - ospravedlnená
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva Obce Drienica- cesta k zbernému dvoru
 • Zámena pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom a Stanislavom Lukáčovými
 • Použitie rezervného fondu
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Milan Malcovský, Dušan Šimko, za overovateľa zápisnice PaedDr. Jozef Varga. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Nesplnené uznesenie č. 198 A- zatiaľ nie je vypracovaný geometrický plán, po rokovaní s p. Basárom bude objednaný. K bodu č. 198 B – stanoviska predložili p. A. Jasenský a p. A. Malcovský, ktorý požiadal o predlženie termínu do konca roka na zistenie, kde došlo k chybe. Poslanci súhlasili s týmto termínu a zároveň požiadali starostu, aby ich oboch o tom informoval. K bodu 198 G – poslanci obdŕžali e-mailom informácie od p. M. Feňuša o turisticko-informačnom centre.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o žiadosti obce na Slovenský pozemkový fond na odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou k zbernému dvoru. K stavebnému povoleniu je potrebné doložiť uznesenie obecného zastupiteľstva na získanie pozemku od SPF. Obec môže získať pozemky bezodplatne, ak sa jedná a verejnoprospešný účel, čo výstavba zberného dvora je.
Hlasovanie poslancov: prítomní:7, za získanie pozemku: 7
k bodu č.5: Starosta obce oboznámil poslancov o vyvesenom zámere na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom a Stanislavom Lukáčovimi. Zámenu pozemkov schválili.
Hlasovanie poslancov: prítomní:7, za zámenu pozemkov: 7
k bodu č.6: Starosta obce predniesol návrh na použitie rezervného fondu vo výške 44.000,- Eur. Z dôvodu opotrebovanosti motorového vozidla Fabia navrhuje kúpiť nové motorové vozidlo, po rozprave poslanci schválili sumu 25.000,- Eur na nákup. Ďalej vysvetlil prítomným potrebu dokončiť multifunkčné ihrisko na dolnom konci. Na jeho dokončenie schválili sumu 15.000,- Eur. Na lavičku pre peších cez potok schválili sumu 4.000,- Eur.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o priebehu Jednoduchých pozemkových úprav na dolnom konci, o pripravení všeobecných zásad, o pripravovanom stretnutí všetkých dotknutých vlastníkov v tejto časti obce. V septembri sa uskutoční 10. ročník Šarišskej heligónky v našom kultúrnom dome, rozpočet na podujatie doručil p. Seman. Na kultúrno športový areál na kultúrnym domom je hotový projekt. Za účelom územného konania boli dotknutým organizáciám zaslané žiadosti o vyjadrenie sa k projektu. Vyhodnotil uskutočnenie Dňa obce, ktorý hodnotil ako vydarené podujatie pre všetky vekové kategórie.
k bodu č.8: V diskusií poslanci udelili slovo p. M. Feňušovi, predsedovi Mikroregiónu Čergov, ktorý informoval o zaslanom dokumente na prevádzku turisticko-informačného centra. Po rozprave poslanci rozhodli, že po doložení súhlasu valného zhromaždenia Mikroregiónu Čergov budú o tomto bode rokovať. V diskusií vystúpil poslanec PaedDr. Jozef Varga , ktorý sa informoval o termíne výstavby chodníka a verejného osvetlenia do rekreačnej oblasti. Starosta obce odpovedal, že obec čaká na vhodnú výzvu.
k bodu č.9: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Kunák. Obecné zastupiteľstvo berie uznesenie na vedomie.
k bodu č.10: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: PaedDr. Jozef Varga

U Z N E S E N I E
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 4.8.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 199. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 200. Návrh programu zasadnutia
 • 201. Kontrola uznesení
 • 202. Cesta k zbernému dvoru - bezodplatný prevod pozemkov od SPF
 • 203. Zámena pozemkov
 • 204. Použitie rezervného fondu
 • 205. Majetkové prevody

Uznesenie č. 199
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Milan Malcovský
  • Dušan Šimko
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • PaedDr. Jozef Varga

Uznesenie č. 200
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 201
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 202
Cesta k zbernému dvoru - bezodplatný prevod pozemkov od SPF

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva Obce Drienica pozemky:
- Parcela registra „E“, parcelné číslo 209/2, LV 1797, výmera 2682 m2, druh pozemku ostatné plochy
- Parcela registra „E“, parcelné číslo 221, LV 1104, časť o výmere 525 m2, druh pozemku ostatné plochy
v zmysle platného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a územného plánu obce za účelom verejnoprospešných stavieb – výstavba zberného dvora a prístupovej cesty k nemu.

Uznesenie č. 203
Zámena pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámennú zmluvu medzi Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221, Stanislavom Lukáčom, bytom Drienica 221 a Obcou Drienica. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Drienica považuje rozšírenie miestnej komunikácie za účelom prejazdu motorových vozidiel pre občanov obce.Predmetom zámennej zmluvy je zámena novovytvoreného pozemku podľa geometrického plánu zhotoveného Ing. Jozefom Klučiarom - Progres-GEO s.r.o. číslo G1-116/2017, úradne overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom, parcelné číslo KNC 452/3 záhrady o výmere 4 m2 vo vlastníctve Mikuláša Lukáča a Stanislava Lukáča za novovytvorený pozemok parcelné číslo KNC 1119/4 zastavané plochy o výmere 33 m2 vo vlastníctve Obce Drienica.
Hlasovanie poslancov: Počet poslancov: 7 Prítomní: 7 Za: 7

Uznesenie č. 204
Použitie rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: použitie rezervného fondu v sume 44.000,- Eur na:
a) nákup motorového vozidla v sume do 25.000,- Eur
b) dokončenie multifunkčného ihriska na dolnom konci v sume 15.000,- Eur
c) lavičku pre peších v sume 4.000,- Eur

Uznesenie č. 205
Majetkové prevody

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:
A. berie na vedomie informácie p. A. Jasenského a p. A. Maľcovského.
B. poveruje starostu obce oznámiť listom obom, že v termíne do konca roka 2017 má A. Maľcovský dokázať vlastnícke právo k parcele KNC 26

pdf verzie dokumentov z 21.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 30.jún 2017

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: : Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Milan Malcovský, PaedDr. Jozef Varga
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
 • Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
 • Majetkové prevody obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci PaedDr. Jozef Varga, Milan Malcovský, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. K jednotlivým úlohám podal informácie v priebehu rokovania. INVESTA BM s.r.o. Sabinov – po rokovaní s nimi firma predloží podrobnejší návrh krokov k výstavbe bytových jednotiek spolu s polyfunkčným využitím priestorov na prízemí. Zároveň predloží štúdiu vzhľadu budovy. Firma plánuje zrekonštruovanú budovu odpredať obci za vopred stanovených a odsúhlasených podmienok obecným zastupiteľstvom.
k bodu č.4: Starosta obce predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2017, ktorým boli uskutočnené zmeny v rozpočte obce. Poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.
k bodu č.5: Starosta obce predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2017, v ktorom navrhuje uskutočniť zmeny v rozpočte obce z dôvodu potreby financovania projektovej dokumentácie v na rozšírenie NN siete v lokalite Gacky, vysvetlil podrobnosti, informoval o priebehu rokovania s vlastníkmi nehnuteľnosti, VSD a.s. Košice a projektantom. Navrhuje uskutočniť zmenu rozpočtu aj na projektovú dokumentáciu multifunkčnej plochy za kultúrnym domom. Všetci prítomní poslanci schválili toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.6: Starosta obce predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2017, na uskutočnenie zmeny v rozpočte obce z dôvodu navýšenia príjmov zo štátneho rozpočtu a ďalších príjmov. Poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.
k bodu č.7: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 predniesla Ing. Mária Galeštoková. Poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o rokovaní s p. Basárom, vlastníkom pozemku, ktorý susedí s obecným pozemkom – miestna komunikácia v hornej časti obce. Pán Basár je ochotný zameniť časť svojho pozemku za obecný pozemok za účelom rozšírenia miestnej komunikácie v zákrute. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu a poveruje starostu obce vypracovať geometrický plán.
Starosta podal informácie od p. Jasenského a od p. Malcovského. Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie a ku kúpe pozemku navrhujú osloviť oboch potencionálnych kupujúcich listom s informáciou o skutkovom stave parcely, stavieb na nej a zároveň ich vyzvať, aby sa dohodli na kúpe parcely aj s možnosťou rozdelenia parcely GP. Obec uvažuje nad predajom parcely s jestvujúcimi stavbami, ktoré budú zapísané ako ťarchy na LV. V prípade dohody oboch vlastníkov susediacich k parcele obec bude postupovať pri predaji s použitím osobitného zreteľa zákonom 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov podľa §9a.ods. 8. V prípade nedohodnutia sa vlastníkov susediacich parciel obec uvažuje nad predajom v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov podľa §9a ods. 1.
Starosta obce informoval poslancov o rokovaní so správcom farnosti o možnosti zámeny pozemkov. Poslanci zobrali na vedomie informácie a poverujú starostu obce zistiť vyjadrenie cirkvi k navrhovanej zámene.
Starosta obce predložil poslancom žiadosť Besna spol. s r.o. Drienica a MXM s.r.o. o odkúpenie pozemkov v rekreačnej oblasti – časť parkoviska a priľahlých pozemkov z dôvodu revitalizácie územia. Vysvetlil poslancom, že v zmysle zákona o majetku obce, obec nemôžeme predávať svoj majetok poslancom obecného zastupiteľstva priamym predajom. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie tieto informácie.
K zámene pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom a Stanislavom Lukáčovi došlo k prerušeniu konania na Katastrálnom odbore, Okresného úradu v Sabinove. Obec musí najprv zverejniť zámer zámeny pozemkov. Z tohto dôvodu ruší uznesenie č. 190 z 19. zasadnutia z 5.5.2017 a schvaľuje zámer zámeny pozemkov. Všetci prítomní poslanci hlasovali za zrušenie uznesenia a hlasovali za zámer zámeny pozemkov.
Starosta ďalej predložil žiadosť Mikroregiónu Čergov o spoluprácu s Obcou Drienica pri vytvorení Turisticko-informačného centra a o nájom časti pozemku KNC 1620/131 o výmere 116 m2. Poslanci udelili slovo prítomnému p. Feňušovi, ktorý vysvetlil zámer. Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie a o nájme pozemku rozhodnú po predložení projektu a finančného plánu na prevádzku plánovaného centra.

k bodu č.9: V tomto bode starosta obce informoval poslancov o vybudovaných hrádzkach na pozemkoch PS Háj a farmy pre chov, ktoré zachytávajú zrážkové vody a kamene po búrke. Situácia sa zlepšila, na zachytávanie vody je potrebné vybudovať vsakovacie jamy. Poslanci zobrali na vedomie túto informáciu. Ďalej starosta informoval o Dni obce, ktorý sa uskutoční 8.7.2017. O 13.00 hod. sa uskutoční otvorenie cyklotrasy a program bude od 16.00 hod. pri kultúrnom dome.
k bodu č.10: V diskusií vystúpil poslanec Varga, ktorý žiadal starostu obce o vyčistenie priekopy popri hlavnej ceste oproti ich rodinného domu a informoval starostu o zalomenom asfalte na hlavnej ceste. Starosta odpovedal, že cesta je v správe Prešovského samosprávneho kraja.
k bodu č.11: Návrh na uznesenie predniesol poslanec PaedDr. Jozef Varga. Obecné zastupiteľstvo berie uznesenie na vedomie.
k bodu č.12: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Miroslav Palenčár

U Z N E S E N I E
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drienica zo dňa 30.6.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 191. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 192. Návrh programu zasadnutia
 • 193. Kontrola uznesení
 • 194. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
 • 195. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
 • 196. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
 • 197. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
 • 198. Majetkové prevody obce

Uznesenie č. 191
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • PaedDr. Jozef Varga
  • Milan Malcovský
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Miroslav Palenčár

Uznesenie č. 192
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 193
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 194
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2017

Uznesenie č. 195
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2017

Uznesenie č. 196
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2017

Uznesenie č. 197
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Uznesenie č. 198
Majetkové prevody obce

Obecné zastupiteľstvo
A. 1.berie na vedomie zámenu pozemkov medzi Miroslavom Basarom a Obcou Drienica
    2.ukladá starostovi obce vypracovať geometrický plán
B. 1. berie na vedomie vysvetlenie p. Jasenského a informácie p. Malcovského
    2.poveruje starostu obce osloviť oboch potencionálnych kupujúcich listom o možnostiach odkúpenia pozemku od obce
C. 1. berie na vedomie výsledky rokovania so správcom farnosti o možnosti zámeny pozemkov a požiadať stanovisko Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o ich stanovisko k uvedenej zámene
D. 1. berie na vedomie žiadosť Besna spol. s r. o. Drienica o odkúpenie pozemkov
E. 1. berie na vedomie žiadosť MXM, spol. s r. o. Drienica 29 o odkúpenie pozemkov
F. 1. zrušuje uznesenie č. 190 z 19. zasadnutie OcZ z 5.5.2017
    2. schvaľuje zámer zámeny pozemku Obce Drienica parcelné číslo KNC 1119/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 za pozemok vo vlastníctve Mikuláša Lukáča a Stanislava Lukáča parcelné číslo KNC 452/3 záhrady o výmere 4 m2 podľa novovytvoreného geometrického plánu č. G1-116/2017 podľa osobitného zreteľa §9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom rozšírenie miestnej komunikácie
    Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7, prítomní: 7, za: 7
G. 1. berie na vedomie žiadosť Mikroregiónu Čergov, Drienica 168 o spoluprácu pri vytvorení Turisticko-informačného centra a nájom pozemku a požaduje doložiť dokumentáciu a rozpočet centra

pdf verzie dokumentov z 20.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 5.máj 2017

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: : Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák,, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko,
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Milan Malcovský, PaedDr. Jozef Varga - ospravedlnení
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie záverečného účtu Obce Drienica za rok 2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 • Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 • Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie pozemku
 • Žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov o odkúpenie pozemkov
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Jozef Kunák, Štefan Beňadik za overovateľa zápisnice Dušan Šimko. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. Cesta na Markoveň – odkúpená od Márie Jurkovej a Leonarda Škovrana s manželkou. Nájom cesty na Lysú – prebieha rokovanie s Lesmi SR š. p. Prešov. Uskutočnená obhliadka pozemku, ktorý chce odkúpiť p. Jasenský.
k bodu č.4: Starosta obce predložil poslancom návrh záverečného účtu Obce Drienica za rok 2016. Stanovisko k záverečnému účtu preniesla Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór obce, starosta prečítal správu audítora o uskutočnenom audite za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016, správu audítora za rok 2016. Všetci prítomní poslanci schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 46.203,62 Eur.
k bodu č.5: Starosta obce predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017, ktorým sa navyšujú príjmy a výdavky obce o dotáciu na prenesený výkon štátnej správy. Poslanci zobrali na vedomie toto opatrenie.
k bodu č.6: Starosta obce predniesol správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016. Na návrh inventarizačnej komisie poslanci rozhodli o vyradení majetku v bývalej Cirkevnej základnej škole.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie pozemku parcelné číslo KN C 741 o výmere 455 m2 zastavané plochy a nádvoria. Uvedená parcela je súčasťou farského dvora. Po rozprave poslanci rozhodli rokovať so správcom farnosti o možnosti zámeny pozemkov. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce a poslancov Beňadika a Šimka rokovať o možnosti zámeny.
k bodu č.8: Starosta obce prečítal žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov, ktorým žiada o stanovisko obce ku kúpe pozemku pod budovou Jednoty a priľahlého pozemku na výstavbu bytov a infraštruktúry. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť a poveruje starostu obce rokovať s Investa BM o budúcom využití budovy.
k bodu č.9: V tomto bode starosta obce informoval poslancov o prácach na ihrisku na kultúrnym domom. Z dôvodu nepriaznivého počasia nebolo možné uskutočniť ďalšie práce. Po dohode s vlastníkmi rodinného domu súpisné číslo 174 bude rozšírený obecný chodník pred ich domom. Na rozšírenie miestnej komunikácie v hornej časti obce okolo súpisného čísla 111 je pripravené zameranie, ktoré bolo zaslané vlastníkovi na vyjadrenie. Návrh zmluvy na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom bol zaslaný p. Lukáčovi. Starosta obce zaslal Prešovskému samosprávnemu kraju žiadosť o dotáciu na osvetlenie multifunkčného ihriska. Na výstavbu zberného dvora bola podaná žiadosť o stavebné povolenie. Po rokovaní so správou ciest PSK bola napísaná žiadosť na doplnenie zvodidiel okolo štátnej cesty v obci. Komisia zástupcov vlastníkov pozemkov sa stretla so spracovateľom a zástupcom Okresného úradu v Prešove a v teréne sa uskutočnila obhliadka pozemkov v rámci jednoduchých pozemkových úprav. Obci bola doručená pozvánka z gminy Wisniew z Poľska v dňoch 1.7.- 4.7.2017. Obci získala dotáciu na spracovanie územného plánu obce. Po ukončení súťaže na výber dodávateľa na opravu miestnych komunikácií je pripravená zmluva na podpis s firmou CBR s.r.o. Sabinov. Po obhliadke pozemku, ktorý žiada p. Jasenský odkúpiť starosta informoval poslancov, že s ním hovoril Alexander Maľcovský, o tom, že uvedené stavby a pozemok dlhodobo užívali jeho rodičia. Na užívaní pozemku ďalej trvá. Na uvedenom pozemku je aj priekopa na odvod dažďovej vody. Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie a poverili starostu obce písomne oznámiť túto skutočnosť p. Jasenskému a žiadať od neho vysvetlenie z akého dôvodu má záujem o jeho odkúpenie. Starosta informoval poslancov, že Mikulašovi Lukáčovi a Stanislavovi Lukáčovi predložil návrh zámennej zmluvy, s ktorou súhlasili. Zámena sa týka novovytvorených pozemkov parcelné číslo 1119/4 o výmere 33 m2 a 452/3 o výmere 4m2 medzi nimi a Obcou Drienica. Poslanci schválili túto zámennú zmluvu.
k bodu č.10: V diskusií vystúpil poslanec Palenčár, ktorý sa informoval o ďalších prácach na výstavbe športového areálu za budovou kultúrneho domu. Starosta obce odpovedal, že plocha bude vysýpaná kameňom, povalcovaná a nanesie sa povrchová vrstva, tak, aby sa na ňu mohli v zime pripevniť mantinely na klzisko. Doba realizácie bude závisieť od finančných možností obce.
k bodu č.11: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Palenčár. Obecné zastupiteľstvo berie uznesenie na vedomie.
k bodu č.12: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Dušan Šimko

U Z N E S E N I E
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 24.2.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 181. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 182. Návrh programu zasadnutia
 • 183. Kontrola uznesení
 • 184. Prerokovanie záverečného účtu Obce Drienica za rok 2016
 • 185. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 • 186. Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 • 187. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie pozemku
 • 188. Žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov o odkúpenie pozemkov
 • 189. Žiadosť Antona Jasenského o odkúpenie pozemku
 • 190. Zámenná zmluva medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom a Stanislavom Lukáčom

Uznesenie č. 181
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Palenčár
  • Štefan Beňadik
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Dušan Šimko

Uznesenie č. 182
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 183
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 184
Prerokovanie záverečného účtu Obce Drienica za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie

 • 1. Správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016
 • 2. Správu audítora za rok 2016
B. Schvaľuje
 • 1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
 • 2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 46.203,62 Eur

Uznesenie č. 185
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2017

Uznesenie č. 186
Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
B. Schvaľuje vyradenie majetku v Cirkevnej základnej škole

Uznesenie č. 187
Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Drienica o odkúpenie pozemku parcelné číslo KN C 741
B. Poveruje starostu obce rokovať so správcom farnosti o možnosti zámeny pozemkov. Na rokovanie prizvať poslancov Štefana Beňadika a Dušana Šimka

Uznesenie č. 188
Žiadosť Investa BM s. r. o. Sabinov o odkúpenie pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie žiadosť Investa BM s.r.o. Sabinov o stanovisko k možnosti odkúpenia pozemkov pod budovou predajne Coop Jednota a priľahlého pozemku.
B. Poveruje starostu obce rokovať s Investa BM s. r. o. Sabinov o budúcom využití budovy Coop Jednota.

Uznesenie č. 189
Žiadosť o odkúpenie pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Poveruje starostu obce písomne informovať Antona Jasenského, aby písomne vysvetlil za akým účelom žiada odkúpenie parcely KN C 26. Uvedený pozemok a stavby dlhodobo užívali predkovia Alexandra Maľcovského a na jeho užívaní trvá. Na tomto pozemku je aj priekopa na odvod dažďovej vody.

Uznesenie č. 190
Zámená zmluva

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Schvaľuje Zámennú zmluvu medzi Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221, Stanislavom Lukáčom, bytom Drienica 221 a Obcou Drienica za účelom vysporiadania miestnej komunikácie. Predmetom zámennej zmluvy je zámena novovytvoreného pozemku podľa geometrického plánu zhotoveného Ing. Jozefom Klučiarom - Progres-GEO s.r.o. číslo G1-116/2017, úradne overeného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom, parcelné číslo KNC 452/3 záhrady o výmere 4 m2 vo vlastníctve Mikuláša Lukáča a Stanislava Lukáča za novovytvorený pozemok parcelné číslo KNC 1119/4 zastavané plochy o výmere 33 m2 vo vlastníctve Obce Drienica.


pdf verzie dokumentov z 19.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 24.február 2017

Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko
náhradník na zaniknutý mandát poslanca PaedDr. Jozef Varga
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Oznámenie nástupu náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica
 • Kontrola uznesení
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Dušan Šimko, Jozef Kunák, za overovateľa zápisnice Milan Malcovský. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce privítal na zasadnutí PaedDr. Jozefa Vargu, ktorý nastupuje ako náhradník na zaniknutý mandát poslanca Pavla Olejára podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Pán Varga prečítal znenie sľubu a sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou zápisnice.
k bodu č.4: Poslanci OcZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že sa pripravujú kúpne zmluvy na odkúpenie pozemkov od p. Škovrana Leonarda a manž. Eleny a od p. Jurkovej Márie v lokalite Markoveň k uzneseniu č. 90/2015. Ostatné uznesenia sú plnené priebežne.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o predložení Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016. Správu prečítala hlavná kontrolórka Ing. Mária Galeštoková a poslanci ju zobrali na vedomie.
Starosta obce informoval poslancov, že zánikom mandátu poslanca sú uvoľnené funkcie predsedu komisie pre verejný poriadok a člena komisie na ochranu verejného záujmu. Do uvedených funkcii starosta obce navrhol poslanca PaedDr. Jozefa Vargu, ktorý s tým súhlasil. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Poslanci zobrali na vedomie informácie o uskutočnených akciách Obecná zabíjačka a Ples obce.
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti od RIDE PUB Drienica, Viktória Oboňová, prevádzka Drienica 533 o súhlas k využívaniu časti obecných pozemkov registra C KN 1473/1 a C KN 1473/60, zastavané plochy a nádvoria, LV 520, na vytvorenie turistického chodníka. Kópia žiadosti je prílohou zápisnice. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a jednohlasne súhlasili s vytvorením turistického chodníka uskutočnením činnosti, ktoré sú uvedené v žiadosti.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebehu prípravných prác Okresného úradu Prešov pri Jednoduchých pozemkových úpravách časti Drienica.
k bodu č.6: Starosta obce požiadal poslancov o návrhy ako postupovať pri spevňovaní svahu nad multifunkčným ihriskom na dolnom konci obce. Poslanci poverili starostu obce zavolať odborníka na obhliadku terénu, aby navrhol vhodné riešenie.
V diskusii pán Varga požiadal:
- o riešenie úseku hlavnej cesty od s. č. 125 po s. č. 127 kvôli ohrozovaniu chodcov tým, že motorové vozidla nedodržiavajú predpísanú rýchlosť
- o zabezpečovanie bezpečnosti obyvateľov obce a ochrany ich majetku z dôvodu krádeží a poškodzovania majetku
k bodu č.7: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech.
k bodu č.8: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Milan Malcovský

U Z N E S E N I E
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 24.2.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 174. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 175. Návrh programu zasadnutia
 • 176. Oznámenie nástupu náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica
 • 177. Voľba predsedu komisie pre verejný poriadok a člena komisie na ochranu verejného záujmu
 • 178. Kontrola uznesení
 • 179. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
 • 180. Žiadosť o súhlas k využívaniu časti obecných pozemkov

Uznesenie č. 174
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Dušan Šimko
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Milan Malcovský

Uznesenie č. 175
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 176
Oznámenie nástupu náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie

 • 1. zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica Pavla Olejára dňom 4.2.2017 podľa § 25 ods. 2 písm. j) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • 2. oznámenie nástupu náhradníka PaedDr. Jozefa Vargu za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Drienica podľa § 192 ods. 2 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
B. Konštatuje, že
 • 1. PaedDr. Jozef Varga zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
 • 2. zánikom mandátu poslanca sú uvoľnené funkcie predsedu Komisie pre verejný poriadok a člena Komisie na ochranu verejného záujmu, ktoré sú zriadené Obecným zastupiteľstvom Obce Drienica

Uznesenie č. 177
Voľba predsedu komisie pre verejný poriadok a člena komisie na ochranu verejného záujmu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
C. Volí

 • 1. predsedu komisie pre verejný poriadok PaedDr. Jozefa Vargu
 • 2. člena komisie na ochranu verejného záujmu PaedDr. Jozefa Vargu

Uznesenie č. 178
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 179
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016

Uznesenie č. 180
Žiadosť o súhlas k využívaniu časti obecných pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
súhlasí s vytvorením turistického chodníka na časti obecných pozemkov registra C KN 1473/1 a C KN 1473/60, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Drienica, LV 520 podľa žiadosti Viktórie Oboňovej, prevádzka RIDE PUB Drienica 533.


pdf verzie dokumentov z 18.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 20. január 2017

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský
Neprítomní:Pavol Olejár - ospravedlnený,
Ing. Mária Galeštoková – hlavný kontrolór - ospravedlnená
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh VZN č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda
 • Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017
 • Plán podujatí na rok 2017
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Štefan Beňadik a Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Miroslav Fech, Dušan Šimko, za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie č.107/2016 – miestna komunikácia okolo Lukáča je v riešení. Uznesenie č. 90/2015 – cesta v lokalite Markoveň – vlastníkom, ktorí neodpredajú, resp. nedajú do prenájmu obci svoje pozemky, bol zaslaný list, že rekonštrukcia miestnej komunikácie sa nebude realizovať na ich pozemkoch.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Poslanci OcZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že neboli podané žiadne pripomienky k návrhu tohto VZN. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2017
k bodu č.5: Poslanci OcZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce, že neboli podané žiadne pripomienky k návrhu tohto VZN. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 2/2017
k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov o podujatiach, ktoré sú plánované v roku 2017. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie Plán podujatí na rok 2017, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o ukončení časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky“ – obec Drienica, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o užívaní stavby. Predložil poslancom návrhy zmlúv o výkone správy majetku obce s VVS, a.s. Košice, zvlášť na vodovod a zvlášť na kanalizáciu. Po prerokovaní zmlúv všetci prítomní poslanci prijali uznesenie o ich schválení .
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že je potrebné zrušiť uznesenie č. 151 Územný plán obce – začatie obstarávania a prijať nové uznesenie. Všetci prítomní poslanci zrušili uznesenie č. 151 a schválili nové znenie uznesenia.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť p. Antona Jasenského o odkúpenie obecného pozemku registra C KN parcelné číslo 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, LV 1105. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a poverili starostu obce písomne informovať p. Antona Jasenského, že je potrebné vykonať obhliadku pozemku v jarných mesiacoch pri lepšej dostupnosti terénu a potom rozhodnúť o ďalšom postupe.
Ďalšie informácie starostu obce:
- k cyklistickému chodníku zo Sabinova do Drienice
- 3. – 6.2.2017 návšteva z Gminy Wiśniew z Poľska
- záujem firmy Ekosvip, s.r.o. Sabinov o odkúpenie budovy bývalej predajne COOP Jednota SD
- ako ďalej s vývozom biologicky rozložiteľného odpadu od občanov obce
- o uskutočnení tradičnej dedinskej zabíjačky dňa 28.1.2017
- o uskutočnení plesu obce dňa 18.2.2017
k bodu č.8: V diskusii sa poslanec Jozef Kunák informoval, či sa zlepšila situácia v parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. Starosta obce reagoval, že nie všetci vlastníci motorových vozidiel rešpektujú zákaz parkovania a obec nemá prijaté všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva.
k bodu č.9: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Kunák. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.10: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik

U Z N E S E N I E
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 20.1.2017

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 163. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 164. Návrh programu zasadnutia
 • 165. Kontrola uznesení
 • 166. Návrh VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda
 • 167. Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017
 • 168. Plán podujatí na rok 2017
 • 169. Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o prevádzkovaní verejného vodovodu
 • 170. Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o prevádzkovaní verejnej kanalizačnej siete
 • 171. Zrušenie uznesenia č. 151/2016
 • 172. Územný plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Drienica
 • 173. Žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 163
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Miroslav Fech
  • Dušan Šimko
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Štefan Beňadik

Uznesenie č. 164
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 165
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 166
Návrh VZN č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda

Uznesenie č. 167
Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2017

Uznesenie č. 168
Plán podujatí na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Plán podujatí na rok 2017

Uznesenie č. 169
Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o prevádzkovaní verejného vodovodu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Prerokovalo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice k časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ časť vodovod bez pripomienok
B. Schvaľuje
1. Zverenie majetku Obce Drienica - časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ Časť vodovod, Objekt: SO 01 Vodovod – 1. etapa do správy VVS, a. s. Košice v obstarávacej cene 91.345,50 Eur.
2. Podstatné náležitosti zmluvy o výkone správy majetku obce Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice:
Rozsah stavby: 01- Vodovod
- Potrubie „B2“ – PE DN 100 dĺžka 119,0 m
- 2 ks podzemný hydrant (H8, H11)
- Potrubie „B2b“ – PE DN 100 dĺžka 103,0 m
- 2 ks podzemný hydrant (H9, H10)
- Armatúrna šachta s redukčnými ventilmi – AŠ
Cena a platobné podmienky: podľa uzatvorenej zmluvy
Účel majetku: podľa uzatvorenej zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Najdôležitejšie práva a povinností zmluvných strán: podľa uzatvorenej zmluvy
Hlasovanie:
celkový počet poslancov 7
počet prítomných poslancov 5
za schválenie návrhu zmluvy hlasovali 5 poslanci
proti schváleniu návrhu zmluvy 0
zdržali sa 0

Uznesenie č. 170
Návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice o prevádzkovaní verejnej kanalizačnej siete

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Prerokovalo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku Obce Drienica s VVS, a. s. Košice k časti stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ Časť SO 02 - Kanalizácia – I. etapa bez pripomienok
B. Schvaľuje
1. Zverenie majetku Obce Drienica – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica“ Časť : SO 02 – Kanalizácia – I. etapa, Objekt: SO 02 Kanalizácia – Stoková sieť v rozsahu:
od Š161 na stoke „C“ po Š10 na stoke „Ca“ v dĺžke 89 m
od Š10 na stoke „Ca“ po Š23 na stoke „Ca3“ v dĺžke 166 m
do správy VVS, a. s. Košice v obstarávacej cene 159.951,24 Eur.
2. Podstatné náležitosti zmluvy o výkone správy majetku obce Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice:
Rozsah stavby: 02 – Kanalizácia – Stoková sieť C
od Š161 na stoke „C“ po Š10 na stoke „Ca“ v dĺžke 89 m
od Š10 na stoke „Ca“ po Š23 na stoke „Ca3“ v dĺžke 166 m
Cena a platobné podmienky: podľa uzatvorenej zmluvy
Účel majetku: podľa uzatvorenej zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Najdôležitejšie práva a povinností zmluvných strán: podľa uzatvorenej zmluvy
Hlasovanie:
celkový počet poslancov 7
počet prítomných poslancov 5
za schválenie návrhu zmluvy hlasovali 5 poslanci
proti schváleniu návrhu zmluvy 0
zdržali sa 0

Uznesenie č. 171
Zrušenie uznesenia č. 151/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
Zrušuje uznesenie č. 151/2016

Uznesenie č. 172
Územný plán – začatie obstarávania Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Schvaľuje obstarávanie aktualizácie Územného plánu obce Drienica – Zmeny a doplnky č. 2
B. Súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Uznesenie č. 173
Žiadosť o odkúpenie pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie žiadosť p. Antona Jasenského o odkúpenie obecného pozemku registra C KN parcelné číslo 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, LV 1105
B. Poveruje starostu obce písomne informovať p. Antona Jasenského, že je potrebné vykonať obhliadku pozemku v jarných mesiacoch pri lepšej dostupnosti terénu a potom rozhodnúť o ďalšom postupe


pdf verzie dokumentov zo 17.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 8. december 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní:Pavol Olejár - ospravedlnený,
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok 2017
 • Rozpočtové opatrenie č. 12/2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 13/2016
 • Návrh rozpočtu na roky 2017-2019
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Štefan Beňadik a Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie č.107/2016 – riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča je odovzdané novému právnikovi, ktorý po preštudovaní spisu navrhne ďalší postup. Uznesenie č. 90/2015 – cesta v lokalite Markoveň –dvaja z vlastníkov súhlasia s odkúpením, ostatní nie resp. sa nevyjadrili.. Uznesenie č. 66/2015 cesta na Lysú – prebiehajú rokovania s Lesmi ŠR š.p.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. Za schválenie tohto plánu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 12/2016, ktoré sa týka navýšenia bež89
Žiadosť o odkúpenie pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Poveruje starostu obce písomne informovať Antona Jasenského, aby písomne vysvetlil za akým účelom žiada odkúpenie parcely KN C 26. Uvedený pozemok a stavby dlhodobo užívali predkovia Alexandra Maľcovského a na jeho užívaní trvá. Na tomto pozemku je aj priekopa na odvod dažďovej vody.

očtového opatrenia.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019. Obyvatelia obce k tomuto návrhu nepodali žiadne vyjadrenia. Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková prečítala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu. Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2017 a rozpočty na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie. Hlasovanie: za schválenie rozpočtu na rok 2017 hlasovali všetci prítomní poslanci. Na vedomie zobrali rozpočet na roky 2017-2018, odborné stanovisko hlavného kontrolóra a stanovisko finančnej komisie.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o potrebe nakúpiť dopravné značky na označenie miestnych komunikácií, na zatrávnenie ihriska dokúpi materiál a tak isto aj na dokončenie chodníka. Predložil plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017. Informoval poslancov o činnosti Oblastnej organizácií cestovného ruchu – starosta sa stal členom dozornej rady, Dušan Šimko členom predstavenstva a budú pripravovať plán rozvoja regiónu.
Ďalej informoval o stretnutí vlastníkov pozemkov v dolnej časti obce, v nasledujúcich dňoch budú pozývaní za účelom vyjadrenia svojich požiadaviek. Mikuláš bude 10.12.2016 v kultúrnom dome, na rok 2017 je naplánovaná zabíjačka a ples, ktorý sa uskutoční 18.2.2017.
k bodu č.9: V diskusií nevystúpil žiadny poslanec. Starosta obce navrhol schválenie odkúpenia pozemkov na ulici Markoveň a to parcelné číslo KNC 1103 LV 16 o výmere 18 m2 od Márie Jurkovej a parcelné číslo KNC 1104 LV 53 o výmere 45 m2 od Leonarda Škovrana a jeho manželky Eleny za cenu 3,- Eur za m2 tak ako bolo schválené uznesením č. 90/2015. Všetci prítomní poslanci hlasovali za odkúpenie týchto pozemkov. Ostatným vlastníkom pozemkov pod miestnou komunikáciou oznámiť, že obec odkupuje tieto pozemky. V budúcom roku je naplánovaná oprava časti tejto cesty, ktorá bude vo vlastníctve obce.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.11: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 8.12.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 155. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 156. Návrh programu zasadnutia
 • 157. Kontrola uznesení
 • 158. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 • 159. Rozpočtové opatrenie č. 12/2016
 • 160. Rozpočtové opatrenie č. 13/2016
 • 161. Návrh rozpočtu na roky 2017-2016
 • 162. Odkúpenie pozemkov na ulici Markoveň

Uznesenie č. 155
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Štefan Beňadik
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Jozef Kunák

Uznesenie č. 156
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 157
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 158
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Uznesenie č. 159
Rozpočtové opatrenie č. 12/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2016

Uznesenie č. 160
Rozpočtové opatrenie č. 13/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 13/2016

Uznesenie č. 161
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
1.berie na vedomie
A. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
B. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
C. rozpočet na roky 2018-2019
2. schvaľuje rozpočet obce Drienica na rok 2017

Uznesenie č. 162
Odkúpenie pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 1103 zastavané plochy nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/1, LV 16, k. ú. Drienica od Márie Jurkovej rod. Motýľovej, bytom Sabinov, Prešovská 20 a pozemku parcelné KNC 1104 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 v podiele 1/1, LV 53, k. ú. Drienica od Leonarda Škovrana a Eleny Škovranovej rod. Šurinovej, obidvaja bytom Drienica 63 za 3,- Eur/m2 za účelom vysporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov 7, prítomní 6, za odkúpenie 6


pdf verzie dokumentov zo 16.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 11. november 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní:Pavol Olejár - ospravedlnený,
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Nájom pozemkov pod budovou predajne COOP Jednota Prešov
 • Územný plán obce – začatie obstarávania
 • Rozpočtové opatrenie č. 11/2016
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dušan Šimko, Jozef Kunák a Miroslav Palenčár, za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie č.107/2016 – riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča je nesplnené z dôvodu dlhodobej neprítomnosti právnika, po jeho príchode a odovzdaní podkladov starosta bude rokovať s iným právnikom. Uznesenie č. 90/2015 – cesta v lokalite Markoveň – odpovede od dvoch vlastníkov, ostatní nedoručili svoje rozhodnutie. Uznesenie č. 66/2015 cesta na Lysú – prebiehajú rokovania s Lesmi ŠR š.p.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o výsledku rokovania so zástupcami COOP Jednota Prešov. Ich návrh ceny za prenájom pozemku je 1,- Eur za m2 ale len pod budovou. Po rozprave k výške nájmu za pozemok, všetci prítomní poslanci schválili cenu za prenájom pozemku pod budovou COOP Jednota v Drienici za 1,- Eur/m2 ročne.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o potrebe prepracovať Územný plán obce vzhľadom k tomu, že jeho pôvodný návrh nie je spracovaný na konkrétne parcely a je zložité sa v ňom orientovať. Ďalej zo strany občanov boli podané námietky na zmeny v územnom pláne. Na aktualizáciu Územného plánu je možné v roku 2017 žiadať dotáciu. Obecné zastupiteľstvo súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Za obstarávanie aktualizácie Územného plánu pre obec Drienica hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 11/2016, ktoré sa týka navýšenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov – zálohy na projekt z Nórskych grantov a jej vrátenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal príkaz starostu č. 1/2016 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016. V príkaze určil inventarizačné komisie. Poslanci zobrali na vedomie príkaz starostu.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o potrebe pripraviť návrh rozpočtu na rok 2017-2019, z tohto dôvodu navrhol použitie rezervného fondu na rok 2017 v sume 20.000,- Eur na aktualizáciu Územného plánu a 10.000,- Eur na výkup pozemkov v sume 10.000,- Eur. Za použitie rezervného fondu v rozpočte roku 2017 súhlasili všetci prítomní poslanci. Do rozpočtu na rok 2017 bude zapracovaná oprava miestnej komunikácie okolo cintorína ku kostolu.
Ďalej informoval o stretnutí vlastníkov pozemkov v dolnej časti obce, kde sa začnú jednoduché pozemkové úpravy. Dňa 12.11.2016 sa uskutoční úvodné stretnutie.
Starosta obce informoval o vyhlásení výzvy na reguláciu potoka. Pôvodná regulácia miestneho potoka je veľmi poškodená, ak by bola možnosť uchádzať sa o dotáciu na reguláciu potoka je potrebné mať pripravené zameranie a stavebné povolenie.
Ďalej požiadal poslancov o vyjadrenie sa k príprave návrhu rozpočtu. Poslanec Miroslav Palenčár navrhol zapracovať do návrhu rozpočtu výdavky na kultúrne podujatia v roku 2017 na Šarišskú heligónku, na Ples obce a na dokončenie okolia Multifunkčného ihriska.
Starosta obce informoval o zhotovení dokumentácie na zberný dvor, obec získala súhlas na elektrickú prípojku, bude potrebné žiadať o vyňatie z pôdneho fondu.
Dňa 10.12.2016 sa uskutoční popoludnie pre detí – Mikuláš v kultúrnom dome.
k bodu č.9: V diskusií vystúpil poslanec Štefan Beňadik, ktorý starostovi navrhol, aby pri rokovaní s Lesmi ŠR š. p. upozornil na tú skutočnosť, že je nesúlad v katastri so skutočnosťou pri ceste na Lysú medzi ich pozemkami a pozemkami vo vlastníctve Mesta Sabinov.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Dušan Šimko. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.11: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik

U Z N E S E N I E
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 11.11.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 147. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 148. Návrh programu zasadnutia
 • 149. Kontrola uznesení
 • 150. Nájom pozemkov pod budovou predajne COOP Jednota Prešov
 • 151. Územný plán obce – začatie obstarávania
 • 152. Rozpočtové opatrenie č. 11/2016
 • 153. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016
 • 154. Použitie rezervného fondu

Uznesenie č. 147
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Dušan Šimko
  • Jozef Kunák
  • Miroslav Palenčár
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Štefan Beňadik

Uznesenie č. 148
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 149
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 150
Nájom pozemkov pod budovou predajne COOP Jednota Prešov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: prenájom pozemku parcelné číslo C KN 725 pod budovou COOP Jednota Prešov vo výške 1,- Eur za m2 ročne

Uznesenie č. 151
Územný plán obce – začatie obstarávania

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A 1.schvaľuje: obstaranie aktualizácie územného plánu obce Drienica
2.súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie

Uznesenie č. 152
Rozpočtové opatrenie č. 11/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 11/2016

Uznesenie č. 153
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce k 31.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie príkaz starostu obce č. 1/2016 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2016

Uznesenie č. 154
Použitie rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: použitie finančných prostriedkov rezervného fondu v roku 2017 na územný plán obce v sume 20.000,- Eur a na kúpu pozemkov v sume 10.000,- Eur.


pdf verzie dokumentov z 15.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 30. september 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Dušan Šimko, Miroslav Palenčár, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní:Milan Malcovský - ospravedlnený, Pavol Olejár - ospravedlnený,
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici „Markoveň“
 • Cyklistický chodník a chodník pre peších Drienica-Sabinov
 • Rozpočtové opatrenie č. 9/2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 10/2016
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Dušan Šimko a Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenie č.107/2016 – riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča je nesplnené z dôvodu nečinnosti právnika, preto starosta obce informoval poslancov, že požiada o vrátenie celého spisu a prejde k inému právnikovi.
K uzneseniu č. 137/2016 starosta obce informoval poslancov o výsledku pracovného stretnutia vlastníkov lesa nad Kapustnicami, ktoré sa uskutočnilo 6.9.2016. Výsledkom stretnutia je, že Obec Drienica bude manažovať vybudovanie prehrádzok v lese a odvodňovacieho kanála na odvod vody z miestnej komunikácie v Kapustniciach.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o výsledku stretnutia vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou Markoveň, ktorý vo väčšine nesúhlasili s predajom pozemkov pod miestnou komunikáciou. Sú skôr za dlhodobý prenájom Poslanci OcZ poverili starostu obce osloviť listom vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou Markoveň, aby sa vyjadrili k dlhodobému prenájmu svojich pozemkov za 0 Eur Obci Drienica. Miestne komunikácie je potrebné udržiavať a opravovať, preto obec potrebuje mať jasne formulované vzťahy s vlastníkmi pod týmito pozemkami.
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch rokovania s primátorom Mesta Sabinov o vybudovaní cyklistického chodníka a chodníka pre peších Drienica – Sabinov. Chodník je v súlade s akčným plánom okresu Sabinov a mesto súhlasí s jeho výstavbou. Poslanci konštatovali, že chodník zlepší a hlavne zabezpečí spojenie Obce Drienica a Mesta Sabinov pre peších a cyklistov.Poslanci zobrali na vedomie tieto informácie.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 9/2016, ktoré sa týka navýšenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov – dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VÚC. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie toto rozpočtové opatrenie.
k bodu č.7: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 10/2016, ktoré sa týka zvýšenia celkového rozpočtu obce v príjmovej časti na základe zvýšenia dane z nehnuteľností, dane za ubytovanie, príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a vymoženie nedoplatkov daní a poplatkov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2016. Hlasovanie: za 5 poslancov, zdržal sa 0, proti 0
k bodu č.8: Informácie starostu obce:
- k oprave miestnej komunikácie cintorín – horný koniec, ktorá bola plánovaná na tento rok, ale z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok poslanci súhlasili s určením finančných prostriedkov na túto opravu v rozpočte na rok 2017
- oprava miestnej komunikácie „Markoveň“ sa bude realizovať len v prípade, že dôjde k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov pod komunikáciou
- uskutočnenie posedenia v rámci Mesiaca úcty k starším dňa 23.10.2016 s kultúrnym programom
- uskutočnenie akcie Mikuláš dňa 10.12.2016
Starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k zmene sadzby za poskytovanie opatrovateľskej služby pre rok 2017, ktorá je schválená vo VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za sociálne služby vo výške 0,70 Eur za hodinu, lebo táto sadzba nepokrýva náklady spojené s poskytovaním tejto služby. Poslanci konštatovali, že sadzbu nie je potrebné zatiaľ zvyšovať.Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.Starosta obce predložil poslancom návrh na delegovanie p. Jozefa Kunáka za člena Rady Materskej školy v Drienici z dôvodu, že skončilo 4-ročné obdobie doterajšej rady školy. Poslanci jednohlasne schválili delegovanie p. Jozefa Kunáka.Hlasovanie: za 4 poslanci, zdržal sa 1, proti 0
k bodu č.9: - informácia starostu obce o žiadosti občanov obce na hornom konci, kde sa po rekonštrukcii vozovky III. triedy často prekračuje povolená rýchlosť vodičmi motorových vozidiel. Občania navrhujú jedno z možných riešení umiestniť radarový merač v úseku od súp. č. 125 po súp. č. 127. Poslanci sa nestotožnili s takýmto riešením. Poverili starostu obce požiadať štátnu políciu o súčinnosť pri riešení tohto problému.
- list o zákaze parkovania súkromných motorových vozidiel na miestnych komunikáciach, čo obmedzuje ich prejazd, je potrebné zaslať aj vlastníkovi rodinného domu súp. č. 86
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.11: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Miroslav Palenčár

U Z N E S E N I E
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 30.9.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 139. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 140. Návrh programu zasadnutia
 • 141. Kontrola uznesení
 • 142. Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici „Markoveň“
 • 143. Cyklistický chodník a chodník pre peších Drienica - Sabinov
 • 144. Rozpočtové opatrenie č. 9/2016
 • 145. Rozpočtové opatrenie č. 10/2016
 • 146. Delegovanie člena rady materskej školy

Uznesenie č. 139
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Štefan Beňadik
  • Dušan Šimko
  • Miroslav Fech
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Miroslav Palenčár

Uznesenie č. 140
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 141
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 142
Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici „Markoveň“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie

 • informácie starostu obce zo stretnutia s vlastníkmi pozemkov pod miestnou komunikáciou Markoveň
B. schvaľuje
 • starostu obce osloviť listom vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou Markoveň, aby sa vyjadrili k dlhodobému prenájmu pozemkov

Uznesenie č. 143
Cyklistický chodník a chodník pre peších Drienica - Sabinov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o rokovaní s Mestom Sabinov

Uznesenie č. 144
Rozpočtové opatrenie č. 9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2016

Uznesenie č. 145
Rozpočtové opatrenie č. 10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2016

Uznesenie č. 146
Delegovanie člena rady materskej školy

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
deleguje p. Jozefa Kunáka za člena Rady Materskej školy v Drienici

pdf verzie dokumentov zo 14.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 4. august 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Neprítomní:Pavol Olejár - ospravedlnený, Dušan Šimko - ospravedlnený
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
 • Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • Havarijná situácia miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice
 • Použitie rezervného fondu obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Milan Malcovský a Miroslav Fech, za overovateľa zápisnice Miroslav Palenčár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení. Uznesenia boli splnené, zostáva ešte nedokončené riešenie miestnej komunikácie okolo Lukáča – uznesenie č. 107/2016-starosta bude kontaktovať právnika. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 predložila Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Poslanci zobrali na vedomie túto správu.
k bodu č.5: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 6/2016, ktoré sa týka navýšenia kapitálových príjmov a výdavkov z Environmentálneho fondu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2016
k bodu č.6: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 7/2016, ktoré sa týka navýšenia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov – dotácie z ÚPSVaR, z recyklačného fondu a združené finančné prostriedky. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 7/2016.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za prijatie tohto VZN hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o havarijnej situácií na miestnej komunikácií v lokalite Kapustnice. Po búrke boli na miestnu komunikácie naplavené z lesa kamene a bahno, bol celkom odplavený asfalt. Je potrebné vyčistenie, vybudovanie zadrží a odvedenie dažďovej vody pomocou kanalizačných rúr do potoka. Poslanci po prerokovaní havarijnej situácie navrhujú zvolať pracovné stretnutie všetkých vlastníkov lesa a nehnuteľnosti v jeho okolí, aby dohodol spoločný postup na zabránenie vzniku ďalších škôd s termínom do 31.8.2016.
k bodu č.9: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu na použitie rezervného fondu. Finančné prostriedky vo výške 35.000,- Eur navrhuje na kapitálové výdavky a to na spolufinancovanie projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice, na výstavbu prechodového mosta na novom chodníku v obci a grant z Nórskych fondov. Za použitie hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.10: - Starosta obce zaslal poslancom návrh VZN, ktorý sa týka prenájmu verejných priestranstiev v obci a žiadal poslancov o vyjadrenie ako riešiť situáciu s dlhodobým parkovaním a státím motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, ktoré obmedzujú ich prejazd. Po rozprave poslanci navrhujú zistiť obmedzenia parkovania na miestnych komunikáciách v zmysle platných zákonov a potom sa rozhodne aký postup zvolia.
- Starosta obce informoval poslancov o získaní dotácie z Prešovského samosprávneho kraja na oplotenie multifunkčného ihriska
- Stretnutie vlastníkov pozemkov na ulici Markoveň za účelom vysvetlenia požiadaviek obce na ich odkúpenie sa uskutoční 5.8.2016
- Dňa 13.8.2016 sa uskutoční súťaž vo varení gulášu pri kultúrnom dome od 9.00 hod.
- Starosta obce informoval, že po vyhlásení výzvy na zberný dvor v jesení sa bude obec uchádzať o získanie dotácie
- Ďalej starosta informoval poslancov o priebehu verejného obstarávania na rekonštrukciu chaty na Lysej. Z dôvodu jeho nedokončenia je riziko uskutočnenia ostatných aktivít v rámci projektu.
Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.
k bodu č.11: V diskusií vystúpil poslanec Miroslav Palenčár, ktorý navrhuje využitie plochy za kultúrnym domom na kultúrne účely – postavenie krytého pódia. Starosta odpovedal, že na realizáciu pódia nemá obec v rozpočte finančné prostriedky. Poslanec Jozef Kunák sa informoval o možnosti zberu papiera pre občanov obce – starosta obce skúsi zabezpečiť výmenu alebo odkúpenia papiera. Ďalej sa zaujímal o obecný pozemok pred p. Šoltýsovou na dolnom konci obce. Starosta obce dá uvedený pozemok vytýčiť.
k bodu č.12: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Kunák. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.13: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Miroslav Palenčár

U Z N E S E N I E
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 4.8.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 130. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 131. Návrh programu zasadnutia
 • 132. Kontrola uznesení
 • 133. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2016
 • 134. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
 • 135. Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
 • 136. Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni
 • 137. Havarijná situácia miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice
 • 138. Použitie rezervného fondu obce

Uznesenie č. 130
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Milan Malcovský
  • Miroslav Fech
 • 2. overovateľa zápisnice:
 • Miroslav Palenčár

Uznesenie č. 131
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 132
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 133
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016

Uznesenie č. 134
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2016

Uznesenie č. 135
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2016

Uznesenie č. 136
Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu a podmienok úhrady v školskej jedálni

Uznesenie č. 137
Havarijná situácia miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie starostu obce o havarijnej situácií na miestnej komunikácií v lokalite Kapustnice
B. Poveruje starostu obce zvolať pracovné stretnutie vlastníkov lesa PS-Háj Jakubovany, Juraj Adam a VÚC Prešov do 31.8.2016

Uznesenie č. 138
Použitie rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: použitie rezervného fondu vo výške 35.000,- Eur: na spolufinancovanie projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica v sume 7.000,- Eur, na odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice v sume 5.000,- Eur, na výstavbu prechodového mosta na novom chodníku v sume 5.000,- Eur a na spolufinancovanie grantu z Nórskych fondov v sume 18.000,- Eur.

pdf verzie dokumentov z 13.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 20. jún 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
 • Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015
 • Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2015
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2016
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica
 • Informácie o projekte z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych grantov
 • Prerokovanie PHSR obce Drienica na obdobie 2015-2023
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Malcovský, Miroslav Fech a Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce predniesol kontrolu uznesení. Uznesenie č. 107/2016 – cesta okolo Lukáča, poklady pripravuje právnik, 389/2014 – výstavba tretej lavičky cez potok v r. 2017, 67/2015 rokovanie s COOP Jednota – vysvetlenie v rôznom, 66/2015 – nesplnené, zatiaľ nedodaný zoznam vlastníkov pozemkov pod cestou na Lysú, 90/2015 –nesplnené – vysvetlenie v rôznom. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5/2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2016
k bodu č.5: Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce, starosta obce prečítal správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce. Poslanec Pavol Olejár požadoval vysvetlenie záväzkov. Všetci prítomní poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce a správu nezávislého audítora a schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. Ďalej schválili krytie schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 38.703,23 Eur.
k bodu č.6: Starosta obce prečítal Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie. S výsledkami inventarizácie súhlasí. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tento zápis.
k bodu č.7: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento plán.
k bodu č.8: Starosta obce informoval, že k návrhu VZN č. 1/2016 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Za prijatie tohto uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.9: Starosta obce informoval o priebehu projektu a vyhlásenom verejnom obstarávaní na chatu, termín na podanie prihlášok je 21.6.2016, súťaž prebieha v súlade so zákonom o V.O. Podľa zákona o verejnom obstarávaní bude potrebné vykonať verejné obstarávanie aj na ostatný materiál a služby, ktoré sú v projekte. Spolufinancovanie obce je 15%, ukončenie projektu je 04/2017. Na spolufinancovanie budú použité bežné a kapitálové výdavky, časť v roku 2016 a časť v roku 2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu.
k bodu č.10: Poslanci obdŕžali e-mailovou poštou Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2023. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie.
k bodu č.11: Starosta obce požiadal poslanca Štefana Beňadika o vysvetlenie opakujúcich sa sťažnosti p. Sasaráka z Mestských lesov na znečisťovanie ovzdušia dymom z jeho zariadení. Poslanec Štefan Beňadik vysvetlil, že má k dispozícií stanovisko, podľa ktorého môže spaľovať bukas za určených podmienok, uznáva, že tieto boli porušené, bukas spaľuje z ekonomických dôvodov. Uvedený problém so znečisťovaním ovzdušia je možné vyriešiť spaľovaním dreva, z tohto dôvodu sa uskutoční stretnutie zástupcov MXM, Mestských lesov a Urbárskej spoločnosti - Odkúpenie pozemkov pod cestou v lokalite Kapustnice nie je vyriešené z dôvodu nesúhlasu niektorých vlastníkov so šírkou cesty, vlastníci nesúhlasia so šírkou 8 m ale iba 6 m
- Po stretnutí zástupcov obce a vlastníkov nehnuteľnosti v lokalite Pod Háj po búrke a prietrží 8. a 9.6.2016 bolo zistené, že kameňmi a bahnom bola zanesená prístupová cesta, Bude potrebné rozšíriť priekopu na zrážkovú vodu popri ceste a túto zviesť
- Starosta obce informoval o stretnutí s projektantom na vypracovanie projektu Zberného dvora
- Odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Markoveň neuskutočnené z dôvodu nesúhlasu niektorých vlastníkov. Návrh od poslancov na nové stretnutie vlastníkov s vysvetlením prečo je potrebné odkúpenie pozemkov
- Starosta obce prečítal odpoveď COOP Jednota, v ktorom nesúhlasia s výškou nájmu za pozemok pod budovou. Starosta rokoval s vedením, obec by mohla po odkúpení budovy žiadať o financie na jej rekonštrukciu, zatiaľ nie sú finančné prostriedky na jej odkúpenie. Na návrh poslanca Dušana Šimka obec dá výpoveď Zmluvy o nájme. Všetci prítomní poslanci hlasovali za vypovedanie zmluvy s COOP Jednota
- Stavebná komisia pri obecnom zastupiteľstve ukončila svoju činnosť pri riešení pozemkových úprav na dolnom konci, ďalšie úkony bude v mene vlastníkov vykonávať prípravný výbor zložený z vlastníkov pozemkov v tejto lokalite
- Podľa prieskumu dochádzky do Materskej školy v Drienici počas letných prázdnin bude dochádzať 10 detí pracujúcich rodičov, poslanec Jozef Kunák ako člen rady školy vysvetlil, aký je problém s varením pre malý počet detí a ich nevyhlasovaním rodičmi načas
- Dňa 9.7.2016 sa uskutoční Deň obce pri kultúrnom dome, pripraviť a zabezpečiť guľáš, občerstvenie, hudobnú skupinu, vystúpenie
- Starosta obce ďalej informoval o stretnutí členov pracovnej skupiny Oblastnej organizácie cestovného ruchu a príprave koncepcie rozvoja
- Starosta navrhuje počas letných prázdnin pripraviť futbalový turnaj dňa 6.8.2016 a súťaž vo varení gulášu dňa 13.8.2016, poslanec Jozef Kunák žiada, aby pri varení gulášu boli dopredu jasné podmienky, za akých bude prebiehať súťaž a vyhodnotenie
- Prebytočný majetok obce a to V3S starosta navrhuje predať na súčiastky v celku, uvedená ponuka bude zverejnená na informačných tabuliach v obci
Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.
k bodu č.12: V diskusii vystúpil poslanec Milan Malcovský, upozornil na zanesený potok a navrhuje ho vyčistiť. Starosta zistí možnosti prenajatia mechanizmov na jeho vyčistenie. Poslanec Pavol Olejár navrhuje zrezanie orechov v časti od s.č. 177 po 179, ktoré sú poškodené a môžu ohroziť bezpečnosť chodcov a motorových vozidiel. Starosta odpovedal, že zrezanie stromov je možné len mimo vegetačného obdobia. Poslanec Jozef Kunák žiadal informácie o fungovaní chladničky v Dome smútku, občania sú nespokojní s umiestňovaním zosnulých v iných zariadeniach. Starosta odpovedal, že chladiaci box prevádzkuje firma ERA a zosnulého je možné do neho uložiť. Ďalej sa informoval o ceste na dolnom konci obce za potokom okolo s.č. 228. Nový vlastník pozemku si vytýčil hranice a obecná komunikácia zasahuje do jeho pozemku. Obec v tejto časti vlastní pozemok a navrhol posunutie hranice tak, aby sa rozšírila cesta, ktorá je úzka. Starosta obce zistí vlastníctvo a preverí možnosti jej rozšírenia.
k bodu č.13: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Milan Malcovský. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.14: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 20.6.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 119. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 120. Návrh programu zasadnutia
 • 121. Kontrola uznesení
 • 122. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
 • 123. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015
 • 124. Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2015
 • 125. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
 • 126. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi Odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica
 • 127. Informácie o projektu z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych grantov
 • 128. Prerokovanie PHSR obce Drienica na obdobie 2015-2023
 • 129. Prerokovanie Zmluvy o nájme s COOP Jednota SD Prešov

Uznesenie č. 119
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Miroslav Fech
  • Pavol Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice
 • Jozef Kunák

Uznesenie č. 120
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 121
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 122
Rozpočtové opatrenie č. 5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2016

Uznesenie č. 123
Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie

 • 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 • 2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce
B. schvaľuje
 • 1. Celoročné hospodárenie bez výhrad
 • 2. Krytie schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu
 • 3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 38.703,23 Eur

Uznesenie č. 124
Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2015

Uznesenie č. 125
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Uznesenie č. 126
Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drienica

Uznesenie č. 127
Informácie o projekte z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych grantov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o projekte

Uznesenie č. 128
Prerokovanie PHSR obce Drienica na obdobie 2015-2023

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie 2015-2023

Uznesenie č. 129
Prerokovanie Zmluvy o nájme s COOP Jednota SD Prešov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: vypovedanie Zmluvy o nájme č. 1/2010 nájomcovi COOP Jednota Prešov SD

pdf verzie dokumentov z 12.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 2. máj 2016

Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Dušan Šimko

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
 • Prerokovanie výšky nájmu pozemkov pod budovou COOP Jednota
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Miroslav Fech a Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení uznesení.
k bodu č.4: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 4/2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2016
k bodu č.5: Starosta obce informoval poslancov o priebehu rokovania s COOP Jednotou SD Prešov ohľadom odkúpenia budovy Pohostinstva a predajne potravín, ktorú chcú odpredať podľa znaleckého posudku, čo je pre nás nevýhodné. Navrhol prehodnotiť zmluvu a zmeniť nájom pozemku iba pod budovou predajne potravín KNC 725 vo výmere 412 m2 v cene 3,00 Eur/m2. Poslanci jednohlasne schválili cenu za prenájom.
k bodu č.6: Starosta obce informoval poslancov o schválenej žiadosti o projekt z programu Cezhraničnej spolupráce financovaného z Nórskych grantov č. CBC01029 s názvom „Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách“. Upozornil poslancov najmä na krátkosť času pre realizáciu verejného obstarávania na rekonštrukciu obecnej chaty na Lysej, ktorého proces je veľmi zdĺhavý a zložitý. Ďalej informoval o podmienkach, ktoré musia byť splnené pre poskytnutie finančných prostriedkov z grantu. Termín ukončenia projektu je 30.4.2017.
Po rozprave poslanci schválili realizáciu tohto projektu a poverili starostu obce podpísať projektovú zmluvu.
Hlasovanie poslancov: za 4, zdržal sa 0, proti 2 poslanci Pavol Olejár, Jozef Kunák
Starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách z výberového konania na aktualizáciu Územného plánu obce Drienica, kde sú navrhované tri varianty. Informácie poslanci zobrali na vedomie.

  Ďalej starosta obce informoval poslancov:
 • O úvodnom stretnutí vlastníkov pozemkov na dolnom konci obce, kde je plánovaná výstavba rodinných domov. Stretnutie zvoláva Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor dňa 7.5.2016 v Kultúrnom dome v Drienici k usporiadaniu vlastníctva formou jednoduchých pozemkových úprav na základe žiadosti Stavebnej komisie pre jednoduché pozemkové úpravy zriadenej pri Obecnom zastupiteľstve v Drienici.
 • O uskutočnení diskotéky dňa 3.6.2016 p. Antolom zo Sabinova v Kultúrnom dome v Drienici
 • O usporiadaní akcie pri príležitosti MDD dňa 5.6.2016
 • Uskutočniť kladenie vencov k pomníkom padlých a lampiónový sprievod dňa 6.5.2016 o 19,30 hod.
Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie prevod obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1 etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Košice za podmienky, že pomôže obci so spolufinancovaním stavby vo výške 5%. Po vybudovaní stavby a následnej 5-ročnej dobe udržateľnosti projektu tento majetok bude odpredaný za 1,00 Euro VVS, a.s. Košice, ktorá však bude prevádzkovateľom stavby ihneď po jej kolaudácii.V roku 2016 bola schválená dotácia na výstavbu kanalizácie z Environmentálneho fondu vo výške 150.000,00 Eur.
Všetci prítomní poslanci súhlasili s prevodom tohto majetku.
Hlasovanie poslancov: za 6, zdržal sa 0, proti 0
k bodu č.7: V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
k bodu č.8: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Palenčár. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.9: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Štefan Beňadik

U Z N E S E N I E
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 2.5.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 111. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 112. Návrh programu zasadnutia
 • 113. Kontrola uznesení
 • 114. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
 • 115. Prerokovanie výšky nájmu pozemkov pod budovou COOP Jednota
 • 116. Prerokovanie prevodu obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1 etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice
 • 117. Informácie starostu obce
 • 118. Prerokovanie podmienok projektu č. CBC01029 z Nórskych grantov

Uznesenie č. 111
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Palenčár
  • Miroslav Fech
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice
 • Štefan Beňadik

Uznesenie č. 112
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 113
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 114
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Uznesenie č. 115
Prerokovanie výšky nájmu pozemkov pod budovou COOP Jednota

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: výšku nájmu 3,00 Eur/m2 za pozemok KNC 725, LV 520 vo výmere 412 m2 pod budovou bývalého Pohostinstva a predajne potravín COOP Jednota SD Prešov

Uznesenie č. 116
Prerokovanie prevodu obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1 etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
súhlasí s prevodom obecného majetku – časť stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – 1. etapa“ na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. za podmienky, že VVS, a. s. Košice pomôže obci so spolufinancovaním stavby vo výške 5%. Po vybudovaní stavby a následnej 5-ročnej dobe udržateľnosti projektu tento majetok bude odpredaný za 1,00 Euro VVS, a.s., ktorá bude prevádzkovateľom stavby ihneď po jej kolaudácii.

Uznesenie č. 117
Informácie starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie tieto informácie starostu obce:

  Obecné zastupiteľstvo
 • úvodné stretnutie vlastníkov pozemkov na dolnom konci obce dňa 7.5.2016 k usporiadaniu vlastníctva formou jednoduchých pozemkových úprav na základe žiadosti Stavebnej komisie pre jednoduché pozemkové úpravy zriadenej pri Obecnom zastupiteľstve v Drienici, ktoré zvoláva Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor
 • cenové ponuky z výberového konania na vypracovanie aktualizáciu Územného plánu obce Drienica
 • usporiadanie akcie MDD dňa 5.6.2016
 • kladenie vencov a lampiónový sprievod k pomníkom padlých dňa 6.5.2016

Uznesenie č. 118
Prerokovanie podmienok projektu č. CBC01029 z Nórskych grantov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. Berie na vedomie informácie starostu obce o podmienkach poskytnutia grantu z projektu č. CBC 01029 s názvom „Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách“ z Nórskych grantov.
B. Súhlasí s podpísaním projektovej zmluvy.

pdf verzie dokumentov z 11.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 11. marec 2016

Z Á P I S N I C A
Prítomní:starosta obce Ing. Igor Birčák, poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Milan Malcovský

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
 • Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu
 • Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1 (Mikuláš Lukáč)
 • Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obcí
 • Prerokovanie aktualizácie územného plánu obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Miroslav Palenčár a Pavol Olejár, za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci prítomní poslanci. Navrhol do bodu programu k č. 8 doplniť text: a rozpočtové opatrenie č.2. Program so schváleným doplneným textom schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení. Nesplnené uznesenie č. 66/2015- rokovanie s vlastníkmi pozemkov pod cestou na Lysú, 67/2015 – rokovanie s Coop Jednota ešte prebieha, 389/2014 – výstavba lavičiek cez potok plnené priebežne.
k bodu č.4: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015 predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu.
k bodu č.5: Starosta obce prečítal dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 1/2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2016
k bodu č.6: Starosta obce predniesol návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na financovanie kapitálových aktivít a to spolufinancovanie projektov, obstaranie projektovej dokumentácie, pozemkov a obstaranie lavičky v celkovej výške 46.000,- Eur. Za použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní geometrického plánu na vyčlenenie nových hraníc miestnej komunikácie – pozemku parcelné číslo KNC 1119/1. Jedná sa o spornú hranicu s pozemkom vo vlastníctve Mikuláša Lukáča. Po konzultáciách s právnikom informoval poslancov o ďalšom postupe a krokoch, ktoré budú nasledovať ak obecné zastupiteľstvo rozhodne využiť služby právnika. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú postúpenie riešenie vysporiadania hraníc miestnej komunikácie KNC 1119/1 právnou cestou.
k bodu č.8: Starosta obce informoval o postupe riešenia vysporiadania vlastníctva miestnych komunikácií na ulici Markoveň. Zatiaľ sa nevyjadrili k ponuke na odkúpenie pozemkov všetci vlastníci. Dal vypracovať cenové kalkulácie na opravu miestnych komunikácií a to ulici Markoveň a ku kostolu. V súvislosti s financovaním opráv navrhol rozpočtové opatrenie č. 2/2016, ktorým sa navyšujú celkové príjmy a výdavky o sumu 14.593,- Eur, ktoré budú použité na opravu miestnych komunikácií. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 schválili všetci prítomní poslanci. Na zabezpečenie dodávateľa na opravu miestnych komunikácií obec vyhlási verejné obstarávanie.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o povinnosti obce aktualizovať územný plán obce. Pripomienky niektorých občanov sú zaevidované v podateľni obecného úradu. Po rozprave všetci poslanci poverili starostu obce začať práce na aktualizácií územného plánu obce.
k bodu č.10: Starosta obce informoval poslancov o zastavení postupu vysporiadania vlastníctva miestnej komunikácie v lokalite Kapustnice z dôvodu nesúhlasu niektorých vlastníkov. Za účelom jednoduchých pozemkových úprav v dolnej časti obce na individuálnu výstavbu bola podaná žiadosť stavebnej komisie na Okresný úrad, pozemkový odbor. Ďalšie postupy zabezpečí Okresný úrad v spolupráci s obcou a s vlastníkmi jednotlivých parciel. K plánovanému zbernému dvoru v lokalite Stročinec je potrebné zabezpečiť elektrickú prípojku od transformátora pri cintoríne. Plán na jej umiestnenie je vypracovaný, bude rokovať s VSE. Navrhol poslancom, aby určili termín na usporiadanie Dňa obce. Poslanci určili deň 9.7.2016. Ďalej starosta obce požiadal poslancov o súhlas na používanie súkromného motorového vozidla na služobné cesty na území SR. Za udelenie súhlasu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: V diskusií vystúpil Pavol Olejár, ktorý žiadal starostu obce o vysvetlenie, prečo je počas školských prázdnin uzatvorená prevádzka Materskej školy. Starosta vysvetlil prítomným podmienky prevádzky MŠ. Miroslav Palenčár opakovane požadoval vypratanie priestorov za kultúrnym domom za účelom umiestnenia ihriska. V diskusií ďalej vystúpili aj ostatní poslanci k označeniu budovy nápisom Kultúrny dom. Starosta obce zistí nové cenové ponuky.
k bodu č.12: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.13: V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 11.3.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 101. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 102. Návrh programu zasadnutia
 • 103. Kontrola uznesení
 • 104. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015
 • 105. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
 • 106. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu
 • 107. Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1
 • 108. Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci
 • 109. Prerokovanie aktualizácie územného plánu obce
 • 110. Používanie súkromného motorového vozidla starostom obce

Uznesenie č. 101
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Dušan Šimko
  • Miroslav Palenčár
  • Pavol Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice
 • Jozef Kunák

Uznesenie č. 102
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia s doplneným textom v bode 8: a rozpočtové opatrenie č.2

Uznesenie č. 103
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 104
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Uznesenie č. 105
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Uznesenie č. 106
Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 46.000,- Eur na

 • spolufinancovanie projektu Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky – obec Drienica v sume 10.000,- Eur
 • obstaranie projektovej dokumentácie na zberný dvor v sume 5.800,- Eur
 • spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia chaty na Lysej v sume 20.000,- Eur
 • obstaranie pozemkov v sume 6.500,-
 • obstaranie lavičky pre peších 3.700,- Eur

Uznesenie č. 107
Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie starostu obce
B. schvaľuje riešenie hraníc miestnej komunikácie parcelné číslo KNC 1119/1 s Mikulášom Lukáčom právnou cestou

Uznesenie č. 108
Prerokovanie postupu obce pri riešení miestnej komunikácie – parcela KNC 1119/1

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie starostu obce o plánovanej rekonštrukcií miestnych komunikácií v obci
B. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016

Uznesenie č. 109
Prerokovanie aktualizácie územného plánu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie starostu obce o možnosti aktualizácie územného plánu obce
B. poveruje starostu obce vykonať prieskum ohľadom vykonania aktualizácie územného plánu obce

Uznesenie č. 110

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: starostovi obce použitie súkromného motorového vozidla na služobné cesty v rámci Slovenska

pdf verzie dokumentov z 10.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 15. január 2016

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Ospravedlnení: Ing. Igor Birčák, starosta obce

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prerokovanie návrhu VZN o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov
 • Prerokovanie návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016
 • Rozpočtové opatrenie č. 10/2015
 • Rozpočtové opatrenie č. 11/2015
 • Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2016
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Jozef Kunák. Privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Zástupca starostu obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dušan Šimko, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, za overovateľa zápisnice Miroslav Fech. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Poslanci zobrali na vedomie informáciu zástupcu starostu obce o priebežnom plnení jednotlivých uznesení.
k bodu č.4: K návrhu VZN č. 3/2015 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Po prerokovaní poslanci schválili VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov.
k bodu č.5: K návrhu VZN č. 4/2015 neboli podané žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb. Po prerokovaní poslanci schválili VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016.
k bodu č.6: Zástupca starostu obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 10/2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.7: Zástupca starostu obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 11/2015, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.8: Zástupca starostu obce predložil poslancom plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici na rok 2016. Plán zasadnutí poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.9: Poslanci schválili poverenie starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku – oplotenie pozemku bez súhlasu obce v blízkosti miestnej komunikácie p. Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221.
k bodu č.10: Poslanec M. Palenčár sa informoval, či je podpísaná zmluva o vývoze triedeného odpadu z obce. Zástupca starostu obce odpovedal, že vývoz triedeného odpadu je potrebné zmluvne ošetriť do 30.6.2016.
Poslanci prerokovali priebeh akcie „Tradičná obecná zabíjačka“, ktorá sa uskutoční 23.1.2016 a uskutočnenie plesu obce dňa 6.2.2016.
k bodu č.11: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Dušan Šimko. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.12: V závere sa zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Miroslav Fech

U Z N E S E N I E
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 15.1.2016

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 92. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 93. Návrh programu zasadnutia
 • 94. Kontrola uznesení
 • 95. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie Plagátov, oznamov a reklamných materiálov
 • 96. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016
 • 97. Rozpočtové opatrenie č. 10/2015
 • 98. Rozpočtové opatrenie č. 11/2015
 • 99. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici
 • 100. Poverenie starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku

Uznesenie č. 92
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Dušan Šimko
  • Milan Malcovský
  • Miroslav Palenčár
 • 2. overovateľa zápisnice Miroslav Fech

Uznesenie č. 93
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 94
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie zástupcu starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 95
Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov

Uznesenie č. 96
Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016

Uznesenie č. 97
Rozpočtové opatrenie č. 10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2015

Uznesenie č. 98
Rozpočtové opatrenie č. 11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2015

Uznesenie č. 99
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici na rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici na rok 2016

Uznesenie č. 100
Poverenie starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce prekonzultovať s právnikom riešenie priestupku – oplotenie pozemku bez súhlasu obce v blízkosti miestnej komunikácie p. Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221.

pdf verzie dokumentov z 9.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 20. novembra 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015
 • Schválenie predaja pozemku pre Štefana Hrabčáka, Drienica 120
 • Prerokovanie platu starostu obce
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 • Rozpočtové opatrenie č. 9/2015
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
 • Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
 • Zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Miroslav Palenčár, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že okrem uznesenia č. 66/2015 sú všetky ostatné uznesenia splnené.
k bodu č.4: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Za schválenie tohto plánu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.5: Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce. Za schválenie tohto plánu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2015 prečítala p. Boguská. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu.
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o predložení geometrického plánu, ktorým boli oddelené parcely KNC č. 1095/2 o výmere 108m 2 a 1095/3 o výmere 67 m2 pre Štefana Hrabčáka, Drienica 120. Zároveň bol predložený znalecký posudok Ing. Jozefa Majtnera a určená cena týchto pozemkov 640,- Eur. Oznámenie o zámere obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 7.10.2015 do 19.11.2015. Osobitným zreteľom je zabezpečenie zosuvu svahu a neobmedzovanie prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Hrabčáka.
Všetci prítomní poslanci schválili v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredať pozemky parcelné číslo KNC č. 1095/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2 a KNC 1095/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 s tým, že náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o povinnosti prerokovať plat starostu obce raz ročne. Výška aktuálneho platu je 1.416,- Eur, zvýšenie platu 680,- Eur, celkový plat 2.096,- Eur. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva schválili zvýšenie platu starostu obce od 1. novembra 2015 o 50%, to je o 708,- Eur. Plat starostu obce po schválení je 2.124,- Eur.
k bodu č.9: Starosta obce informoval o vydaní jeho príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Drienica k 31.12.2015. Menoval členov ústrednej inventarizačnej komisie: predseda Miroslav Fech, členovia Bc. Elena Boguská, Anna Onofrejová, členov čiastkových inventarizačných komisií pre MŠ a ŠJ predseda Jozef Kunák, členovia Mária Orjabincová, Mária Naďová, pre CZŠ predseda Pavol Olejár, členovia Jozef Kunák a Dušan Šimko, pre majetok obce predseda Miroslav Fech, členovia Bc. Elena Boguská, Anna Onofrejová.
k bodu č.10: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 9/2015, ktorým sa navyšuje kapitálový príjem rozpočtu obce o sumu na úhradu prác na modernizácií a rekonštrukcií viacúčelového objektu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9/2015.
k bodu č.11: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach. Návrh VZN č. 1/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 3.11.2015 do 20.11.2015. Informoval, že k uvedenému návrhu neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Poslanec Pavol Olejár navrhol znížiť výšky sadzieb dane uvedenej pod písm. a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, na 0,60%, u stavebných pozemkov na 0,55%, za stavby na bývanie na 0,07 Eur. Ostatní poslanci nesúhlasili so znížením. Poslanec Štefan Beňadik navrhol znížiť sadzbu dane za ubytovanie. Po rozprave k tejto sadzbe sa poslanci dohodli na zmene sadzby dane za ubytovanie na 0,40 Eur. Za prijatie VZN č. 1/2015 so zmenou sadzby dane za ubytovanie 0,40 Eur hlasovali: Miroslav Fech, Štefan Beňadik, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko. Zdržal sa: Pavol Olejár
k bodu č.12: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN č. 2/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 3.11.2015 do 20.11.2015. K tomu návrhu neboli podané zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Predkladateľ návrhu na základe vydaného usmernenia Ministerstva životného prostredia navrhuje doplniť do VZN nový text a o množstvom zbere pre drobný stavebný odpad. Všetci prítomní poslanci schválili VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s doplneným novým textom.
k bodu č.13: Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 3.11.2015 do 20.11.2015. K návrhu rozpočtu neboli prijaté žiadne návrhy zo strany fyzických a právnických osôb. Finančná komisia po prerokovaní rozpočtu odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu predniesla Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór obce, ktorá odporúča obecnému zastupiteľstvu rozpočet na rok 2016 schváliť a rozpočty na roky 2017-2018 zobrať na vedomie. Poslanec Miroslav Palenčár upozornil na nedostatočnú výšku rozpočtovaných výdavkov na kultúrne akcie a podujatia na rok 2016. Zvýšenie výdavkov na kultúrne podujatia bude riešené formou rozpočtových opatrení v priebehu roka 2016. Za schválenie rozpočtu na rok 2016 hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet na roky 2017-2018 zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
k bodu č.14: Starosta obce vysvetlil prítomným, že zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom z dôvodu predpokladaných budúcich vysporiadaní miestnych komunikácií v obci. Všetci prítomní poslanci schválili tento zámer.
k bodu č.15: Starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcich činnostiach spojených s riešením miestnej komunikácie a výstavbe plota Mikulášom Lukáčom. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce nesúhlasiť s výstavbou plota a napísať list v tomto znení pre Spoločný stavebný úrad, s odvolaním sa na porušenie cestného a vodného zákona.
Starosta obce informoval prítomných o stretnutí vlastníkov nehnuteľnosti – pozemkov na ulici „Markoveň“ za účelom vysporiadania vlastníctva cesty, ktorá je na ich pozemkoch. Na stretnutí bolo navrhnuté, aby obec odkúpila uvedené pozemky a navrhnutá cena bola 3,- Eura za m2. Všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie pozemkov parcelné čísla KNC 1103, 1104,1105,1106 a 1107 zastavané plochy a nádvoria za cenu 3,- Eurá za m2.
Ďalej starosta informoval, že k spracovaniu žiadosti o financovanie projektu výstavby zberného dvora na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z obce je potrebné doložiť nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku a tým je Urbárska spoločnosť PS Drienica. Obecné zastupiteľstvo súhlasí a poveruje starostu obce jednať s Urbárskou spoločnosťou PS Drienica o nájme časti parcely KNE 191 orná pôda.
Informoval poslancov o zbere konárov a lístia v priebehu jesene od občanov obce. Zvážaním tohto odpadu bol narušený harmonogram ostatných prác robotníkov. Požiadal poslancov o návrhy, ako ďalej riešiť likvidáciu tohto odpadu.
S p. Hudákovou, vlastníčkou rodinného domu s. č. 70 bolo dohodnuté, že obec do priekopy, ktorá prechádza cez jej pozemok uloží potrubie a zasype ju. O tejto činnosti bude spísaná zmluva.
Cesta od obchodu do rekreačnej oblasti je od 15.11.2015 zaradená do siete ciest III. triedy. Po rokovaní zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude podpísaná zmluva o prevode majetku do siete PSK.
Starosta obce informoval poslancov o rokovaní s p. Šurinom Jaroslavom, vlastníkom pozemku KNC 398 v dolnej časti obce, za účelom jej odkúpenia na miestnu komunikáciu. Požaduje výmenu v tejto lokalite alebo predá za cenu 10,- Eur za m2. Obecné zastupiteľstvo nemá v tejto lokalite pozemok na výmenu a na požadovanú cenu nemá dostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce. Poslanci navrhujú oznámiť p. Škovranovej Elene, že vzhľadom k tomu, že obec nezíska prístup k plánovanej miestnej komunikácií, jej pozemok KNC 397 nebude zatiaľ odkupovať.
Ďalej informoval poslancov o rokovaní s firmou ERA, ktorá zabezpečí prevádzku chladiaceho boxu v Dome smútku pre zosnulých. Informoval o zelenom háji na cintoríne a požiadavke na jeho úpravu, o ponuke firmy EPOS o tabuli na označenie kultúrneho domu a o poverení p. Kunáka na zastupovanie počas dlhodobej neprítomnosti starostu obce.
k bodu č.16: V diskusií vystúpil poslanec Pavol Olejár, ktorý upozornil na nefunkčné priekopy okolo komunikácií v obci. Starosta obce odpovedal, že je v záujme obce aj občanov udržiavať si funkčné priekopy a s robotníkmi, ktorých má k dispozícií nie je možné všetko zabezpečiť.Pre zabezpečenie výstavby chodníkov je pripravená projektová dokumentácia, ktorú si poslanci pozreli a pripomienkovali. Poslanec Miroslav Palenčár upozornil starostu obce na nedokončené práce a neporiadok na multifunkčnom ihrisku. Starosta obce odpovedal, že na ihrisku sa bude pracovať na jar a je možné zvolať aj brigádu na niektoré práce.
k bodu č.17: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Uznesenie z rokovania zobrali poslanci na vedomie..
k bodu č.18: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 20.11.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 76. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 77. Návrh programu zasadnutia
 • 78. Kontrola uznesení
 • 79. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 • 80. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
 • 81. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. Polrok 2015
 • 82. Schválenie predaja pozemku pre Štefana Hrabčáka, Drienica
 • 83. Prerokovanie platu starostu obce
 • 84. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 • 85. Rozpočtové opatrenie č. 9/2015
 • 86. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
 • 87. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 88. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
 • 89. Zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami
 • 90. Odkúpenie pozemkov v lokalite „Markoveň“
 • 91. Zámer prenajať časť pozemku KNE 191 od Urbárskej spoločnosti PS Drienica

Uznesenie č. 76
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Štefan Beňadik
  • Miroslav Fech
  • Miroslav Palenčár
 • 2. overovateľa zápisnice Pavol Olejár

Uznesenie č. 77
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 78
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 79
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2015

Uznesenie č. 80
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Uznesenie č. 81
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie : správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015

Uznesenie č. 82
Schválenie predaja pozemku pre Štefana Hrabčáka, Drienica 120

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: predaj obecných pozemkov pre Štefana Hrabčáka, bytom Drienica 120 a to parcelné číslo KNC 1095/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2 a KNC 1095/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa §9a, ods. 8 písm. e/, ktorým je zabezpečenie zosuvu svahu a neobmedzovanie prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Hrabčáka. Uvedené parcely boli vytvorené Geodet Sabinov geometrickým plánom zo dňa 12.10.2015 a overené Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom č. G1-527/2015 zo dňa 26.10.2015. Cena za uvedené nehnuteľnosti je 640,- Eur a bola určená znaleckým posudkom Ing. Jozefa Majtnera LipanyNáklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci.Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7, prítomní: 7, za: 7

Uznesenie č. 83
Prerokovanie platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: zvýšenie platu starostu obce Ing. Igora Birčáka o 50% vo výške 708,00 Eur od 1. novembra 2015 podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994.

Uznesenie č. 84
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: príkaz starostu obce a vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015

Uznesenie č. 85
Rozpočtové opatrenie č. 9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 9/2015

Uznesenie č. 86
Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 1/2015 o miestnych daniach so zmenou sadzby dane za ubytovanie v § 4 ods. 2 na 0,40 Eur

Uznesenie č. 87
Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadys doplneným textom:
v § 3 pod názvom:
A. Množstvový zber pre zmesový komunálny odpad
V § 3 pod ods. 4:
B. Množstvový zber pre drobný stavebný odpad
Obec Drienica zavádza tento množstvový zber pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona.
Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na miesto určené obcou.
Poplatník uhradí poplatok v deň odovzdania drobného stavebného odpadu takto:
- v hotovostí do pokladnice obce pri platbách do 300,00 Eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za miestny poplatok
- peňažným poštovým poukazom

Uznesenie č. 88
Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
1.schvaľuje: rozpočet na rok 2016
2.berie na vedomie:
A. rozpočty na roky 2017 a 2018
B. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
C. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu

Uznesenie č. 89
Zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: zámer vysporiadania pozemkov pod miestnymi účelovými komunikáciami

Uznesenie č. 90
Odkúpenie pozemkov v lokalite „Markoveň“

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: odkúpenie pozemkov parcelné čísla KNC 1103, 1104, 1105, 1106 a 1107, zastavané plochy a nádvoria za cenu 3,- Eurá za m2 od vlastníkov

Uznesenie č. 91
Zámer prenajať časť pozemku KNE 191

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
1.schvaľuje: zámer obce Drienica prenajať časť pozemku parcelné číslo KNE 191 orná pôda od Urbárskej spoločnosti PS Drienica za účelom zriadenia zberného dvora
2.poveruje: starostu obce rokovať s Urbárskou spoločnosťou PS Drienica o nájme časti pozemku parcelné číslo KNE 191

pdf verzie dokumentov z 8.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 2. októbra 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Ing. Mária Galeštoková, hlavný kontrolór
Hostia: Jozef Malcovský, Ing. Jozef Klučiar, Ing. Igor Škovran, Štefan Hrabčák

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Prejednanie možnosti prenájmu cesty na Lysu
 • Prerokovanie možnosti nájmu budovy Coop Jednota Prešov
 • Žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2015
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jozef Kunák, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, za overovateľa zápisnice Pavol Olejár. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že okrem uznesení 372/2014 a 389/2014 sú všetky ostatné uznesenia sú splnené.
k bodu č.4: Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Jozefa Malcovského v zastúpení chatárov v lokalite Lysá o možnosti vysporiadania lesnej prístupovej cesty v lokalite Lysa. Udelil slovo Jozefovi Malcovskému, ktorý informoval poslancov, že prístupová cesta na Lysu je v zlom technickom stave a v prípade jej rekonštrukcie prostredníctvom eurofondov ako lesnej prístupovej cesty je podmienka vlastníctva, alebo jej nájmu. Ďalej udelil slovo Ing. Jozefovi Klučiarovi, ktorý informoval poslancov že vlastníkmi týchto pozemkov sú Urbárska spoločnosť PS Drienica, Mestské lesy Sabinov, Lesy š.p. a súkromní vlastníci. Na túto cestu bol vypracovaný geometrický plán a cesta je v katastri nehnuteľnosti pre všetkých vlastníkov zapísaná v stave „C“. Nájom zo strany obce by mal byť minimálne 49 až 99 rokov. Starosta obce vyzval poslancov aby sa vyjadrili k možnosti získania uvedenej cesty obcou do nájmu a upozornil na náklady spojené s letnou a zimnou údržbou cesty. Po rozprave poslanci rozhodli, aby starosta obce oslovil všetkých účastníkov a vlastníkov za účelom možnosti dlhodobého nájmu /99 rokov/ uvedených parciel. Ing. Klučiar dodá zoznam dotknutých firiem a osôb.
k bodu č.5: Starosta obce informoval o rokovaniach s Coop Jednota SD Prešov. Z tohto rokovania sú 3 varianty. Prvý variant je ponuka Coop Jednoty na prenájom budovy obci za 500,- Eur ročne, druhý variant je nájom pozemkov od obce len pod budovou, tretí variant je možnosť odkúpenia budovy v cene cca 60.000,- Eur. Po prerokovaní uvedených možnosti poslanci poverujú starostu obce rokovať s Coop Jednotou o možnostiach prehodnotenia ceny za odpredaj budovy Coop Jednota obci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku, ktorý priamo hraničí s jeho pozemkom a tento pozemok sa v mokrom počasí zosúva na miestnu komunikáciu a bráni im v prístupe na ich nehnuteľnosti. Udelil slovo p. Hrabčákovi, ktorý prítomným vysvetlil, že na vlastné náklady chce opraviť tento svah a chce ho získať do osobného vlastníctva. Všetci poslanci schválili v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer odpredať časť obecného pozemku z parcelného čísla KNE 76 s tým, že kupujúci si na vlastné náklady dá vypracovať geometrický plán na oddelenie tejto parcely, dá vypracovať znalecký posudok na určenie kúpnej ceny a uhradí náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľnosti.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancov rozpočtové opatrenie č. 8/2015, ktorým sa navyšuje rozpočet obce v kapitálovej časti o finančné prostriedky na úhradu faktúry za modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. /podľa prílohy/ Poslanci zobrali na vedomie uvedené opatrenie.
k bodu č.8: Starosta obce informoval o výsledku zaraďovania miestnej komunikácie do siete ciest PSK od obchodu po konečnú zastávku SAD. Po všetkých schvaľovacích úkonoch je potrebné prijať uznesenie obce o prevode vlastníctva pre PSK v správe SÚC PSK. Všetci prítomní poslanci schválili prevod vlastníctva pre PSK v správe SÚC PSK.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o rokovaniach s p. Elenou Škovranovou o cene za parcelu KNC 389 a to 6,70 Eur za m2. Poslanci berú na vedomie túto informáciu a zároveň poverujú starostu obce rokovať s p. Jaroslavom Šurinom o odkúpení jeho pozemku parcelné číslo KNC 398.
Starosta obce podal informácie o výsledku rokovania s p. Mikulášom Lukáčom o zámene časti pozemku v jeho vlastníctve za časť pozemku vo vlastníctve obce za účelom rozšírenia obecnej komunikácie pred jeho nehnuteľnosťou. Pán Lukáč požaduje okrem zámeny za pozemok sumu 200,- Eur. Poslanci po rozprave nesúhlasili s touto požiadavkou. Za zámenu časti pozemku bez finančnej náhrady hlasovali šiesti poslanci. Poslanec Malcovský sa zdržal hlasovania.
Ďalej starosta informoval o zámere dať vypracovať projektovú dokumentáciu na miestne komunikácie za účelom budúcej rekonštrukcie a opravy ciest v obci. Na ulici v lokalite Markoveň je potrebné vysporiadať vlastníctvo. Za týmto účelom poslanci poverili starostu obce zvolať pracovné stretnutie. Starosta obce podal poslancom informáciu o rokovaní s p. Alžbetou Lukáčovou a jej nesúhlase s uložením rúr do priekopy, ktorá prechádza cez jej pozemok.
Ďalej starosta predložil poslancom návrh na dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov na chate, ktorým sa predlžuje termín nájmu do 31.12.2019. Všetci prítomní poslanci súhlasili s týmto dodatkom.
Starosta obce informoval poslancov o termíne konania stretnutia s občanmi obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a to dňa 8.11.2015. Ďalej ich informoval o vypracovaní informačných tabúľ na označenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu a tiež možnosti umiestnenia kontajnera na zber nepotrebného šatstva, ktorý bude umiestnený pri budove Obecného úradu.
Hlavný kontrolór obce Ing. Mária Galeštoková informovala poslancov o návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015. Túto informáciu poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.9: V diskusií vystúpil poslanec Miroslav Fech, ktorý sa žiadal informácie o termíne dokončenia chodníka k obchodu. Starosta obce odpovedal, že robotníci skončili práce na cintoríne a v najbližších dňoch budú dokončovať túto stavbu. Poslanci Jozef Kunák a Pavol Olejár žiadali informácie o nevyužívaní chladiaceho boxu v Dome smútku, navrhli zabezpečiť záves na prikrytie katafalku. Starosta obce zistí možnosti umiestňovania zosnulých v našom chladiacom boxe v pohrebných službách a zakúpenia závesu. Informoval o riešení cesty na cintoríne a hroboch, ktoré do nej zasahujú.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Kunák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Pavol Olejár

U Z N E S E N I E
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 2.10.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 63. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 64. Návrh programu zasadnutia
 • 65. Kontrola uznesení
 • 66. Prejednanie možnosti prenájmu cesty na Lysu
 • 67. Prerokovanie možnosti nájmu budovy Coop Jednota Prešov
 • 68. Žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku
 • 69. Rozpočtové opatrenie č. 8/2015
 • 70. Prevod vlastníckeho práva miestnej komunikácie pre PSK v správe SÚC PSK
 • 71. Zámenu pozemku vo vlastníctve obce za pozemok vo vlastníctve Mikuláša Lukáča
 • 72. Predaj pozemku vo vlastníctve Eleny Škovranovej
 • 73. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov chaty na Lysej
 • 74. Umiestnenie kontajnera na zber šatstva
 • 75. Vlastníctvo pozemkov na ulici v lokalite Markoveň

Uznesenie č. 63
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Jozef Kunák
  • Miroslav Palenčár
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice Pavol Olejár

Uznesenie č. 64
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 65
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 66
Prejednanie možnosti prenájmu cesty na Lysu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce osloviť všetkých vlastníkov pozemkov pod lesnou cestou na Lysu za účelom možnosti dlhodobého prenájmu pozemkov obcou

Uznesenie č. 67
Prerokovanie možnosti nájmu budovy Coop Jednota Prešov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce rokovať s Coop Jednota Prešov o možnostiach prehodnotenia ceny za odpredaj budovy obci

Uznesenie č. 68
Žiadosť Štefana Hrabčáka, Drienica 120 o odkúpenie časti obecného pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje zámer odpredať časť obecného pozemku z parcelného čísla KNE 76 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Kupujúci zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na oddelenie tejto parcely, vypracovanie znaleckého posudku na určenie kúpnej ceny a zabezpečí vklad do katastra nehnuteľnosti.Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 7, prítomní: 7, za zámer odpredať: 7

Uznesenie č. 69
Rozpočtové opatrenie č. 8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2015

Uznesenie č. 70
Prevod vlastníckeho práva miestnej komunikácie pre PSK v správe SÚC PSK

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje prevod vlastníckeho práva miestnej komunikácie v dĺžke 1,556 km od uzlového bodu 2744A053 v pôvodnom staničení km 0,000 – km 1,556 z vlastníctva Obce Drienica do vlastníctva PSK v správe SÚC PSK, za kúpnu cenu 1,00 Eur v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Hlasovanie: počet poslancov: 7, prítomní: 7, za prevod majetku: 7

Uznesenie č. 71
Zámenu pozemku vo vlastníctve obce za pozemok vo vlastníctve Mikuláša Lukáča

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce rokovať s p. Mikulášom Lukáčom o možnosti zámeny časti pozemku z parcely KNC 452 o výmere 3 m2 vo vlastníctve p. Lukáča za 33 m2 z parcely KNC 1119/1 vo vlastníctve obce z dôvodu vysporiadania miestnej komunikácie bez finančnej náhrady

Uznesenie č. 72
Predaj pozemku vo vlastníctve Eleny Škovranovej

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie o predaji pozemku KNC 397 vo vlastníctve Eleny Škovranovej o výmere 1240 m2 za cenu 6,70 Eur za 1 m2
poveruje starostu obce rokovať s p. Jaroslavom Šurinom o možnosti odkúpenia jeho pozemku

Uznesenie č. 73
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov chaty na Lysej

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov chaty na Lysej v čl. III so zmenou doby nájmu do 31.1.2019

Uznesenie č. 74
Umiestnenie kontajnera na zber šatstva

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce rokovať o možnosti umiestnenia kontajnera na zber šatstva v obci

Uznesenie č. 75
Vlastníctvo pozemkov na ulici v lokalite Markoveň

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce zvolať pracovné stretnutie vlastníkov nehnuteľnosti na ulici v lokalite Markoveň za účelom vysporiadania vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou

pdf verzie dokumentov zo 7.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 24. augusta 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Dušan Šimko, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, Margita Olejárová, hlavný kontrolór, Ing. Mária Galeštoková , kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra
Hostia: Ing. Eduard Vokál, Ing. Stanislav Ondirko

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Voľba hlavného kontrolóra
 • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov chaty na Lysej
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015
 • Kúpne zmluvy o prevode vlastníckeho práva medzi Obcou Drienica a vlastníkmi pozemkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie
 • Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
 • Rozpočtové opatrenie č. 6/2015
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Palenčár, Miroslav Fech, Štefan Beňadik, za overovateľa zápisnice Dušan Šimko.
Starosta obce navrhol poslancom schváliť zmenu programu zasadnutia z dôvodu účasti hostí. Pod bodom č.5 text: Možnosť vstupu Obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného ruchu. Ostatné body programu očíslovať od č. 6 po č. 14.
Ďalej navrhol nový text bodu č.8 (predtým bod č.7): Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie.
Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program s doplneným bodom a zmeneným textom bodu č. 8 schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že podklady k uzneseniu č. 20B./2015 sa pripravujú, uznesenie č. 33/2015 – prebieha rokovanie s p. Lukáčom, ostatné uznesenia prijaté v roku 2015 boli splnené. Uznesenia z roku 2014 č. 359 – kúpa pozemku v lokalite Kapustnice – zmluva odoslaná na podpis, č. 372 – kontokorentný úver nebol použitý a bude zrušený do 1 roka od požiadania. Uznesenie č. 389 lavičky cez potok – bude zadaná žiadosť cez elektronické trhovisko. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č.4: Poslanec Jozef Kunák predstavil poslancom Ing. Máriu Galeštokovú, jedinú kandidátku na funkciu hlavného kontrolóra. Oznámil, že v prihláške sú doložené všetky potrebné doklady, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Starosta obce požiadal kandidátku, aby predniesla poslancom koncepciu kontrolnej činnosti.
Po príhovore kandidátky starosta obce pristúpil k hlasovaniu. Všetci poslanci schválili Ing. Máriu Galeštokovú za hlavného kontrolóra obce.
k bodu č.5: Starosta udelil slovo Ing. Eduardovi Vokálovi , ktorý informoval poslancov o systéme fungovania a financovania oblastnej organizácie cestovného ruchu. Obec Drienica má byť v poradí 5. zakladajúcim členom organizácie spolu s Mestom Prešov, Mestom Lipany, Mestom Sabinov a Mestom Veľký Šariš. Poslanci obdŕžali dôvodovú správu, v ktorej sú uvedené podrobné informácie o fungovaní tejto organizácie. Poslanec Dušan Šimko konštatoval, že pre obec by malo byť členstvo prínosom hlavne v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Po diskusii všetci prítomní poslanci schválili vstup Obce Drienica do organizácie ako zakladajúceho člena.
k bodu č.6: Poslanec Dušan Šimko informoval poslancov o doručení jednej ponuky na prenájom nebytových priestorov Chaty na Lysej od firmy Slavconet s.r.o., Komenského 8, 083 01 Sabinov. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži boli v ponuke splnené. Cena nájmu je vo výške 120,00 Eur mesačne a fakturácia Obce Drienica za služby spojené s užívaním nebytového priestoru, t.j. energie, voda, vykurovanie, vývoz fekálií zo žumpy a pod. Všetci poslanci schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy s uvedenou firmou na dobu do 31.1.2018.
k bodu č.7: Pani Margita Olejárová prečítala Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015. Správu zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce navrhol poslancom schváliť odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice podľa doložených listov vlastníctva a návrhu geometrického plánu (viď prílohy) v cene 1,00 Eur za každý pozemok bez ohľadu na výmeru.
Po diskusii všetci prítomní poslanci schválili odkúpenie jednotlivých pozemkov za 1,00 Eur.
k bodu č.9: Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 5/2015, ktorým vykonal zmeny v rozpočte(viď prílohu). Uvedené rozpočtové opatrenie zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.10: Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 6/2015 s návrhom na zmenu v rozpočte (viď prílohu). Uvedené rozpočtové opatrenie všetci prítomní poslanci schválili.
k bodu č.11: Starosta obce predložil poslancom návrh na odkúpenia pozemku parcelné číslo KNC 397 od Škovranovej Eleny, Drienica 63 na dolnom konci obce, ktorý by mohol v budúcnosti slúžiť na odvodnenie pozemkov v hornej časti tejto lokality. Poslanci poverili starostu obce rokovať s vlastníkom o cene pozemku. Starosta obce predložil poslancom návrh na použitie rezervného fondu vo výške 53.000,- Eur na kapitálové výdavky, ktoré obec použije na financovanie projektovej dokumentácie na obstaranie chodníkov, zberného dvora a miestnych komunikácií, na kúpu pozemkov a na dofinancovanie prác na Modernizácií a rekonštrukcií verejného osvetlenia v obci. Poslanci jednohlasne schválili použitie rezervného fondu.Ďalej starosta informoval poslancov o ponuke LED žiaroviek a trubíc od VSE, a.s. Košice a o zámere do budúcnosti, aby kancelária obecného úradu bola v priestoroch zasadačky. Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie.
k bodu č.12: V diskusii vystúpil poslanec Palenčár s návrhom na zabezpečenie kontajnerov na triedený odpad do každej domácnosti a navrhoval vývoz komunálneho odpadu každý týždeň. Starosta obce reagoval tým, že nové kontajnery a vývoz každý týždeň by veľmi zvýšili náklady a následne aj poplatok za komunálne odpady.
k bodu č.13: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Palenčár. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice: Dušan Šimko

U Z N E S E N I E
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 24.8.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 49. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 50. Návrh programu zasadnutia
 • 51. Kontrola uznesení
 • 52. Voľba hlavného kontrolóra obce
 • 53. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov chaty na Lysej
 • 54. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2015
 • 55. Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie
 • 56. Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
 • 57. Rozpočtové opatrenie č. 6/2015
 • 58. Možnosť vstupu Obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného ruchu
 • 59. Návrh na schválenie odmeny doterajšiemu hlavnému kontrolórovi
 • 60. Súhlas pre novozvoleného hlavného kontrolóra podľa §18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb.
 • 61. Návrh na odkúpenie pozemku KNC 397
 • 62. Použitie rezervného fondu obce

Uznesenie č. 49
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Palenčár
  • Miroslav Fech
  • Štefan Beňadik
 • 2. overovateľa zápisnice Dušan Šimko

Uznesenie č. 50
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia
1. S doplneným bodom programu: č. 5. Možnosť vstupu Obce Drienica do Oblastnej organizácie cestovného ruchu.
2. Ostatné body programu prečíslovať od č.6 po č.14.
3. S novým textom bodu č.8 (predtým bod č.7): Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie.

Uznesenie č. 51
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 52
Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
volí Ing. Máriu Galeštokovú za hlavného kontrolóra obce Drienica
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 53
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov chaty na Lysej

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje nájom nebytových priestorov chaty Lysa pre firmu Slavconet s.r.o., Komenského 8, 083 01 Sabinov do 31.1.2018 za podmienok uvedených vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a podľa podaného návrhu.
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 54
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015

Uznesenie č. 55
Odkúpenie pozemkov od vlastníkov v lokalite Kapustnice za účelom vysporiadania miestnej komunikácie

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A.schvaľuje: 1. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 584/101, LV 1826, o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
2. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 585/101, LV 942, o výmere 31 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
3. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 586/101, LV 748, o výmere 22 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
4. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 587/101, LV 1872, o výmere 80 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
5. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 588/101, LV 141, o výmere 64 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
6. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 589/101, LV 802, o výmere 73 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
7. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 590/101, LV 792, o výmere 101 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
8. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 591/101, LV 73, o výmere 22 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
9. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNE 593/101, LV 1873, o výmere 17 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
10. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 1655/4, LV 265, o výmere 17 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
11.Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 1655/5, LV 529, o výmere 49 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
12. Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 1655/7, LV 970, o výmere 77 m2, druh pozemku orná pôda, v cene 1,00 Eur.
Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 56
Rozpočtové opatrenie č. 5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2015

Uznesenie č. 57
Rozpočtové opatrenie č. 6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2015

Uznesenie č. 58
Možnosť vstupu Obce Drienica do oblastnej organizácie cestovného ruchu

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje vstup Obce Drienica do Oblastnej organizácie cestovného ruchu ako 5. zakladajúceho člena.
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 59
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje odmenu doterajšiemu hlavnému kontrolórovi vo výške 30% z mesačného platu za obdobie od 1.1.2015 do skončenia funkčného obdobia.
Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 60
Schválenie súhlasu novozvolenému hlavnému kontrolórovi podľa § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb.

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje súhlas novozvolenému hlavnému kontrolórovi na podnikanie, na vykonávanie inej zárobkovej činnosti a na členstvo v riadiacich, kontrolných a dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 61
Návrh na odkúpenie pozemku KNC 397, k. ú. Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
pveruje starostu obce rokovať s vlastníkom pozemku KNC 397 o jeho predajnej cene.

Uznesenie č. 62
Použitie rezervného fondu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky vo výške 53.000,- Eur a to na obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníkov v sume 7.200,- Eur, na obstaranie projektovej dokumentácie na zberný dvor v sume 5.800,- Eur, na obstaranie projektovej dokumentácie na miestne komunikácie v sume 20.000,- Eur, na obstaranie pozemkov v sume 10.900,- Eur a na dofinancovanie prác na Rekonštrukcií a modernizácií verejného osvetlenia v obcí v sume 9.100,- Eur

pdf verzie dokumentov zo 6.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 19. jún 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský, Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Neprítomní: Štefan Beňadik, Dušan Šimko - ospravedlnení

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 • Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
 • Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2014
 • Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
 • Prerokovanie Zmluvy o nájme pozemkov s nájomcom COOP Jednota Prešov
 • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov Chaty na Lysej
 • Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce
 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Miroslav Fech, Miroslav Palenčár, Milan Malcovský a za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že podklady k uzneseniu č. 20B./2015 sa pripravujú, uznesenie č. 33/2015 – nesplnené, je potrebné rokovať s p. Lukáčom, ostatné uznesenia prijaté v roku 2015 boli splnené. Uznesenia z roku 2014 č. 359 – kúpa pozemku v lokalite Kapustnice – zmluva odoslaná na podpis, č. 372 – kontokorentný úver nebol použitý a bude zrušený do 1 roka od požiadania. V prípade žiadosti o zrušenie je táto spoplatnená bankou. Uznesenie č. 389 lavičky cez potok – bude zadaná žiadosť cez elektronické trhovisko. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č.4: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Všetci prítomní poslanci hlasovali za tento plán.
k bodu č.5: Starosta obce predložil inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014. Túto správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie. Ďalej predložil návrh inventarizačnej komisie na vyradenie zmarenej investície a to projektov na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu z r. 2007 a 2008. Na uvedené projekty sa obci nepodarilo získať finančné prostriedky z fondov EÚ, terajšia modernizácia a rekonštrukcia sa uskutočňuje podľa nového projektu. Za vyradenie zmarenej investície hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.6: Starosta obce predložil návrh záverečného účtu obce za rok 2014 a správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014. Hlavný kontrolór obce Margita Olejárová predniesla odborné stanovisko k záverečnému účtu. Za uzatvorenie záverečného účtu Obce Drienica za rok 2014 s výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad hlasovali všetci prítomní poslanci. Za použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 v sume 56.360,33 Eur na tvorbu rezervného fondu hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 4/2015, ktorým vykonal zmeny v rozpočte.(v prílohe) Uvedené rozpočtové opatrenie berú poslanci na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom Zmluvu o nájme pozemkov s COOP Jednota Prešov. Na základe ich požiadavky bude kontaktovať COOP Jednotu Prešov a rokovať o zmene podmienok nájmu pozemkov, vzhľadom k tomu, že budova je nevyužitá.
k bodu č.9: Starosta obce informoval poslancov o tom, že do obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov sa neprihlásil žiadny uchádzač. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce vykonať nové kolo obchodnej verejnej súťaže s tým, že cena za nájom bude 120,- Eur mesačne. Všetci prítomní poslanci hlasovali za vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov chaty na Lysej.
k bodu č.10: Starosta obce informoval poslancov o ukončení funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce k 7.9.2015. Po rozprave poslancov bol určený úväzok hlavnému kontrolórovi na nové funkčné obdobie 4 hodiny týždenne. Za tento úväzok hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: Starosta obce informoval poslancov o povinnosti vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. Poslanci obecného zastupiteľstva vyhlasujú voľbu hlavného kontrolóra na deň 24.8.2015. Termín podania prihlášky do 7.8.2015, miesto a spôsob podania prihlášky: Obec Drienica, obecný úrad Drienica 168, v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra – neotvárať“, kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplne stredne vzdelanie, iné predpoklady: komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti, morálna bezúhonnosť, prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti výhodou, zoznam požadovaných dokladov. Schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce verejným hlasovaním, dĺžku prezentácie svojej koncepcie formou osobného vystúpenia na zasadnutí Ocz v rozsahu max. 5 minút, komisiu na otváranie obálok v zložení Pavol Olejár, Jozef Kunák a Milan Maľcovský.
k bodu č.12: Starosta obce požiadal poslancov o doloženie návrhov na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho plánu obce. Poslanec Palenčár navrhol zaradiť rekonštrukciu mostov a rekonštrukciu miestnych komunikácií, ďalej boli podané aj iné návrhy, ktoré budú zapracované do PHSR. Starosta obce informoval o pozvaní mládeže a sprievodu do Maďarska v dňoch 18. – 22.8.2015.
k bodu č.13: V diskusií vystúpil poslanec Kunák a informoval o výsledkoch rokovania rady školy v Materskej škole v Drienici. Starosta obce informoval poslancov o zabezpečení vybavenia MŠ a prevádzky počas letných prázdnin. Poslanec Malcovský žiadal o zabezpečenie skladu na vybavenie a náradie na multifunkčnom ihrisku. Starosta obce zistí možnosti zakúpenia hotového skladu. Poslanec Olejár žiadal o informácie o ponuke projektu VVS a.s. „Napojme sa“. Starosta obce informoval o vyhlásení relácie v miestnom rozhlase.
k bodu č.14: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Miroslav Fech. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.15: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 24.4.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 38. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 39. Návrh programu zasadnutia
 • 40. Kontrola uznesení
 • 41. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 • 42. Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
 • 43. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2014
 • 44. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
 • 45. Prerokovanie Zmluvy o nájme pozemkov s nájomcom COOP Jednota Prešov
 • 46. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže o nájme nebytových priestorov Chaty na Lysej
 • 47. Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce
 • 48. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
p class="uzneseniehlavicka">Uznesenie č. 38
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Miroslav Fech
  • Miroslav Palenčár
  • Milan Malcovský
 • 2. overovateľa zápisnice Jozef Kunák

Uznesenie č. 39
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 40
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení

Uznesenie č. 41
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

Uznesenie č. 42
Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2014

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
B. schvaľuje vyradenie zmarenej investície – Projektu na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu z r. 2007 a 2008 v sume celkom 6.240,46 Eur

Uznesenie č. 43
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. schvaľuje: 1. celoročné hospodárenie bez výhrad
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 v sume 56.360,33 Eur na tvorbu rezervného fondu
B. berie na vedomie: 1. Správu audítora za rok 2014
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014

Uznesenie č. 44
Rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Uznesenie č. 45
Prerokovanie Zmluvy o nájme pozemkov s nájomcom COOP Jednota Prešov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
poveruje starostu obce rokovať s vedením COOP Jednota Prešov o výške nájmu pozemkov vo vlastníctve obce

Uznesenie č. 46
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov Chaty na Lysej

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie informácie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov
B. schvaľuje:
1.
nájom nebytových priestorov Chaty na Lysej na pozemku parcelné číslo KNC 1559 formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s týmito podmienkami:
záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
- návrh ceny za nájom nehnuteľnosti minimálne 120,- Eur na mesiac
- doba nájmu uzavretá na dobu určitú do 31.1.2018
- účel nájmu nebytového priestoru na obchodné účely (okrem pohostinskej činnosti) napr. na kancelárske účely, skladovacie účely a prevádzkovanie služieb
- služby spojené s užívaním (voda, vykurovanie, vývoz fekálií) hradí nájomca na základe štvrťročnej fakturácie
- služby spojené s užívaním energie hradí nájomca raz ročne na základe vyúčtovania energií dodávateľom
ďalšie podmienky súťaže:
- v prípade získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu tejto nehnuteľnosti odstúpiť od uzatvorenej zmluvy s výpovednou lehotou 2 mesiace
- nájomca nesmie zveľaďovať a rekonštruovať nehnuteľnosť bez písomného súhlasu prenajímateľa okrem bežnej údržby
- nájomca nesmie prenajať nehnuteľnosť ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe bez predošlého písomného súhlasu obecného zastupiteľstva
- prenajímateľ si vyhradzuje právo u nájomcu 1x ročne poskytnúť obci Drienica nehnuteľnosť na víkend (v letnom období) na kultúrne podujatie
- vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
- návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku
2. komisiu v zložení: starosta obce Ing. Igor Birčák, Miroslav Fech a Dušan Šimko na vyhodnotenie ponúk v obchodnej verejnej súťaži

Uznesenie č. 47
Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
určuje úväzok hlavného kontrolóra obce na 4 hodiny týždenne

Uznesenie č. 48
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 24.8.2015, ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Drienici
B. určuje
1. nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
- kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
- iné predpoklady: komunikatívnosť
organizačné a riadiace schopnosti
morálna bezúhonnosť
prax vo verejne správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti výhodou
2. náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä:
- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj - profesijný životopis
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí zaslať alebo odovzdať písomnú prihlášku spolu s dokladmi najneskôr do 10.8.2015 ( t.j. najneskôr 14 dní pred dňom voľby) v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra – neotvárať“. Osobne možno prihlášku doručiť v podateľni Obecného úradu v Drienici 168 do 15.00 hod. V prípade podania prihlášky poštou je dňom podania dátum uvedený poštou na obálke.
C. schvaľuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Drienica verejným hlasovaním
D. schvaľuje
dĺžku osobného vystúpenia pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska)
E. schvaľuje
komisiu v zložení: Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár na posúdenie splnenia náležitosti doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra

pdf verzie dokumentov z 5.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 24. apríl 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Milan Malcovský, Margita Olejárová, hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
 • Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
 • Návrh kúpnej zmluvy Východoslovenskej vodárenskej spoločností a.s. Košice
 • Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Miroslav Fech, Jozef Kunák a za overovateľa zápisnice Štefan Beňadik. Členov návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a program zasadnutia schválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce informoval poslancov, že podklady k uzneseniu č. 20B./2015 sa pripravujú a ostatné uznesenia prijaté v roku 2015 boli splnené. Poslanci informáciu zobrali na vedomie. Informácie starostu obce o nesplnených uzneseniach z roku 2014 zobrali poslanci na vedomie.
k bodu č.4: Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015. Rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo berie na vedomie .
k bodu č.5: Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015. Rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo berie na vedomie .
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice na pozemok vo vlastníctve Obce Drienica LV č. 1613, KN-C 1464/19, druh pozemku orná pôda, výmera 400 m2, podiel 35/72 za cenu vo výške 600,00 Eur. Poslanci schválili predaj pozemku.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
k bodu č.7: Starosta obce informoval poslancov o návrhu na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a p. Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221 podľa priloženého nákresu. Zámenu pozemkov poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce informoval poslancov o ponukách na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica na roky 2016 – 2023 podľa nového zákona. Boli predložené 3 ponuky, z ktorých poslanci schválili ponuku Juraja Štoffu.
Hlasovanie: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
Starosta obce informoval poslancov o priebehu pracovnej cesty do Maďarska v dobe od 16.4.2015 do 19.4.2015 a o jej vyúčtovaní. Poslanci zobrali na vedomie informácie a vyúčtovanie pracovnej cesty.
Starosta obce informoval poslancov, že Deň obce Drienica sa uskutoční dňa 27.6.2015. Poslanci informáciu zobrali na vedomie
k bodu č.9: Poslanec Dušan Šimko dal návrh na prehodnotenie nájomnej zmluvy s COOP Jednotou SD Prešov. Bolo by dobre, aby budova bola využívaná na nejaký účel.
Starosta obce informoval poslancov, že pri príležitosti 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny sa uskutoční kladenie vencov k pomníkom padlých dňa 7.5.2015 s odchodom o 19,00 hod. spred budovy obecného úradu. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
Poslanec Miroslav Fech predniesol požiadavku viacerých občanov, aby vývesná skrinka pri zástavke autobusu horný koniec /oproti materskej škole/ bola čím skôr opravená.
k bodu č.10: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Milan Malcovský. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:Štefan Beňadik

U Z N E S E N I E
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 24.4.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 27. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 28. Návrh programu zasadnutia
 • 29. Kontrola uznesení
 • 30. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
 • 31. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
 • 32. Návrh kúpnej zmluvy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice
 • 33. Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom
 • 34. Návrh na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica
 • 35. Zahraničná pracovná cesta starostu obce
 • 36. Informácia starostu obce o uskutočnení Dňa obce Drienica
 • 37. Informácia starostu obce o uskutočnení kladenia vencov k pomníkom

Uznesenie č. 27
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Milan Malcovský
  • Miroslav Fech
  • Jozef Kunák
 • 2. overovateľa zápisnice Štefan Beňadik

Uznesenie č. 28
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 29
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie starostu obce o nesplnených uzneseniach č. 359, 372, 388 a 389 z roku 2014 a uznesenia č. 20 B. z roku 2015

Uznesenie č. 30
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

Uznesenie č. 31
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Uznesenie č. 32
Návrh kúpnej zmluvy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Predaj pozemku na LV 1613, KN-C 1464/19, orná pôda o výmere 400 m2 v podiele 35/72 vo vlastníctve Obce Drienica pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice v cene 600,00 Eur.
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 33
Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Zámenu pozemkov medzi Obcou Drienica a Mikulášom Lukáčom, bytom Drienica 221

Uznesenie č. 34
Spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: Spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica na roky 2016-2023 podľa predloženej cenovej ponuky p. Juraja Štoffu.
Hlasovanie poslancov: za schválenie 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 35
Zahraničná pracovná cesta starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty starostu obce

Uznesenie č. 36
Uskutočnenie akcie Deň obce Drienica

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie uskutočnenie akcie Deň obce Drienica dňa 27.6.2015

Uznesenie č. 37
Uskutočnenie kladenia vencov k pomníkom

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie uskutočnenie kladenia vencov k pomníkom padlých dňa 7.5.2015 o 19,00 hod.

pdf verzie dokumentov z 4.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 5. marec 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Neprítomní:poslanec Milan Malcovský - ospravedlnený

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
 • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov
 • Schválenie kronikára obce
 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák.Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Bc. Elenu Boguskú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Štefan Beňadik, Miroslav Palenčár, Pavol Olejár a za overovateľa zápisnice Jozef Kunák. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci poslanci.
k bodu č.3: Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté v roku 2015 sú splnené. Poslanci informáciu zobrali na vedomie. Informácie starostu obce o nesplnených uzneseniach za r. 2014 zobrali poslanci tiež na vedomie.
k bodu č.4: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. K uvedenej správe sa vyjadrili poslanci Jozef Kunák a Dušan Šimko. Starosta obce vysvetlil dôvod nesplnenia uznesení z r. 2014. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti a poverilo starostu obce vymáhať neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti viac ako jeden rok prostredníctvom exekútora.
k bodu č.5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 predniesla Margita Olejárová, hlavný kontrolór obce. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov chaty na Lysej / prílohe/ vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže bude zverejnené na internetovej stránke obce a v regionálne tlači. Posudzovanie prihlásených súťažiacich vyhodnotí komisia v zložení: starosta obce, Dušan Šimko a Miroslav Fech. Za vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže a za zloženie komisie hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom návrh poslancom na kronikára obce. RNDr. Helenu Mlynarčíkovú, bytom Drienica 226 poslanci jednohlasne schválili za kronikára obce. Za spracovanie kroniky za rok 2015 jednohlasne schválili odmenu 250,- Eur.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uvedené opatrenie.
k bodu č.9: Obecné zastupiteľstvo dalo slovo RNDr. Alexandrovi Ernstovi, kronikárovi obce, ktorý informoval poslancov o spracovávaní textu kroniky za rok 2014. Finálny návrh predloží starostovi obce a ten ho zašle poslancom na pripomienkovanie.
Starosta obce predložil návrh na vykonanie auditu za rok 2014 audítorom Ing. Vladimírom Andraščíkom. Poslanci jednohlasne schválili Ing. Vladimíra Andraščíka na vykonanie auditu obce za rok 2014.
Starosta obce informoval predsedu komisie pre verejný poriadok o oznámení p. Ovčaryovej, že súhlasí so zvolaním komisie pre verejný poriadok na prešetrenie jej sťažnosti.
Ďalej informoval poslancov o žiadosti p. Radoslava Pekára, bytom Drienica 261, ktorou informuje obecné zastupiteľstvo so zmenami vykonanými na prístupe k jeho pozemku. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie túto informáciu s tým, že pri zmene prístupu musí si p. Pekár na vlastné náklady dať vytýčiť inžinierske siete.
Starosta obce informoval poslancov o pozvánke mesta Marfü z Maďarska na termín 18-22.8.2015. V mesiac apríl sa uskutoční stretnutie predstaviteľov samospráv oboch strán.
k bodu č.10: V diskusií vystúpil poslanec Jozef Kunák, ktorý sa informoval o priebehu projektu na Kamerový systém v obci. Starosta odpovedal, že práce na projekte už prebiehajú.
k bodu č.11: Návrh na uznesenie predniesol poslanec Štefan Beňadik. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.12: V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:Jozef Kunák

U Z N E S E N I E
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 5.3.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • 17. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • 18. Návrh programu zasadnutia
 • 19. Kontrola uznesení
 • 20. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
 • 21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
 • 22. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov
 • 23. Schválenie kronikára obce
 • 24. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
 • 25. Informácie starostu obce o schválení audítora za r. 2014
 • 26. Informácie starostu obce o žiadosti Radoslava Pekára, Drienica 261

Uznesenie č. 17
Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:

 • 1. návrhovú komisiu v tomto zložení:
  • Štefan Beňadik
  • Miroslav Palenčár
  • Pavol Olejár
 • 2. overovateľa zápisnice Jozef Kunák

Uznesenie č. 18
Návrh programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: program zasadnutia

Uznesenie č. 19
Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie informácie o nesplnených uzneseniach z r. 2014 č. 359,372,388 a 389

Uznesenie č. 20
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
B. poveruje starostu obce vymáhať neuhradené pohľadávky obce po lehote splatnosti viac ako jeden rok prostredníctvom exekútora

Uznesenie č. 21
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015

Uznesenie č. 22
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje:
1. prenájom nebytových priestorov Chaty na Lysej na pozemku parcelné číslo KNC 1559 formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s týmito podmienkami:
záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
- návrh ceny za nájom nehnuteľnosti minimálne 160 Eur na mesiac
- doba nájmu uzavretá na dobu určitú do 31.1.2018
- účel nájmu nebytového priestoru na obchodné účely (okrem pohostinskej činnosti) napr. na kancelárske účely, skladovacie účely a prevádzkovanie služieb
- služby spojené s užívaním (voda, vykurovanie, vývoz fekálií) hradí nájomca na základe štvrťročnej fakturácie
- služby spojené s užívaním energie hradí nájomca raz ročne na základe vyúčtovania energií dodávateľom
ďalšie podmienky súťaže:
- v prípade získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu tejto nehnuteľnosti odstúpiť od uzatvorenej zmluvy s výpovednou lehotou 2 mesiace
- nájomca nesmie zveľaďovať a rekonštruovať nehnuteľnosť bez písomného súhlasu prenajímateľa okrem bežnej údržby
- nájomca nesmie prenajať nehnuteľnosť ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe bez predošlého písomného súhlasu obecného zastupiteľstva
- nájomca si vyhradzuje právo u prenajímateľa 1x ročne poskytnúť obci Drienica nehnuteľnosť na víkend (v letnom období) na kultúrne podujatie
- vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
- návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku

2. komisiu v zložení: starosta obce Ing. Igor Birčák, Miroslav Fech a Dušan Šimko na vyhodnotenie ponúk v obchodnej verejnej súťaži

Uznesenie č. 23
Schválenie kronikára obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje: 1. RNDr. Helenu Mlynarčíkovú, bytom Drienica 226 za kronikára obce Drienica
2. Odmenu za spracovanie kroniky obce za rok 2015 vo výške 250,- Eur

Uznesenie č. 24

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

Uznesenie č. 25
Schválenie audítora

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Ing. Vladimíra Andraščíka, audítora na vykonanie auditu obce za rok 2014

Uznesenie č. 26
Žiadosť Radoslava Pekára

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Radoslava Pekára a
berie na vedomie a súhlasí s úpravou prístupového terénu príjazdovej cesty k pozemku, s tým, že si dá vytýčiť inžinierske siete na vlastné náklady.


pdf verzie dokumentov z 3.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienici - 16. január 2015

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Poslanci: Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko, Margita Olejárová, hlavný kontrolór

Návrh programu:
 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, program zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Voľba členov komisií
 • Delegovanie člena rady materskej školy
 • Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • Rozpočtové opatrenie č. 13/2014
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Annu Onofrejovú, referentku obce. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Milan Malcovský, Jozef Kunák, Pavol Olejár a za overovateľa zápisnice Dušan Šimko. Členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice schválili všetci poslanci.
Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu v bode 4 o text: „a vymedzenie úloh jednotlivých komisií“. Všetci poslanci schválili program s doplneným textom v bode 4.
k bodu č.3: Starosta obce konštatoval, že uznesenia sú splnené. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č.4: Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby predložili návrhy na členov komisií. Boli predložené tieto návrhy:

komisia pre verejný poriadok - poslanec Jozef Kunák
- občan Anton Onofrej súp. č. 48
finančná komisia- poslanec Milan Malcovský
- občan Bc. Elena Boguská súp. č. 21
kultúrna komisia- poslanec Štefan Beňadik
- občania Jozef Malcovský súp. č. 217
- Antónia Petreková súp. č. 241
- Ľubica Feltovičová súp. č. 195
športová komisia- poslanec Dušan Šimko
- občan Jozef Škovrán súp. č. 194
komisia pre výstavbu v obci- poslanec Dušan Šimko
- občan Marianna Birčáková súp. č. 9
komisia na ochranu verejného záujmu- poslanci Pavol Olejár a Štefan Beňadik
Poslanci hlasovaním zvolili členov jednotlivých komisií podľa predloženého návrhu.
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie materiál Úlohy jednotlivých komisií OcZ, ktorý bol jednohlasne schválený.
k bodu č.5: Starosta obce navrhol delegovať do Rady školy pri Materskej škole v Drienici poslanca Jozefa Kunáka, ktorý vykonával túto funkciu aj doteraz. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
k bodu č.6: Starosta obce predložil poslancom Plán zasadnutí OcZ na rok 2015, ktorý poslanci zobrali na vedomie.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 13/2014 s dôvodovou správou, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
k bodu č.8: Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh nových Zásad odmeňovania poslancov OcZ. Poslanec Pavol Olejár navrhol tieto zmeny:
- doplniť text v Čl. II, § 2, ods. 1 o text „okrem zástupcu starostu obce
- nový text v Čl. II, § 2, ods. 2: “V prípade neuskutočnenia zasadnutia OcZ z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obec poskytuje odmenu vo výške 5,00 Eur prítomným poslancom“. Navrhovaný odsek 2 a 3 prečíslovať na odsek 3 a 4.
Poslanci jednohlasne schválili tieto návrhy.
Po diskusii poslancov vznikol ďalší návrh na zmenu v zásadách:
- v Čl. II, § 3, ods. 2 nový text „Členom komisií zriadených OcZ obec poskytuje odmenu vo výške 3,00 Eur za každé zasadnutie komisií“. Navrhovaný odsek 2 a 3 prečíslovať na odsek 3 a 4.
- doplniť text „a členov komisií“ v názve predpisu a v Čl. II, § 3 v názve článku a v novom odseku 3
Poslanci jednohlasne schválili tieto návrhy.
Starosta obce ďalej informoval poslancov:
- o príprave kalendára na vývoz biologický rozložiteľného odpadu (t.j. lístie, konáre a pod.). Po diskusií poslanci rozhodli, aby sa tento vývoz uskutočňoval v mesiacoch marec až október podľa predloženého vzoru kalendára, ktorý je prílohou zápisnice.
- o príprave „obecnej zabíjačky“, ktorá sa uskutoční v sobotu 24.1.2015. Starosta obce požiadal poslancov, aby pomáhali pri tejto akcii, informoval, že na akciu sú pozvaní aj hostia z Ukrajiny.
-o príprave plesu, ktorý sa uskutoční 14.2.2015 a požiadal ich o aktívnu pomoc pri tejto akcii
Starosta obce požiadal predsedu športovej komisie Milana Malcovského, aby na zasadnutí komisie dohodli podrobnosti o zmontovaní ihriska za kultúrnym domom z dielcov zakúpených od mesta Sabinov.
Starosta obce informoval poslancov o skončení nájomnej zmluvy obecnej chaty na Lysej s firmou Slavconet, s.r.o. Sabinov k 31.1.2015. Predložil im návrh na schválenie zámeru na prenájom chaty na obdobie rokov 2015 – 2018. Po diskusii všetci poslanci schválili tento zámer.
k bodu č.9: Poslanec M. Palenčár informoval, že o prácu obecného kronikára má záujem RNDr. Helena Mlynarčíková. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Ďalej predniesol požiadavku o preloženie verejného osvetlenia na začiatku obce pri hlavnej ceste na obecnú komunikáciu, k rodinnému domu č. 228, kde by bolo viac využité. Starosta informoval, že v tomto roku sa uskutoční rekonštrukcia verejného osvetlenia, pri ktorej sa pokúsi vyriešiť tento návrh.
Ďalej p. Palenčár navrhoval výmenu opony v kultúrnom dome, ktorá je už veľmi zničená. Starosta obce informoval, že na tento účel nie sú tohto roku v rozpočte schválené finančné prostriedky. Pri tejto príležitosti požiadal poslancov, aby takéto návrhy podávali pri príprave rozpočtu na rok 2016.
Ďalej na podnet vlastníka pozemku a požičovne lyží v rekreačnej oblasti Martina Šoltýsa sa poslanec Palenčár informoval, kedy bude možné robiť zmenu ÚPN obce Drienica. Starosta obce informoval, že zmeny je možné uskutočniť o dva roky a na základe finančných prostriedkov na to určených v rozpočte obce.
Poslanec Pavol Olejár navrhol skôr reagovať na posyp chodníkov a miestnych komunikácii pri zmene počasia.
V závere diskusie starosta oznámil poslancom, že za zástupcu starostu obce poveruje p. Jozefa Kunáka. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
k bodu č.10:Návrh na uznesenie predniesol poslanec Milan Malcovský. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.11:V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovateľ zápisnice:Dušan Šimko

U Z N E S E N I E
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drienica zo dňa 16.1.2015

  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 • Návrh programu zasadnutia
 • Kontrola uznesení
 • Voľba členov komisií a vymedzenie úloh jednotlivých komisií
 • Delegovanie člena rady materskej školy
 • Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • Rozpočtové opatrenie č. 13/2014
 • Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ v Drienici
 • Informácie starostu obce
 • Zámer na prenájom chaty na Lysej
 • Informácia o poverení zástupcu starostu obce

Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje 1. návrhovú komisiu v tomto zložení: Milan Malcovský
                                                                                 Jozef Kunák
                                                                                 Pavol Olejár
                 2. overovateľa zápisnice                      Dušan Šimko

Návrh programu zasadnutia

Uznesenie č.7

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje program zasadnutia s tým, že v bode 4 dopĺňa text: „a vymedzenie úloh jednotlivých komisií“

Kontrola uznesení

Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
konštatuje, že všetky uznesenia sú splnené.

Voľba členov komisií a vymedzenie úloh jednotlivých komisií

Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
A. volí
členov:
komisie pre verejný poriadok - poslanec Jozef Kunák
- občan Anton Onofrej súp. č. 48
finančnej komisie- poslanec Milan Malcovský
- občan Bc. Elena Boguská súp. č. 21
kultúrnej komisie- poslanec Štefan Beňadik
- občania Jozef Malcovský súp. č. 217
- Antónia Petreková súp. č. 241
- Ľubica Feltovičová súp. č. 195
športovej komisie- poslanec Dušan Šimko
- občan Jozef Škovrán súp. č. 195
komisie pre výstavbu v obci- poslanec Dušan Šimko
- občan Marianna Birčáková súp. č. 9
komisie na ochranu verejného záujmu- poslanci Pavol Olejár a Štefan Beňadik

B. schvaľuje
„Úlohy jednotlivých komisií OcZ“

Delegovanie člena rady materskej školy

Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
deleguje za člena rady materskej školy poslanca Jozefa Kunáka

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 11

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015

Rozpočtové opatrenie č. 13/2014

Uznesenie č. 12

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 13/2014

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ v Drienici

Uznesenie č. 13

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ v Drienici

Informácie starostu obce

Uznesenie č. 14

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Informácie starostu obce

Zámer na prenájom chaty na Lysej

Uznesenie č. 15

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
schvaľuje Zámer na prenájom chaty na Lysej na obdobie rokov 2015 - 2018

Informácia o poverení zástupcu starostu obce

Uznesenie č.16

Obecné zastupiteľstvo v Drienici
berie na vedomie Poverenie poslanca Jozefa Kunáka za zástupcu starostu obce

pdf verzie dokumentov z 2.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE

1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11. december 2014

Z Á P I S N I C A
Prítomní:Ing. Igor Birčák, starosta obce,
Novozvolení poslanci:Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko
Margita Olejárová, hlavný kontrolór
Ľubica Feltovičová, predseda miestnej volebnej komisie

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia:
 • Otvorenie
 • Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
 • Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 • Určenie platu starostu obce
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

k bodu č.1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. Privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom ustanovujúceho zasadnutia.
k bodu č.2: Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Pavla Olejára a za overovateľov zápisnice určil Jozefa Kunáka a Milana Malcovského. Všetci prítomní to zobrali na vedomie.
k bodu č.3: Starosta obce udelil slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie Ľubici Feltovičovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v našej obci. Potom odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
k bodu č.4: Starosta obce Ing. Igor Birčák prečítal znenie sľubu a sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
k bodu č.5: Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste v tomto poradí:Štefan Beňadik, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Milan Malcovský, Pavol Olejár, Miroslav Palenčár, Dušan Šimko. Po zložení sľubu starosta obce oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
k bodu č.6: Novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák predniesol prítomným príhovor, v ktorom zhodnotil dosiahnuté výsledky počas doterajšieho pôsobenia vo funkcii starostu obce. Konštatoval, že sa v obci preinvestovalo približne dva mil. eur. V novom volebnom období si vytýčil tieto ciele: - dokončenie chodníka
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- oplotenie ihriska
- osadenie lávok cez potok na dolnom konci
- vypracovať územný plán zóny pre výstavbu rodinných domov na dolnom konci obce
- ukončiť riešenie prístupovej cesty do Kapustníc a v časti Gacky
- zateplenie a výmena okien kultúrneho domu a obecného úradu
Príhovor starostu obce všetci prítomní zobrali na vedomie.
k bodu č.7: Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu, ktorý je potrebné prerokovať:- poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
- návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
- návrh na určenie platu starostu obce
- diskusia
- návrh na uznesenie
- záver
Návrh programu chválili všetci prítomní poslanci.
k bodu č.8: Starosta obce navrhol poveriť za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Miroslava Fecha. Prítomní poslanci tento návrh schválili.
k bodu č.9: Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie komisií a určenie ich predsedov takto:
komisia pre verejný poriadok - predseda Pavol Olejár
finačná komisia - predseda Miroslav Fech
kultúrna komisia - predseda Miroslav Palenčár
športová komisia - predseda Milan Malcovský
komisia pre výstavbu v obci - predseda Štefan Beňadik
komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Jozef Kunák
Poslanci hlasovaním dali súhlas na zriadenie komisií podľa predloženého návrhu. Hlasovaním zvolili predsedov jednotlivých komisií podľa predloženého návrhu.
Starosta obce navrhol, aby sa náplň práce v komisiách prerokovala až na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva (ďalej len skratka „OcZ“). Poslanci tento návrh schválili.
Ďalej starosta obce navrhol, aby do komisií poslanci navrhli a zvolili za člena do každej komisie jedného poslanca a jedného alebo troch občanov obce, aby celkový počet členov komisie bol nepárny. Po diskusii na túto tému poslanci navrhli prerokovať voľbu členov komisií až na nasledujúcom zasadnutí OcZ.
k bodu č.10:Starosta obce predložil poslancom návrh na určenie mesačného platu vo výške 1.360,00 Eur podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 253/1994“) v rozsahu 100% úväzku a zvýšenie platu tak ako bolo doteraz o 40%, čo činí 544,00 Eur, podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994.
Rozsah 100% úväzku starostu obce schválili poslanci doterajšieho obecného zastupiteľstva uznesením č. 328 dňa 23.5.2014.
Na návrh poslancov Dušana Šimka a Milana Malcovského poslanci schválili zvýšenie platu starostu obce o 50% čo činí 680,00 Eur.
Mesačný plat starostu obce Ing. Igora Birčáka je od 12. decembra 2014 v celkovej výške 2.040,00 Eur.
k bodu č.11:V rámci diskusie vystúpili postupne všetci poslanci. Olejár Pavol navrhoval dokončenie regulácie potoka, hlavne úpravu terénu okolo potoka. Jozef Kunák navrhoval umiestnenie smerových tabúľ pre lepšiu orientáciu v obci. Dušan Šimko sa informoval o výške schváleného rozpočtu obce a navrhoval výstavbu chodníka do rekreačnej oblasti.
Štefan Beňadik navrhoval rekonštrukciu cesty do rekreačnej oblasti a mostov v obci. Miroslav Fech navrhoval rekonštrukciu kultúrneho domu a výstavbu hokejového ihriska. Miroslav Palenčár navrhoval umiestnenie dopravných značiek pri ceste, oplotenie ihriska a informoval prítomných o termíne plesu, ktorý sa uskutoční 14.2.2015.
k bodu č.12:Návrh na uznesenie predniesol starosta obce Ing. Igor Birčák. Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.
k bodu č.13:V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ zápisnice:Pavol Olejár
Overovatelia zápisnice:Jozef Kunák
                                       Milan Malcovský

U Z N E S E N I E
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienici konaného dňa 11.12.2014

  Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
 • Informáciu o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva.
 • Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia
 • Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií.
 • Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Drienici

A. berie na vedomie
 • 1. určenie zapisovateľa Pavla Olejára a overovateľov zápisnice Jozefa Kunáka a Milana Malcovského
 • 2. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
 • 3. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. konštatuje, že
 • 1. novozvolený starosta obce Ing. Igor Birčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 • 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
  Štefan Beňadik
  Miroslav Fech
  Jozef Kunák
  Milan Malcovský
  Pavol Olejár
  Miroslav Palenčár
  Dušan Šimko

  2. Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia
  Uznesenie č. 2
  Obecné zastupiteľstvo v Drienici
  schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia.

  3. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  Uznesenie č. 3
  Obecné zastupiteľstvo v Drienici

  poveruje poslanca Miroslava Fecha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií.
  Uznesenie č. 4
  Obecné zastupiteľstvo v Drienici

  A. zriaďuje
  1.komisiu pre verejný poriadok
  2.finančnú komisiu
  3.kultúrnu komisiu
  4.športovú komisiu
  5.komisiu pre výstavbu v obci
  6.komisiu na ochranu verejného záujmu
  B. volí
  a) predsedu:1. komisie pre verejný poriadok   Pavol Olejár
  2. finančnej komisie   Miroslav Fech
  3. kultúrnej komisie   Miroslav Palenčár
  4. športovej komisie   Milan Malcovský
  5. komisie pre výstavbu v obci   Štefan Beňadik
  6. komisie na ochranu verejného záujmu   Jozef Kunák

  5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
  Uznesenie č. 5
  Obecné zastupiteľstvo v Drienici:

  A. určuje
  mesačný plat starostu obce Ing. Igora Birčáka vo výške 1.360,00 Eur od 12. decembra 2014 podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 253/1994“).
  B. schvaľuje
  zvýšenie platu starostu obce Ing. Igora Birčáka o 50% vo výške 680,00 Eur od 12. decembra 2014 podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994.

  pdf verzie dokumentov z 1.zasadnutia ZÁPISNICA UZNESENIE