VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

„Dodanie paliva – peletiek pre kotol na biomasu“

Obec Drienica so sídlom Obecný úrad Drienica, 083 01 Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky:
„Dodanie paliva – peletiek pre kotol na biomasu“.

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168
083 01 Sabinov
Ing. Igor Birčák, starosta obce
Tel. č.: 051 / 458 42 22
E-mail: obec@drienica.sk, drienica@drienica.sk

(word document) stiahnúť »» Výzva na predkladanie ponúk
(excel document) stiahnúť »» Výkaz výmer

Zverejnil: Ing. Igor Birčák, dňa 04.10.2013

◄◄ späť