VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Výstavba chodníka a vstupov k priľahlým objektom“.

Obec Drienica so sídlom Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Výstavba chodníka a vstupov k priľahlým objektom“.


Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Výstavba chodníka a vstupov k priľahlým objektom“ pozostávajúcej z projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.
Požiadavky:
Verejný obstarávateľ požaduje predmetnú zákazku rozdeliť na nasledovné objekty (etapy):
1. etapa: Chodník napojenie na existujúci: dĺžka 60 m, šírka 2 m. + pod chodníkom odvod dažďovej vody + ukončený prechodom pre chodcov s príslušným značením vodorovným aj zvislým + osvetlenie prechodu: časť KNC 1138/6;
2. etapa: (pokračovanie 1. etapy na druhej strane komunikácie) napojenie na prechod pre chodcov dĺžka 270 m, šírka 1 - 2 m podľa skutočnej situácie + dažďová kanalizácia pod chodníkom + vstupy do domov + v prípade potreby na užších miestach ochrana chodcov od vozovky + ukončené prechodom pre chodcov s príslušným osvetlením a značením: časť KNC 1138/5;
3. etapa: (napojenie na 2. etapu – druhá strana cesty) dĺžka 320 m, šírka 1,5 - 2 m ukončený autobusovou zastávkou so značením + prechod pre chodcov + osvetlenie celého chodníka po celej dĺžke + dažďová kanalizácia časť KNC 1138/6;
4. etapa: napojenie na autobus. zastávku dĺžka 600m šírka 2 m + osvetlenie + dažďová kanalizácia: časť KNC 1679/33, 34, 36 a časť KNC 1138/6;
5. etapa: chodník pri obchode dĺžka 70 m šírka 1,5 - 2m - s napojením rod. domu lávkou(10 t nosnosť, dĺžka 6 m, šírka 3,5 m) + ochrana chodcov od vozovky: časť KNC1138/10;
6. etapa: chodník pred obcou: dĺžka 300 m, šírka 2 m - osvetlenie a dažď. kanalizácia + "lávka cez potok": časť KNC 1140/1.
Povrch: zámková dlažba min. hrúbky 60 mm, pri prechodoch automobilmi bude betónový podklad a zámková dlažba min. hrúbky 80 mm, farebne odlíšenie prechodov pre chodcov v zmysle STN normy a vstupov do nehnuteľností.
Oslovení boli 4 uchádzači z toho 2 predložili svoje cenové ponuky. S víťazným uchádzačom bola podpísaná ZMLUVA O DIELO č. 01.08.20105 zverejnená na webovej stránke Obce Drienica.

OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168
083 01 Sabinov
Ing. Igor Birčák, starosta obce
Tel. č.: 051 / 458 42 22
E-mail: obec@drienica.sk, drienica@drienica.sk

Zverejnil: Ing. Igor Birčák, dňa 02.09.2015

◄◄ späť