582/2004 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zmena: 582/2004 Z.z., 733/2004 Z.z., 747/2004 Z.z.
Zmena: 171/2005 Z.z.
Zmena: 517/2005 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 2
Druhy miestnych daní
(1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
h) daň za jadrové zariadenie.
(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3) Miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel.
§ 3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a v § 2 ods. 3 je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 4
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome 1) (ďalej len "daň z bytov").
Daň z pozemkov
§ 5
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster"),
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, 2) správca pozemku vo vlastníctve obce 3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) zapísaný v katastri.
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav, 5)
b) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 6)
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 6
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 7)
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy 8) okrem stavebných pozemkov.
(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3.
(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.
(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
(5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
(6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. e) sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
(7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, 9) ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. f).
§ 7
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1.
(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 10)
(3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2, ak v odseku 4 nie je uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g).
(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedená vo všeobecne záväznom nariadení. 11)
§ 8
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane.
(2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti určiť sadzby dane rôzne pre jednotlivé druhy pozemkov podľa § 6 ods. 1 alebo pre jednotlivé katastrálne územia. Takto určená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 20-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení. 11) Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane podľa odseku 1.
Daň zo stavieb
§ 9
Daňovník
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce, 3) alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) (ďalej len "vlastník stavby").
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, 6) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 10
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.
§ 11
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
§ 12
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení 11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1.
(3) Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 10 Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(4) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
(5) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
Daň z bytov
§ 13
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, 2) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, 3) alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) (ďalej len "vlastník bytu").
(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 14
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
§ 15
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 16
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
(2) Ročnú sadzbu dane z bytov alebo nebytových priestorov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 13)
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 14) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, 15)
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, 16) stožiare rozvodu elektrickej energie, 17) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 18)
g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, 14) na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi 19) alebo občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)
b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 20) stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, 19) občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
f) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
(4) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa miestnych podmienok vekovú hranicu občanov uvedenú v odsekoch 2 a 3 zvýšiť.
(5) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto:
a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,
b) podiel vypočítaný podľa písmena a), zaokrúhlený na stotiny nadol, sa odpočíta od čísla 1,
c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
(6) Jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce. 11) Jednotlivú časť obce možno určiť zoznamom ulíc alebo súborom všetkých pozemkov jedného druhu nachádzajúcich sa v tejto časti obce.
§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením 21) v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§ 19
Daňové priznanie
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len "priznanie") je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
(3) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
(4) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 22)
§ 20
Vyrubenie dane
(1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.
(3) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) určiť, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.
§ 21
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach, pričom prvú splátku správca dane určí v termíne podľa odseku 1.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 22
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
d) zrušené od 1.12.2005.
§ 23
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 24
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 25
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jedného psa a kalendárny rok.
§ 26
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 27
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
§ 28
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
§ 29
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti k § 22 až 27, najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane a spôsob vyberania dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 30
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
§ 31
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 32
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
§ 33
Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v slovenských korunách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň a za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.
§ 35
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.
§ 36
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti k § 30 až 34, najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 37
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení 23) (ďalej len "zariadenie").
§ 38
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 39
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 40
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách na osobu a prenocovanie.
§ 41
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 42
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
§ 43
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti k § 37 až 41, najmä sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 44
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len "predajné automaty").
§ 45
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 46
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 47
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 48
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 49
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 48, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
§ 50
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
§ 51
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti k § 44 až 49, najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob identifikácie predajných automatov, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 52
Predmet dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len "nevýherné hracie prístroje").
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 53
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 54
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 55
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 56
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 57
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 56, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
§ 58
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
§ 59
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti k § 52 až 57, najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
ÔSMA ČASŤ
DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA
§ 60
Predmet dane
(1) Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla 24) v historickej časti mesta.
(2) Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.
§ 61
Daňovník a platiteľ dane
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom 25) motorového vozidla.
(2) Platiteľom dane je vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržuje sa v historickej časti mesta.
§ 62
Základ dane
Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.
§ 63
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.
(2) Sadzba dane sa môže určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.
§ 64
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.
§ 65
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.
§ 66
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti k § 60 až 64, najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, a spôsob vyberania dane, alebo určí paušálnu sumu dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane, oznamovaciu povinnosť, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
DEVIATA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 67
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len "jadrové zariadenie"), a to aj časť kalendárneho roka.
§ 68
Daňovník
Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
§ 69
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.
§ 70
Sadzba dane
Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja najviac
a) v Mochovciach v pásme
1. do 5 km .......................... 0,12 Sk za m2
2. nad 5 km do 10 km ................ 0,04 Sk za m2
3. nad 10 km do 20 km ............... 0,02 Sk za m2,
b) v Jaslovských Bohuniciach v pásme
1. do 5 km .......................... 0,12 Sk za m2
2. nad 5 km do 10 km ................ 0,04 Sk za m2
3. nad 10 km do 30 km ............... 0,02 Sk za m2.
§ 71
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
§ 72
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
§ 73
Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 74
Platenie dane
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.
§ 75
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia 26) jadrovým zariadením.
§ 76
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti k § 67 až 74, najmä sadzbu dane, začlenenie obce do pásma rozhodujúceho pre určenie sadzby dane podľa § 70, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane.
DESIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 77
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov 26a) a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 27) alebo prechodný pobyt 28) alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 29) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 30) vinicu, 31) ovocný sad, 32) trvalý trávny porast 33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 35) (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, 11) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, 36) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, 37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
§ 78
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je
a) najmenej 0,10 Sk a najviac 1,60 Sk za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,20 Sk a najviac 5 Sk za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b) najmenej 0,20 Sk a najviac 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.
(2) Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.
(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) sadzbu poplatku, platí sa poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.
§ 79
Určenie poplatku
(1) Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(2) Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na určené obdobie, ktoré je spravidla jeden kalendárny rok, ak si ho obec vo všeobecne záväznom nariadení 11) neurčí inak, ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
(3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len "priemerný počet zamestnancov"), a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu,
c) zrušené od 1.12.2005.
(4) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).
(5) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca určeného obdobia.
§ 80
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
§ 81
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
(1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.
(2) Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, platí poplatok spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce. 11)
(3) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
§ 82
Vrátenie poplatku
(1) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, 11)
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, alebo
c) zrušené od 1.12.2005.
(2) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 100 Sk.
(3) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Spôsob a formu vrátenia poplatku pri množstvovom zbere obec upraví vo všeobecne záväznom nariadení obce. 11)
(4) Obec môže v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným nariadením 11) na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 alebo môže poplatok odpustiť.
§ 83
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, hodnoty koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob, formu, miesto na zaplatenie poplatku, prípady, keď možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
JEDENÁSTA ČASŤ
DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
§ 84
Predmet dane
Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo (ďalej len "vozidlo"), ktoré možno zaradiť do kategórie vozidiel M, N a O 38) a používa sa na podnikanie 40) a
a) má pridelené v Slovenskej republike evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo, 40a) alebo
b) nie je evidované v Slovenskej republike.
§ 85
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá používa vozidlo na podnikanie.
§ 86
Oslobodenie od dane
(1) Od dane je oslobodené
a) vozidlo používané vyšším územným celkom, do ktorého rozpočtu plynie daň z motorových vozidiel,
b) vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.
(2) Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení 42) podľa miestnych podmienok znížiť daň na vozidlo používané ako
a) vozidlo záchrannej zdravotnej služby, 43) vozidlo banskej, horskej a leteckej záchrannej služby, vozidlo požiarnej ochrany,
b) vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
c) vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré sa zdržiava počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia Slovenskej republiky,
d) vozidlo, ktoré nevyužíva počas celého zdaňovacieho obdobia diaľnice, cesty I., II. a III. triedy a miestne komunikácie,
e) vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, ktoré využíva pozemné komunikácie len na prejazd z jedného miesta mimo pozemných komunikácií na druhé miesto v rámci obhospodarovaného územia,
f) vozidlo slúžiace na skúšobné alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo, 38)
g) špeciálne vozidlo, 44) ktoré je určené na vykonávanie špeciálnych činností a nie je určené na prepravu, pri tomto vozidle sa môže sadzba dane znížiť o 30% ročnej sadzby dane.
(3) Vozidlo používané podľa odseku 2 môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení 42) podľa miestnych podmienok oslobodiť od dane.
(4) Ak vyšší územný celok oslobodí vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme od dane a ak sa takéto vozidlo použije v priebehu zdaňovacieho obdobia aj na podnikanie, 12) daňovník zaplatí pomernú časť dane za dni používania vozidla na podnikanie na základe písomnej evidencie dní, v ktorých používal vozidlo na podnikanie, najneskôr do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
§ 87
Základ dane
Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.
§ 88
Sadzba dane
(1) Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením, 42) v ktorom určí sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.
(2) Sadzba dane sa určí pre
a) osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v dokladoch vozidla,
b) úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo,
c) vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves.
§ 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, ale je v Slovenskej republike používané na podnikanie.
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia používania vozidla na podnikanie.
§ 90
Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie dane, uviesť všetky požadované údaje, daň si sám vypočítať a zaplatiť. Kategóriu vozidla daňovník uvádza z údajov zapísaných v dokladoch vozidla. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie alebo vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane, zmeny miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a zmeny podmienok oslobodenia od dane.
(2) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti, k vzniku oslobodenia podľa § 86 alebo k zmene miesta evidencie vozidla, alebo k zmene miesta dočasného pobytu vozidla, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, daňovník je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 dní správcovi dane.
(3) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, a ak ide o právnickú osobu, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo a u vozidiel, ktoré nie sú evidované v Slovenskej republike, miesto dočasného pobytu vozidla. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom. 22)
§ 91
Platenie dane
(1) Daň sa platí vopred bez vyrubenia najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia alebo v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra, ak celková daň je viac ako 50 000 Sk, alebo v mesačných splátkach vo výške 1/12 ročnej sadzby dane, a to do posledného dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak celková daň je viac ako 250 000 Sk.
(2) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne daňová povinnosť alebo zanikne oslobodenie podľa § 86, je daň splatná najneskôr v lehote na podanie daňového priznania podľa § 90 ods. 1, a to v sume, ktorá zodpovedá pomernej časti ročnej sadzby dane za zostávajúce kalendárne dni zdaňovacieho obdobia, ak celková suma dane je viac ako 50 000 Sk, správca dane na základe žiadosti daňovníka povolí platenie dane v splátkach, ak o to daňovník požiada v lehote na podanie daňového priznania.
Vrátenie dane
§ 92
(1) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti alebo k vzniku oslobodenia podľa § 86, správca dane vráti na základe písomnej žiadosti daňovníka pomernú časť zaplatenej dane pripadajúcu na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia.
(2) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne daňová povinnosť u vozidla, za ktoré sa platí daň v splátkach podľa § 91 ods. 1 alebo § 91 ods. 2, správca dane zníži pomerne zostávajúce splátky dane na základe oznámenia o zániku daňovej povinnosti podľa § 90 ods. 2.
§ 93
(1) Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, sa vráti 50% zaplatenej dane na základe písomnej žiadosti daňovníka.
(2) Kombinovaná doprava je doprava, ktorá sa realizuje v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravnej trasy po pozemnej komunikácii 46) a na inom úseku prepravnej trasy železnicou alebo vodnou, alebo námornou dopravou.
(3) Použitie pozemných komunikácií 46) pri jednej prepravnej trase v rámci kombinovanej dopravy nesmie prekročiť vzdušnou čiarou medzi miestom naloženia a najbližším terminálom kombinovanej dopravy a z terminálu do miesta vyloženia v Slovenskej republike vzdialenosť 150 km.
(4) Použitie vozidla v rámci kombinovanej dopravy podľa odseku 1 daňovník preukáže dokladom potvrdeným príslušným terminálom kombinovanej dopravy.
(5) Žiadosť o vrátenie zaplatenej dane podáva daňovník po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom používal vozidlo v rámci kombinovanej dopravy, do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
§ 94
(1) Správca dane vráti daňovníkovi pomernú časť dane podľa § 92 a § 93 ods. 1 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(2) Nárok na vrátenie dane podľa § 92 alebo § 93 ods. 1 zaniká, ak daňovník nepožiadal o vrátenie do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň zaplatená.
(3) Daň sa nevráti, ak neprevyšuje sumu 100 Sk.
§ 95
Súčinnosť
Vyšší územný celok je povinný zaslať Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky jeden výtlačok všeobecne záväzného nariadenia, 42) ktorým zaviedol daň z motorových vozidiel alebo zmenil sadzby dane alebo podmienky oslobodenia od dane, do piatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
§ 96
Výklad niektorých pojmov
(1) Úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4. 40)
(2) Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V návesových jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.
DVANÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 97
Vzťah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.
§ 98
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a miestnu daň podľa § 2 ods. 3 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 2 ods. 2 možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 99
Správa dane
(1) Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
(2) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až h) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.
(3) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta. 46a)
(4) Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.
(5) Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla, a ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, podľa miesta dočasného pobytu vozidla.
§ 100
Rozpočtové určenie miestnych daní
(1) Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.
(2) Výnos z dane podľa § 2 ods. 3 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je vozidlo evidované. Daňový úrad, ktorý vykonáva správu dane motorových vozidiel, poukáže tieto výnosy za kalendárny mesiac vyššiemu územnému celku, v ktorého obvode je vozidlo evidované, vždy do 15 dní nasledujúceho mesiaca.
§ 101
Zaokrúhľovanie
(1) Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
(2) Daň, splátka dane a pomerná časť dane podľa tohto zákona a poplatok sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.
§ 102
Konanie
Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov. 47)
TRINÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 103
(1) Obec a vyšší územný celok môžu všeobecne záväzným nariadením zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005. Obec zavedie poplatok podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005.
(2) Obec môže na rok 2005 zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením najneskôr s účinnosťou od 1. októbra 2005. Ak obec vydá všeobecne záväzné nariadenie po 1. januári 2005, určí pre rok 2005 primeranú lehotu na podanie daňového priznania alebo na oznamovaciu povinnosť, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace od účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce; vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, ak správca dane neurčí všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok dlhšiu lehotu splatnosti dane.
(3) Miestne dane zavedené podľa odseku 2 sa platia v lehote určenej podľa odseku 2 a v sume zodpovedajúcej pomernej časti ročnej dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie roku 2005.
(4) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi od 1. decembra 2004 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani bude príjmom vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je vozidlo evidované, a daňový úrad poukáže tento výnos vyššiemu územnému celku.
§ 104
(1) Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto zákona je povinný podať daňové priznanie prvýkrát do 28. februára 2005 alebo v lehote určenej správcom dane podľa § 103 ods. 2 okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti podľa odsekov 2 až 4. Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára 2005, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30. septembra 2005. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
(2) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(3) Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(4) Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.
(5) V Bratislave a v Košiciach daňové konanie vo veciach dane z nehnuteľností začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(6) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(7) Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a na skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(8) Ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, 21) ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti ročnej dane z nehnuteľností zaplatenej podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti udelením príklepu. Vlastník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť v dražbe udelením príklepu, zaplatí pomernú časť ročnej dane z nehnuteľností za príslušné zdaňovacie obdobie, začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.
(9) V roku 2005 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva pre správcu dane mestská časť, 48) na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Výnos dane z nehnuteľností za rok 2005 vrátane výnosu dane z nehnuteľností za rok 2004 je príjmom rozpočtu príslušnej mestskej časti na rok 2005. Kladný rozdiel medzi výnosom dane z nehnuteľností za rok 2005 a výnosom dane z nehnuteľností podľa doterajších predpisov za rok 2004 príslušná mestská časť poukáže hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave do 30 dní po lehotách splatnosti dane alebo splátok dane.
(10) Ak k 1. januáru 2005 vyšší územný celok zavedie daň z motorových vozidiel, za vozidlá, ktoré sú predmetom dane a ktoré sú k 1. januáru 2005 evidované v územnom obvode tohto vyššieho územného celku, podá daňové priznanie do 31. januára 2005 a zaplatí daň v lehotách a za podmienok uvedených v § 91 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je daňovníkom podľa § 85.
(11) Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2005 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2005.
(12) Správca dane je povinný do 31. mája 2006 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2006 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2006.
§ 104a
(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2005, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. novembra 2005; to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.
(2) Ak obec, ktorá vykonávala správu dane z nehnuteľností v zdaňovacom období roku 2005, vyrubila daň zo stavieb tak, že do základu tejto dane zahrnula aj prečnievajúcu časť strešnej konštrukcie stavby, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr v zdaňovacom období roku 2007.
§ 105
(1) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznámi Komisii nahradenie cestnej dane daňou z motorových vozidiel.
§ 106
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z.z., zákona č. 219/1999 Z.z., zákona č. 339/2000 Z.z., zákona č. 58/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 560/2001 Z.z., zákona č. 463/2002 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z. a zákona č. 218/2004 Z.z.,
2. zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z.z., zákona č. 329/1997 Z.z., zákona č. 219/1999 Z.z., zákona č. 493/2001 Z.z. a zákona č. 476/2003 Z.z.,
3. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z., zákona č. 335/1999 Z.z. a zákona č. 191/2004 Z.z.,
4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky č. 72/1994 Z.z., vyhlášky č. 142/1996 Z.z., vyhlášky č. 74/1997 Z.z., zákona č. 329/1997 Z.z. a vyhlášky č. 546/2003 Z.z.
§ 107
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Zákony č. 733/2004 Z.z. a č. 747/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 171/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2005.
Zákon č. 517/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2005.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
  HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNYCH PORASTOV (TTP)

----------------------------------------------------------------------------
Okres Kód KU *)  Názov katastrálneho územia/okresu   Hodnota v Sk/m2
                              OP     TTP
----------------------------------------------------------------------------
101  okres    BRATISLAVA I                0,00   0,00
101  804096   Staré Mesto                0,00   0,00

102  okres    BRATISLAVA II               25,09   0,00
102  804274   Nivy                   23,84   0,00
102  847755   Podunajské Biskupice           26,08   0,00
102  805556   Ružinov                  20,62   0,00
102  805343   Trnávka                  25,36   0,00
102  870293   Vrakuňa                  20,63   0,00

103  okres    BRATISLAVA III              14,57   2,98
103  804690   Nové Mesto                 6,14   0,00
103  805866   Rača                   11,99   3,26
103  805700   Vajnory                  21,34   0,50
103  804380   Vinohrady                 4,74   4,75

104  okres    BRATISLAVA IV               14,57   2,07
104  805301   Devín                   6,60   1,54
104  810649   Devínska Nová Ves             15,75   2,46
104  806099   Dúbravka                  7,46   0,50
104  805211   Karlova Ves                6,60   1,54
104  806005   Lamač                   13,97   2,93
104  871796   Záhorská Bystrica I            14,95   1,72

105  okres    BRATISLAVA V               23,84   3,27
105  809985   Čunovo                  22,42   3,45
105  822256   Jarovce                  24,78   3,45
105  804959   Petržalka                 20,12   3,11
105  853771   Rusovce                  24,77   3,45

106  okres    MALACKY                  13,89   2,78
106  991970   Bažantnica                 8,26   1,83
106  803693   Borinka I                 14,13   0,00
106  803707   Borinka II                 0,00   1,96
106  991988   Červený Kríž                8,26   1,83
106  814482   Gajary                  13,89   4,18
106  821756   Jablonové                 8,26   1,83
106  821888   Jakubov                  11,06   2,06
106  826626   Kostolište                14,02   1,61
106  829773   Kuchyňa                  8,96   1,86
106  830399   Láb                    14,74   1,54
106  833231   Lozorno                  8,31   1,70
106  835196   Malacky                  14,16   1,91
106  835625   Malé Leváre                11,36   3,42
106  836079   Marianka                  9,05   1,81
106  859320   Mást I                  18,98   2,06
106  859346   Mást II                  18,04   3,18
106  859354   Mást III                 30,00   3,12
106  991295   Nivky                   8,26   1,83
106  991953   Obora                   8,26   1,83
106  845931   Pernek                   9,67   0,79
106  846775   Plavecké Podhradie            11,70   1,82
106  846791   Plavecký Mikuláš             20,37   4,27
106  846813   Plavecký Štvrtok I            13,25   1,16
106  846821   Plavecký Štvrtok II            13,25   1,16
106  991996   Riadok                   8,26   1,83
106  852716   Rohožník                 11,43   2,94
106  857335   Sološnica                 13,20   2,86
106  859303   Studienka                 8,24   1,82
106  859338   Stupava                  16,45   2,68
106  859524   Suchohrad                 16,47   6,15
106  991961   Šranek                   8,26   1,83
106  992003   Turecký vrch                8,26   1,83
106  868191   Veľké Leváre               11,50   1,37
106  871133   Vysoká pri Morave             22,01   3,64
106  871788   Záhorie                  8,26   1,83
106  871800   Záhorská Bystrica II           26,20   4,19
106  871818   Záhorská Bystrica III           18,04   3,18
106  871826   Záhorská Ves               19,28   4,76
106  872679   Závod                   10,19   3,06
106  873586   Zohor                   16,47   0,00

107  okres    PEZINOK                  17,00   2,66
107  800481   Báhoň                   26,73   6,21
107  807265   Budmerice                 16,48   4,22
107  808814   Častá                   11,64   0,63
107  811483   Doľany                  11,79   1,18
107  813303   Dubová                  10,35   2,56
107  839019   Griňava                  10,89   3,05
107  821560   Jablonec                 23,16   6,75
107  832189   Limbach                  5,50   0,00
107  860760   Malé Šenkvice               16,66   2,36
107  869571   Malé Tŕnie                13,60   0,00
107  838039   Modra                   10,44   2,35
107  822892   Neštich                  17,07   2,13
107  846163   Pezinok                  13,22   2,88
107  846554   Píla pri Častej              0,00   2,78
107  856657   Slovenský Grob              23,19   3,23
107  822884   Svätý Jur                 17,07   2,13
107  861111   Štefanová                 14,84   1,88
107  860778   Veľké Šenkvice              16,66   2,36
107  869554   Veľké Tŕnie                18,87   2,64
107  869481   Viničné                  23,24   8,63
107  869686   Vištuk                  16,76   3,30

108  okres    SENEC                   24,20   4,98
108  802735   Bernolákovo                23,77   4,18
108  803065   Blatné                  21,97   5,25
108  803570   Boldog                  24,62   0,00
108  808881   Čataj                       28,05   6,74
108  841731   Dedinka pri Dunaji            27,96   7,23
108  821438   Farná                   24,38   6,71
108  815594   Hamuliakovo                23,91   2,93
108  819824   Hrubá Borša                24,33   0,00
108  819867   Hrubý Šúr                 19,33   2,93
108  820407   Hurbanova Ves               23,06   7,23
108  820865   Chorvátsky Grob              23,89   5,71
108  821128   Igram                   27,43   7,50
108  821446   Ivanka pri Dunaji             24,38   6,71
108  822094   Jánošíková                27,57   4,84
108  823023   Kalinkovo                 19,53   6,60
108  823554   Kaplna                  23,74   0,00
108  826634   Kostolná pri Dunaji            24,50   0,00
108  828203   Kráľová pri Senci             26,18   3,32
108  828211   Krmeš pri Senci              12,97   0,00
108  835803   Malinovo I                16,79   7,23
108  835811   Malinovo II                14,93   0,00
108  868850   Malý Biel                 22,51   8,51
108  863475   Malý Madaras               27,52   0,00
108  826642   Malý Šúr                 11,70   0,00
108  837628   Miloslavov                27,26   0,00
108  838527   Most na Ostrove              17,55   4,02
108  841838   Nová Lipnica               27,57   4,84
108  841749   Nová Ves pri Dunaji            27,96   7,23
108  842036   Nové Košariská              27,57   4,84
108  851931   Reca                   24,26   4,41
108  852813   Rovinka                  25,77   6,60
108  854964   Senec                   27,99   4,69
108  851922   Senec II                 30,87   0,00
108  838519   Studené                  12,34   0,00
108  863491   Tomášov                  20,97   0,00
108  865958   Tureň                   23,33   2,93
108  868868   Veľký Biel                22,51   8,51
108  869945   Vlky                   18,66   0,00
108  872270   Zálesie                  24,38   6,71
108  865966   Zonc                   23,33   2,93
201  okres    DUNAJSKÁ STREDA              27,75   5,56
201  826740   Amadeho Kračany              26,34   8,72
201  800406   Báč                    34,90   0,00
201  800597   Baka                   29,86   7,85
201  800643   Baloň                   33,69   7,62
201  816639   Beketfa                  32,58   5,97
201  802476   Bellova Ves                28,74   0,00
201  817490   Benková Potôň               30,48   7,86
201  803022   Blahová                  29,97   7,91
201  803031   Blatná na Ostrove             30,12   8,10
201  829960   Blažov                  16,30   6,67
201  818330   Bodíky                  33,33   6,50
201  803430   Boheľov                  27,09   3,15
201  837709   Bučuháza                 28,06   6,66
201  822051   Búštelek                 17,22   2,93
201  808644   Čakany                  11,69   0,00
201  817503   Čečínska Potôň              30,48   7,86
201  816647   Čéfa                   32,58   5,97
201  829978   Čenkesfa                 23,00   3,01
201  873365   Čenkovce                 15,74   0,00
201  816710   Čentöfa                  32,58   5,97
201  860379   Čilistov                 28,06   6,66
201  809853   Čiližská Radvaň              30,33   6,45
201  867861   Čukárska Paka               29,67   8,10
201  811343   Dobrohošť                 30,15   6,27
201  844250   Dolná Potôň                29,53   1,89
201  822060   Dolné Janíky               17,12   2,93
201  863921   Dolné Topoľníky              27,01   4,98
201  812234   Dolný Bar                 29,02   2,15
201  819557   Dolný Štál                29,83   7,95
201  813664   Dunajská Streda              26,87   4,32
201  821802   Dunajský Klátov              21,87   7,19
201  842958   Eliášovce                 23,25   7,23
201  828262   Etreho Kračany              27,50   5,27
201  814440   Gabčíkovo                 29,92   6,98
201  829986   Heďbenéte                 16,30   6,67
201  817511   Horná Potôň                30,48   7,86
201  822078   Horné Janíky               16,08   0,00
201  864714   Horné Mýto                27,84   5,20
201  863939   Horné Topoľníky              27,01   4,98
201  818356   Horný Bar                 33,33   6,50
201  819565   Horný Štál                29,83   7,95
201  820032   Hubice                  14,80   8,10
201  820571   Hviezdoslavov               14,16   0,00
201  821535   Ižop                   32,37   8,10
201  821811   Jahodná                  21,87   7,19
201  828271   Jastrabie Kračany             27,50   5,27
201  822914   Jurová                  30,56   7,12
201  828289   Kľučiarove Kračany            27,50   5,27
201  824887   Kľúčovec                 31,33   7,26
201  816655   Kostolná Gala               32,58   5,97
201  826758   Kostolné Kračany             26,34   8,72
201  837717   Kráľovianky                28,06   6,66
201  828297   Kráľovičove Kračany            27,50   5,27
201  830208   Kvetoslavov                30,92   2,89
201  826766   Kynceľove Kračany             26,34   8,72
201  870013   Kyselica                 27,08   7,55
201  828301   Lesné Kračany               27,50   5,27
201  830003   Lidér Tejed                23,00   3,01
201  834599   Macov                   27,35   0,00
201  812242   Mad                    29,02   2,15
201  816663   Malá Budafa                32,58   5,97
201  833631   Malá Lúč                 32,38   6,76
201  867870   Malá Paka                 29,67   8,10
201  813834   Malé Blahovo               26,87   4,32
201  814113   Malé Dvorníky               30,42   7,33
201  831107   Malý Lég                 26,47   7,23
201  842966   Malý Máger                27,94   0,00
201  873373   Maslovce                 17,03   7,23
201  831115   Masníkovo                 32,45   0,00
201  836508   Medveďov                 29,52   5,70
201  836788   Mierovo                  25,21   0,00
201  836826   Michal na Ostrove             28,03   6,81
201  813826   Mliečany                 26,87   4,32
201  837725   Mliečno                  26,02   3,75
201  826774   Moravské Kračany             26,34   8,72
201  863955   Ňárad                   32,86   8,55
201  870251   Nekyje na Ostrove             31,06   4,05
201  843172   Ohrady                  31,73   7,23
201  843300   Okoč                   26,13   5,96
201  843482   Oľdza                   18,15   0,00
201  843946   Opatovský Sokolec             27,46   0,00
201  844268   Orechová Potôň              29,53   1,89
201  844942   Padáň                   29,84   7,05
201  845612   Pataš                   29,35   8,88
201  826782   Pinkove Kračany              26,34   8,72
201  830011   Pódafa                  23,00   3,01
201  816680   Póšfa                   32,58   5,97
201  899990   Potôňské Lúky               26,00   4,00
201  873390   Rastice                  18,49   3,15
201  852678   Rohovce                  30,79   8,10
201  845248   Sap                    28,37   6,08
201  831123   Sása                   21,55   0,00
201  816698   Stará Gala                32,58   5,97
201  860387   Šamorín                  28,49   6,70
201  861791   Štvrtok na Ostrove            16,80   0,00
201  818364   Šulany                  33,33   6,50
201  830020   Töböréte                 16,30   6,67
201  842974   Tonkovce                     18,10   0,00
201  819581   Tône                   29,83   7,95
201  864731   Trhová Hradská              27,84   5,20
201  865290   Trnávka                  30,25   0,00
201  865486   Trstená na Ostrove            29,86   7,85
201  816701   Veľká Budafa               32,58   5,97
201  833649   Veľká Lúč                 32,38   6,76
201  867888   Veľká Paka                29,67   8,10
201  867951   Veľké Blahovo               31,25   6,30
201  814121   Veľké Dvorníky              30,42   7,33
201  831131   Veľký Lég                 28,53   7,23
201  808709   Veľký Meder                30,87   2,51
201  844284   Vieska                  29,53   1,89
201  870021   Vojka nad Dunajom             27,08   7,55
201  842991   Vojtechovce                17,71   0,00
201  870269   Vrakúň                  31,06   4,05
201  870790   Vydrany                  29,44   4,98

202  okres    GALANTA                  27,36   4,98
202  800058   Abrahám                  32,69   0,00
202  814636   Brakoň                  33,31   0,00
202  809616   Čierna Voda                19,63   2,93
202  809764   Čierny Brod I               26,09   8,27
202  809799   Čierny Brod II              35,17   0,00
202  809802   Čierny Brod III              26,87   8,27
202  809772   Čierny Brod IV              26,87   8,27
202  811777   Dolná Streda               33,36   2,93
202  812129   Dolné Saliby               27,91   3,45
202  855235   Dolný Čepeň                26,74   3,45
202  812293   Dolný Chotár               22,71   7,45
202  814504   Galanta                  32,66   3,67
202  814644   Gáň                    33,31   0,00
202  814539   Hody                   32,46   0,00
202  818178   Horné Saliby               27,11   4,00
202  855375   Horný Čepeň                26,74   3,45
202  818607   Hoste                   33,51   0,00
202  822141   Jánovce                  26,86   0,00
202  822663   Jelka                   24,79   5,79
202  822965   Kajal                   27,47   3,45
202  827720   Košúty                  34,88   3,45
202  828106   Kráľov Brod                20,78   5,25
202  835161   Malá Mača                 33,49   7,99
202  836451   Matúškovo                 33,37   0,00
202  838543   Mostová I                 25,51   3,61
202  838551   Mostová II                25,51   3,61
202  814610   Nebojsa                  32,64   3,67
202  822671   Nová Jelka I               24,62   5,80
202  822680   Nová Jelka II               24,62   5,80
202  842265   Nové Osady                29,89   7,87
202  845655   Pata                   18,88   7,99
202  850705   Pusté Sady                15,11   3,52
202  850730   Pusté Úľany                27,40   0,00
202  855251   Sereď                   26,74   3,45
202  855961   Sládkovičovo               29,68   2,89
202  855316   Stredný Čepeň               26,74   3,45
202  860301   Šalgočka                 23,46   7,35
202  860859   Šintava                  25,07   0,00
202  861014   Šoporňa                  26,00   7,76
202  863459   Tomášikovo                26,27   5,11
202  863912   Topoľnica                 28,60   0,00
202  865524   Trstice                  23,56   0,00
202  866709   Váhovce                  32,08   2,89
202  867853   Veľká Mača                30,84   8,10
202  868752   Veľké Úľany                26,09   3,37
202  868990   Veľký Grob                22,86   2,76
202  869546   Vinohrady nad Váhom            20,04   0,00
202  870188   Vozokany                 29,34   7,23
202  873098   Zemianske Sady              20,40   5,68

203  okres    HLOHOVEC                 18,03   3,52
203  803553   Bojničky                 13,66   1,28
203  809411   Červeník                 25,89   6,97
203  812102   Dolné Otrokovce              13,64   3,57
203  812170   Dolné Trhovište              13,70   3,19
203  812200   Dolné Zelenice              30,56   7,85
203  814024   Dvorníky nad Váhom            16,16   3,78
203  816248   Hlohovec                 13,74   3,28
203  818127   Horné Otrokovce              12,04   0,00
203  818259   Horné Trhovište              9,23   0,87
203  818313   Horné Zelenice              29,27   7,23
203  821985   Jalšové                  13,02   5,66
203  823970   Kľačany nad Váhom             15,63   0,00
203  826235   Koplotovce                10,90   2,28
203  831379   Leopoldov                 13,84   3,38
203  834670   Madunice                 27,41   7,50
203  836729   Merašice                 13,65   0,00
203  845591   Pastuchov                 12,20   2,58
203  848689   Posádka                  16,16   3,78
203  851779   Ratkovce                 25,09   0,00
203  854425   Sasinkovo                 15,86   3,35
203  855472   Siladice                 26,99   4,51
203  861847   Šulekovo                 21,08   5,53
203  862592   Tekolďany                 12,90   2,94
203  862762   Tepličky                 11,85   1,07
203  864064   Trakovice                 27,22   7,50
203  875007   Žlkovce                  28,50   0,00

204  okres    PIEŠŤANY                 20,82   3,35
204  800678   Banka                   16,49   0,59
204  802166   Bašovce                  23,71   0,00
204  803758   Borovce                  23,83   0,00
204  813320   Dolné Dubovany              26,99   0,00
204  812480   Dolný Lopašov               20,47   2,78
204  812773   Drahovce                 20,29   3,31
204  813516   Ducové                  21,12   2,91
204  813338   Horné Dubovany              26,71   0,00
204  820041   Hubina                  16,57   1,71
204  821039   Chtelnica                 21,39   0,95
204  825069   Kocurice                 23,82   0,00
204  825077   Kočín                   14,16   2,56
204  828050   Krakovany                 25,24   4,64
204  830615   Lančár                  11,08   0,89
204  835641   Malé Orvište               30,30   0,00
204  838420   Moravany nad Váhom            13,71   2,80
204  840769   Nižná                   23,06   2,94
204  844578   Ostrov pri Piešťanoch           25,43   8,10
204  845825   Pečeňady                 21,56   0,00
204  846309   Piešťany                 22,98   6,70
204  849251   Prašník                  10,42   1,42
204  851531   Rakovice                 21,45   2,84
204  851841   Ratnovce                 15,56   2,85
204  857262   Sokolovce                 19,60   4,11
204  828068   Stráže pri Krakovanoch          25,24   4,64
204  860905   Šípkové                  11,58   2,36
204  861189   Šterusy                  12,59   1,80
204  869236   Ťapkové                  22,10   3,79
204  864102   Trebatice                 24,61   0,00
204  868141   Veľké Kostoľany              22,42   8,45
204  868221   Veľké Orvište               29,90   0,00
204  869244   Veselé                  23,12   3,79
204  870595   Vrbové                  13,66   0,91
204  868159   Zákostoľany                25,95   0,00

205  okres    SENICA                  13,51   2,52
205  802948   Bílkove Humence              9,64   3,42
205  803804   Borský Mikuláš               9,36   4,10
205  803821   Borský Peter               10,31   3,61
205  803766   Borský Svätý Jur             11,22   3,60
205  808024   Cerová-Lieskové              11,82   2,13
205  808806       Čáry                   12,85   2,14
205  808831   Častkov                  7,10   1,70
205  811475   Dojč                   15,65   4,05
205  816175   Hlboké                  19,61   3,79
205  819000   Hradište pod Vrátnom            7,79   1,12
205  821586   Jablonica                 11,92   3,16
205  827827   Koválov                  12,54   4,59
205  829781   Kuklov                  11,78   1,85
205  829862   Kunov                   17,01   3,28
205  830038   Kúty                   12,33   4,41
205  830577   Lakšárska Nová Ves             8,58   3,22
205  830585   Mikulášov                 9,17   3,90
205  838489   Moravský Svätý Ján            14,74   2,44
205  844659   Osuské                  10,84   1,80
205  846805   Plavecký Peter              20,49   2,97
205  847178   Podbranč                  9,30   1,29
205  849987   Prietrž                  5,22   0,69
205  850021   Prievaly                 14,18   2,87
205  852694   Rohov                   15,75   4,16
205  852805   Rovensko                 16,67   2,24
205  852881   Rozbehy                  8,99   1,84
205  852708   Rybky                   16,39   0,00
205  854778   Sekule                  10,93   3,58
205  855006   Senica nad Myjavou            21,84   5,94
205  856801   Smolinské                 9,36   1,72
205  856878   Smrdáky                  10,22   3,02
205  857165   Sobotište                 7,87   1,19
205  860671   Stráže nad Myjavou            15,19   6,14
205  860174   Šajdíkove Humence             21,38   2,95
205  860689   Šaštín                  14,30   4,49
205  861081   Štefanov                 15,33   5,84
205  980013   U Kameňa                 15,20   3,29
205  980021   Uhliská                  15,00   3,30

206  okres    SKALICA                  16,60   2,91
206  806960   Brodské                  10,54   3,24
206  814717   Gbely                   15,59   3,39
206  816728   Holíč                   23,09   5,69
206  821004   Chropov                  13,24   1,85
206  823651   Kátov                   25,43   3,55
206  826197   Kopčany                  17,99   4,77
206  827835   Koválovec                 10,58   1,10
206  831522   Letničie                 19,87   6,13
206  833100   Lopašov                  13,48   2,14
206  848522   Močidľany                 13,21   4,40
206  838284   Mokrý Háj                 18,24   2,86
206  844314   Oreské                  12,27   2,76
206  846007   Petrova Ves                21,58   5,40
206  980064   Pláňavy                  16,00   3,20
206  848531   Popudiny                 12,33   2,84
206  850012   Prietržka                 13,27   4,19
206  980048   Pri Morave                14,15   3,80
206  850896   Radimov                  16,85   3,16
206  851094   Radošovce                 14,00   5,55
206  980072   Seče                   15,27   2,80
206  855618   Skalica                  16,20   1,67
206  980056   Struha                  14,35   2,26
206  980030   Štepnice                 13,85   2,23
206  865389   Trnovec                  13,09   3,30
206  866491   Unín                   16,51   3,28
206  813354   Vidovany                 11,47   1,99
206  869279   Vieska                  14,53   1,26
206  813346   Vlčkovany                 11,47   1,99
206  870226   Vrádište                 22,45   4,02

207  okres    TRNAVA                  22,47   2,33
207  802921   Biely Kostol               28,75   0,00
207  802972   Bíňovce                  13,81   5,24
207  803421   Bohdanovce nad Trnavou          28,09   0,00
207  822400   Bohunice pri Trnave            25,89   0,00
207  803588   Boleráz                  14,84   2,30
207  803740   Borová                  17,43   4,19
207  807109   Bučany                  25,43   4,41
207  807303   Buková                  11,45   1,02
207  808130   Cífer                   27,55   0,00
207  810223   Dechtice                 13,48   3,66
207  810878   Dlhá                    9,92   3,46
207  811220   Dobrá Voda                 8,93   1,94
207  811548   Dolná Krupá                14,94   2,81
207  811963   Dolné Dubové               21,37   6,75
207  833185   Dolné Lovčice               24,59   3,60
207  812099   Dolné Orešany               9,53 0   ,50
207  817180   Horná Krupá                12,42   2,50
207  817872   Horné Dubové               15,95   2,94
207  833193   Horné Lovčice               19,81   0,00
207  818097   Horné Orešany               17,05   3,23
207  819476   Hrnčiarovce nad Parnou          26,32   0,00
207  822230   Jarná                   30,89   0,00
207  822418   Jaslovce                 29,75   0,00
207  823643   Kátlovce                 18,41   0,00
207  803596   Klčovany                 25,97   0,00
207  827690   Košolná                  17,47   4,20
207  829218   Križovany nad Dudváhom          28,26   4,04
207  833142   Lošonec                  8,36   1,82
207  834726   Majcichov                 27,62   2,89
207  806242   Malé Brestovany              29,96   0,00
207  835960   Malženice                 27,50   7,35
207  838071   Modranka                 28,88   0,00
207  839256   Naháč                   7,53   1,71
207  844004   Opoj                   27,13   4,41
207  844926   Pác                    30,47   0,00
207  844977   Paderovce                 23,14   0,00
207  845698   Pavlice                  27,46   0,00
207  851116   Radošovce                 22,84   0,00
207  853798   Ružindol                 24,10   0,00
207  856541   Slovenská Nová Ves            31,46   0,00
207  856771   Smolenice                 11,92   3,52
207  856789   Smolenická Nová Ves            11,92   3,52
207  859435   Suchá nad Parnou             21,00   5,17
207  860735   Šelpice                  24,42   0,00
207  861049   Špačince                 25,40   7,35
207  864790   Trnava                  27,34   7,35
207  865559   Trstín                  13,67   1,37
207  862266   Valtov Šúr                26,64   0,00
207  867462   Varov Šúr                 26,64   0,00
207  806251   Veľké Brestovany             24,57   0,00
207  862274   Veľké Šúrovce I              24,07   7,06
207  862291   Veľké Šúrovce II             27,97   7,23
207  869881   Vlčkovce                 28,39   2,89
207  869961   Voderady                 29,76   0,00
207  872580   Zavar                   26,22   0,00
207  872997   Zeleneč                  29,98   6,11
207  862282   Zemianske Šúrovce             24,79   7,06
207  873918   Zvončín                  22,75   5,93
301  okres    BÁNOVCE NAD BEBRAVOU           13,47   1,39
301  800805   Bánovce nad Bebravou           15,56   4,78
301  802981   Biskupice nad Bebravou          17,24   0,00
301  803677   Borčany                  15,79   0,00
301  806722   Brezolupy                 14,55   3,59
301  808202   Cimenná                  3,88   1,07
301  809560   Čierna Lehota pri Bebrave         10,57   0,64
301  809977   Čuklasovce                 6,04   0,62
301  810673   Dežerice                 13,73   3,26
301  811955   Dolné Držkovce              10,73   1,31
301  812072   Dolné Naštice               20,07   7,50
301  813222   Dubnička                 17,24   2,10
301  813966   Dvorec nad Bebravou            17,02       3,36
301  815471   Haláčovce                 10,18   3,34
301  817864   Horné Držkovce              11,67   3,70
301  818046   Horné Naštice               11,04   2,79
301  818135   Horné Ozorovce              14,98   1,64
301  821047   Chudá Lehota               15,40   3,49
301  828432   Krásna Ves                 5,38   0,73
301  829692   Kšinná                   7,24   0,99
301  866385   Látkovce                 26,42   5,02
301  831981   Libichava                 18,74   0,00
301  834360   Ľutov                   20,25   0,87
301  835021   Malá Hradná                9,31   1,01
301  835510   Malé Hoste                12,18   5,79
301  835528   Malé Chlievany              14,59   3,35
301  836796   Miezgovce                 6,46   1,97
301  839426   Nedašovce                 14,21   2,22
301  843776   Omastiná                 11,10   0,83
301  815489   Otrhánky                  8,56   0,64
301  845833   Pečeňany                 15,06   1,28
301  847585   Podlužany nad Bebravou          15,17   1,21
301  847852   Pochabany                 17,54   4,06
301  849332   Pravotice                 14,53   2,87
301  850357   Prusy                   13,59   3,31
301  874981   Radiša                   7,90   1,84
301  853704   Ruskovce                 14,15   1,77
301  854140   Rybany                  17,82   0,00
301  856070   Slatina nad Bebravou            6,59   1,25
301  856096   Slatinka nad Bebravou           3,64   0,69
301  860883   Šípkov                  13,02   0,96
301  860972   Šišov                   17,23   3,75
301  863203   Timoradza                 9,72   0,92
301  864170   Trebichava                 0,00   0,74
301  866393   Uhrovec                  16,45   2,58
301  866407   Uhrovské Podhradie             1,95   0,80
301  867993   Veľké Hoste                15,48   6,75
301  868001   Veľké Chlievany              10,32   4,26
301  810681   Vlčkovo                  10,59   1,80
301  870897   Vysočany                 11,20   2,58
301  872482   Závada pod Čiernym vrchom         1,95   0,62
301  873501   Zlatníky                  6,74   2,03
301  874990   Žitná                   10,22   1,79

302  okres    ILAVA                   14,16   0,93
302  803456   Bohunice pri Pruskom           12,63   1,02
302  803600   Bolešov                  15,70   0,86
302  803685   Borčice                  15,77   0,97
302  809438   Červený Kameň               7,31   0,60
302  813141   Dubnica nad Váhom             18,08   2,24
302  813583   Dulov                   14,28   1,59
302  817465   Horná Poruba                3,12   0,68
302  821187   Ilava                   11,72   1,31
302  823350   Kameničany                15,99   0,73
302  824402   Klobušice                 13,59   1,45
302  826219   Kopec                   8,63   0,66
302  826880   Košeca                  13,40   1,08
302  826910   Košecké Rovné               0,00   0,55
302  829153   Krivoklát                 5,70   0,60
302  830488   Ladce                   19,06   1,71
302  835552   Malé Košecké Podhradie           2,92   0,74
302  825417   Malý Kolačín                4,42   0,74
302  837539   Mikušovce pri Pruskom           7,14   1,08
302  841757   Nová Dubnica               16,03   2,92
302  849430   Prejta                  11,06   1,03
302  850331   Pruské                  14,93   1,15
302  854751   Sedmerovec                15,54   2,47
302  856215   Slavnica                 14,03   0,73
302  865605   Tuchyňa                  12,97   1,11
302  868167   Veľké Košecké Podhradie          4,73   0,74
302  825425   Veľký Kolačín               10,51   0,80
302  870641   Vršatské Podhradie             8,40   0,63
302  873578   Zliechov                  3,72   0,65

303  okres    MYJAVA                   6,20   1,30
303  806277   Brestovec                 5,65   1,23
303  806749   Brezová pod Bradlom            5,85   1,21
303  807354   Bukovec                  4,94   1,20
303  819158   Hrašné                   6,86   1,67
303  821063   Chvojnica                 5,54   1,09
303  821632   Jablonka                  7,75   1,34
303  826693   Kostolné                  7,16   1,59
303  826821   Košariská                 5,42   2,81
303  827975   Krajné                   7,03   1,51
303  838926   Myjava                   7,10   2,12
303  847526   Podkylava                 7,48   1,69
303  847950   Polianka                  7,31   1,70
303  848590   Poriadie                  7,04   1,91
303  849901   Priepasné                 5,20   1,31
303  853461   Rudník                   6,40   1,44
303  858196   Stará Myjava                6,21   1,52
303  865702   Turá Lúka                 5,82   1,11
303  870587   Vrbovce                  5,21   1,13

304  okres    NOVÉ MESTO NAD VÁHOM           14,38   1,77
304  802255   Beckov                  13,75   1,62
304  825085   Beckovská Vieska             19,22   6,78
304  803863   Bošáca                  10,12   1,97
304  806986   Brunovce                 31,30   5,24
304  808555   Čachtice                 16,66   3,08
304  808857   Častkovce                 16,82   3,46
304  807818   Dolné Bzince               10,33   2,06
304  812145   Dolné Srnie                12,92   3,76
304  803871   Haluzice                 11,34   1,00
304  817589   Horná Streda               30,05   4,98
304  807826   Horné Bzince               10,33   2,06
304  817104   Hôrka nad Váhom              16,32   3,70
304  819018   Hrádok                  13,60   3,34
304  819042   Hrachovište                3,97   2,31
304  807834   Hrubá Strana                9,30   1,88
304  807842   Hrušové                  3,00   0,00
304  823155   Kalnica                  7,92   1,56
304  825093   Kočovce                  17,93   3,83
304  833398   Lubina                   7,67   1,67
304  834106   Lúka                   12,26   1,43
304  838098   Modrová                  15,06   2,85
304  838101   Modrovka                 14,58   2,03
304  838454   Moravské Lieskové             10,13   1,18
304  841501   Nová Bošáca                7,77   1,27
304  841781   Nová Lehota                2,78   0,91
304  841935   Nová Ves nad Váhom            16,47   4,03
304  842044   Nové Mesto nad Váhom           16,88   2,90
304  843105   Očkov                   15,79   1,84
304  847062   Pobedim                  27,65   3,08
304  847640   Podolie                  14,69   3,97
304  848794   Potvorice                 28,63   6,40
304  848808   Považany                 28,32   3,44
304  825107   Rakoľuby                 16,29   7,35
304  858064   Stará Lehota               14,55   0,66
304  858251   Stará Turá                 7,14   1,23
304  864404   Trenčianske Bohuslavice          10,46   5,70
304  866687   Vaďovce                  5,60   0,81
304  869635   Višňové                  4,49   2,25
304  873080   Zemianske Podhradie            5,40   1,34

305  okres    PARTIZÁNSKE                17,56   2,58
305  803901   Baštín                  22,96   0,00
305  806978   Brodzany                 17,34   2,38
305  818968   Hradište nad Nitricou           14,41   3,05
305  821098   Chynorany                 21,86   7,23
305  822132   Janova Ves                13,63   3,08
305  869023   Ješkova Ves                16,36   3,02
305  824101   Klátova Nová Ves                 14,92   1,79
305  869031   Klíž                   13,21   0,94
305  869040   Klížske Hradište             13,22   0,94
305  825441   Kolačno                  10,53   3,09
305  828467   Krásno                  17,97   0,00
305  839221   Livina                  19,37   4,80
305  832952   Livinské Opatovce             17,35   4,23
305  835480   Malé Bielice               16,23   5,59
305  803910   Malé Bošany                22,86   0,00
305  835595   Malé Kršteňany              10,88   2,20
305  844543   Malé Ostratice              19,32   0,00
305  835714   Malé Uherce                11,34   2,43
305  839230   Nadlice                  21,40   0,00
305  839388   Návojovce                 18,21   3,34
305  839418   Nedanovce                 18,38   7,50
305  845426   Partizánske                17,94   7,20
305  845809   Pažiť                   18,73   6,75
305  855596   Skačany                  14,64   1,41
305  865842   Turčianky                 13,77   1,66
305  867934   Veľké Bielice               14,21   1,39
305  803936   Veľké Bošany               22,20   0,00
305  868183   Veľké Kršteňany              15,80   3,43
305  844560   Veľké Ostratice              20,66   0,00
305  868744   Veľké Uherce               12,16   3,54
305  873934   Žabokreky nad Nitrou           19,92   5,57

306  okres    POVAŽSKÁ BYSTRICA             6,45   0,86
306  803294   Bodiná                   2,31   0,58
306  806927   Briestenné                 4,98   0,85
306  807044   Brvnište                  6,90   0,81
306  809144   Čelkova Lehota               4,72   0,84
306  811611   Dolná Mariková               2,52   0,58
306  812471   Dolný Lieskov               11,18   0,99
306  812501   Dolný Moštenec               8,30   1,67
306  812595   Domaniža                  4,16   0,94
306  813907   Ďurďové                  3,00   0,89
306  815926   Hatné                   5,47   0,65
306  817287   Horná Mariková               1,95   0,50
306  818402   Horný Lieskov               5,60   0,78
306  818411   Horný Moštenec               4,54   1,05
306  822281   Jasenica                  4,86   0,94
306  823597   Kardošova Vieska              3,00   0,74
306  824348   Klieština                 0,00   0,78
306  826600   Kostolec                  5,40   0,92
306  835617   Malé Lednice                5,61   0,85
306  837571   Milochov                  3,83   0,68
306  844373   Orlové                  13,13   1,28
306  845337   Papradno                  6,95   0,82
306  846945   Plevník - Drienové             8,41   0,54
306  847071   Počarová                  7,68   0,54
306  847615   Podmanín                  2,97   0,77
306  847712   Podskalie                 10,05   1,14
306  847763   Podvažie                  4,32   0,50
306  848832   Považská Bystrica             8,70   1,18
306  849006   Považská Teplá               8,06   1,71
306  849022   Považské Podhradie            12,43   0,50
306  849367   Praznov                  2,92   0,82
306  849391   Prečín                   6,47   0,81
306  850314   Prosné                   6,16   0,61
306  850390   Pružina                  4,98   0,85
306  854310   Sádočné                  3,65   1,38
306  856479   Slopná                   6,10   0,98
306  859362   Stupné                   6,05   1,22
306  859702   Sverepec                  4,91   1,29
306  860719   Šebešťanová                9,57   1,23
306  865532   Tŕstie                  11,74   0,88
306  866270   Udiča                   4,74   0,92
306  870625   Vrchteplá                 4,35   0,66
306  872369   Záskalie                  0,00   0,74
306  873039   Zemianska Závada              4,87   0,86
306  873101   Zemiansky Kvašov              4,19   1,15

307  okres    PRIEVIDZA                 10,17   1,26
307  800694   Banky                   9,72   1,44
307  803511   Bojnice                  8,86   2,56
307  839469   Brezany                  12,93   2,05
307  820989   Brusno pri Chrenovci            9,56   1,95
307  807613   Bystričany                10,54   2,59
307  808156   Cigeľ                   7,19   0,96
307  808911   Čavoj                   0,00   0,58
307  809241   Čereňany                 12,48   1,71
307  810720   Diviacka Nová Ves             15,07   1,82
307  810762   Diviaky nad Nitricou           10,45   1,02
307  811165   Dlžín                   5,99   1,21
307  832081   Dobročná                  4,56   1,20
307  862312   Dolné Šutovce               6,44   0,73
307  812188   Dolné Vestenice              12,87   1,19
307  803537   Dubnica                  7,33   1,45
307  840742   Dvorníky nad Nitricou           15,32   0,93
307  815608   Handlová                  6,88   1,48
307  817805   Horná Ves                 10,27   1,42
307  862304   Horné Šutovce               4,17   0,78
307  818283   Horné Vestenice              20,14   1,13
307  850195   Hradec                   5,88   1,23
307  807630   Chalmová                  7,29   1,59
307  820997   Chrenovec                 10,17   1,87
307  821071   Chvojnica pri Tužine           11,52   0,54
307  821977   Jalovec pri Ráztočne            7,38   1,03
307  822825   Ježkova Ves                16,15   0,88
307  823261   Kamenec pod Vtáčnikom           9,68   1,94
307  823520   Kanianka                  8,90   2,18
307  824011   Kľačno                   3,01   0,72
307  825051   Kocurany                  8,23   0,83
307  826651   Kostolná Ves                8,83   1,75
307  826812   Koš                    10,10   1,45
307  830887   Lazany                  11,91   2,86
307  831191   Lehota pod Vtáčnikom            7,68   1,48
307  832090   Liešťany                  6,38   1,18
307  832235   Lipník                   0,00   1,78
307  832103   Lomnica                  5,64   0,85
307  834602   Mačov                   9,94   1,95
307  834971   Malá Čausa                 8,57   1,85
307  850187   Malá Lehôtka               10,45   0,74
307  835790   Malinová                  5,61   1,61
307  838501   Morovno                  9,84   1,54
307  839477   Nedožery                 15,95   3,93
307  839850   Nevidzany nad Nitricou           5,81   0,67
307  840670   Nitrianske Pravno             7,63   0,96
307  840700   Nitrianske Rudno             13,87   1,33
307  840726   Nitrianske Sučany             14,84   1,52
307  841803   Nová Lehota pri Handlovej         5,88   0,89
307  842001   Nováky                  12,42   1,99
307  843881   Opatovce nad Nitrou            15,42   0,96
307  844489   Oslany                   9,60   1,87
307  847399   Podhradie pri Novákoch           6,56   0,69
307  848115   Poluvsie                  7,97   2,95
307  848638   Poruba                   6,60   1,27
307  849294   Pravenec                  8,94   1,91
307  850063   Prievidza                 12,63   1,85
307  840751   Račice                  15,32   1,09
307  850942   Radobica                  5,41   0,87
307  851868   Ráztočno                  6,02   0,70
307  853437   Rudnianska Lehota             7,86   0,71
307  854492   Sebedražie                 8,38   1,95
307  854514   Seč                    8,47   0,92
307  840688   Solka                   6,66   1,10
307  862711   Temeš                   0,00   2,79
307  866148   Tužina                   3,01   0,85
307  867195   Valaská Belá                4,90   0,62
307  867659   Veľká     Čausa                9,89   1,54
307  867781   Veľká Lehôtka               7,71   1,35
307  807648   Vieska pri Bystričanoch          6,24   1,36
307  810738   Vrbany                  12,95   2,16
307  840696   Vyšehradné                 4,82   0,59
307  873055   Zemianske Kostoľany            7,48   2,13

308  okres    PÚCHOV                  11,26   1,07
308  802506   Beluša                  18,18   2,39
308  811432   Dohňany                  3,90   1,21
308  811521   Dolná Breznica               4,01   0,74
308  812013   Dolné Kočkovce              10,19   1,16
308  830917   Dubková                  2,95   0,60
308  816400   Hloža-Podhorie              20,19   1,91
308  817007   Horenice                 15,32   1,05
308  817163   Horná Breznica               3,77   0,74
308  850501   Horné Kočkovce               8,25   1,16
308  818551   Horovce                  10,32   1,54
308  818712   Hoštiná                  5,56   0,88
308  817023   Hôrka                   0,00   0,50
308  821161   Ihrište                  0,00   1,21
308  830151   Kvašov                   5,12   0,96
308  830950   Lazy pod Makytou              2,95   0,60
308  831051   Lednica                  3,32   0,62
308  831077   Lednické Rovne              10,77   1,98
308  834211   Lúky                    9,15   0,79
308  834483   Lysá pod Makytou              3,56   0,76
308  817015   Medné                   5,75   0,67
308  836753   Mestečko                  5,52   0,91
308  838217   Mojtín                   2,64   0,58
308  838535   Mostište                  3,55   0,76
308  839884   Nimnica                  8,03   1,43
308  841234   Nosice                   9,00   0,00
308  850462   Púchov                   8,32   1,33
308  859095   Streženice                 8,40   1,55
308  850560   Vieska-Bezdedov              8,25   1,16
308  869619   Visolaje                 14,00   1,84
308  870811   Vydrná                   1,95   0,52
308  872342   Záriečie                  3,32   0,62
308  872873   Zbora                   6,77   1,19
308  873641   Zubák                   5,23   0,64

309  okres    TRENČÍN                  11,23   1,21
309  800121   Adamovské Kochanovce           14,74   2,16
309  803197   Bobot                   9,78   0,81
309  803201   Bobotská Lehota              9,78   0,81
309  839663   Bošianska Neporadza            7,88   1,68
309  811173   Dobrá                   10,36   1,28
309  811726   Dolná Poruba                4,11   0,75
309  811840   Dolná Súča                 8,32   0,92
309  838608   Dolné Motešice               8,46   0,73
309  813001   Drietoma                  5,36   0,84
309  813290   Dubodiel                  6,46   1,23
309  815586   Hámre                   13,47   1,65
309  873527   Hanzlíková                11,04   1,33
309  817627   Horná Súča                 6,58   0,85
309  817856   Horňany                  10,56   2,59
309  838616   Horné Motešice               8,73   1,09
309  818216   Horné Srnie                7,53   0,86
309  818861   Hrabovka                  8,42   1,19
309  820831   Chocholná-Velčice             15,92   1,01
309  872601   Istebník                  7,41   0,50
309  821471   Ivanovce                 14,52   2,86
309  824879   Kľúčové                  15,03   1,93
309  826669   Kostolná-Záriečie             16,75   1,09
309  829161   Krivosúd-Bodovka             12,20   2,03
309  829722   Kubrá                   13,79   1,29
309  829731   Kubrica                  13,79   1,29
309  833533   Ľuborča                  12,66   2,24
309  835684   Malé Stankovce              14,32   2,10
309  836664   Melčice                  12,39   1,43
309  837873   Mníchova Lehota              10,90   1,14
309  839639   Nemšová                  18,18   4,12
309  843792   Omšenie                  5,69   0,77
309  843865   Opatová                  10,29   2,79
309  843873   Opatovce                 21,84   4,20
309  872598   Orechové                  8,55   0,71
309  845957   Peťovka                  1,95   0,53
309  845990   Petrova Lehota               1,95   0,50
309  852929   Rozvadze                 14,32   2,10
309  839671   Rožňová Neporadza             8,58   0,50
309  854735   Sedličná                 14,32   2,10
309  854841   Selec                   5,00   1,05
309  855600   Skala                   8,07   1,55
309  855782   Skalská Nová Ves              9,34   2,02
309  857106   Soblahov                 12,24   1,19
309  859907   Svinná                  10,61   1,45
309  861782   Štvrtok                  14,22   5,12
309  864374   Trenčianska Teplá             9,78   1,12
309  864391   Trenčianska Turná             13,47   1,65
309  872431   Trenčianska Závada             7,76   0,91
309  864668   Trenčianske Biskupice           21,89   3,08
309  864412   Trenčianske Jastrabie           11,14   1,79
309  864421   Trenčianske Mitice             8,87   0,76
309  864455   Trenčianske Teplice            5,41   1,47
309  864528   Trenčín                  12,38   0,97
309  866415   Újazd                   11,08   1,09
309  867713   Veľká Hradná                7,31   1,24
309  867942   Veľké Bierovce              21,51   3,53
309  868591   Veľké Stankovce              14,32   2,10
309  871664   Záblatie                 19,05   0,76
309  872300   Zamarovce                 7,88   0,89
309  873063   Zemianske Lieskové            12,39   1,43
309  873551   Zlatovce                 16,66   0,61
401  okres    KOMÁRNO                  23,20   5,15
401  800503   Bajč                   24,83   5,57
401  870081   Bátorove Kosihy              20,52   4,85
401  803359   Bodza                   33,60   8,10
401  803367   Bodzianske Lúky              25,75   8,10
401  803383   Bohatá                  20,32   7,19
401  806269   Brestovec                 28,19   0,00
401  807079   Búč                    24,26   5,88
401  808679   Čalovec                  27,72   6,49
401  809527   Číčov                   25,87   2,98
401  810142   Dedina Mládeže              18,36   5,04
401  816612   Dolné Holiare               31,92   8,10
401  813605   Dulovce                  21,91   2,96
401  816621   Horné Holiare               33,71   0,00
401  820423   Hurbanovo                 18,46   5,38
401  820881   Chotín                  18,35   4,58
401  821241   Imeľ                   19,39   5,60
401  821501   Iža                    24,01   5,87
401  823384   Kameničná                 24,87   3,84
401  824381   Klížska Nemá               22,19   3,94
401  825581   Kolárovo                 24,22   5,89
401  825883   Komárno                  26,52   4,61
401  836028   Krátke Kesy                16,33   3,60
401  828823   Kravany nad Dunajom            23,66   2,34
401  832324   Lipové                  29,33   9,05
401  836036   Marcelová                 16,46   6,96
401  836354   Martovce                 23,06   5,82
401  837954   Moča                   20,94   4,39
401  838080   Modrany                  19,77   3,62
401  838721   Mudroňovo                 15,19   0,00
401  839817   Nesvady                  22,39   5,03
401  841901   Nová Stráž                26,64   5,16
401  843342   Okoličná na Ostrove            27,38   7,43
401  845663   Patince                  20,70   5,62
401  849707   Pribeta                      22,16   2,50
401  851132   Radvaň nad Dunajom            18,33   7,50
401  857246   Sokolce-Lak                12,26   0,00
401  857238   Sokolce-Turi               29,72   5,54
401  812536   Svätý Peter                16,58   3,87
401  861073   Šrobárová                 17,66   2,58
401  863521   Tôň                    27,60   8,11
401  864099   Trávnik                  25,90   2,09
401  868132   Veľké Kosihy               24,83   4,73
401  851141   Virt                   18,33   7,50
401  870463   Vrbová nad Váhom             18,46   4,44
401  873021   Zemianska Olča              26,70   4,08
401  873462   Zlatná na Ostrove             25,42   7,56

402  okres    LEVICE                  19,61   2,38
402  800571   Bajka                   25,45   0,00
402  802221   Bátovce                  13,61   1,80
402  802760   Beša                   14,61   3,37
402  802913   Bielovce                 16,90   1,53
402  803448   Bohunice                 12,59   1,59
402  803855   Bory                   10,84   1,35
402  819701   Čajakovo                 26,62   3,60
402  808571   Čajkov                  16,31   2,21
402  808580   Čaka                   18,41   4,70
402  808768   Čankov                  13,36   2,37
402  808873   Čata                   25,43   4,37
402  810240   Demandice                 12,36   2,64
402  811769   Dolná Seč                 24,17   5,98
402  806897   Dolné Brhlovce              13,70   2,45
402  810606   Dolné Devičany              12,52   1,96
402  821730   Dolné Jabloňovce             11,36   1,45
402  812137   Dolné Semerovce              13,92   4,22
402  868701   Dolné Turovce               17,92   4,12
402  872911   Dolné Zbrojníky              15,53   3,70
402  874311   Dolné Žemberovce             14,07   2,45
402  868931   Dolný Ďur                 18,35   3,44
402  812544   Dolný Pial                23,57   3,07
402  862681   Dolný Tekovský Hrádok           28,38   7,80
402  812579   Domadice                 13,67   2,19
402  819719   Domaša                  25,60   8,05
402  813109   Drženice                 13,75   3,16
402  814202   Farná                   24,81   6,20
402  815209   Gondovo                  13,02   2,23
402  816582   Hokovce                  15,70   2,98
402  816906   Hontianska Vrbica             15,52   1,85
402  862673   Hontianske Trsťany            12,56   1,91
402  817571   Horná Seč                 24,85   4,91
402  806901   Horné Brhlovce              11,91   2,66
402  810614   Horné Devičany              11,75   1,19
402  821748   Horné Jabloňovce             14,85   3,49
402  818194   Horné Semerovce              13,65   1,96
402  818275   Horné Turovce               11,86   2,18
402  872920   Horné Zbrojníky              16,58   0,00
402  874329   Horné Žemberovce             11,81   2,34
402  868949   Horný Ďur                 14,25   2,94
402  818437   Horný Pial                24,79   4,86
402  862690   Horný Tekovský Hrádok           28,72   6,98
402  818585   Horša                   15,22   0,65
402  819450   Hrkovce                  14,10   3,45
402  819794   Hronské Kľačany              25,84   2,68
402  819808   Hronské Kosihy              23,48   4,44
402  862614   Hulvinky                 22,26   6,75
402  865630   Chorvatice                12,83   3,16
402  821250   Iňa                    13,93   3,23
402  821306   Ipeľské Úľany               6,51   0,98
402  821373   Ipeľský Sokolec              19,86   2,48
402  802239   Jalakšová                 15,35   2,45
402  802778   Jesenské                 16,03   3,91
402  822868   Jur nad Hronom              24,50   5,59
402  823015   Kalinčiakovo               16,24   3,97
402  823112   Kalná                   26,32   5,19
402  823121   Kalnica                  21,64   2,37
402  830178   Keť                    25,88   5,59
402  802247   Kmeťovce                 12,37   0,50
402  827860   Kozárovce                 12,20   3,01
402  829714   Kubáňovo                 14,30   2,78
402  829811   Kukučínov                 22,71   4,16
402  829901   Kuraľany                 25,23   6,00
402  831646   Levice                  21,70   4,57
402  833002   Lok                    23,56   3,86
402  833096   Lontov                  15,84   1,85
402  834238   Lula                   16,88   2,55
402  835382   Málaš                   27,49   8,63
402  835587   Malé Kozmálovce              18,51   3,09
402  829447   Malé Krškany               16,39   1,80
402  835633   Malé Ludince               17,21   6,37
402  860603   Malé Šarovce               27,71   6,89
402  854379   Malinovec                 13,59   2,45
402  835871   Malý Kiar                 14,97   1,75
402  829820   Malý Pesek                16,48   2,28
402  842923   Marušová                 22,61   4,78
402  836494   Medvecké                 23,20   0,00
402  874248   Mikula                  24,87   3,60
402  838152   Mochovce                 11,27   0,74
402  839141   Mýtne Ludany               23,21   2,17
402  842931   Nový Tekov                23,04   1,87
402  843016   Nýrovce                  25,88   8,63
402  843849   Ondrejovce                27,40   0,00
402  841706   Opatová                  11,77   0,50
402  845566   Pastovce                 18,81   3,88
402  845841   Pečenice                 16,02   1,30
402  846759   Plášťovce                 11,70   1,27
402  846767   Plavé Vozokany              17,47   3,37
402  847577   Podlužany                 16,30   3,44
402  847844   Pohronský Ruskov             27,07   0,00
402  849472   Preseľany nad Ipľom            14,30   4,11
402  850675   Pukanec                  8,19   0,99
402  868965   Rohožnica                 19,87   4,44
402  854158   Rybník                  17,90   2,40
402  854387   Santovka                 11,25   2,75
402  854450   Sazdice                  14,16   2,10
402  856053   Slatina                  10,97   1,54
402  858501   Starý Hrádok               26,94   4,17
402  858579   Starý Tekov                23,59   3,77
402  868710   Stredné Turovce              16,70   2,23
402  859966   Svodov                  27,20   3,60
402  860158   Šahy                   15,65   3,07
402  860344   Šalov                   12,79   3,91
402  862584   Tehla                   16,78   4,16
402  841722   Tekovská Nová Ves I            15,60   1,61
402  862622   Tekovské Lužany              28,11   8,02
402  862631   Tekovské Lužianky             24,89   6,75
402  863165   Tešmak                  15,77   2,66
402  863416   Tlmače                  30,88   6,37
402  855448   Trhyňa                  15,43   5,49
402  865648   Tupá                   14,18   3,53
402  865656   Turá                   26,64   5,77
402  866334   Uhliská                  7,20   0,89
402  868175   Veľké Kozmálovce             28,15   0,00
402  829455   Veľké Krškany               14,96   1,79
402  868213   Veľké Ludince               22,31   2,94
402  860611   Veľké Šarovce               26,68   6,98
402  855456   Veľký Pesek                19,11   2,31
402  860620   Veselá                  27,94   4,44
402  819735   Vozokany nad Hronom            29,09   7,58
402  871168   Vyškovce nad Ipľom            14,76   4,23
402  871389   Vyšné nad Hronom             25,10   6,68
402  872261   Zalaba                  16,93   4,44
402  874272   Želiezovce                    26,16   6,04
402  874337   Žemliare                 22,74   7,35

403  okres    NITRA                   20,48   3,92
403  800163   Alekšince                 19,91   4,09
403  800180   Andač                   16,77   1,67
403  800341   Babindol                 22,37   5,88
403  847267   Bádice                  15,29   2,48
403  804029   Branč                   28,11   4,44
403  807931   Cabaj                   21,54   4,19
403  808253   Čab                    23,86   2,90
403  808598   Čakajovce                 25,55   0,00
403  808776   Čápor                   21,74   3,27
403  840581   Čechynce                 26,51   0,00
403  809098   Čeľadice                 17,98   5,59
403  809845   Čifáre                  20,55   1,45
403  812021   Dolné Krškany I              13,26   0,00
403  840564   Dolné Krškany II             19,56   3,12
403  812048   Dolné Lefantovce             13,40   1,37
403  812081   Dolné Obdokovce              17,92   1,73
403  812161   Dolné Štitáre               12,17   2,02
403  869511   Dolný Vinodol               29,21   0,00
403  812854   Dražovce                 14,87   2,51
403  814156   Dyčka                   21,41   4,38
403  815195   Golianovo                 21,35   3,45
403  840076   Horné Krškany               19,56   3,12
403  817996   Horné Lefantovce             13,20   3,18
403  818429   Horný Ohaj                21,10   1,80
403  869520   Horný Vinodol               30,94   0,00
403  818674   Hosťová                  15,41   3,41
403  840378   Chrenová                 19,56   3,12
403  821454   Ivanka pri Nitre             21,51   8,10
403  822248   Jarok                   24,16   3,60
403  822655   Jelenec                  16,50   2,73
403  822728   Jelšovce                 19,45   7,50
403  823538   Kapince                  19,00   3,45
403  824054   Klasov                  23,97   0,00
403  825743   Kolíňany                 15,79   4,02
403  840203   Kynek                   17,07   0,00
403  831140   Lehota                  16,68   5,51
403  870773   Ľudovítová                21,57   7,50
403  834114   Lukáčovce                 19,27   5,23
403  834408   Lužianky                 21,90   6,62
403  835536   Malé Chyndice               20,04   7,50
403  835749   Malé Zálužie               15,02   3,15
403  800287   Malý Báb                 26,91   7,99
403  840599   Malý Cetín                22,39   5,93
403  830623   Malý Lapáš                14,52   0,00
403  834050   Martinová                 18,52   5,67
403  847275   Mechenice                 14,96   1,95
403  836672   Melek                   18,61   3,01
403  840254   Mlynárce                 19,56   3,12
403  838179   Mojmírovce                23,70   4,41
403  839914   Nitra I                  19,19   4,11
403  840165   Nitra II                 17,95   1,28
403  840653   Nitrianske Hrnčiarovce          11,13   1,19
403  841943   Nová Ves nad Žitavou           19,25   5,31
403  842311   Nové Sady                 15,66   3,45
403  845272   Paňa                   17,55   0,00
403  847810   Pohranice                 13,76   4,22
403  848018   Poľný Kesov                26,69   8,81
403  852660   Rišňovce                 16,76   1,91
403  853542   Rumanová                 18,57   7,42
403  808270   Sila                   20,22   2,89
403  847283   Sokolníky                 13,41   1,28
403  819832   Suľany                  15,47   7,88
403  859630   Svätoplukovo               22,89   7,47
403  861162   Štefanovičová               23,24   7,35
403  862231   Šurianky                 15,70   7,93
403  862461   Tajná                   16,62   1,28
403  862703   Telince                  22,39   1,50
403  834068   Vajka nad Žitavou             23,47   7,88
403  867691   Veľká Dolina               30,24   0,00
403  804037   Veľká Ves                 20,60   4,33
403  868019   Veľké Chyndice              19,76   2,65
403  868035   Veľké Janíkovce              22,56   5,62
403  868787   Veľké Zálužie               19,54   5,35
403  800295   Veľký Báb                 23,58   7,42
403  868914   Veľký Cetín                24,83   0,00
403  830631   Veľký Lapáš                18,40   4,23
403  870218   Vráble                  23,57   5,83
403  819841   Výčapky                  15,43   5,76
403  870781   Výčapy-Opatovce              21,57   7,50
403  872831   Zbehy                   21,29   5,30
403  840319   Zobor                   12,80   0,00
403  874931   Žirany                  10,73   0,67
403  874973   Žitavce                  17,91   4,77

404  okres    NOVÉ ZÁMKY                23,97   4,18
404  800198   Andovce                  20,50   6,44
404  800589   Bajtava                  9,80   1,97
404  800724   Bánov                   30,54   8,10
404  802093   Bardoňovo                 22,09   3,61
404  802301   Belá pri Gbelciach            16,70   3,60
404  847241   Belek                   22,05   0,00
404  802808   Bešeňov                  23,86   0,00
404  802956   Bíňa                   24,11   5,09
404  804045   Branovo                  22,23   7,50
404  807036   Bruty                   26,01   3,60
404  809021   Čechy                   15,80   3,12
404  809314   Černík                  26,29   3,88
404  810169   Dedinka                  15,85   3,96
404  810711   Diva                   19,82   7,07
404  812510   Dolný Ohaj                24,34   3,60
404  813249   Dubník                  22,41   4,59
404  814148   Dvory nad Žitavou             25,82   5,75
404  814687   Gbelce                  18,55   2,31
404  820113   Hul                    26,30   3,60
404  820661   Chľaba                  15,82   1,19
404  822451   Jasová                  18,16   4,06
404  822515   Jatov                   30,22   7,82
404  823333   Kamenica nad Hronom            19,47   0,74
404  823422   Kamenín                  26,27   3,99
404  823490   Kamenný Most               24,41   3,04
404  824941   Kmeťovo                  27,57   5,25
404  825786   Kolta                   18,55   2,77
404  826073   Komjatice                 25,62   8,09
404  826103   Komoča                  25,90   8,40
404  826804   Kostolný Sek               28,03   0,00
404  831255   Leľa                   16,27   1,99
404  833258   Ľubá                   17,01   3,02
404  859940   Maďarský Svodín              17,24   3,30
404  800732   Malá Kesa                 29,40   0,00
404  835994   Malá Maňa                 27,99   5,25
404  835170   Malá nad Hronom              16,44   2,49
404  835544   Malé Kosihy                21,78   4,82
404  879711   Malý Kyr                 32,32   8,10
404  836834   Michal nad Žitavou            22,26   8,28
404  813265   Mikulášov Dvor              25,23   7,14
404  837547   Milanovce                 27,83   6,04
404  832243   Mlynský Sek                27,27   8,63
404  838225   Mojzesovo                 28,92   5,25
404  838896   Mužla                   20,34   5,87
404  861545   Nána                   26,86   5,48
404  879720   Nemecký Svodín              23,32   7,50
404  840734   Nitriansky Hrádok             30,98   0,00
404  841960   Nová Vieska                20,93   2,83
404  842320   Nové Zámky                26,29   4,11
404  843032   Obid                   27,55   7,76
    404  832251   Ondrochov                 29,38   0,00
404  845027   Palárikovo                26,31   5,00
404  845701   Pavlová                  15,94   4,40
404  849090   Pozba                   21,39   3,67
404  850870   Radava                  27,37   0,00
404  851680   Rastislavice               30,21   3,87
404  853283   Rúbaň                   20,57   5,04
404  854352   Salka I                  25,23   4,74
404  875163   Salka II                 14,51   3,39
404  854913   Semerovo                 21,04   4,08
404  855464   Sikenička                 16,80   4,55
404  859028   Strekov                  24,05   2,01
404  847259   Svätuša                  22,60   0,00
404  860581   Šarkan                  16,91   3,81
404  861553   Štúrovo                  26,66   3,87
404  861898   Šurany                  27,78   1,43
404  864081   Trávnica                 24,33   2,88
404  866211   Tvrdošovce                28,59   3,22
404  866431   Úľany nad Žitavou             27,54   5,70
404  836001   Veľká Maňa                22,11   5,13
404  868205   Veľké Lovce                22,70   6,76
404  882003   Veľká Tabuľa               24,54   5,15
404  869902   Vlkas                   27,03   3,99
404  873152   Zemné                   26,06   5,10

405  okres    ŠAĽA                   23,67   5,28
405  810703   Diakovce                 25,99   3,60
405  811009   Dlhá nad Váhom              23,40   9,08
405  815446   Hájske                  26,25   5,99
405  817171   Horná Kráľová               21,58   3,63
405  865397   Horný Jatov                20,42   6,46
405  828190   Kráľová nad Váhom             23,43   7,23
405  855936   Močenok                  27,79   5,69
405  839434   Neded                   17,70   7,15
405  854875   Selice                  25,03   4,76
405  860182   Šaľa                   26,25   3,79
405  854883   Šók                    29,26   4,88
405  863157   Tešedíkovo                24,42   0,00
405  865427   Trnovec nad Váhom             27,57   7,23
405  869872   Vlčany                  19,47   6,72
405  874574   Žihárec                  20,64   5,44

406  okres    TOPOĽČANY                 18,18   2,19
406  800236   Ardanovce                 10,64   3,46
406  802271   Behynce                  13,62   0,00
406  802468   Belince                  23,68   6,29
406  803006   Biskupová                 12,43   3,63
406  803162   Blesovce                 20,12   0,00
406  803481   Bojná                   18,55   3,61
406  807796   Bzince                  12,64   0,00
406  809101   Čeľadince                 23,33   3,86
406  809292   Čermany                  16,89   2,58
406  829609   Dolné Chlebany              26,11   0,00
406  813958   Dvorany nad Nitrou            18,44   4,26
406  815390   Hajná Nová Ves              18,41   2,94
406  817970   Horné Chlebany              21,86   5,03
406  818089   Horné Obdokovce              17,85   4,79
406  818241   Horné Štitáre               21,35   6,74
406  819981   Hrušovany                 20,87   7,50
406  820903   Chrabrany                 21,72   4,77
406  821781   Jacovce                  13,59   6,47
406  823236   Kamanová                 24,10   4,26
406  826111   Koniarovce                19,60   4,26
406  827843   Kovarce                  22,71   2,60
406  829269   Krnča                   17,80   2,93
406  829471   Krtovce                  19,20   0,00
406  829617   Krušovce                 23,52   5,15
406  830054   Kuzmice pri Topoľčanoch          20,35   5,11
406  832367   Lipovník pod Marhatom           17,98   2,74
406  834076   Ludanice                 17,56   4,26
406  834378   Lužany                  15,84   5,58
406  835471   Malé Bedzany               13,92   0,00
406  803499   Malé Dvorany               14,64   3,16
406  835676   Malé Ripňany               13,71   3,00
406  839124   Mýtna Nová Ves              22,64   6,28
406  839558   Nemčice                  25,14   0,00
406  839612   Nemečky                  12,63   3,00
406  840602   Nitrianska Blatnica            18,99   1,90
406  840611   Nitrianska Streda             25,23   2,19
406  841226   Norovce                  14,33   4,58
406  843083   Obsolovce                 23,66   2,58
406  844012   Oponice                  24,56   6,68
406  844331   Orešany                  15,03   0,00
406  847372   Podhradie pri Duchonke           5,58   0,50
406  849171   Prašice                  12,71   1,77
406  849375   Práznovce                 20,89   4,26
406  849464   Preseľany                 20,36   5,59
406  851078   Radošina                 14,02   2,53
406  851213   Rajčany                  20,22   5,85
406  857289   Solčany                  22,28   1,66
406  857297   Solčianky                 13,24   4,55
406  859591   Súlovce                  21,36   1,35
406  859974   Svrbice                  15,89   1,82
406  860310   Šalgovce                 14,88   2,72
406  863114   Tesáre                  13,15   0,50
406  863548   Topoľčany                 25,00   5,88
406  864056   Tovarníky                 26,49   6,75
406  866164   Tvrdomestice               10,17   0,60
406  866539   Urmince                  19,63   2,96
406  867926   Veľké Bedzany               12,42   0,00
406  867985   Veľké Dvorany nad Bojňankou        20,22   5,59
406  868299   Veľké Ripňany               13,10   5,14
406  869210   Velušovce                 11,29   2,07
406  870196   Vozokany pod Marhátom           21,03   2,09
406  872423   Závada pri Duchonke            6,78   0,50

407  okres    ZLATÉ MORAVCE               15,28   2,07
407  802409   Beladice I                16,87   4,30
407  875210   Beladice II                19,25   0,00
407  808792   Čaradice                  9,90   1,83
407  809420   Červený Hrádok              14,98   2,95
407  809675   Čierne Kľačany              13,99   3,25
407  856266   Dolné Sľažany               17,26   4,50
407  874965   Hoňovce                  15,12   3,11
407  856274   Horné Sľažany               17,26   4,50
407  818631   Hostie I                  8,82   2,12
407  818640   Hostie II                 8,82   2,12
407  818682   Hosťovce                 15,52   4,03
407  820792   Choča                   16,20   0,00
407  822621   Jedľové Kostoľany             4,18   0,85
407  874949   Kňažice                  15,19   3,75
407  826596   Kostoľany pod Tribečom           8,66   2,24
407  830496   Ladice                  15,22   2,74
407  833151   Lovce                   13,17   1,41
407  834718   Machulince                12,70   3,50
407  820962   Malé Chrašťany              19,53   5,10
407  835722   Malé Vozokany               15,53   4,25
407  836010   Mankovce                 15,16   2,29
407  836320   Martin nad Žitavou            15,46   4,24
407  863122   Mlyňany                  19,28   1,51
407  839566   Nemčiňany                 13,18   2,64
407  839833   Neverice                 18,48   5,31
407  839841   Nevidzany                 16,47   4,26
407  843091   Obyce                   9,31   0,89
407  874957   Opatovce nad Žitavou           13,12   2,17
407  873420   Prílepy                  14,94   1,69
407  802417   Pustý Chotár               19,43   0,00
407  839574   Rohožnica                 13,49   2,52
407  855901   Skýcov                   5,56   1,06
407  856282   Slepčany                     17,01   3,90
407  862665   Tekovské Nemce              10,03   0,96
407  863149   Tesáre nad Žitavou            16,33   4,25
407  863882   Topoľčianky                16,82   4,87
407  867594   Velčice                  16,69   3,16
407  820971   Veľké Chrašťany              16,50   0,00
407  868761   Veľké Vozokany              13,53   3,43
407  869317   Vieska nad Žitavou            22,39   4,20
407  870153   Volkovce                 14,36   2,48
407  870161   Závada                  13,30   2,62
407  873438   Zlaté Moravce               17,27   5,04
407  873519   Zlatno                   8,67   1,64
407  874591   Žikava                  11,64   2,60
501  okres    BYTČA                   7,86   0,84
501  816183   Hlboké nad Váhom              3,96   0,60
501  807711   Hliník nad Váhom             12,85   1,42
501  818836   Hrabové                  5,91   0,50
501  820598   Hvozdnica                 7,04   0,90
501  821772   Jabloňové pod Súľovom           4,14   0,72
501  825506   Kolárovice                 3,86   0,54
501  827746   Kotešová                 10,56   1,47
501  807729   Malá Bytča                12,65   1,69
501  836141   Maršová                  10,84   1,15
501  807737   Mikšová                  8,13   1,89
501  846121   Petrovice                 8,67   0,88
501  849421   Predmier                 10,57   1,29
501  850420   Pšurnovice                 3,84   0,86
501  846147   Setechov                  8,67   0,88
501  859583   Súľov-Hradná                4,52   0,86
501  861324   Štiavnik                  5,18   0,64
501  807745   Veľká Bytča                8,36   1,97
501  868540   Veľké Rovné                6,66   0,58

502  okres    ČADCA                   3,84   0,66
502  808393   Čadca                   4,39   0,76
502  809624   Čierne                   4,17   0,63
502  810908   Dlhá nad Kysucou              1,95   0,53
502  813630   Dunajov                  12,31   0,66
502  815802   Harvelka                  0,00   0,60
502  808512   Horelica                  4,13   0,95
502  824551   Klokočov                  3,12   0,71
502  824852   Klubina                  3,00   0,58
502  826294   Korňa                   2,33   0,54
502  828483   Krásno nad Kysucou             9,00   0,80
502  834858   Makov                   3,12   0,60
502  841633   Nová Bystrica               3,15   0,58
502  843610   Olešná I                  3,31   0,56
502  843644   Olešná II                 3,49   0,76
502  844748   Oščadnica                 5,17   0,62
502  847771   Podvysoká                 9,36   1,34
502  851027   Radôstka                  5,50   0,57
502  851388   Raková                   4,27   0,61
502  852325   Riečnica                  1,95   0,62
502  855774   Skalité                  0,00   0,57
502  857921   Stará Bystrica               3,88   0,72
502  858633   Staškov                  6,40   0,80
502  860018   Svrčinovec                 5,32   0,95
502  866075   Turkov                   0,00   0,55
502  866083   Turzovka                  4,32   0,78
502  871061   Vysoká nad Kysucou             3,88   0,62
502  872253   Zákopčie                  2,72   0,57
502  872903   Zborov nad Bystricou            1,95   0,62

503  okres    DOLNÝ KUBÍN                5,64   0,68
503  802671   Beňova Lehota               5,61   0,66
503  807885   Bziny                   7,99   0,65
503  810991   Dlhá nad Oravou              5,60   0,59
503  811599   Dolná Lehota nad Oravou          3,54   0,62
503  812315   Dolný Kubín                5,31   0,76
503  817210   Horná Lehota nad Oravou          7,71   0,63
503  820679   Chlebnice                 2,84   0,57
503  821390   Istebné                  4,65   1,08
503  822345   Jasenová                  3,69   0,58
503  824968   Kňažia                   5,41   0,70
503  828220   Kraľovany                 7,59   1,31
503  829072   Krivá                   9,98   0,64
503  812455   Kubínska Hoľa               0,00   0,57
503  831484   Leštiny                  4,90   0,67
503  835391   Malatiná                  3,71   0,71
503  812340   Malý Bysterec               3,18   0,61
503  836613   Medzibrodie nad Oravou           4,94   0,59
503  812463   Medzihradné                1,95   0,50
503  838241   Mokraď                   6,91   1,27
503  838250   Mokraďská Hoľa               4,44   0,55
503  844209   Oravský Podzámok              8,07   0,94
503  844438   Osádka                   1,95   0,59
503  845388   Párnica                  7,96   0,63
503  847861   Pokryváč                  3,47   0,60
503  844144   Poruba-Geceľ                7,04   0,81
503  849715   Pribiš                   3,07   0,65
503  850454   Pucov                   2,03   0,61
503  867608   Revišné                  8,43   0,91
503  854701   Sedliacka Dubová              6,26   0,63
503  857785   Srňacie                  5,10   0,97
503  867616   Veličná                  8,43   0,91
503  812331   Veľký Bysterec               4,94   0,77
503  871541   Vyšný Kubín                3,50   0,62
503  844152   Zábrež                   6,64   0,50
503  812404   Záskalie pri Dolnom Kubíne         3,46   0,68
503  872806   Zázrivá                  3,13   0,62
503  874027   Žaškov                   5,37   0,77

504  okres    KYSUCKÉ NOVÉ MESTO             7,29   0,82
504  807117   Budatínska Lehota             0,00   0,89
504  812561   Dolný Vadičov               6,30   0,56
504  818526   Horný Vadičov               4,82   0,74
504  830283   Kysucké Nové Mesto            10,85   1,57
504  830381   Kysucký Lieskovec             7,76   0,84
504  832987   Lodno                   1,95   0,70
504  833126   Lopušné Pažite               6,40   0,68
504  839728   Nesluša                  4,71   0,75
504  843229   Ochodnica                 4,72   0,72
504  844811   Oškerda                  9,37   0,76
504  849057   Povina                   6,79   0,56
504  875236   Prostredný Vadičov             4,82   0,74
504  850977   Radoľa                   8,99   1,40
504  853291   Rudina                   7,94   1,13
504  853305   Rudinka                  7,56   1,30
504  853356   Rudinská                  3,75   0,71
504  856908   Snežnica                  2,84   0,81

505  okres    LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ             5,37   0,99
505  845728   Babky                   0,00   0,50
505  802573   Beňadiková                 5,81   1,27
505  802638   Benice pri Liptovskom Mikuláši       6,32   1,37
505  802727   Beňušovce                 3,36   1,45
505  803227   Bobrovček                 4,84   0,80
505  803235   Bobrovec                  6,19   1,29
505  803243   Bobrovník                 4,63   0,90
505  803286   Bodice                   5,37   1,60
505  807401   Bukovina                  3,25   0,73
505  810282   Demänová                  5,49   0,81
505  810304   Demänovská Dolina             0,00   0,50
505  830097   Dlhá Lúka                 3,83   0,86
505  812714   Dovalovo                  3,79   0,80
505  813401   Dúbrava                  3,84   0,93
505  814628   Galovany                  7,23   0,93
505  815250   Gôtovany                  6,25   1,16
505  820563   Huty                    4,65   0,72
505  820610   Hybe                    5,43   1,16
505  821179   Iľanovo                  4,88   0,50
    505  821519   Ižipovce                  4,88   0,71
505  821900   Jakubovany                 6,16   0,91
505  821969   Jalovec                  4,78   0,99
505  822019   Jamník                   5,24   1,02
505  826138   Konská                   5,50   1,04
505  828173   Kráľova Lehota               3,85   1,01
505  833266   Kráľovská Ľubeľa              5,70   0,93
505  869821   Krmeš pri Vlachoch             7,54   0,95
505  830101   Kvačany                  3,22   0,85
505  830895   Lazisko                  3,82   1,35
505  832391   Liptovská Anna               2,30   0,59
505  832405   Liptovská Kokava              2,92   1,07
505  832499   Liptovská Mara               1,95   0,76
505  832782   Liptovská Ondrašová            7,46   1,54
505  832448   Liptovská Porúbka             3,98   0,65
505  832472   Liptovská Sielnica             5,62   1,14
505  832545   Liptovské Beharovce            3,67   0,65
505  832553   Liptovské Kľačany             5,70   1,01
505  832561   Liptovské Matiašovce            4,02   0,73
505  832618   Liptovský Hrádok              7,68   1,36
505  832677   Liptovský Ján               6,10   1,01
505  832707   Liptovský Mikuláš             6,09   1,36
505  832839   Liptovský Ondrej              5,81   0,94
505  832855   Liptovský Peter              2,83   1,40
505  832863   Liptovský Trnovec             6,10   0,80
505  835412   Malatíny                  5,89   1,21
505  835498   Malé Borové                4,35   0,54
505  835820   Malužiná                  0,00   0,50
505  840785   Nižná Boca                 0,00   0,60
505  843385   Okoličné                  5,87   1,04
505  832766   Palúdzka                  5,37   2,17
505  832481   Parížovce                 5,63   1,23
505  845400   Partizánska Ľupča             7,31   1,31
505  845671   Pavčina Lehota               5,02   1,13
505  845710   Pavlova Ves                4,98   1,05
505  847054   Ploštín                  4,71   0,87
505  847721   Podtureň                  4,98   0,89
505  849774   Pribylina                 7,19   0,98
505  850292   Prosiek                  5,11   0,98
505  851892   Ráztoky                  5,22   0,53
505  856886   Smrečany                  4,99   1,23
505  857254   Sokolce                  7,80   1,50
505  859656   Svätý Kríž                 6,48   1,10
505  882011   Svätý Štefan                5,79   0,95
505  865494   Trstené                  4,59   0,89
505  866351   Uhorská Ves                5,34   0,50
505  867501   Vavrišovo                 4,15   1,11
505  867527   Važec                   5,03   0,93
505  867969   Veľké Borové                5,55   0,63
505  869252   Veterná Poruba               5,78   1,32
505  866369   Vislavce                  5,34   0,50
505  869830   Vlachy                   8,47   1,36
505  869848   Vlašky                   9,42   1,01
505  870862   Východná                  1,96   0,92
505  871184   Vyšná Boca                 0,00   0,50
505  872644   Závažná Poruba               4,02   0,62
505  833274   Zemianska Ľubeľa              5,87   1,25
505  874353   Žiar                    6,42   1,24

506  okres    MARTIN                   7,59   1,04
506  802328   Belá pri Necpaloch             8,45   0,71
506  802654   Benice                   5,75   1,49
506  803103   Blatnica                  8,34   0,89
506  807664   Bystrička                 6,01   0,97
506  810061   Ďanová                   8,95   1,36
506  810690   Diaková                  8,40   1,79
506  812307   Dolný Kalník                7,09   1,59
506  812820   Dražkovce                 10,39   2,49
506  813575   Dulice                   7,58   0,74
506  814369   Folkušová                 4,07   0,77
506  818399   Horný Kalník                6,12   1,49
506  823601   Karlová                  10,81   1,99
506  824089   Kláštor pod Znievom            4,97   1,58
506  826154   Konské                   3,00   0,56
506  827711   Košťany nad Turcom             9,20   2,03
506  829412   Krpeľany                  6,67   0,51
506  830658   Laskár                   8,68   2,07
506  830879   Lazany pod Znievom             8,17   0,76
506  831972   Ležiachov                 8,28   2,18
506  832341   Lipovec                  6,80   1,08
506  836168   Martin                  10,47   1,51
506  839400   Necpaly                  8,41   1,04
506  841218   Nolčovo                  3,83   0,59
506  847381   Podhradie nad Váhom            3,46   0,57
506  849731   Príbovce                 11,52   1,66
506  849839   Priekopa pri Martine            9,01   1,25
506  851574   Rakovo                   8,66   2,46
506  851787   Ratkovo                  1,95   0,50
506  855812   Sklabiňa                  3,88   0,61
506  855847   Sklabinský Podzámok            2,66   0,58
506  856487   Slovany                  8,00   2,11
506  857203   Socovce                  7,05   1,18
506  859371   Sučany                   8,69   1,08
506  862347   Šútovo                   4,37   0,61
506  836273   Tomčany                  11,37   2,98
506  864315   Trebostovo                 7,52   0,74
506  865435   Trnovo                   6,18   1,91
506  865788   Turany                   5,52   0,84
506  865851   Turčianska Štiavnička           4,89   0,74
506  817988   Turčianske Jaseno             3,58   0,56
506  865869   Turčianske Kľačany             6,96   0,99
506  865907   Turčiansky Ďur               7,44   2,53
506  865931   Turčiansky Peter              7,89   1,90
506  867250   Valča                   6,45   1,02
506  867268   Valentová                 12,79   2,59
506  870633   Vrícko                   2,85   0,61
506  870650   Vrútky                   5,04   0,93
506  871672   Záborie                  4,97   0,73
506  872407   Záturčie                  9,48   1,24
506  873926   Žabokreky                 8,38   1,78

507  okres    NÁMESTOVO                 4,65   0,87
507  800317   Babín                   4,29   0,75
507  802590   Beňadovo                  2,26   0,86
507  803219   Bobrov                   4,99   1,22
507  806404   Breza                   4,94   0,83
507  820024   Hruštín                  5,04   0,77
507  824364   Klin                    6,73   1,35
507  829587   Krušetnica                 2,91   0,69
507  833011   Lokca                   6,42   0,84
507  833053   Lomná                   2,81   0,58
507  838837   Mútne                   5,71   1,18
507  839345   Námestovo                 5,77   1,01
507  839361   Námestovské Pilsko             0,00   0,61
507  842877   Novoť                   3,88   0,81
507  844047   Oravská Jasenica              5,00   0,72
507  844110   Oravská Lesná               1,95   0,57
507  844128   Oravská Polhora              5,51   0,73
507  844179   Oravské Veselé               5,97   1,10
507  850772   Rabča                   4,18   1,05
507  850811   Rabčice                  4,62   0,97
507  855405   Sihelné                  3,82   0,79
507  839353   Slanica                  5,56   0,97
507  862509   Ťapešovo                  4,92   1,02
507  867357   Vaňovka                  4,71   0,62
507  867471   Vasiľov                  5,88   1,04
507  867489   Vavrečka                  3,76   1,01
507  871940   Zákamenné                 3,12   0,66
507  873683   Zubrohlava                     6,68   1,21

508  okres    RUŽOMBEROK                 5,86   0,74
508  802816   Bešeňová                  5,27   1,01
508  819221   Hrboltová                 9,58   0,56
508  820075   Hubová                   7,47   0,56
508  821403   Ivachnová                 8,38   1,34
508  822981   Kalameny                  4,27   0,63
508  826081   Komjatná                  2,80   0,88
508  832171   Likavka                  4,91   0,69
508  832413   Liptovská Lúžna              4,75   0,70
508  832430   Liptovská Osada              5,91   0,73
508  832502   Liptovská Štiavnica            4,54   0,75
508  832511   Liptovská Teplá              5,85   1,05
508  832596   Liptovské Revúce              6,20   0,58
508  832693   Liptovský Michal              7,98   2,30
508  832871   Lisková                  6,03   0,70
508  833509   Ľubochňa                 12,48   0,90
508  834017   Lúčky                   3,60   0,66
508  834084   Ludrová                  4,04   0,62
508  832529   Madočany                  2,01   0,68
508  836338   Martinček                 4,36   0,81
508  848719   Potok                   6,16   0,71
508  853801   Ružomberok                 6,29   0,80
508  856410   Sliače                   5,65   1,10
508  857823   Stankovany                 9,46   0,52
508  861201   Štiavnička                 7,16   1,03
508  862444   Švošov                   6,55   0,54
508  865991   Turík                   7,10   0,56
508  867233   Valaská Dubová               2,04   0,55

509  okres    TURČIANSKE TEPLICE             7,33   1,33
509  800091   Abramová                  7,69   1,14
509  803146   Blažovce                  7,56   2,08
509  803308   Bodorová                  7,72   1,91
509  803669   Borcová                  12,49   2,53
509  806935   Brieštie                  1,95   0,61
509  807222   Budiš                   6,04   0,69
509  809951   Čremošné                  0,00   0,64
509  810746   Diviaky                  7,65   1,83
509  811874   Dolná Štubňa                8,45   1,38
509  865826   Dolný Turček                1,95   0,79
509  813362   Dubové                   7,39   1,48
509  813982   Dvorec nad Turcom             9,14   2,78
509  815381   Háj                    7,11   1,52
509  817708   Horná Štubňa                5,89   1,26
509  865834   Horný Turček                0,00   0,81
509  821411   Ivančiná                  8,58   1,87
509  822396   Jasenovo                  9,43   0,81
509  822566   Jazernica                 8,00   2,32
509  822973   Kaľamenová                 3,15   2,01
509  803316   Kevice                   8,60   1,91
509  832073   Liešno                   8,19   1,36
509  835846   Malý Čepčín                7,10   1,87
509  838560   Moškovec                  5,74   2,73
509  838578   Mošovce                  6,70   1,70
509  843822   Ondrašová                 3,07   0,99
509  847909   Polerieka                 11,70   1,21
509  851582   Rakša                   3,70   0,78
509  853526   Rudno                   6,75   0,90
509  855863   Sklené                   5,79   1,20
509  856649   Slovenské Pravno              9,66   2,22
509  865877   Turčianske Teplice             8,63   2,06
509  865923   Turčiansky Michal             4,10   1,40
509  868922   Veľký Čepčín                6,87   1,67

510  okres    TVRDOŠÍN                  4,68   0,85
510  806838   Brezovica                 6,03   0,81
510  809870   Čimhová                  5,56   1,15
510  861090   Dolný Štefanov               4,07   0,68
510  815322   Habovka                  4,15   0,73
510  816159   Hladovka                  7,35   1,03
510  861103   Horný Štefanov               6,30   0,58
510  828386   Krásna Hôrka                6,49   0,59
510  832022   Liesek                   5,60   1,03
510  866172   Medvedie pri Tvrdošíne           5,12   0,67
510  840777   Nižná nad Oravou              6,30   0,81
510  866571   Oravské Hámre               0,00   0,50
510  844195   Oravský Biely Potok            4,71   0,69
510  866580   Osada                   1,95   0,50
510  847101   Podbiel                  5,57   0,64
510  859401   Suchá Hora                 3,84   1,17
510  865478   Trstená                  3,99   1,03
510  866181   Tvrdošín                  4,70   0,80
510  866563   Ústie nad Priehradou            4,85   0,55
510  869708   Vitanová                  4,22   0,84
510  871648   Zábiedovo                 2,30   0,78
510  873004   Zemianska Dedina              4,16   0,69
510  873659   Zuberec                  5,63   0,76

511  okres    ŽILINA                   6,22   0,81
511  800376   Babkov                   4,11   1,17
511  800759   Bánová                   6,59   1,62
511  802336   Belá pri Žiline              6,68   0,87
511  803014   Bitarová                  6,74   0,88
511  806412   Brezany pri Žiline             5,89   1,15
511  806951   Brodno                   9,36   0,96
511  874825   Budatín                  6,04   0,73
511  807753   Bytčica                  4,79   0,56
511  809519   Čičmany                  5,51   0,61
511  810835   Divina                   2,26   0,64
511  810851   Divinka                  1,95   0,60
511  811041   Dlhé Pole                 3,26   0,69
511  811904   Dolná Tižina                7,24   1,08
511  812277   Dolný Hričov                8,97   0,61
511  813851   Ďurčiná                  7,44   1,28
511  814181   Fačkov                   4,52   0,73
511  814679   Gbeľany                  12,45   0,99
511  817783   Horná Tižina                1,95   0,50
511  818381   Horný Hričov               11,01   2,59
511  817139   Hôrky                   7,76   1,24
511  819271   Hričovské Podhradie            1,95   0,50
511  822388   Jasenové                  7,14   1,45
511  823449   Kamenná Poruba               3,79   1,26
511  824003   Kľače                   7,80   0,72
511  826146   Konská nad Rajčankou            8,70   1,46
511  827762   Kotrčiná Lúčka               5,22   0,72
511  828459   Krasňany                  8,26   1,29
511  829838   Kunerad                  3,19   0,75
511  832111   Lietava                  6,59   0,66
511  832138   Lietavská Lúčka              4,45   0,69
511  832162   Lietavská Svinná              4,30   0,74
511  834319   Lutiše                   2,92   0,61
511  834581   Lysica                   3,41   0,59
511  834980   Malá Čierna                3,20   0,93
511  838187   Mojš                   11,31   3,33
511  838195   Mojšova Lúčka               7,27   1,20
511  839442   Nededza                  8,33   0,71
511  867438   Nezbudská Lúčka              7,09   1,09
511  844837   Ovčiarsko                 3,65   0,91
511  845647   Paština Závada               5,96   0,65
511  845892   Peklina                  1,95   0,70
511  847356   Podhorie                  6,62   1,20
511  848123   Poluvsie nad Rajčankou           2,03   0,71
511  832146   Porúbka                  4,67   0,68
511  849031   Považský Chlmec              7,86   0,67
511  851221   Rajec                   8,04   1,17
511  851230   Rajecká Lesná               8,87   0,78
511  851256   Rajecké Teplice              10,29   1,00
511  852767   Rosina                   4,00   0,86
511  858781   Stráňavy                  2,56   0,59
511  858838       Stránske                  3,68   0,64
511  858862   Stráža                   5,63   0,72
511  858897   Strážov                  0,00   0,50
511  858943   Strečno                  4,50   1,04
511  859681   Svederník                 9,45   0,78
511  861804   Šuja                    8,12   2,07
511  862754   Teplička nad Váhom            10,13   1,31
511  863041   Terchová                  3,31   0,64
511  865371   Trnové                   4,54   0,64
511  865982   Turie                   4,09   0,85
511  867446   Varín                   7,09   1,09
511  867667   Veľká Čierna                5,28   0,81
511  869651   Višňové pri Strečne            3,13   0,68
511  870307   Vranie                   6,15   0,96
511  871737   Zádubnie                  6,98   0,59
511  872377   Zástranie                 3,55   0,51
511  874876   Závodie                  5,65   0,90
511  872989   Zbyňov                  10,10   0,84
511  874604   Žilina                   9,71   2,07
511  874906   Žilinská Lehota              7,96   1,27
601  okres    BANSKÁ BYSTRICA              7,68   0,82
601  800473   Badín                   10,95   1,48
601  800619   Baláže                   0,00   0,70
601  801062   Banská Bystrica              7,53   1,27
601  854468   Bečov                   5,33   0,62
601  819671   Brusno                   8,34   0,64
601  808334   Čačín                   4,52   1,13
601  809284   Čerín                   8,06   1,10
601  811718   Dolná Mičiná                5,98   1,23
601  812251   Dolný Harmanec               0,00   0,50
601  812641   Donovaly                  2,28   0,62
601  813443   Dúbravica                 6,98   0,97
601  815799   Harmanec                  0,00   0,64
601  816124   Hiadeľ                   0,00   0,54
601  817457   Horná Mičiná                4,77   0,92
601  818160   Horné Pršany                3,76   0,57
601  819603   Hrochoť                  4,92   0,56
601  819743   Hronsek                  13,04   2,94
601  826260   Kordíky                  0,00   0,63
601  801453   Kostiviarska                3,00   0,60
601  828084   Králiky                  5,08   0,94
601  801381   Kremnička                 12,63   1,58
601  801429   Kynceľová                 9,77   2,31
601  833339   Ľubietová                 3,20   0,56
601  833657   Lučatín                  8,21   0,75
601  801372   Malachov                  1,95   0,63
601  836605   Medzibrod                 11,29   1,01
601  838586   Moštenica                 0,00   0,52
601  838659   Motyčky                  2,25   0,55
601  838306   Môlča                   3,41   0,63
601  801437   Nemce                   9,40   0,73
601  844021   Oravce                   5,67   0,89
601  847411   Podkonice                 4,50   0,60
601  801283   Podlavice                 5,81   1,11
601  847836   Pohronský Bukovec             1,95   0,50
601  848158   Poniky                   6,47   0,77
601  849073   Povrazník                 1,95   0,57
601  849782   Priechod                  6,77   0,93
601  801241   Radvaň                   3,67   0,99
601  852236   Riečka                   7,65   0,53
601  801101   Sásová                   5,89   0,89
601  854476   Sebedín                  12,71   1,13
601  854794   Selce                   7,44   1,07
601  801411   Senica pri Banskej Bystrici        10,25   1,52
601  856525   Slovenská Ľupča              10,82   1,33
601  858447   Staré Hory                 0,00   0,50
601  859052   Strelníky                 3,29   0,54
601  801402   Šalková                  8,53   1,46
601  861057   Špania Dolina               1,95   0,50
601  862487   Tajov                   7,97   0,72
601  858455   Turecká                  0,00   0,50
601  866423   Uľanka                   0,00   0,53
601  869899   Vlkanová                  9,65   1,82

602  okres    BANSKÁ ŠTIAVNICA              5,76   0,84
602  800465   Baďan                   7,93   1,44
602  800708   Banky pri Vyhniach             5,92   0,59
602  801038   Banská Belá                4,87   0,65
602  801470   Banská Štiavnica              4,98   0,90
602  801658   Banský Studenec              4,52   0,86
602  802492   Beluj                   5,96   1,16
602  810231   Dekýš                   4,55   0,75
602  821225   Ilija                   3,90   0,83
602  824062   Klastava                  8,17   0,89
602  827878   Kozelník                  0,00   0,66
602  837989   Močiar                   5,02   0,69
602  847089   Počúvadlo                 9,56   1,14
602  849448   Prenčov                  5,27   0,87
602  800210   Svätý Anton                4,92   1,03
602  861197   Štiavnické Bane              5,28   0,59
602  847330   Teplá                   4,30   0,62
602  870901   Vysoká                   6,77   0,63
602  847348   Žakýl                   3,60   0,53

603  okres    BREZNO                   4,71   0,74
603  800384   Bacúch                   5,18   0,79
603  802689   Beňuš                   3,40   0,70
603  806145   Braväcovo                 2,32   0,69
603  806528   Brezno                   4,65   0,96
603  839159   Bystrá                   0,00   0,70
603  809713   Čierny Balog                2,82   0,60
603  811572   Dolná Lehota                6,44   0,68
603  812722   Drábsko                  3,16   0,53
603  816019   Heľpa                   4,32   0,62
603  817201   Horná Lehota                6,38   0,66
603  819662   Hronec                   9,32   0,72
603  822213   Jarabá                   0,00   0,50
603  822302   Jasenie                  4,87   0,59
603  833045   Lom nad Rimavicou             3,44   0,72
603  836907   Michalová                 0,00   1,13
603  839175   Mýto pod Ďumbierom             1,95   0,70
603  839591   Nemecká                  5,26   0,96
603  844519   Osrblie                  2,13   0,71
603  847216   Podbrezová                 5,25   0,78
603  847798   Pohorelá                  4,87   0,56
603  847828   Pohronská Polhora             3,37   0,60
603  848051   Polomka                  4,17   0,81
603  849413   Predajná                  4,79   0,94
603  851884   Ráztoka                  4,20   0,57
603  855413   Sihla                   4,94   0,63
603  861871   Šumiac                   5,85   0,69
603  862436   Telgárt                  3,19   0,80
603  866792   Valaská                  5,25   0,76
603  867314   Vaľkovňa                  1,95   0,94
603  872563   Závadka nad Hronom             6,80   0,88

604  okres    DETVA                   6,01   0,96
604  810363   Detva                   5,61   1,19
604  810550   Detvianska Huta              2,70   0,69
604  812552   Dolný Tisovník               0,00   1,53
604  813478   Dúbravy                  8,46   1,38
604  818453   Horný Tisovník               4,61   0,79
604  819298   Hriňová                  3,60   0,70
604  824437   Klokoč                   5,08   0,83
604  829081   Korytárky                 7,45   1,29
604  829099   Kriváň                   7,86   1,03
604  830747   Látky                   4,15   0,73
604  847500   Podkriváň                 5,19   0,65
604  856142   Slatinské Lazy               5,52   0,80
604  857971   Stará Huta                     6,24   1,28
604  858757   Stožok                   9,31   1,16
604  869350   Vígľaš                   8,21   1,31
604  869431   Vígľašská Huta-Kalinka           6,24   0,61

605  okres    KRUPINA                  8,58   1,51
605  800457   Báčovce                  3,91   1,401
605  807893   Bzovík                   9,33   2,36
605  808032   Cerovo                   6,40   1,50
605  808318   Čabradský Vrbovok             7,54   2,11
605  809047   Čekovce                  4,04   0,92
605  810622   Devičie                  3,34   1,35
605  812056   Dolné Mladonice              5,24   1,34
605  854191   Dolné Rykynčice              6,43   1,56
605  860875   Dolné Šipice                3,68   2,891
605  862789   Dolné Terany                4,16   1,161
605  812226   Dolný Badín                3,70   1,58
605  812587   Domaníky                  7,72   2,44
605  812871   Drážovce                  1,76   1,771
605  812943   Drienovo                  6,77   1,61
605  813532   Dudince                  4,89   3,081
605  814083   Dvorníky pri Hontianskych Tesároch     1,57   1,531
605  816931   Hontianske Nemce              8,11   1,65
605  816973   Hontianske Tesáre             0,15   1,961
605  818011   Horné Mladonice              3,50   0,85
605  854204   Horné Rykynčice              8,43   2,03
605  860867   Horné Šipice                2,68   1,831
605  862797   Horné Terany                5,00   1,351
605  818321   Horný Badín                4,70   1,89
605  822001   Jalšovík                  8,94   1,92
605  816914   Kostolné Moravce              5,13   2,311
605  827886   Kozí Vrbovok                5,68   1,48
605  828246   Kráľovce                  7,52   1,39
605  828254   Krnišov                  5,45   0,82
605  829498   Krupina                  6,81   1,38
605  830429   Lackov                   4,44   1,16
605  830551   Ladzany                  0,33   1,331
605  832880   Lišov                   1,21   1,451
605  832928   Litava                   4,38   1,16
605  836486   Medovarce                 9,01   2,42
605  813559   Merovce                  9,71   1,56
605  816922   Opatové Moravce              3,44   4,551
605  816957   Rakovec                  7,90   1,63
605  854506   Sebechleby                 2,16   1,961
605  854832   Selce pri Dolnom Badíne          7,67   2,12
605  855201   Senohrad                  4,46   0,98
605  855588   Sitnianska Lehôtka             7,05   0,75
605  859389   Sudince                  9,20   1,83
605  859397   Súdovce                  1,10   2,101
605  865451   Trpín                   7,94   2,05
605  866482   Uňatín                   7,23   2,53
605  873136   Zemiansky Vrbovok             4,58   1,16
605  874558   Žibritov                  6,48   1,20

606  okres    LUČENEC                  10,71   1,44
606  800015   Ábelová                  2,87   0,74
606  802450   Belina                  12,38   2,02
606  802999   Biskupice pri Fiľakove          12,90   3,21
606  803642   Boľkovce                 12,79   2,85
606  807176   Budiná                   4,27   1,21
606  807427   Bulhary                  13,31   2,18
606  807508   Buzitka                  10,66   2,20
606  808601   Čakanovce                 7,70   1,21
606  808733   Čamovce                  9,20   1,09
606  810789   Divín                   6,20   0,69
606  811254   Dobroč                   5,28   0,67
606  814296   Fiľakovo                 10,42   2,08
606  814334   Fiľakovské Kováče             13,34   0,90
606  815276   Gregorova Vieska             10,11   2,32
606  815501   Halič                   10,61   2,66
606  816850   Holiša                  12,97   2,29
606  822736   Jelšovec                  9,99   2,36
606  823171   Kalonda                  9,36   1,31
606  811301   Kotmanová                 4,73   0,70
606  831204   Lehôtka                  6,84   1,70
606  831361   Lentvora                  6,21   1,23
606  832286   Lipovany                 10,55   1,32
606  833215   Lovinobaňa                 9,13   1,26
606  833541   Ľuboreč                  8,26   1,68
606  833673   Lučenec                  11,88   2,84
606  834254   Lupoč                   9,72   2,32
606  834637   Madačka                  0,00   1,02
606  836362   Mašková                  10,33   2,59
606  833797   Mikušovce                 11,68   2,78
606  838691   Mučín                   10,39   1,65
606  838764   Muľka                   15,43   2,09
606  839108   Mýtna                   6,43   0,61
606  839451   Nedelište                 8,75   0,86
606  840572   Nitra nad Ipľom              14,15   3,02
606  842010   Nové Hony                 10,23   2,68
606  833754   Opatová pri Lučenci            11,67   2,87
606  845299   Panické Dravce              10,57   1,67
606  846619   Píla pri Mýtnej              2,01   0,64
606  846660   Pinciná                  11,37   2,11
606  846899   Pleš                    5,84   0,88
606  847682   Podrečany                 10,15   2,16
606  847968   Polichno                  0,00   1,22
606  849111   Praha                   7,43   1,13
606  850322   Prša                   14,25   2,21
606  851191   Radzovce                 12,02   0,82
606  851655   Rapovce                  13,02   2,81
606  851728   Ratka                   11,82   1,38
606  853780   Ružiná                   5,91   1,17
606  857939   Stará Halič                10,68   2,27
606  860697   Šávoľ                   6,47   1,66
606  860786   Šiatorská Bukovinka            11,74   1,25
606  860824   Šíd                    11,61   0,67
606  862258   Šurice                   9,85   0,94
606  863424   Točnica                  8,83   1,47
606  863505   Tomášovce                 10,93   2,84
606  864161   Trebeľovce                15,94   2,42
606  864358   Trenč                   10,31   1,42
606  865575   Tuhár                   5,90   1,03
606  866261   Uderiná                  5,99   0,83
606  867632   Veľká nad Ipľom              9,83   1,36
606  867977   Veľké Dravce               12,13   1,75
606  869261   Vidiná                  11,22   2,93

607  okres    POLTÁR                   9,84   1,24
607  806480   Breznička                 11,25   2,96
607  807656   Bystrička pri Ozdíne           10,53   2,24
607  808211   Cinobaňa                  6,58   0,72
607  809462   České Brezovo               7,74   0,85
607  813125   Ďubákovo                  3,90   0,65
607  823058   Hrabovo                  12,33   1,54
607  818984   Hradište pri Uhorskom           4,25   0,85
607  819549   Hrnčiarske Zalužany            10,97   3,01
607  821357   Ipeľský Potok               3,30   0,86
607  823066   Kalinovo                 12,05   2,90
607  825298   Kokava nad Rimavicou            4,93   0,69
607  829226   Krná                    3,86   0,69
607  835773   Málinec                  9,03   0,80
607  837695   Mládzovo                 11,54   0,82
607  844853   Ozdín                   9,74   2,38
607  848077   Poltár                   9,24   2,73
607  819514   Pondelok                  9,71   2,05
607  852821   Rovňany                  10,97   2,37
607  854808   Selce v Gemeri               7,16   1,33
607  848093   Slaná Lehota                9,77   1,81
607  859613   Sušany                   9,08   1,32
    607  861006   Šoltýska                  0,00   0,55
607  865974   Turíčky                  9,21   2,02
607  866377   Uhorské                  9,51   2,20
607  825344   Utekáč                   0,00   0,50
607  867331   Vaľkovo                  7,55   1,97
607  819531   Veľká Suchá                10,29   2,15
607  867900   Veľká Ves                 12,37   2,99
607  848107   Zelené                  11,40   2,80
607  809489   Zlatno                  10,95   2,15

608  okres    REVÚCA                  10,05   1,18
608  802280   Behynce                  12,30   2,71
608  854166   Brusník nad Turcom             0,00   2,96
608  813117   Držkovce                  8,97   1,84
608  851825   Filier                   0,00   0,51
608  814865   Gemer                   17,30   2,14
608  814954   Gemerská Ves               10,22   1,87
608  814997   Gemerský Milhosť              5,62   1,15
608  819468   Hrlica                   0,00   0,83
608  820091   Hucín                   8,59   1,17
608  821055   Chvalová                  9,70   1,84
608  821110   Chyžné                   8,86   1,05
608  822698   Jelšava                  8,56   2,01
608  815004   Jelšavská Teplica             14,07   1,83
608  823252   Kameňany                  4,41   1,26
608  834696   Kopráš                   4,95   0,54
608  831841   Levkuška                  7,40   1,30
608  831999   Licince                  11,14   1,25
608  833291   Lubeník                  9,03   2,61
608  815039   Mikolčany                 7,43   2,23
608  834700   Mníšany                  6,56   0,77
608  838233   Mokrá Lúka                10,76   1,13
608  838772   Muráň                   8,93   0,75
608  838799   Muránska Dlhá Lúka            10,99   0,87
608  838802   Muránska Huta               4,50   0,54
608  838811   Muránska Lehota              10,53   0,59
608  838829   Muránska Zdychava             2,44   0,51
608  839370   Nandraž                  3,08   0,76
608  815047   Nováčany v Gemeri             0,00   2,34
608  844829   Otročok                  8,49   1,45
608  847020   Ploské                   0,00   0,99
608  847984   Polina                   8,73   2,00
608  850225   Prihradzany                3,79   0,50
608  851281   Rákoš pri Jelšave             8,58   1,55
608  851698   Rašice                   9,31   1,30
608  851752   Ratková                  6,63   1,21
608  851833   Ratkovské Bystré              0,00   0,53
608  851761   Repištia                  6,63   1,21
608  852104   Revúca                   9,95   0,97
608  852210   Revúcka Lehota               7,10   0,88
608  852228   Revúčka                  6,75   0,56
608  854182   Rybník nad Turcom             0,00   1,19
608  851809   Sása nad Turcom              0,00   0,91
608  855545   Sirk                    0,00   0,80
608  855804   Skerešovo                 9,76   1,86
608  858498   Starňa                  15,28   2,04
608  859044   Strelnice                 9,54   2,65
608  860123   Šafárikovo                15,18   2,49
608  860981   Šivetice                  9,43   1,56
608  865940   Turčok                   0,00   0,60
608  869643   Višňové v Gemeri              7,34   0,83
608  860131   Železné                  14,77   2,45
608  874361   Žiar pri Šafárikove            11,61   0,74

609  okres    RIMAVSKÁ SOBOTA              10,77   1,35
609  800040   Abovce                  13,43   3,14
609  800350   Babinec                  8,30   1,77
609  800601   Bakta                   8,20   2,13
609  801691   Barca                   10,05   1,57
609  802191   Bátka                   9,71   2,65
609  802433   Belín                   10,27   1,82
609  815225   Bizovo                   8,82   1,20
609  803171   Blhovce                  9,40   1,13
609  803961   Bottovo                  10,91   1,46
609  804011   Brádno                   0,00   0,66
609  807141   Budikovany                 6,81   1,24
609  807982   Cakov                   12,84   2,04
609  815233   Čenice                  12,27   2,93
609  809268   Čerenčany                 11,46   2,39
609  809811   Čierny Potok                7,65   0,65
609  809900   Číž                    15,34   2,81
609  823805   Dimitrij                  9,79   1,80
609  812196   Dolné Zahorany               6,03   2,39
609  812811   Dražice                  11,16   2,35
609  812889   Drienčany                 6,87   1,52
609  813052   Drňa                    9,35   0,93
609  813281   Dubno                   5,13   1,12
609  813389   Dubovec                  14,77   3,66
609  802204   Dulovo                   8,83   2,00
609  813940   Dúžava                  12,02   1,81
609  814229   Figa                    9,95   1,87
609  814881   Gemerček                  9,84   2,23
609  814971   Gemerské Dechtáre             7,34   0,91
609  814989   Gemerské Michalovce            7,06   1,47
609  815021   Gemerský Jablonec             7,46   1,45
609  815217   Gortva                   8,11   1,04
609  871460   Gregorovce                 8,71   2,34
609  815349   Hačava                   5,40   0,83
609  815411   Hajnáčka                  6,28   0,93
609  816515   Hnúšťa                   7,55   1,11
609  816558   Hodejov                  8,57   1,12
609  816566   Hodejovec                 10,02   1,30
609  818291   Horné Zahorany               7,60   1,63
609  818615   Hostice                  9,17   1,70
609  818658   Hostišovce                 6,83   1,59
609  819051   Hrachovo                 10,74   1,78
609  819999   Hrušovo                  12,15   1,39
609  820083   Hubovo                   9,42   1,52
609  820491   Husiná                   7,09   1,75
609  820644   Chanava                  15,04   3,51
609  820911   Chrámec                  12,31   0,62
609  821420   Ivanice                  13,72   2,58
609  822035   Janice                  11,31   0,65
609  822795   Jesenské                 10,09   1,41
609  822817   Jestice                  6,73   1,16
609  823180   Kaloša                   7,86   0,85
609  823791   Kesovce                  9,79   1,80
609  824224   Klenovec                  5,92   0,69
609  825026   Kociha                  11,99   2,14
609  826120   Konrádovce                10,16   1,57
609  828076   Kráľ                   10,71   1,40
609  828378   Kraskovo                  7,21   1,81
609  829277   Krokava                  0,00   0,56
609  829676   Kružno                  11,85   2,84
609  830232   Kyjatice                  6,41   0,80
609  831336   Lenartovce                14,18   0,00
609  831352   Lenka                   14,74   1,68
609  832359   Lipovec v Gemeri              2,08   0,51
609  834203   Lukovištia                 7,71   1,52
609  868639   Malé Teriakovce              10,57   3,52
609  836346   Martinová nad Rimavou           14,07   1,28
609  838161   Mojín                   10,11   1,43
609  839680   Neporadza                 7,43   1,30
609  840874   Nižná Pokoradz              10,00   1,95
609  841056   Nižné Valice                7,23   1,66
609  868906   Nižný Blh                 11,77   1,52
609  868647   Nižný Skálnik               9,96   2,09
609  841447   Nová Bašta                11,00   1,44
609  844039   Orávka                      11,53   2,55
609  820008   Ostrany                  8,62   2,18
609  844918   Ožďany                   9,41   1,39
609  844969   Padarovce                 10,14   1,92
609  812897   Papča                   6,78   0,94
609  845736   Pavlovce                 12,56   2,85
609  846074   Petrovce                  4,37   1,26
609  848026   Polom                   0,00   0,51
609  848484   Poproč                   1,95   0,51
609  848727   Potok nad Blhom              0,00   0,52
609  852643   Príboj                  11,10   1,59
609  850900   Radnovce                  8,97   1,52
609  866628   Rakytník                  8,97   3,45
609  851795   Ratkovská Lehota              0,00   0,55
609  851817   Ratkovská Suchá              0,00   0,69
609  852830   Ratkovská Zdychava             0,00   0,50
609  852244   Riečka pri Králi             12,74   3,55
609  831166   Rimavica                 2,68 1  ,01
609  852384   Rimavská Baňa               8,65   1,20
609  831158   Rimavská Lehota              5,81   0,90
609  852406   Rimavská Píla               2,42   0,70
609  852414   Rimavská Seč               14,99   2,47
609  852422   Rimavská Sobota              11,94   2,92
609  852597   Rimavské Brezovo              8,53   1,83
609  852635   Rimavské Janovce             11,04   2,00
609  852651   Rimavské Zalužany             10,98   2,04
609  852848   Rovné                   0,00   0,51
609  853569   Rumince                  12,12   1,27
609  856461   Slizké                   7,50   1,01
609  857858   Stará Bašta                10,80   0,88
609  858811   Stránska                 11,56   2,34
609  820016   Striežovce                 5,51   1,31
609  859281   Studená                  12,18   3,59
609  859621   Sútor                   11,05   1,71
609  860832   Šimonovce                 15,94   2,79
609  860921   Širkovce                 12,89   1,93
609  861065   Španie Pole                6,74   0,90
609  861421   Štrkovec                 12,94   2,27
609  862452   Tachty                  10,87   1,53
609  862771   Teplý Vrch                 9,21   1,29
609  863220   Tisovec                  3,25   0,54
609  852473   Tomášová                 11,60   3,18
609  863513   Tomášovce pri Bátke            14,69   2,03
609  866644   Uzovská Panica              11,69   2,93
609  867543   Včelince                 15,56   4,19
609  867551   Večelkov                  8,81   1,44
609  868663   Veľké Teriakovce              9,96   2,09
609  869309   Vieska nad Blhom              9,95   1,01
609  869953   Vlkyňa                  11,83   2,83
609  868671   Vrbovce nad Rimavou            5,34   0,73
609  871265   Vyšná Pokoradz               9,43   1,19
609  871478   Vyšné Valice                8,48   1,40
609  868892   Vyšný Blh                 11,01   1,76
609  871591   Vyšný Skálnik               8,46   2,45
609  871729   Zádor                   12,61   2,45
609  871851   Zacharovce                13,15   2,06
609  874914   Žíp                    11,94   2,38

610  okres    VEĽKÝ KRTÍŠ                11,32   1,81
610  800635   Balog nad Ipľom              14,13   2,67
610  802212   Bátorová                 13,89   1,76
610  807010   Brusník                  6,81   1,17
610  807451   Bušince                  14,00   2,72
610  808971   Čebovce                  7,75   1,94
610  809110   Čeláre                  10,60   1,87
610  809161   Čelovce                  5,17   1,77
610  809365   Červeňany                 13,17   0,96
610  811513   Dolinka                  12,61   3,01
610  811785   Dolná Strehová               9,84   2,07
610  812111   Dolné Plachtince             12,79   4,04
610  849634   Dolné Príbelce              10,73   2,15
610  812153   Dolné Strháre               10,82   2,75
610  810037   Dolný Dačov Lom              2,93   0,93
610  813931   Ďurkovce                  9,47   1,79
610  815152   Glabušovce                 8,06   1,79
610  817597   Horná Strehová               9,17   1,73
610  818143   Horné Plachtince              4,87   1,17
610  849642   Horné Príbelce              10,95   2,42
610  818232   Horné Strháre               8,32   1,93
610  810002   Horný Dačov Lom              5,18   1,50
610  819883   Hrušov                   4,25   0,96
610  820946   Chrastince                13,80   1,05
610  821012   Chrťany                  8,47   1,20
610  821292   Ipeľské Predmostie            11,87   3,08
610  823473   Kamenné Kosihy              11,49   2,18
610  823945   Kiarov                   9,96   3,23
610  824135   Kleňany                  10,39   1,88
610  825689   Koláre                  11,81   2,52
610  826561   Kosihovce                 9,49   1,29
610  826570   Kosihy nad Ipľom             13,48   3,48
610  827801   Kováčovce                 10,74   1,91
610  831395   Lesenice                 15,40   3,45
610  833568   Ľuboriečka                 9,87   1,65
610  834963   Malá Čalomija               10,05   3,42
610  835692   Malé Straciny               13,81   2,70
610  835757   Malé Zlievce               13,92   2,36
610  835889   Malý Krtíš                14,96   2,76
610  838128   Modrý Kameň                7,23   0,70
610  838756   Muľa                   11,63   2,57
610  839655   Nenince                  12,55   2,73
610  841927   Nová Ves                 12,25   2,40
610  843024   Obeckov                  14,28   3,57
610  843687   Olováry                  8,87   1,93
610  843903   Opatovská Nová Ves            13,13   2,05
610  843962   Opava                   7,59   1,09
610  848751   Pôtor                   11,12   2,19
610  849324   Pravica                  5,94   0,82
610  849723   Príboj nad Tisovníkom           3,72   0,91
610  854522   Sečianky                 15,41   4,07
610  854786   Seľany                   9,74   1,39
610  854816   Selce pri Veľkom Krtíši          10,20   2,27
610  855162   Senné                   8,87   1,38
610  855839   Sklabiná                 15,17   3,48
610  856592   Slovenské Ďarmoty             13,54   2,35
610  856606   Slovenské Kľačany             10,38   2,29
610  859001   Stredné Plachtince             7,12   1,71
610  859478   Sucháň                   6,16   1,52
610  859508   Suché Brezovo               3,75   1,52
610  860913   Širákov                  8,85   0,59
610  861812   Šuľa                    7,20   1,24
610  864323   Trebušovce                12,61   2,99
610  867641   Veľká Čalomija               9,50   3,40
610  867918   Veľká Ves nad Ipľom            12,70   2,28
610  868612   Veľké Straciny              14,40   3,72
610  868833   Veľké Zlievce               11,20   2,22
610  869058   Veľký Krtíš                11,32   2,25
610  869147   Veľký Lom                 4,29   1,12
610  869295   Vieska nad Tisovníkom           10,36   2,85
610  869465   Vinica                  14,17   1,84
610  870617   Vrbovka                  11,66   1,17
610  871770   Záhorce                  13,67   1,68
610  872440   Závada pri Chrťanoch            8,43   1,24
610  873608   Zombor                  10,23   1,97
610  874302   Želovce                  16,29   1,19
610  848786   Žihľava                  10,47   2,51

611  okres    ZVOLEN                   7,93   1,25
611  800333   Babiná                   7,98   1,61
611  800392   Bacúrov                  6,30   1,20
611      806447   Breziny                  5,53   0,79
611  807125   Budča                   11,89   1,88
611  865311   Budička                  4,10   0,81
611  807915   Bzovská Lehôtka              6,60   0,96
611  811190   Dobrá Niva                 6,28   1,31
611  813371   Dubové pri Zvolene             4,32   0,89
611  856291   Hájniky                  10,35   2,11
611  819760   Hronská Breznica             14,49   1,42
611  865338   Kašova Lehôtka               4,43   0,67
611  827771   Kováčová                  9,66   2,25
611  828157   Kráľová                  0,00   0,69
611  831441   Lažteky                  5,66   0,74
611  831433   Lešť I                   5,66   0,74
611  991911   Lešť II                  5,66   0,74
611  832057   Lieskovec                 9,81   2,19
611  834131   Lukavica                  5,77   1,21
611  834181   Lukové                   7,82   1,45
611  836877   Michalková                 4,12   0,54
611  873845   Môťová                   8,16   0,93
611  843156   Očová                   7,03   1,31
611  844527   Ostrá Lúka                 8,53   1,33
611  846988   Pliešovce                 7,97   0,84
611  831450   Podjavorie I                5,66   0,74
611  991929   Podjavorie II               5,66   0,74
611  847780   Podzámčok                 7,63   0,80
611  856304   Rybáre                  12,01   2,71
611  854361   Sampor                   7,19   0,95
611  854417   Sása                    8,75   1,13
611  855391   Sielnica                  8,25   1,48
611  856088   Slatinka                  7,24   1,00
611  865346   Tŕnie                   6,46   1,02
611  866024   Turová                   6,76   1,37
611  867845   Veľká Lúka                 9,86   1,47
611  831468   Vidov Vrch                 5,66   0,74
611  871915   Zaježová                  2,47   0,71
611  873594   Zolná                   9,07   1,94
611  873705   Zvolen                   7,54   1,60
611  873900   Zvolenská Slatina             9,76   1,51
611  874205   Železná Breznica              3,14   0,88

612  okres    ŽARNOVICA                 10,05   0,93
612  801461   Banská Hodruša               7,21   0,66
612  806188   Brehy                   10,35   1,05
612  811971   Dolné Hámre                8,10   0,78
612  817881   Horné Hámre                8,87   0,70
612  818763   Hrabičov                  5,51   0,62
612  819816   Hronský Beňadik              14,23   2,50
612  824038   Kľak                    9,30   0,89
612  826189   Kopanice                  5,85   0,65
612  835102   Malá Lehota                7,37   0,81
612  841251   Nová Baňa                 8,78   0,80
612  844411   Orovnica                 10,85   1,93
612  844624   Ostrý Grúň                10,63   0,61
612  846651   Píla pri Žarnovici             3,82   0,61
612  850403   Psiare                   5,74   4,55
612  852091   Revištské Podzámčie            14,92   0,69
612  853534   Rudno nad Hronom             16,20   1,33
612  862606   Tekovská Breznica             8,13   2,03
612  867772   Veľká Lehota                6,11   0,95
612  868248   Veľké Pole                 3,54   0,67
612  870170   Voznica                  12,89   1,43
612  874001   Žarnovica                 13,46   2,02
612  874019   Žarnovická Huta              17,18   2,20
612  875066   Župkov                   7,36   0,63

613  okres    ŽIAR NAD HRONOM              7,95   1,09
613  802107   Bartošova Lehôtka             3,62   0,57
613  807419   Bukovina pri Bzenici            7,74   2,13
613  807761   Bzenica                  14,82   2,30
613  811921   Dolná Trnávka               7,68   1,27
613  811939   Dolná Ves                 12,66   0,68
613  811947   Dolná Ždaňa                11,10   2,21
613  816191   Hliník nad Hronom             10,65   1,90
613  817791   Horná Trnávka               8,78   1,58
613  817830   Horná Ves pri Kremnici           5,92   0,69
613  817848   Horná Ždaňa                8,53   1,70
613  874515   Horné Opatovce               0,00   1,36
613  819786   Hronská Dúbrava              1,98   0,71
613  821152   Ihráč                   2,19   0,73
613  821942   Jalná                   5,55   0,90
613  822124   Janova Lehota               7,73   1,22
613  822485   Jastrabá                  4,96   0,73
613  823996   Klačany pri Trnavej Hore          7,93   0,79
613  826227   Kopernica                 2,26   0,76
613  826588   Kosorín                  7,97   1,41
613  827932   Krahule                  0,00   0,76
613  828882   Kremnica                  1,95   0,63
613  829021   Kremnické Bane               1,95   0,56
613  829854   Kunešov                  4,15   0,77
613  830518   Ladomer                  15,68   2,09
613  831212   Lehôtka pod Brehmi            12,53   1,47
613  833169   Lovča                   9,98   2,95
613  833177   Lovčica                  7,18   1,28
613  834033   Lúčky pri Kremnici             2,43   0,52
613  834262   Lutila                   5,76   2,10
613  839868   Nevoľné                  1,95   0,50
613  846724   Pitelová                  6,93   1,19
613  849499   Prestavlky                 7,88   0,92
613  850276   Prochot                  0,00   0,58
613  852031   Repište                  3,80   0,61
613  855871   Sklené Teplice               3,17   0,65
613  856045   Slaská                   6,54   0,96
613  858048   Stará Kremnička              5,94   1,09
613  860654   Šášovské Podhradie            11,70   3,29
613  865265   Trnavá Hora                7,93   0,79
613  865567   Trubín                   5,21   1,01
613  877689   Vieska pri Žiari nad Hronom        0,00   2,26
613  870846   Vyhne                   0,00   0,58
613  874370   Žiar nad Hronom              9,40   1,74
701  okres    BARDEJOV                  6,58   0,98
701  800066   Abrahámovce                5,87   1,44
701  800201   Andrejová                 6,39   0,86
701  801712   Bardejov                  8,85   1,17
701  802077   Bardejovská Nová Ves            8,57   1,07
701  802115   Bartošovce                 4,74   1,28
701  802298   Becherov                  4,49   0,76
701  802484   Beloveža                  6,57   0,80
701  803375   Bogliarka                 5,10   0,64
701  806731   Brezov                   8,91   1,13
701  806871   Brezovka                  5,83   1,27
701  807061   Buclovany                 6,31   1,06
701  808172   Cigeľka                  5,28   0,71
701  810886   Dlhá Lúka nad Topľou            5,51   0,89
701  813133   Dubinné                  8,46   1,27
701  814385   Frička                   5,57   0,88
701  814393   Fričkovce                 3,52   0,79
701  814474   Gaboltov                  4,86   0,93
701  815071   Gerlachov                 4,51   0,53
701  815721   Hankovce                  8,43   1,70
701  815772   Harhaj                   9,56   1,56
701  815985   Hažlín                   5,43   1,06
701  816108   Hertník                  5,09   1,08
701  816116   Hervartov                 7,13   0,82
701  818844   Hrabovec                 11,42   1,20
701  818887   Hrabské                  3,02   0,61
701  820539   Hutka                   3,99   0,72
701  820725   Chmeľová                  5,24   0,99
701  822167   Janovce                  6,67   1,17
701  822574   Jedlinka                      4,22   0,64
701  824925   Kľušov                   8,19   1,24
701  824992   Kobyly                   6,07   1,02
701  825115   Kochanovce                 8,50   1,85
701  826031   Komárov                  10,04   1,18
701  826251   Koprivnica                 8,09   1,16
701  827894   Kožany                   0,00   1,61
701  829145   Krivé                   6,00   0,78
701  829170   Kríže                   1,95   0,50
701  829625   Kružlov                  5,53   0,68
701  829757   Kučín                   8,06   1,77
701  829919   Kurima                   9,09   1,27
701  829943   Kurov                   4,57   0,85
701  830640   Lascov                   8,00   0,96
701  831328   Lenartov                  3,75   0,56
701  832260   Lipová                   4,45   0,67
701  832961   Livov                   0,00   0,54
701  832979   Livovská Huta               0,00   0,50
701  833118   Lopúchov                  4,73   1,36
701  834149   Lukavica pri Bardejove           6,43   0,77
701  834165   Lukov                   6,86   0,64
701  835447   Malcov                   6,83   0,75
701  836061   Marhaň                   8,39   1,13
701  837521   Mikulášová                 5,57   1,15
701  838276   Mokroluh                  6,51   0,87
701  839493   Nemcovce                 10,77   1,54
701  840882   Nižná Polianka               6,02   0,83
701  840971   Nižná Voľa                 5,59   0,85
701  841021   Nižné Raslavice              5,53   1,78
701  841196   Nižný Tvarožec               4,54   0,52
701  843695   Oľšavce                  10,10   2,07
701  843806   Ondavka                  3,31   0,63
701  844420   Ortuťová                  5,12   0,64
701  844454   Osikov                   5,97   1,63
701  845981   Petrová                  6,01   0,83
701  847917   Poliakovce                 9,10   1,18
701  848654   Porúbka nad Topľou            10,28   2,05
701  851949   Regetovka                 0,00   0,52
701  852066   Rešov                   4,87   0,80
701  852376   Richvald                  7,65   1,16
701  852759   Rokytov                  8,45   0,67
701  856703   Smilno                   5,38   1,34
701  856894   Snakov                   6,25   0,69
701  858684   Stebnícka Huta               0,00   0,51
701  858692   Stebník                  3,32   0,65
701  859311   Stuľany                  7,06   0,63
701  859711   Sveržov                  7,96   0,80
701  860506   Šarišské Čierne              5,85   1,25
701  860638   Šašová                   6,45   0,61
701  860816   Šiba                    7,57   0,75
701  862517   Tarnov                   8,49   1,09
701  865443   Tročany                  4,30   0,64
701  867349   Vaniškovce                 6,06   1,77
701  867373   Varadka                  6,21   0,82
701  834173   Venécia                  4,52   0,50
701  871273   Vyšná Polianka               4,47   0,78
701  871362   Vyšná Voľa                 5,67   0,79
701  871419   Vyšné Raslavice              5,53   1,78
701  871532   Vyšný Kručov                9,44   0,95
701  871613   Vyšný Tvarožec               3,44   0,69
701  872881   Zborov                   7,74   1,93
701  873349   Zlaté                   2,96   0,71

702  okres    HUMENNÉ                  8,68   1,26
702  800155   Adidovce                  8,41   1,65
702  802140   Baškovce                  3,25   0,67
702  806196   Brekov                   8,85   1,99
702  806218   Brestov                  4,95   0,65
702  809322   Černina                  4,27   0,67
702  810134   Dedačov                  7,26   0,64
702  856568   Gruzovce                  5,17   0,72
702  815730   Hankovce                  7,66   1,60
702  823317   Hažín nad Cirochou            11,39   2,12
702  818852   Hrabovec nad Laborcom           9,08   1,02
702  819859   Hrubov                   3,00   0,57
702  820105   Hudcovce                  8,96   0,85
702  820121   Humenné                  11,43   1,48
702  820369   Humenský Rokytov              7,32   1,40
702  820687   Chlmec                   8,15   1,38
702  821551   Jabloň                   9,13   1,24
702  822329   Jasenov                  9,88   0,89
702  823325   Kamenica nad Cirochou           11,21   1,53
702  823503   Kamienka pri Humennom           8,27   1,40
702  823627   Karná                   9,29   1,61
702  825123   Kochanovce nad Laborcom          9,97   0,93
702  826871   Košarovce                 8,06   1,38
702  827681   Koškovce                 11,69   0,92
702  830445   Lackovce                 10,56   1,46
702  832065   Lieskovec pri Humennom          10,03   1,90
702  833495   Ľubiša                   8,80   0,89
702  834122   Lukačovce                 7,94   0,86
702  871494   Maškovce                  7,10   0,86
702  838063   Modra nad Cirochou            12,15   1,95
702  839027   Myslina                  9,16   1,47
702  839485   Nechválova Polianka            6,18   1,09
702  840807   Nižná Jablonka               6,92   1,02
702  840904   Nižná Sitnica               8,87   1,21
702  840980   Nižné Ladičkovce              5,67   1,08
702  843199   Ohradzany                 6,92   0,94
702  844985   Pakostov                  7,87   1,10
702  845311   Papín                   5,10   1,39
702  848662   Porúbka pri Chlmci             5,71   1,32
702  850250   Prituľany                 7,40   0,83
702  850438   Ptičie                   8,89   1,86
702  852724   Rohožník pri Oľke             0,00   1,15
702  852856   Rovné nad Udavou             11,66   2,26
702  853615   Ruská Kajňa                5,92   0,81
702  853631   Ruská Poruba                5,38   0,67
702  856576   Slovenská Volová              7,37   1,02
702  856614   Slovenské Krivé              5,45   1,36
702  843202   Sopkovce                  4,09   0,53
702  863971   Topoľovka                 8,88   1,95
702  865818   Turcovce                  3,10   0,72
702  866253   Udavské                  11,27   1,43
702  992160   Valaškovce - juh              9,82   1,12
702  879703   Valaškovce - sever             9,82   1,12
702  992151   Valaškovce - stred             9,82   1,12
702  869201   Veľopolie                 8,39   1,26
702  869732   Víťazovce                 6,98   0,72
702  871206   Vyšná Jablonka               4,94   0,69
702  871303   Vyšná Sitnica               5,95   0,96
702  871371   Vyšné Ladičkovce              8,16   1,05
702  871508   Vyšný Hrušov                9,44   1,58
702  872466   Závada pri Oľke              4,69   0,57
702  872491   Závadka                  11,01   2,17
702  872954   Zbudské Dlhé                7,30   1,33
702  872962   Zbudský Rokytov              0,00   2,15
702  873675   Zubné                   8,73   1,83

703  okres    KEŽMAROK                  5,33   0,81
703  800074   Abrahámovce pri Vlkovej          3,41   0,59
703  822558   Blažov                   5,35   0,74
703  807478   Bušovce                  6,93   1,43
703  809446   Červený Kláštor              4,83   1,35
703  815373   Hágy                    6,30   0,62
703  815951   Havka                   3,02   0,70
703  816884   Holumnica                 6,19   0,66
703  818941   Hradisko                  0,00   0,57
703  820385   Huncovce                  5,39   0,90
703      991856   Ihla                    5,10   0,56
703  822833   Jezersko                  0,00   0,50
703  822922   Jurské                   3,08   0,50
703  823813   Kežmarok                  5,66   1,02
703  829196   Krížová Ves                7,23   0,93
703  831239   Lechnica                  5,58   0,74
703  831344   Lendak                   0,00   0,50
703  991830   Levočská Dolina              5,40   0,73
703  833312   Ľubica                   4,11   0,59
703  991937   Ľubické Kúpele               5,27   0,83
703  834416   Lysá nad Dunajcom             0,00   0,89
703  834734   Majere                   8,22   1,07
703  821136   Majerka                  6,45   0,50
703  835005   Malá Franková               0,00   0,51
703  835901   Malý Slavkov                5,37   1,50
703  836401   Matiašovce                 4,26   0,62
703  837750   Mlynčeky                  7,36   1,39
703  844641   Osturňa                  2,36   0,53
703  847305   Podhorany                 5,09   1,15
703  851612   Rakúsy                   4,14   0,87
703  851973   Reľov                   2,34   0,51
703  856550   Slovenská Ves               5,03   0,93
703  857378   Spišská Belá                8,96   1,63
703  857581   Spišská Stará Ves             5,00   0,77
703  857629   Spišské Hanušovce             2,72   0,55
703  858081   Stará Lesná                3,64   0,82
703  821144   Stotince                  3,89   0,64
703  858803   Stráne pod Tatrami             6,30   1,14
703  858871   Strážky                  8,41   1,23
703  991848   Sypková                  0,00   0,67
703  863998   Toporec                  4,49   1,05
703  866156   Tvarožná                  4,13   0,72
703  867705   Veľká Franková               3,20   0,51
703  867837   Veľká Lomnica               3,05   0,67
703  869929   Vlková                   4,51   1,10
703  869937   Vlkovce                  3,20   0,54
703  870048   Vojňany                  3,96   0,94
703  870447   Vrbov                   4,43   0,86
703  870765   Výborná                  6,63   1,36
703  872296   Zálesie v Zamagurí             1,95   0,50
703  873951   Žakovce                  7,05   1,33

704  okres    LEVOČA                   6,11   0,67
704  800627   Baldovce                  9,42   0,67
704  802263   Beharovce                 8,94   0,71
704  802930   Bijacovce                 8,82   0,69
704  807028   Brutovce                  4,07   0,54
704  807290   Buglovce                  7,09   0,59
704  811149   Dlhé Stráže                3,90   0,56
704  811491   Doľany na Spiši              1,95   0,52
704  812625   Domaňovce                 6,22   1,25
704  812803   Dravce                   2,66   0,76
704  813435   Dúbrava na Spiši              3,99   0,51
704  815268   Granč-Petrovce               7,55   0,71
704  815764   Harakovce                 4,81   0,55
704  821713   Jablonov                  6,79   0,58
704  823660   Katúň                   3,04   0,52
704  824127   Klčov                   7,98   0,65
704  847879   Korytné                  8,94   0,71
704  829927   Kurimany                  5,49   0,64
704  831859   Levoča                   5,45   0,72
704  834009   Lúčka pri Jablonove            1,95   0,64
704  839621   Nemešany                  9,13   0,85
704  841030   Nižné Repaše                3,14   0,61
704  843709   Oľšavica                  3,16   0,61
704  844225   Ordzovany                 5,49   0,50
704  845680   Pavľany                  4,63   0,67
704  847887   Poľanovce                 5,71   0,61
704  848131   Pongrácovce                5,09   0,55
704  857645   Spišské Podhradie             8,45   1,51
704  857726   Spišský Hrhov               8,97   0,84
704  857777   Spišský Štvrtok              4,92   1,00
704  859290   Studenec                  8,08   0,50
704  864021   Torysky                  3,21   0,65
704  866466   Uloža                   0,00   0,54
704  871435   Vyšné Repaše                3,25   0,65
704  871605   Vyšný Slavkov               2,63   0,58
704  872458   Závada pri Levoči             0,00   0,56

705  okres    MEDZILABORCE                6,32   1,01
705  803723   Borov                   7,95   1,17
705  806234   Brestov nad Laborcom            6,44   1,43
705  808288   Čabalovce                 6,28   0,68
705  808300   Čabiny                   6,59   1,04
705  809349   Čertižné                  5,50   0,78
705  815331   Habura                   6,26   0,86
705  823031   Kalinov                  3,82   0,61
705  828769   Krásny Brod                7,58   1,46
705  843661   Krivá Oľka                 6,20   0,82
705  836621   Medzilaborce                5,95   1,18
705  839248   Ňagov                   4,85   0,61
705  843679   Nižná Oľka                 4,57   1,17
705  851167   Nižná Radvaň                9,30   1,43
705  843741   Oľšinkov                  4,25   0,51
705  845256   Palota                   4,72   0,89
705  852015   Repejov                  4,31   0,98
705  828785   Rokytovce                 5,36   0,89
705  852775   Roškovce                  3,00   0,67
705  859532   Sukov                   0,00   0,68
705  859729   Svetlice                  8,65   1,02
705  867276   Valentovce                 0,00   0,93
705  870137   Volica                   7,57   1,68
705  836630   Vydraň                   0,00   1,43
705  870871   Výrava                   6,21   0,79
705  872857   Zbojné                   6,49   1,50
705  872946   Zbudská Belá                0,00   1,29

706  okres    POPRAD                   5,22   0,83
706  802174   Batizovce                 4,98   0,81
706  814652   Filice                   4,80   0,61
706  814661   Gánovce                  5,16   0,53
706  815098   Gerlachov pod Tatrami           3,80   0,50
706  818721   Hozelec                  5,11   0,50
706  817040   Hôrka pri Poprade             5,62   0,94
706  819131   Hranovnica                 5,54   1,46
706  822183   Jánovce pri Poprade            5,76   0,53
706  828807   Kravany                  5,43   0,70
706  832537   Liptovská Teplička             1,96   0,52
706  833959   Lučivná                  4,10   0,73
706  822191   Machalovce                 4,17   0,53
706  836371   Matejovce                 5,20   1,57
706  836702   Mengusovce                 3,45   0,88
706  837784   Mlynica                  5,09   0,98
706  840963   Nižná Šuňava                4,68   0,75
706  841820   Nová Lesná                 3,56   0,65
706  848174   Poprad                   6,46   1,53
706  848221   Spišská Sobota               5,92   1,78
706  857599   Spišská Teplica              6,47   1,21
706  857611   Spišské Bystré               5,61   1,39
706  857751   Spišský Štiavnik              6,15   2,16
706  858544   Starý Smokovec               1,95   0,50
706  848298   Stráže pod Tatrami             5,82   0,53
706  859923   Svit                    7,32   1,17
706  836711   Štôla                   4,80   0,91
706  861375   Štrba                   4,52   0,76
706  861405   Štrbské Pleso               0,00   0,70
706  862371   Švábovce                  4,75   0,64
706  874108   Tatranská Javorina             1,95   0,71
706  862568   Tatranská Lomnica             0,00   0,61
706  848417   Veľká                       4,73   1,28
706  869163   Veľký Slavkov               4,59   1,06
706  869228   Vernár                   0,00   0,56
706  869457   Vikartovce                 5,03   0,74
706  870820   Vydrník                  6,38   2,05
706  871354   Vyšná Šuňava                4,72   0,54
706  874132   Ždiar                   4,32   0,70

707  okres    PREŠOV                   7,51   1,04
707  800112   Abranovce                 8,49   1,25
707  800325   Babin Potok                6,65   0,98
707  800554   Bajerov                  5,03   0,50
707  802743   Bertotovce                 3,48   0,57
707  806226   Brestov v Slanských vrchoch        8,79   1,97
707  806382   Bretejovce                 8,68   1,32
707  806889   Brežany                  7,13   0,57
707  807788   Bzenov                   7,32   0,78
707  809187   Čelovce pri Chmeľove            6,27   1,78
707  809381   Červenica                 3,81   0,73
707  810347   Demjata                  4,29   0,65
707  812927   Drienov                  10,82   1,70
707  812960   Drienovská Nová Ves            9,09   0,86
707  813591   Dulova Ves                 9,86   1,59
707  814351   Fintice                  8,38   1,54
707  814415   Fričovce                  2,10   0,51
707  814423   Fulianka                 11,26   1,45
707  815055   Geraltov                  4,87   0,95
707  815284   Gregorovce                 9,03   1,28
707  815705   Haniska                  13,80   2,41
707  816051   Hendrichovce                2,71   0,59
707  816086   Hermanovce                 4,75   0,74
707  818801   Hrabkov                  3,36   0,53
707  818950   Hradisko pri Terni             2,12   0,50
707  831298   Chabžany                 13,03   0,00
707  820709   Chmeľov                  7,81   0,83
707  820733   Chmeľovec                 7,31   1,39
707  820750   Chmiňany                  4,66   0,67
707  820776   Chminianska Nová Ves            5,89   1,03
707  820784   Chminianske Jakubovany           2,09   0,52
707  822108   Janov                   5,37   0,55
707  822205   Janovík                  8,78   0,93
707  823571   Kapušany                 10,23   1,89
707  823775   Kendice                  11,46   1,21
707  824143   Klenov                   5,10   0,64
707  825131   Kojatice                  8,17   2,06
707  825387   Kokošovce                 6,64   2,57
707  829200   Krížovany                 2,42   0,53
707  830119   Kvačany pri Bajerove            3,88   0,53
707  830453   Lačnov                   0,00   0,50
707  830461   Lada                   11,46   1,77
707  831042   Lažany                   4,46   1,32
707  831301   Lemešany                 10,43   1,08
707  831409   Lesíček                  4,63   0,56
707  832006   Ličartovce                 8,88   1,62
707  860468   Lipníky                  8,24   1,73
707  832294   Lipovce                  2,00   0,50
707  833584   Ľubotice                 10,48   2,75
707  833614   Ľubovec                  6,47   1,01
707  833924   Lúčina                   4,43   0,50
707  835919   Malý Slivník                9,34   0,88
707  835943   Malý Šariš                 9,42   1,66
707  836524   Medzany                  8,59   1,69
707  837504   Miklušovce                 4,08   0,63
707  837661   Mirkovce                  8,41   1,95
707  846040   Močarmany                 11,29   2,56
707  838594   Mošurov                  7,05   0,73
707  839507   Nemcovce v Šariši             8,89   1,18
707  840955   Nižná Šebastová              12,71   3,52
707  950017   Nové                    8,78   3,13
707  950025   Nový Horeš                 6,23   1,12
707  843431   Okružná                  5,74   0,93
707  843831   Ondrašovce                 2,02   0,51
707  844845   Ovčie                   3,65   0,51
707  846058   Petrovany                 10,00   1,48
707  847313   Podhorany Nižné              5,91   1,66
707  847402   Podhradík                 3,05   0,69
707  849502   Prešov                   9,54   2,24
707  850268   Proč                    5,08   1,01
707  850748   Pušovce                  6,89   0,87
707  850861   Radatice                  7,44   1,01
707  852741   Rokycany                  7,78   0,66
707  853623   Ruská Nová Ves               7,49   1,35
707  833622   Ruské Pekľany               6,45   0,69
707  854719   Sedlice                  5,07   0,69
707  854972   Seniakovce                 9,05   1,44
707  857301   Solivar                  13,11   1,82
707  854727   Suchá Dolina                3,53   0,68
707  859851   Svinia                   8,08   1,53
707  860328   Šalgovík                 10,08   0,73
707  860476   Šarišská Poruba              9,58   1,67
707  860484   Šarišská Trstená              4,74   0,65
707  860492   Šarišské Bohdanovce            10,23   3,03
707  860549   Šarišské Lužianky             6,94   1,53
707  860841   Šindliar                  1,98   0,50
707  860948   Široké                   3,13   0,54
707  861120   Štefanovce                 1,96   0,50
707  863084   Teriakovce                 7,16   1,18
707  863092   Terňa                   7,47   1,54
707  865354   Trnkov                   8,91   1,15
707  865583   Tuhrina                  2,44   0,94
707  865613   Tulčík                   6,73   1,19
707  867411   Varhaňovce                 6,63   1,65
707  869171   Veľký Slivník               7,81   0,81
707  869198   Veľký Šariš                10,39   1,10
707  869724   Víťaz                   4,42   0,53
707  871346   Vyšná Šebastová              8,73   1,19
707  871681   Záborské                 10,84   1,81
707  871834   Záhradné                  6,84   1,20
707  872512   Závadka pri Terni             4,52   0,56
707  873284   Zlatá Baňa                 5,52   0,96
707  874035   Žatkovce                  4,35   0,70
707  874159   Žehňa                   6,74   1,43
707  874922   Žipov                   4,29   0,63
707  875015   Župčany                  8,50   1,91

708  okres    SABINOV                  6,61   0,81
708  800562   Bajerovce                 4,23   0,87
708  803324   Bodovce                  7,77   1,28
708  806846   Brezovica nad Torysou           5,24   0,61
708  806862   Brezovička                 4,84   0,75
708  809357   Červená Voda                6,87   1,39
708  809403   Červenica pri Sabinove           6,12   0,89
708  809993   Ďačov                   6,02   0,74
708  810045   Daletice                  6,10   1,09
708  812901   Drienica                  5,35   1,03
708  813397   Dubovica                  6,06   0,71
708  815675   Hanigovce                 4,12   0,71
708  820059   Hubošovce                 8,43   1,09
708  821853   Jakovany                  4,82   1,07
708  821896   Jakubova Voľa               5,01   0,68
708  821926   Jakubovany pod Čergovom          7,71   1,49
708  822272   Jarovnice                 6,15   1,19
708  823287   Kamenica                  5,70   0,85
708  828394   Krásna Lúka                4,26   0,82
708  829137   Krivany                  6,22   0,99
708  832219   Lipany                   5,72   0,86
708  833975   Lúčka nad Torysou             4,59   0,57
708  834289   Ľutina                   5,53   0,80
708  837636   Milpoš                   4,20   0,59
708  838004       Močidľany nad Svinkou           7,72   3,42
708  841188   Nižný Slavkov               4,64   0,58
708  843504   Olejníkov                 4,05   0,59
708  843750   Oľšov                   4,00   0,79
708  844349   Orkucany                  9,25   1,55
708  844608   Ostrovany                 11,00   1,37
708  845876   Pečovská Nová Ves             8,06   1,06
708  848034   Poloma                   4,91   0,83
708  851850   Ratvaj                   6,42   0,76
708  851914   Ražňany                  7,88   0,79
708  852007   Renčišov                  1,95   0,50
708  852937   Rožkovany                 5,95   0,77
708  854212   Sabinov                  8,72   1,14
708  860514   Šarišské Dravce              4,69   0,86
708  860557   Šarišské Michaľany            11,21   2,80
708  860565   Šarišské Sokolovce             8,14   0,94
708  863190   Tichý Potok                3,15   0,53
708  864005   Torysa                   6,13   0,95
708  866598   Uzovce                   8,14   1,26
708  866661   Uzovské Pekľany              2,77   0,56
708  866679   Uzovský Šalgov               6,30   0,67
708  870919   Vysoká pri Toryse             2,82   0,55
708  854298   Zálesie                  3,12   0,45

709  okres    SNINA                   8,24   1,06
709  802395   Belá nad Cirochou             11,19   1,90
709  806820   Brezovec                  6,31   0,70
709  809969   Čukalovce                 5,85   0,61
709  810088   Dara                    0,00   0,70
709  811033   Dlhé nad Cirochou             9,82   1,12
709  813427   Dúbrava pri Ubli              7,89   1,18
709  818704   Hostovice                 6,49   0,77
709  818810   Hrabová Roztoka              6,03   0,81
709  821951   Jalová                   1,95   0,54
709  823147   Kalná Roztoka               6,27   1,06
709  824151   Klenová                  7,58   1,53
709  825697   Kolbasov                  3,58   1,34
709  825778   Kolonica                  6,90   1,15
709  830526   Ladomirov                 7,67   1,50
709  836800   Michajlov                 7,20   1,07
709  841871   Nová Sedlica                3,93   0,57
709  844446   Osadné                   7,01   0,58
709  844616   Ostrožnica                 0,00   0,95
709  845370   Parihuzovce                1,95   0,70
709  845817   Pčoliné                  7,27   1,27
709  846546   Pichne                   7,07   1,44
709  850241   Príslop                  5,85   0,59
709  853577   Runina                   4,80   1,09
709  853666   Ruská Volová                6,22   0,75
709  853674   Ruské                   3,02   0,70
709  853763   Ruský Potok                0,00   0,77
709  856835   Smolník nad Cirochou            0,00   0,97
709  856941   Snina                   9,89   1,30
709  857807   Stakčín                  8,21   1,22
709  857793   Stakčínska Roztoka             5,30   0,93
709  858471   Starina nad Cirochou            0,00   0,79
709  859117   Strihovce                 9,21   1,37
709  860999   Šmigovec                  8,45   1,56
709  863530   Topoľa                   7,35   0,84
709  866237   Ubľa                    9,30   1,46
709  866440   Ulič                    7,72   0,86
709  866458   Uličské Krivé               4,82   0,71
709  867896   Veľká Poľana                7,95   1,21
709  872849   Zboj                    7,20   0,64
709  873225   Zemplínske Hámre              7,42   1,72
709  873691   Zvala                   5,40   0,72

710  okres    STARÁ ĽUBOVŇA               4,72   0,74
710  809896   Čirč                    6,11   0,71
710  813923   Ďurková                  3,03   0,59
710  814377   Forbasy                  7,16   0,70
710  815462   Hajtovka                  4,63   1,04
710  815578   Haligovce                 2,93   0,57
710  816418   Hniezdne                  6,04   0,77
710  819123   Hraničné                  1,95   0,60
710  819620   Hromoš                   5,76   0,84
710  820695   Chmeľnica                 5,74   0,79
710  821870   Jakubany                  5,87   0,64
710  822221   Jarabina                  4,84   0,88
710  823511   Kamienka                  3,63   0,72
710  825433   Kolačkov                  1,98   0,50
710  828874   Kremná                   0,00   0,86
710  830241   Kyjov                   4,73   0,55
710  830437   Lacková                  5,58   0,88
710  831085   Legnava                  4,98   0,97
710  831425   Lesnica                  2,05   0,50
710  832944   Litmanová                 5,93   0,65
710  833088   Lomnička                  3,86   0,62
710  833606   Ľubotín                  4,99   0,85
710  835897   Malý Lipník                4,63   0,67
710  859541   Malý Sulín                 6,41   0,61
710  836478   Matysová                  4,38   0,84
710  837920   Mníšek nad Popradom            3,47   0,76
710  841048   Nižné Ružbachy               2,56   0,59
710  841846   Nová Ľubovňa                5,20   0,67
710  843075   Obručné                  1,95   0,50
710  844365   Orlov                   4,17   0,90
710  837938   Pilhov                   3,41   0,50
710  846848   Plaveč                   5,69   0,94
710  846872   Plavnica                  5,80   1,04
710  847674   Podolínec                 3,84   0,68
710  850691   Pusté Pole                 4,34   0,80
710  853658   Ruská Voľa nad Popradom          5,70   0,79
710  858099   Stará Ľubovňa               6,42   0,86
710  858480   Starina                  5,99   0,85
710  858765   Stráňany                  2,40   0,65
710  860361   Šambron                  6,10   0,89
710  860522   Šarišské Jastrabie             3,59   0,90
710  866318   Údol                    5,29   1,05
710  867799   Veľká Lesná                3,21   0,52
710  869139   Veľký Lipník                7,43   0,67
710  859559   Veľký Sulín                5,52   0,76
710  869589   Vislanka                  7,20   0,60
710  871451   Vyšné Ružbachy               3,55   0,51

711  okres    STROPKOV                  7,89   1,18
711  800651   Baňa                    3,00   0,61
711  859249   Bokša                   12,66   1,85
711  806463   Breznica                  9,99   2,07
711  806510   Breznička pri Chotči            6,77   1,32
711  807001   Brusnica                  7,39   0,88
711  807320   Bukovce                  5,20   1,27
711  807567   Bystrá pri Havaji             5,03   0,91
711  807923   Bžany                   5,67   0,70
711  869775   Driečna                  1,98   0,61
711  813842   Duplín                   9,45   2,55
711  815292   Gribov                   7,35   1,27
711  815942   Havaj                   8,79   1,68
711  820873   Chotča                   9,44   1,80
711  821934   Jakušovce                 6,90   0,60
711  825701   Kolbovce                  6,11   0,73
711  826545   Korunková                 7,80   1,12
711  827916   Kožuchovce                 0,00   0,69
711  829048   Krišľovce                 3,00   0,64
711  853755   Kručov                   4,21   0,80
711  829595   Krušinec                 10,66   1,36
711  833061   Lomné                   6,25   0,87
711  834955   Makovce                  8,08   0,81
711  835188   Malá Poľana                6,00   0,85
711  837512   Miková                       8,25   0,94
711  837644   Miňovce                  10,19   2,05
711  838683   Mrázovce                  0,00   0,83
711  840858   Nižná Olšava                7,44   0,98
711  843733   Oľšavka pri Gribove            4,30   1,13
711  848735   Potoky                   7,96   0,91
711  848701   Potôčky                  2,64   0,72
711  857327   Soľník                   6,63   1,47
711  858676   Staškovce                 10,60   1,44
711  859133   Stropkov                 11,23   1,59
711  869791   Suchá                   7,35   0,78
711  860433   Šandal                   7,51   1,09
711  863211   Tisinec                  11,46   2,63
711  863432   Tokajík                  6,75   0,86
711  865796   Turany nad Ondavou             6,18   1,26
711  875333   Valkov                   4,28   0,71
711  867381   Varechovce                 7,31   1,08
711  868841   Veľkrop                  5,96   1,03
711  869597   Vislava                  11,55   1,59
711  869783   Vladiča                  0,00   1,00
711  870099   Vojtovce                  5,38   0,78
711  871141   Vyškovce                  9,57   1,81
711  871249   Vyšná Olšava                6,04   1,23
711  865800   Vyšný Hrabovec               0,00   0,73

712  okres    SVIDNÍK                  7,84   1,23
712  802425   Belejovce                 5,16   0,67
712  802581   Beňadikovce                7,45   1,69
712  803341   Bodružal                  7,50   1,40
712  808008   Cernina                  9,18   1,12
712  808199   Cigla                   5,61   0,84
712  811157   Dlhoňa                   3,00   1,19
712  811351   Dobroslava                 7,80   1,32
712  813311   Dubová pri Svidníku            4,58   1,38
712  813567   Dukovce                  7,78   1,17
712  814237   Fijaš                   5,51   0,95
712  815136   Giraltovce                 9,20   1,09
712  815969   Havranec                  0,00   0,82
712  818828   Hrabovčík                 6,65   1,23
712  820393   Hunkovce                  6,43   0,56
712  822906   Jurkova Voľa                6,31   1,34
712  823163   Kalnište                  6,96   1,64
712  823546   Kapišová                  8,95   1,46
712  823759   Kečkovce                  3,70   0,72
712  824984   Kobylnice                 8,05   0,79
712  826278   Korejovce                 8,10   0,94
712  827924   Kračúnovce                 8,96   1,71
712  827941   Krajná Bystrá               7,65   0,59
712  827959   Krajná Poľana               6,27   0,69
712  827967   Krajná Porúbka               6,35   0,79
712  828041   Krajné Čierno               8,51   0,81
712  829641   Kružlová                 10,11   1,54
712  829790   Kuková                   7,96   1,23
712  829935   Kurimka                  7,34   1,13
712  830542   Ladomirová                 7,50   1,90
712  833967   Lúčka                   9,95   2,25
712  834386   Lužany pri Topli             13,45   1,61
712  836427   Matovce                  6,86   1,36
712  836516   Medvedie                  6,20   0,66
712  836761   Mestisko                  8,79   1,91
712  836770   Mičakovce                 6,04   0,72
712  837687   Miroľa                   5,16   0,79
712  837741   Mlynárovce                 6,43   1,31
712  840815   Nižná Jedľová               7,63   1,99
712  840866   Nižná Pisaná                8,59   1,22
712  841137   Nižný Komárnik               7,80   1,02
712  841161   Nižný Mirošov               7,91   1,57
712  841170   Nižný Orlík                7,42   1,78
712  841862   Nová Polianka               7,81   1,01
712  843415   Okrúhle                  7,96   1,11
712  850233   Príkra                   2,10   0,51
712  850411   Pstriná                  7,35   1,01
712  850993   Radoma                   9,42   1,84
712  851515   Rakovčík                  7,44   1,10
712  852864   Rovné pri Svidníku             6,03   1,09
712  852911   Roztoky                  6,25   0,83
712  857114   Soboš                   7,44   0,90
712  859125   Stročín                  9,47   1,64
712  859737   Svidnička                 4,24   1,11
712  859745   Svidník                  9,71   1,71
712  843423   Šapinec                  7,49   1,46
712  860441   Šarbov                   4,65   0,90
712  860573   Šarišský Štiavnik             0,00   1,50
712  860743   Šemetkovce                 4,44   1,20
712  861171   Štefurov                  8,58   1,57
712  866695   Vagrinec                  5,57   1,08
712  867284   Valkovce                  5,81   1,35
712  867365   Vápeník                  2,10   0,69
712  871214   Vyšná Jedľová               8,06   1,62
712  871257   Vyšná Pisaná                9,00   0,94
712  871524   Vyšný Komárnik               7,62   0,89
712  871575   Vyšný Mirošov               5,13   1,02
712  871583   Vyšný Orlík                9,56   1,35
712  874213   Železník                  9,41   1,62
712  874281   Želmanovce                 7,84   1,27

713  okres    VRANOV NAD TOPĽOU             10,24   1,33
713  800309   Babie                   3,28   0,76
713  801640   Banské                   8,35   1,23
713  802662   Benkovce                 13,61   2,05
713  807591   Bystré                  10,19   1,70
713  807974   Cabov                   11,06   1,34
713  808661   Čaklov                  12,05   1,51
713  809217   Čemerné                  11,81   2,04
713  809501   Čičava                   7,12   0,85
713  809691   Čierne nad Topľou             10,41   1,79
713  810070   Ďapalovce                 5,62   1,38
713  810100   Davidov                  10,09   1,53
713  810355   Detrík                   5,11   0,50
713  811025   Dlhé Klčovo                15,93   4,11
713  813877   Ďurďoš                   4,87   0,81
713  815101   Giglovce                  8,29   1,51
713  815144   Girovce                  7,05   2,09
713  815748   Hanušovce nad Topľou            8,89   1,27
713  816043   Hencovce                 16,27   5,09
713  816094   Hermanovce nad Topľou           8,86   1,37
713  816221   Hlinné                   4,21   1,32
713  816591   Holčíkovce                 6,84   1,49
713  822353   Jasenovce                 7,03   0,61
713  822493   Jastrabie nad Topľou            8,23   1,10
713  822931   Juskova Voľa                0,00   0,93
713  823457   Kamenná Poruba pri Topli         10,17   2,70
713  824020   Kladzany                 10,26   3,16
713  825794   Komárany                  7,14   2,09
713  829765   Kučín nad Ondavou             11,21   4,05
713  830127   Kvakovce                  5,74   1,00
713  834742   Majerovce                 13,91   0,50
713  834998   Malá Domaša                11,51   2,39
713  836397   Matiaška                  3,77   0,50
713  836591   Medzianky                 4,84   0,80
713  836737   Merník                   8,66   1,02
713  836893   Michalok                  6,43   0,78
713  841072   Nižný Hrabovec              12,12   2,13
713  841099   Nižný Hrušov               11,63   2,80
713  841145   Nižný Kručov               12,31   2,69
713  841765   Nová Kelča                 7,79   1,30
713  843814   Ondavské Matiašovce            11,25   1,16
713  845744   Pavlovce nad Topľou            6,92   1,13
713  845949   Petkovce                  5,70   1,18
713  846091   Petrovce     nad Topľou            6,59   1,17
713  846686   Piskorovce                 4,50   0,83
713  848697   Poša                   13,70   2,91
713  850284   Prosačov                  3,13   0,67
713  851175   Radvanovce                 5,53   0,90
713  851205   Rafajovce                 4,22   0,94
713  851981   Remeniny                  4,66   0,85
713  853381   Rudlov                   6,40   0,74
713  853640   Ruská Voľa                 3,52   0,54
713  854301   Sačurov                  12,41   3,83
713  854697   Sečovská Polianka             12,55   1,96
713  854743   Sedliská                 10,24   3,15
713  855898   Skrabské                  7,50   0,80
713  856495   Slovenská Kajňa              11,03   1,83
713  857271   Soľ                    10,82   1,93
713  861138   Štefanovce pri Ondave           6,14   1,23
713  864030   Tovarné                  10,56   1,70
713  864048   Tovarnianska Polianka           9,64   2,20
713  867497   Vavrinec                  5,63   0,53
713  867578   Vechec                  10,90   2,10
713  869767   Vlača                   3,95   0,56
713  870315   Vranov nad Topľou             12,41   1,69
713  853747   Vyšný Kazimír               6,49   1,27
713  871621   Vyšný Žipov                14,25   1,16
713  872326   Zámutov                  8,08   1,03
713  873471   Zlatník                  8,47   1,61
713  873969   Žalobín                  9,91   1,45
801  okres    GELNICA                  3,85   0,64
801  814741   Gelnica                  5,27   0,62
801  816001   Helcmanovce                2,75   0,63
801  816035   Henclová                  1,95   0,51
801  819441   Hrišovce                  2,10   0,50
801  821845   Jaklovce                  5,36   0,71
801  824895   Kluknava                  4,24   0,77
801  825166   Kojšov                   2,01   0,52
801  836044   Margecany                 3,12   0,59
801  837890   Mníšek nad Hnilcom             3,20   0,60
801  839299   Nálepkovo                 3,82   0,70
801  849120   Prakovce                  5,40   1,24
801  852350   Richnava                  3,44   0,70
801  836052   Rolová Huta                0,00   0,54
801  856819   Smolnícka Huta               2,58   0,64
801  856851   Smolník                  0,00   0,51
801  858366   Stará Voda                 5,25   0,77
801  862401   Švedlár                  5,25   0,77
801  866342   Úhorná                   0,00   0,51
801  868973   Veľký Folkmar               2,77   0,51
801  872547   Závadka                  2,43   0,58
801  873942   Žakarovce                 0,00   0,50

802  okres    KOŠICE I                  9,96   0,86
802  827274   Čermeľ                   8,40   2,10
802  823678   Kavečany                  4,10   0,61
802  826961   Košice-Sever                9,96   0,86
802  826928   Košice-Stred               10,50   1,46
802  827452   Ťahanovce                 7,59   1,10

803  okres    KOŠICE II                 10,55   2,72
803  827207   Košice-Západ               10,55   2,72
803  833134   Lorinčík                  9,52   3,43
803  827428   Myslava                  8,80   1,84
803  827401   Pereš                   10,55   2,72
803  827495   Poľov                   11,00   2,74
803  827509   Šaca                   10,20   2,81
803  878049   Železiarne                13,53   0,00

804  okres    KOŠICE III                 7,87   1,90
804  827339   Košice-Východ               6,70   0,00
804  827347   Košická Nová Ves              7,94   1,90

805  okres    KOŠICE IV                 11,66   2,14
805  827380   Barca pri Košiciach            11,72   0,00
805  827118   Košice-Juh                14,73   3,31
805  828416   Krásna nad Hornádom            11,23   1,75
805  860701   Šebastovce                13,37   3,14
805  827088   Vyšné Opátske               11,66   2,14

806  okres    KOŠICE-OKOLIE               9,70   1,42
806  800431   Bačkovík                  5,92   2,54
806  802123   Baška                   4,46   1,12
806  802565   Belža                   10,73   1,20
806  802611   Beniakovce                 8,63   0,85
806  802875   Bidovce                  9,74   3,98
806  803111   Blažice                  11,23   1,89
806  820547   Bočiar                  16,97   4,73
806  803413   Bohdanovce                10,48   2,02
806  803626   Boliarov                  6,81   1,02
806  807150   Budimír                  10,22   1,37
806  807281   Budulov                  13,83   3,70
806  807389   Bukovec pri Košiciach           4,27   1,01
806  807435   Bunetice                  4,64   0,55
806  807486   Buzica                   8,84   2,24
806  854328   Byster                   9,16   1,75
806  808113   Cestice                  12,28   3,55
806  808636   Čakanovce pri Bidovciach          7,54   2,27
806  808750   Čaňa                   11,49   3,88
806  809004   Čečejovce                 12,73   0,00
806  809934   Čižatice                  6,65   1,95
806  810118   Debraď                   7,30   1,04
806  812935   Drienovec                 12,14   1,19
806  813893   Ďurďošík                  2,11   0,84
806  813915   Ďurkov                  11,48   1,41
806  871699   Dvorníky                  8,55   1,36
806  814733   Geča                   10,82   3,78
806  815306   Gyňov                   12,19   3,02
806  815365   Hačava                   2,14   0,51
806  866008   Háj                    6,78   0,53
806  815691   Haniska                  11,13   2,94
806  816060   Herľany                  7,45   1,22
806  816574   Hodkovce                  6,73   1,74
806  841455   Hosťovce                 13,74   0,50
806  819212   Hrašovík                 11,37   3,36
806  820636   Hýľov                   3,36   0,57
806  841463   Chorváty                 11,75   1,64
806  820954   Chrastné                  9,61   2,04
806  845914   Chym                    6,21   0,00
806  822043   Janík                   9,81   1,97
806  822434   Jasov                   5,39   1,82
806  823210   Kalša                   11,63   2,26
806  823708   Kecerovské Kostoľany            8,97   1,99
806  823732   Kecerovské Pekľany             5,43   0,93
806  823741   Kecerovský Lipovec             7,08   0,72
806  819085   Kechnec                  11,84   1,79
806  825409   Kokšov-Bakša               14,28   3,78
806  826049   Komárovce                 13,42   3,63
806  813079   Kostoľany nad Hornádom          12,53   0,77
806  827606   Košická Belá                2,61   0,61
806  827622   Košická Polianka              9,58   1,05
806  875309   Košické Hámre               2,61   0,61
806  827673   Košický Klečenov              6,56   1,14
806  828238   Kráľovce nad Torysou            9,29   0,89
806  830259   Kysak                   8,71   0,94
806  835030   Malá Ida                 10,92   2,89
806  835137   Malá Lodina                6,01   0,76
806  813087   Malá Vieska                11,45   1,94
806  875317   Malý Folkmár                2,61   0,61
806  836583   Medzev                   2,99   0,88
806  819107   Milhosť                  11,42   2,93
806  838268   Mokrance                 11,73   2,38
806  838322   Moldava nad Bodvou             3,88   0,95
806  838730   Mudrovce                  6,96   1,56
806  840793   Nižná Hutka                    8,73   1,66
806  840823   Nižná Kamenica               8,33   1,09
806  840840   Nižná Myšľa                12,61   3,13
806  841064   Nižný Čaj                 8,47   1,49
806  841129   Nižný Klátov                3,52   0,52
806  841153   Nižný Lánec                12,18   2,34
806  836567   Nižný Medzev               10,23   1,43
806  827631   Nižný Olčvár                9,14   2,04
806  841854   Nová Polhora               12,79   2,78
806  841978   Nováčany                  6,13   1,19
806  842915   Nový Salaš                 6,98   2,05
806  843041   Obišovce                  9,99   1,23
806  843768   Olšovany                  9,49   2,15
806  843857   Opátka                   0,00   1,29
806  843997   Opiná                   4,07   0,89
806  845302   Paňovce                  9,05   1,81
806  845884   Peder                   13,08   3,06
806  845922   Perín                   11,18   2,07
806  847046   Ploské nad Torysou            10,82   1,07
806  848506   Poproč nad Bodvou             3,45   0,82
806  851272   Rákoš                   9,57   1,85
806  851639   Rankovce                  7,21   0,82
806  852058   Rešica                   9,05   0,62
806  852899   Rozhanovce                 9,43   2,03
806  853518   Rudník pri Jasove             4,29   1,03
806  853691   Ruskov                   9,64   2,34
806  875414   Ružín                   0,00   0,75
806  854921   Seňa                   10,68   1,58
806  855791   Skároš                  11,35   1,67
806  855987   Slančík                  6,91   1,60
806  856002   Slanec                   9,57   1,75
806  856011   Slanská Huta                0,00   1,25
806  856037   Slanské Nové Mesto            10,78   2,02
806  857220   Sokoľ                   9,25   2,28
806  820555   Sokoľany                 13,32   3,75
806  859877   Svinica                  8,13   1,56
806  860751   Šemša                   7,95   2,48
806  861359   Štós                    1,95   0,52
806  813095   Tepličany                 8,57   1,74
806  864137   Trebejov                 10,14   1,51
806  865460   Trsťany                  3,14   0,55
806  865508   Trstené pri Hornáde            12,38   2,49
806  866016   Turňa nad Bodvou              9,50   1,94
806  841471   Turnianska Nová Ves            11,74   2,10
806  866717   Vajkovce                 11,97   2,31
806  866725   Valaliky                 10,67   2,98
806  871702   Včeláre                  9,36   1,81
806  867748   Veľká Ida                 12,60   2,08
806  867811   Veľká Lodina               10,20   0,96
806  870749   Vtáčkovce                 3,50   0,50
806  871192   Vyšná Hutka                9,66   0,98
806  871222   Vyšná Kamenica               7,47   1,11
806  871231   Vyšná Myšľa                8,48   1,84
806  871486   Vyšný Čaj                 6,76   1,94
806  871516   Vyšný Klátov                2,22   0,51
806  871559   Vyšný Lánec                5,52   1,73
806  836583   Vyšný Medzev                2,99   0,88
806  827649   Vyšný Olčvár               10,72   1,15
806  871711   Zádiel                   4,57   1,11
806  854344   Zdoba                   11,24   0,00
806  873322   Zlatá Idka                 2,26   0,50
806  873977   Žarnov                  11,89   2,75
806  874060   Ždaňa                   11,18   1,83
806  816078   Žírovce                  7,74   1,52

807  okres    MICHALOVCE                12,43   1,78
807  800490   Bajany                  14,17   1,58
807  801011   Bánovce nad Ondavou            15,77   3,28
807  802794   Beša                   18,46   1,73
807  804002   Bracovce                 13,10   1,46
807  853585   Budince                  15,61   3,78
807  807231   Budkovce                 13,62   2,33
807  808997   Čečehov                  12,40   0,78
807  809497   Čičarovce                 13,47   2,58
807  809705   Čierne Pole                13,19   3,88
807  812757   Drahňov                  11,94   2,18
807  813451   Dúbravka                 13,97   1,53
807  814199   Falkušovce                13,23   2,42
807  815918   Hatalov                  10,87   1,36
807  815977   Hažín                   7,33   1,83
807  816507   Hnojné                   7,91   1,05
807  818577   Horovce nad Ondavou            13,58   3,13
807  835455   Hradištská Moľva             10,56   0,99
807  821276   Iňačovce                 12,94   1,83
807  821527   Ižkovce                  9,29   2,40
807  822507   Jastrabie pri Michalovciach        15,03   3,64
807  822850   Jovsa                   8,43   0,77
807  822957   Kačanov                  15,34   0,77
807  823228   Kaluža                   8,19   0,92
807  823589   Kapušianske Kľačany            13,48   0,93
807  836435   Kapušianske Vojkovce           14,60   3,78
807  824844   Klokočov pri Zemplínskej šírave      5,13   1,78
807  828751   Krásnovce                 14,26   3,78
807  829056   Krišovská Liesková            12,62   2,35
807  843059   Kucany                  10,74   1,01
807  829951   Kusín                   0,00   1,14
807  830666   Lastomír                 13,68   3,33
807  830704   Laškovce                 16,83   2,99
807  831417   Lesné                   10,31   2,69
807  833240   Ložín                   17,08   1,42
807  834041   Lúčky pri Zemplínskej šírave       11,67   1,18
807  835463   Malčice                  13,93   1,20
807  835668   Malé Raškovce               11,63   1,01
807  836087   Markovce                 12,27   0,98
807  836443   Maťovce                  12,84   2,89
807  836915   Michalovce                15,55   2,81
807  837318   Močarany                 14,93   3,06
807  838411   Moravany                  9,69   0,92
807  839205   Nacina Ves                12,61   3,24
807  843067   Oborín                   9,19   1,02
807  844322   Oreské                   9,36   1,54
807  845230   Palín                   15,41   4,07
807  845787   Pavlovce nad Uhom             11,54   2,84
807  845965   Petrikovce                13,46   1,00
807  846112   Petrovce nad Laborcom           13,19   3,04
807  848646   Poruba pod Vihorlatom           2,43   0,59
807  849103   Pozdišovce                 9,75   2,20
807  850446   Ptrukša                  3,21   0,81
807  850683   Pusté Čemerné               12,10   3,12
807  851523   Rakovec nad Ondavou            9,29   1,41
807  853593   Ruská                   13,81   2,02
807  855171   Senné pri Stretave            13,59   1,20
807  856193   Slavkovce                 11,58   2,24
807  856444   Sliepkovce                11,03   1,83
807  858374   Staré                   10,45   3,13
807  837075   Stráňany                 13,52   3,25
807  858935   Strážske                 14,48   1,16
807  859061   Stretava                 16,22   3,47
807  859079   Stretavka                 16,73   4,02
807  859494   Suché                   10,20   2,84
807  860417   Šamudovce                 12,72   2,61
807  837431   Topoľany                 14,27   2,72
807  864757   Trhovište                 10,18   3,73
807  865273   Trnava pri Laborci            11,72   2,63
807  866121   Tušice                  12,62   2,75
807  866130   Tušická Nová Ves             11,55   3,48
807  868043   Veľké Kapušany              12,58   0,93
807  868256   Veľké Raškovce               8,94   3,02
807  868582   Veľké Slemence                   8,05   0,85
807  869503   Vinné                   11,45   1,98
807  869970   Vojany                  12,55   1,26
807  870129   Voľa                   11,64   3,81
807  870439   Vrbnica                  13,14   3,17
807  837156   Vrbovec                  15,16   2,52
807  871117   Vysoká nad Uhom              15,46   2,96
807  868779   Zalužice                 14,02   3,36
807  872504   Závadka pri Zemplínskej šírave       9,01   1,05
807  872971   Zbudza                  12,07   3,06
807  873209   Zemplínska Široká             12,87   2,14
807  826201   Zemplínske Kopčany            12,21   1,75
807  874051   Žbince                  10,93   2,80

808  okres    ROŽŇAVA                  8,91   0,93
808  800252   Ardovo                   8,64   0,76
808  802841   Betliar                  7,99   1,58
808  803464   Bohúňovo                 10,79   1,25
808  803715   Bôrka                   3,00   0,63
808  806161   Brdárka                  2,33   0,56
808  806391   Bretka                   5,42   2,08
808  807052   Brzotín                  10,59   1,96
808  809586   Čierna Lehota pri Slavošovciach      3,62   0,61
808  809942   Čoltovo                  10,94   1,73
808  853178   Čučma                   1,95   0,71
808  810185   Dedinky                  0,00   0,50
808  811017   Dlhá Ves                  7,26   1,44
808  811378   Dobšiná                  3,14   0,57
808  813061   Drnava                   0,00   0,95
808  814903   Gemerská Hôrka              10,88   1,62
808  814911   Gemerská Panica              13,72   2,44
808  814938   Gemerská Poloma              9,18   0,90
808  815179   Gočaltovo                 4,58   0,94
808  815187   Gočovo                   7,60   0,66
808  815713   Hanková                  3,50   0,62
808  816027   Henckovce                 5,82   0,64
808  816892   Honce                   5,79   0,75
808  819255   Hrhov                   9,09   1,49
808  819972   Hrušov nad Turňou             9,85   0,66
808  821721   Jablonov nad Turňou            10,39   0,68
808  822841   Jovice                   9,81   2,53
808  823767   Kečovo                   9,56   1,35
808  824976   Kobeliarovo                2,38   0,56
808  825018   Koceľovce                 9,02   1,01
808  827797   Kováčová pri Hrhove            3,96   0,62
808  828700   Krásnohorská Dlhá Lúka          10,32   0,87
808  828734   Krásnohorské Podhradie           6,35   1,50
808  829650   Kružná                   8,99   0,78
808  829897   Kunova Teplica               9,14   1,63
808  832383   Lipovník pri Rožňave            9,06   0,73
808  833991   Lúčka pri Hrhove             10,21   0,77
808  836095   Markuška                  9,16   0,76
808  836681   Meliata                  8,70   1,41
808  853151   Nadabula                  9,32   2,81
808  840912   Nižná Slaná                4,78   0,95
808  843261   Ochtiná                  11,22   1,31
808  844934   Pača                    5,63   0,63
808  845639   Pašková                  11,46   1,77
808  846155   Petrovo                  5,07   0,61
808  846929   Plešivec                 11,88   0,70
808  851558   Rakovnica                 7,02   0,67
808  851965   Rejdová                  3,78   0,53
808  852732   Rochovce                 12,41   1,01
808  852791   Roštár                   8,53   0,96
808  852902   Rozložná                  7,45   1,46
808  852945   Rožňava                  7,45   1,59
808  853275   Rožňavské Bystré              6,72   1,02
808  853402   Rudná                   7,44   1,22
808  855499   Silica                   3,12   0,56
808  855502   Silická Brezová              8,72   0,94
808  855511   Silická Jablonica             8,70   0,83
808  856177   Slavec                  16,45   2,31
808  856231   Slavoška                  7,62   0,62
808  856258   Slavošovce                 9,38   0,91
808  858854   Stratená                  0,00   0,65
808  861341   Štítnik                  9,57   1,71
808  803472   Tiba                   10,79   1,25
808  856185   Vidová                  16,72   3,38
808  869813   Vlachovo                  8,48   0,73
808  871311   Vyšná Slaná                4,12   0,70

809  okres    SOBRANCE                 10,17   1,54
809  802158   Baškovce pri Sobranciach          2,94   0,50
809  802603   Beňatina                  4,26   1,00
809  802867   Bežovce                  8,55   1,25
809  803057   Blatná Polianka              8,46   0,83
809  803073   Blatné Remety               11,62   1,12
809  803090   Blatné Revištia              10,84   0,91
809  807443   Bunkovce                 12,86   3,59
809  814211   Fekišovce                 10,06   0,00
809  816230   Hlivištia                 4,35   0,81
809  817147   Horňa                   3,66   1,02
809  820482   Husák                   7,58   1,68
809  820849   Choňkovce                 5,47   1,18
809  821284   Inovce                   3,22   0,54
809  822337   Jasenov nad Oknou             9,76   2,40
809  822744   Jenkovce                 13,14   1,97
809  825719   Kolibabovce                10,39   2,78
809  826057   Komárovce pri Sobranciach         14,95   3,97
809  826162   Koňuš                   8,33   0,87
809  826537   Koromľa                  8,80   1,93
809  828858   Krčava                  10,11   2,98
809  829030   Kristy                  10,19   1,82
809  831247   Lekárovce                 14,86   2,52
809  840891   Nižná Rybnica               12,50   3,35
809  840998   Nižné Nemecké               13,65   3,23
809  844241   Orechová                 10,97   2,70
809  844586   Ostrov pri Sobranciach          11,25   1,94
809  846082   Petrovce pri Krčave            7,61   1,39
809  846678   Pinkovce                 15,95   4,05
809  847364   Podhoroď                  5,85   1,18
809  848620   Porostov                 10,70   2,06
809  848671   Porúbka pri Sobranciach          8,03   1,49
809  849847   Priekopa                  8,92   1,22
809  851990   Remetské Hámre               8,96   1,52
809  853607   Ruská Bystrá                6,15   0,65
809  853721   Ruskovce                  6,56   1,46
809  853739   Ruský Hrabovec               5,74   0,75
809  854760   Sejkov                  11,29   2,16
809  857190   Sobrance                 10,24   2,65
809  859648   Svätuš                   7,14   0,57
809  862525   Tašuľa                   8,08   0,51
809  863173   Tibava                  10,01   1,77
809  866245   Úbrež                   8,33   1,77
809  868272   Veľké Revištia              11,95   1,17
809  870056   Vojnatina                 10,86   2,40
809  871290   Vyšná Rybnica               5,32   1,20
809  871401   Vyšné Nemecké               11,27   2,59
809  871427   Vyšné Remety                3,80   1,65
809  871745   Záhor                   16,07   3,85

810  okres    SPIŠSKÁ NOVÁ VES              6,48   0,91
810  800261   Arnutovce                 6,13   1,61
810  802824   Betlanovce                 7,54   0,98
810  807575   Bystrany                  4,74   0,91
810  810053   Danišovce                 5,13   0,91
810  815781   Harichovce                 5,98   0,97
810  816132   Hincovce                  4,99   0,99
810  816434   Hnilčík                  10,14   0,58
810  816477   Hnilec                   8,85   0,65
    810  818909   Hrabušice                 7,23   1,50
810  820938   Chrasť nad Hornádom            6,02   0,87
810  821209   Iliašovce                 4,35   0,87
810  822027   Jamník na Spiši              5,99   0,98
810  822990   Kaľava                   2,02   0,58
810  825760   Kolinovce                 5,47   1,17
810  829307   Krompachy                 3,00   0,65
810  831514   Letanovce                 7,87   1,71
810  832031   Lieskovany                 8,13   0,75
810  836125   Markušovce                 5,43   1,58
810  836389   Matejovce nad Hornádom           3,35   0,55
810  837814   Mlynky                   1,95   0,51
810  856665   Nižné Slovinky               0,00   0,54
810  843164   Odorín                   7,55   1,17
810  843466   Olcnava                  7,43   1,00
810  843725   Oľšavka                  3,01   0,51
810  848557   Poráč                   3,18   0,50
810  853411   Rudňany                  1,95   0,51
810  856169   Slatvina                  5,22   0,65
810  856754   Smižany                  6,31   1,38
810  857386   Spišská Nová Ves              7,23   1,16
810  857670   Spišské Tomášovce             6,08   1,78
810  857696   Spišské Vlachy               8,32   1,31
810  857734   Spišský Hrušov               5,24   1,13
810  862738   Šafárka                  2,63   0,56
810  862720   Teplička                  2,63   0,56
810  869759   Vítkovce                  5,46   0,91
810  870030   Vojkovce                  5,11   0,54
810  856681   Vyšné Slovinky               0,00   0,54
810  874183   Žehra                   8,55   0,96

811  okres    TREBIŠOV                 12,18   1,85
811  800414   Bačka                   14,19   1,53
811  800422   Bačkov                   9,89   1,15
811  802905   Biel                   12,34   2,69
811  803561   Boľ                    12,05   1,13
811  803847   Borša                   14,13   3,50
811  803944   Boťany                  14,65   2,13
811  803987   Božčice                  14,66   3,91
811  806170   Brehov                   9,94   2,43
811  806421   Brezina                  11,02   1,94
811  807681   Byšta                   6,21   0,53
811  807991   Cejkov                  13,32   2,72
811  809195   Čeľovce                  13,17   2,50
811  809276   Čerhov                   9,99   0,95
811  809331   Černochov                 10,34   1,25
811  809551   Čierna                  10,91   2,96
811  809594   Čierna nad Tisou             14,60   2,73
811  810096   Dargov                   6,99   0,95
811  811181   Dobrá nad Krčavou             14,07   3,25
811  813991   Dvorianky                 12,01   3,82
811  814172   Egreš                   12,03   3,01
811  819069   Hraň                    8,46   1,22
811  819247   Hrčeľ                   12,30   1,03
811  819263   Hriadky                  12,99   2,52
811  831263   Kapoňa                  13,30   1,82
811  823635   Kašov                   15,48   2,04
811  858960   Klin nad Bodrogom             15,49   3,68
811  827908   Kožuchov                 15,46   2,97
811  828360   Kráľovský Chlmec             11,08   1,59
811  828815   Kravany pri Sečovciach           3,59   0,85
811  830089   Kuzmice nad Ronvou            10,49   1,42
811  830275   Kysta                   14,26   1,74
811  830500   Ladmovce                 10,60   3,32
811  830682   Lastovce                 10,39   2,24
811  831271   Leles                   12,11   1,48
811  834092   Luhyňa                   9,35   1,88
811  801674   Malá Bara                 9,06   1,00
811  864765   Malá Tŕňa                 9,00   0,86
811  835650   Malé Ozorovce               9,62   2,05
811  835706   Malé Trakany               13,95   2,51
811  835854   Malý Horeš                 9,67   1,83
811  835862   Malý Kamenec               12,83   2,21
811  875384   Malý Kazimír               11,15   2,11
811  842893   Malý Ruskov                15,63   3,18
811  836842   Michaľany                 12,25   2,56
811  837563   Milhostov                 15,54   2,52
811  841200   Nižný Žipov                12,45   1,33
811  857343   Nová Vieska pri Bodrogu          15,34   1,66
811  842851   Novosad                  14,68   1,91
811  845361   Parchovany                11,69   3,51
811  875376   Pavlovo                  15,95   2,83
811  846881   Plechotice                14,61   3,19
811  847895   Poľany                  13,29   1,22
811  849677   Pribeník                 10,85   1,93
811  850845   Rad                    12,17   1,91
811  854531   Sečovce                  11,12   1,86
811  855570   Sirník                   8,41   0,51
811  856452   Slivník                  10,98   3,18
811  856631   Slovenské Nové Mesto           13,99   1,88
811  857319   Soľnička                  8,65   1,06
811  857351   Somotor                  15,93   1,95
811  873179   Stanča                  14,55   0,50
811  857840   Stankovce                 7,54   0,97
811  858889   Strážne                  7,45   1,29
811  858978   Streda nad Bodrogom            10,07   1,94
811  803332   Svätá Mária                15,95   2,83
811  846902   Svätuše                  9,53   1,34
811  859885   Svinice                  8,91   2,16
811  864188   Trebišov                 13,49   2,22
811  865303   Trnávka pri Sečovciach          10,40   2,11
811  873187   Úpor                   15,22   0,50
811  857360   Véč                    12,77   0,50
811  867586   Veľaty                  10,56   1,59
811  801682   Veľká Bara                10,41   1,92
811  864773   Veľká Tŕňa                 8,01   2,62
811  868230   Veľké Ozorovce              14,31   3,59
811  868698   Veľké Trakany               15,06   2,59
811  869007   Veľký Horeš                8,30   1,24
811  869015   Veľký Kamenec               15,06   1,90
811  823686   Veľký Kazimír               9,56   2,00
811  842907   Veľký Ruskov               17,32   3,18
811  869473   Viničky                  10,75   3,12
811  869627   Višňov                  10,61   3,60
811  869996   Vojčice                  14,39   3,78
811  870005   Vojka                   11,48   2,11
811  872393   Zatín                   13,83   1,40
811  872822   Zbehňov                  11,90   1,93
811  873161   Zemplín                  10,64   4,12
811  873217   Zemplínska Teplica            11,14   2,32
811  873241   Zemplínske Hradište            11,90   1,77
811  873250   Zemplínske Jastrabie           11,75   1,37
811  873268   Zemplínsky Branč             14,95   1,61
811  873195   Zemplínsky Klečenov            14,07   1,38
--------------------------------------------------------------------------
         Slovenská republika            15,90   1,21
--------------------------------------------------------------------------
KU *) - katastrálne územie.
PRÍL.2
------------------------------------------------------------------
Obec s počtom obyvateľov       Hodnota v SK za m2
             ----------------------------------------
             stavebné záhrady zastavané  ostatné
             pozemky      plochy   plochy
                      a nádvoria s výnimkou
                            stavebných
                            pozemkov
------------------------------------------------------------------
do 1 000 obyvateľov     400    40     40         40

od 1 001 do 6 000
  obyvateľov        560    56     56     56

od 6 001 do 10 000
obyvateľov         640    64     64     64

od 10 001 do 25 000
obyvateľov         800    80     80     80

nad 25 000 obyvateľov   1 000    100    100     100

obce, kt. sú sídlom
okresu a kúpeľné miesta  1 400    140    140     140

obce, kt. sú sídlom
kraja           1 600    160    160     160

Bratislava        1 800    180    180     180
------------------------------------------------------------------
PRÍL.3
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady č. 1992/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 368/38 zo 17.12.1992).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštuktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 187/42 zo 17.06.1999).
PRÍL.4
MINIMÁLNE SADZBY DANE PRE VOZIDLÁ
A. Motorové vozidlá
Počet náprav a maximálna prípustná    Minimálna
celková hmotnosť naloženého vozidla   sadzba dane (v euro/rok)
(v tonách)

   Minimálna     Maximálna     Hnacia(e)     Hnacia(e)
                    náprava(y)     náprava(y)
                    so vzduchovým  s inými systémami
                   pružením alebo    pruženia
                   s ekvivalentným
                    zariadením

                Dve nápravy

    12         13        0         31
    13         14        31         86
    14         15        86        121
    15         18       121        274


                Tri nápravy

    15         17        31        54
    17         19        54        111
    19         21        111        144
    21         23        144        222
    23         25        222        345
    25         26        222        345


               Štyri nápravy

    23         25        144        146
    25         27        146        228
    27         29        228        362
    29         31        362        537
    31         32        362        537
B. Jazdné súpravy (návesové a prívesové súpravy)
Počet náprav a maximálna prípustná    Minimálna
celková hmotnosť naloženého vozidla   sadzba dane (v euro/rok)
(v tonách)


   Minimálna     Maximálna     Hnacia(e)     Hnacia(e)
                    náprava(y)     náprava(y)
                    so vzduchovým  s inými systémami
                   pružením alebo    pruženia
                   s ekvivalentným
                    zariadením


               Nápravy 2 + 1

    12         14        0         0
    14         16        0         0
    16         18        0         14
    18         20        14         32
    20         22        32         75
    22         23        75         97
    23         25        97        175
    25         28       175        307
               Nápravy 2 + 2


    23         25        30         70
    25         26        70        115
    26         28        115        169
    28         29        169        204
    29         31        204        335
    31         33        335        465
    33         36        465        706
    36         38        465        706


               Nápravy 2 + 3

    36         38        370        515
    38         40        515        700


               Nápravy 3 + 2

    36         38        327        454
    38         40        454        628
    40         44        628        929


               Nápravy 3 + 3

    36         38        186        225
    38         40        225        336
    40         44        336        535
1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z.
2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z.z.
5) § 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
6) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7) § 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
8) Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
9) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
11) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z.z.
12) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 500/2001 Z.z.
13) § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.
14) Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z.z.
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20) Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) Napríklad zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z.
23) § 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z.z.
24) § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 450/2003 Z.z.
25) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
26) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z.z. o zabezpečení ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami.
26a) § 54a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z.
27) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z.z.
28) Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z.z.
29) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.
30) § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
31) § 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.
32) § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.
33) § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.
34) § 2 zákona č. 61/1977 Zb.
35) § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.
36) Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 158/1998 Z.z.
37) § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z.
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
38) § 3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39) § 2 písm. at) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
40) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 659/2004 Z.z.
40a) § 94 až 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
41) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
42) § 8 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
43) Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44) § 3 ods. 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
45) § 91 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
46) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
46a) § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
47) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
48) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.