138/1991 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. marca 1991
o majetku obcí
Zmena: 306/1992 Zb.
Zmena: 43/1993 Z.z.
Zmena: 278/1993 Z.z.
Zmena: 245/1994 Z.z.
Zmena: 147/1995 Z.z.
Zmena: 130/1996 Z.z.
Zmena: 447/2001 Z.z.
Zmena: 522/2003 Z.z.
Zmena: 12/2004 Z.z.
Zmena: 445/2004 Z.z.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
(1) Účelom tohto zákona je ustanoviť, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prechádzajú do vlastníctva obcí, 1) a upraviť majetkové postavenie a hospodárenie obcí s ich majetkom. 2)
(2) Ak neobsahuje druhá až štvrtá časť tohto zákona osobitnú úpravu pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu a pre mesto Košice, rozumie sa pod pojmom obec 3) podľa tohto zákona aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 4) a mesto Košice. 5)
DRUHÁ ČASŤ
PRECHOD VLASTNÍCTVA NA OBCE A MAJETKOVÉ POSTAVENIE OBCÍ
§ 2
Prechod vlastníctva na obce
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci, okrem hnuteľností patriacich orgánom miestnej štátnej správy, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu 3) právo hospodárenia národným výborom, na území ktorých sa nachádzajú.
(2) Veci, ku ktorým patrilo právo hospodárenia štátnym podnikom, rozpočtovým, príspevkovým organizáciám a drobným prevádzkárňam národných výborov, 6) ku ktorým prešla zakladateľská alebo zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitného predpisu, 7) prechádzajú z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Obce si vzájomné práva a povinnosti upravia zmluvne.
(3) Veci, ku ktorým patrilo právo hospodárenia štátnym podnikom, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ku ktorým prešla zakladateľská a zriaďovateľská funkcia na ústredný orgán štátnej správy alebo na príslušný orgán miestnej štátnej správy, prechádzajú z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú, ak ústredný orgán štátnej správy alebo príslušný orgán miestnej štátnej správy prenesie svoju zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu na obec na základe dohody 8) alebo ak tak ustanoví osobitný predpis.
(4) Do vlastníctva obcí prechádzajú aj historické radnice, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona sú v majetku Slovenskej republiky.
(5) Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu 3) právo hospodárenia Stavoinveste, bývalej Výstavbe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a bývalým okresným národným výborom za účelom zabezpečenia systému komplexnej bytovej výstavby, účelovej investičnej výstavby a individuálnej bytovej výstavby, prechádzajú do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú, okrem časti majetku, ktorý sa podľa § 3 písm. e) a f) tohto zákona nestáva majetkom obce.
(6) Veci uvedené v odseku 2 podliehajúce prevodom vlastníctva na iné právnické a fyzické osoby podľa osobitných predpisov, 9) sa stanú majetkom obce potom, čo sa podľa týchto predpisov rozhodne, že sa nezaradia do zoznamu 10) prevádzkových jednotiek určených na účely prevodu vlastníctva alebo ak sa z tohto zoznamu vylúčia, ako aj tie veci, ktoré sa nevydražia ani v opakovanej dražbe. Tieto veci nadobudne obec odovzdaním a ich prevzatím. Ustanovenia iných osobitných predpisov 11) sa v týchto prípadoch nepoužijú. Obec môže rozhodnúť, že uplatní postup podľa osobitných predpisov. 11a)
(7) Veci a majetkové práva podľa odsekov 1, 2 a 5 nadobúda obec dňom účinnosti tohto zákona.
§ 2a
(1) Nehnuteľné veci štátu, ku ktorým zaniká právo trvalého užívania telovýchovných jednôt podľa osobitného predpisu, 11b) prechádzajú dňom nadobudnutia jeho účinnosti do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Obec je povinná zachovať účelové určenie takejto nehnuteľnosti.
(2) Ustanovenie § 14 zákona sa použije primerane. Písomné protokoly sú povinné spísať obce s obvodnými úradmi. Návrh na zápis do katastra nehnuteľností sú obce povinné podať do 12 mesiacov od prevzatia nehnuteľných vecí.
§ 2b
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci v správe
a) právnických osôb, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitných zákonov, 11c)
b) zriaďovateľov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity v užívaní týchto škôl alebo zariadení, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitného zákona, 11d)
c) zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb bez právnej subjektivity v užívaní týchto zariadení, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitného zákona. 11e)
(2) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky aj veci v správe právnických osôb, ak ústredný orgán štátnej správy alebo príslušný orgán miestnej štátnej správy prevedie zriaďovateľskú funkciu k týmto právnickým osobám na obec dohodou alebo ak tak ustanoví osobitný zákon, pričom sa na tento prechod a tento majetok použijú ustanovenia § 4a a 14b primerane.
(3) Veci uvedené v odseku 1 prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú. Veci uvedené v odseku 2 prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú, ak osobitný zákon neustanoví inak.
§ 2c
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci v správe
a) právnických osôb v oblasti zdravotníctva, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitných zákonov, 11f)
b) zriaďovateľa zdravotníckych zariadení bez právnej subjektivity v užívaní týchto zdravotníckych zariadení, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitného zákona. 11f)
(2) Veci uvedené v odseku 1 vrátane rozostavaných stavieb prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú.
§ 3
Vlastníctvom obcí sa nestáva
a) majetok, ktorý môže byť výlučne vo vlastníctve štátu, 12)
b) pozemky v osobnom užívaní občanov, 13)
c) nehnuteľný majetok v štátnom vlastníctve, ktorý bol ku dňu účinnosti osobitného predpisu 3) v trvalom užívaní inej než štátnej organizácie, 14) s výnimkou toho nehnuteľného majetku, ktorý prechádza do vlastníctva obcí podľa § 15a,
d) majetok škôl, školských a iných zariadení v štátnom vlastníctve, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu 3) právo hospodárenia národným výborom a ku ktorým neprešla zriaďovateľská funkcia podľa osobitného predpisu 15) na obec, s výnimkou nehnuteľností patriacich predškolským zariadeniam, základným školám a školským budovám, ktoré sa nevyužívajú na vyučovanie (vyučovací proces) alebo činnosť s týmto procesom súvisiacu,
e) nehnuteľný majetok, ktorý sa používa na výkon diplomatických a konzulárnych činností zahraničných zastupiteľských misií ako i zahraničných kultúrnych a informačných stredísk na území Slovenskej republiky,
f) majetková účasť štátneho podniku na podnikaní iných právnických osôb, ak ide o štátny podnik, voči ktorému vykonával zakladateľskú funkciu národný výbor alebo obec, 15a) ak na ňu podľa osobitného predpisu 7) prešla zakladateľská funkcia; s touto majetkovou účasťou naloží štátny podnik podľa osobitného predpisu, 11a)
g) majetková účasť štátu na podnikaní iných právnických osôb, ktoré boli založené zo zrušených štátnych podnikov, 15b) voči ktorým vykonával zakladateľskú funkciu národný výbor alebo obec; práva štátu týkajúce sa tejto majetkovej účasti vykonáva obvodný úrad príslušný podľa sídla zrušeného štátneho podniku a naloží s nimi podľa osobitného predpisu, 11a)
h) účelové objekty pre potreby civilnej ochrany obyvateľstva, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu 3) právo hospodárenia národným výborom.
§ 4
Prechod ďalšieho majetku a záväzkov na obce
(1) Do majetku obcí prechádzajú i súvisiace majetkové práva, ku ktorým mali právo hospodárenia národné výbory, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie a drobné prevádzkárne národných výborov uvedené v § 2 ods. 1 až 6 tohto zákona. To platí i pri prechode investorskej funkcie Stavoinvesty. 16) Tieto majetkové práva prechádzajú na obecné podniky, rozpočtové, príspevkové a iné organizácie (ďalej len "organizácie"), ku ktorým zakladateľská a zriaďovateľská funkcia prešla na obec podľa osobitného predpisu. Organizáciám vznikne k týmto majetkovým právam právo správy.
(2) Do výšky nadobúdaného majetku prechádzajú na obec všetky súvisiace záväzky. Obdobne prechádzajú všetky súvisiace záväzky priamo na organizácie.
(3) Majetkovými právami podľa tohto zákona sú pohľadávky a iné majetkové práva.
§ 4a
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 1 aj súvisiace majetkové práva a do výšky nadobúdaného majetku aj súvisiace záväzky.
(2) Na obec neprechádzajú
a) záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných výkonov prevzaté správcom majetku štátu, súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do vlastníctva obce podľa § 2b ods. 1, ktoré sú po lehote splatnosti alebo neboli uhradené ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec podľa tohto zákona,
b) záväzky na úhradu peňažných plnení podľa osobitných zákonov, 16a) ktoré bol povinný uhradiť správca majetku štátu podľa osobitných zákonov 16a) do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky na obec podľa tohto zákona.
§ 4b
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky podľa § 2c aj súvisiace majetkové práva a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových práv aj súvisiace záväzky.
(2) Na obec neprechádzajú
a) záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných výkonov prevzaté správcom majetku Slovenskej republiky, súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do vlastníctva obce podľa § 2c ods. 1, ktoré sú po lehote splatnosti alebo neboli uhradené ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec podľa tohto zákona,
b) záväzky na úhradu peňažných plnení podľa osobitných zákonov, 16a) ktoré bol povinný uhradiť správca majetku Slovenskej republiky podľa osobitných zákonov 16a) do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky na obec podľa tohto zákona.
§ 5
Vec môže byť v spoluvlastníctve obcí alebo obce a inej právnickej alebo fyzickej osoby. 17)
§ 6
Majetkové postavenie obcí a ich organizácií
(1) Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu 19b) (ďalej len "správca"). Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
(2) Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a zásadami hospodárenia s majetkom obce; mestské časti 18) tiež v súlade so štatútom mesta.
(3) Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti 19) alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu. 19a) Obec môže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä účel využitia majetku, čas trvania výkonu správy a práva a povinnosti zmluvných strán; obec nie je oprávnená dať súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku obce ani na jeho iné zaťaženie.
(4) Majetok, ktorý obec nadobudla podľa § 2b ods. 1 a § 2c ods. 1 a ktorý ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace 19c) a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, môže obec zveriť do správy správcovi; s týmto majetkom môže naložiť aj podľa odseku 3.
(5) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice zveria časti svojho majetku do správy mestským častiam. 18)
TRETIA ČASŤ
HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE
§ 7
(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, 20) ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu, 21)
e) zrušené od 20.7.1995.
§ 7a
(1) Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudla podľa § 2b ods. 1 a § 2c a ktorý ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace 19c) a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa skončí na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
a) o zmene účelového určenia majetku uvedeného v odseku 1,
b) o vklade majetku uvedeného v odseku 1 do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na založenie inej právnickej osoby,
c) o prebytočnosti nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 1,
d) o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci uvedenej v odseku 1, ak jej zostatková cena je vyššia ako 100 000 Sk; pri nižšej zostatkovej cene o prebytočnosti alebo o neupotrebiteľnosti takejto hnuteľnej veci rozhoduje zamestnanec určený zásadami prijatými podľa § 9 ods. 1.
(3) Ak prejde do vlastníctva obcí majetok Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2, môže účelové určenie majetku ustanoviť osobitný zákon.
(4) Na majetok vo vlastníctve obce uvedený v odseku 1 nemožno zriadiť záložné právo 21c) ani zabezpečovací prevod práva, 21d) uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné konanie a vyrovnacie konanie podľa osobitných zákonov. 21e)
§ 8
(1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice určia v štatúte mesta rozsah majetku mestských častí 22) primerane podľa § 2 tohto zákona. Mestským častiam sa spravidla nezverí majetok, ktorý prevažne alebo celkom slúži celomestským potrebám alebo zabezpečuje plnenie funkcií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice.
(2) Nakladanie so zbierkovými predmetmi muzeí a galérií a s knižničnými fondami knižníc upravia osobitné predpisy.
§ 9
(1) Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä
a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
c) postup prenechávania majetku do užívania,
d) nakladanie s cennými papiermi,
e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce.
(2) Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vždy
a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku; to neplatí, ak obec je povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu, 22a)
b) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,
c) nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,
d) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
e) vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
f) vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písmene e) v hodnote určenej obecným zastupiteľstvom do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.
(3) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice podrobnejšie upravia v štatúte mesta,
a) v akom rozsahu a v ktorých prípadoch podliehajú zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestským častiam len schváleniu miestnymi zastupiteľstvami mestských častí; predtým je potrebný súhlas primátora,
b) podmienky odňatia majetku mestským častiam, ktorý im bol zverený do správy.
(4) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže 22b) s výnimkou podľa odseku 6 na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci
a) starostom obce,
b) poslancom obecného zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
d) prednostom obecného úradu,
e) zamestnancom obce,
f) hlavným kontrolórom obce,
g) blízkou osobou 22c) osôb uvedených v písmenách a) až f).
(5) Obec nemôže previesť vlastnícke právo k majetku mimo obchodnej verejnej súťaže ani na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 4; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
(6) Obec môže na fyzickú osobu uvedenú v odseku 4 previesť mimo obchodnej verejnej súťaže
a) byt alebo pozemok podľa osobitného predpisu, 22a)
b) pozemok zastavaný stavbou v jej vlastníctve,
c) podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, 22d)
d) hnuteľnú vec, ktorej zostatková cena je nižšia ako 50 000 Sk.
§ 10
Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv obce len vtedy, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
§ 11
(1) Obce musia pri územných zmenách 23) usporiadať svoje majetkovoprávne vzťahy.
(2) Dohoda o majetkovoprávnom vyrovnaní obcí musí obsahovať rozdelenie organizácií, vecí, finančných prostriedkov, práv a záväzkov obcí.
(3) Majetkovoprávne vyrovnanie obcí sa vykoná ku dňu účinnosti týchto zmien, najneskôr k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho roka.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 12
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak alebo ak to nevylučuje povaha veci, riadi sa obec pri nadobúdaní majetku a nakladaní s ním osobitnými predpismi. 24)
§ 13
Spory, ktoré vzniknú pri prechode vlastníckeho práva, majetkových práv a záväzkov štátu na obec, rozhodujú súdy.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 14
(1) O prechode vlastníctva vecí, postúpení majetkových práv a záväzkov sú povinné spísať odovzdávajúce a nadobúdajúce právnické osoby písomné protokoly. O prechode práva hospodárenia k veciam a postúpení majetkových práv a záväzkov do správy organizácií spíšu protokoly orgány miestnej štátnej správy, obecné zastupiteľstvá a organizácie.
(2) Zápis prechodu vlastníckeho práva štátu na obec vykonajú príslušné strediská geodézie na základe zoznamov potvrdených orgánom miestnej štátnej správy a obecným zastupiteľstvom. 25)
(3) Organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, navrhujú na strediská geodézie zapísať správu majetku obce.
(4) Obce, mestá, mestské časti a organizácie založené alebo zriadené obcou sú povinné podať do 12 mesiacov od účinnosti tohto zákona návrh na zápis do evidencie nehnuteľností. Ak sa nadobudnutie majetku viaže na ďalšie podmienky, 26) sú povinné podať návrh do 12 mesiacov od prevzatia majetku.
§ 14a
Ak do majetku obce prešla nehnuteľnosť, ktorej časť slúžila ku dňu účinnosti osobitného predpisu 3) potrebám civilnej ochrany obyvateľstva, obec je povinná zachovať účelové určenie tejto časti nehnuteľnosti. Užívanie tejto časti nehnuteľnosti je obec povinná upraviť dohodou podľa osobitného predpisu. 26a)
§ 14b
(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal tento majetok v správe, ktorý podľa § 2b ods. 1 tohto zákona prechádza na obce, spíše písomný protokol s príslušnou obcou o odovzdaní tohto majetku najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prechodu majetku Slovenskej republiky podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona. Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve podľa osobitného zákona, 21) súvisiace majetkové práva a záväzky ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec; ak ide o nehnuteľnosť, protokol obsahuje aj údaje katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona 26b) a prípadné vyčíslenie nákladov na nevyhnutné opravy tejto nehnuteľnosti. Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza podľa tohto zákona na obec a štatutárny orgán obce.
(2) Obce sú povinné do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia majetku štátu podľa § 2b podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných zákonov. 26c)
(3) Veci uvedené v § 2b ods. 1 prechádzajú do vlastníctva obcí dňom nadobudnutia účinnosti osobitného zákona, ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec; tento deň je dňom prechodu majetku Slovenskej republiky na obec. Veci uvedené v § 2b ods. 2 prechádzajú do vlastníctva obcí dňom uvedeným v dohode alebo dňom ustanoveným v osobitnom zákone.
§ 14c
(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal v správe majetok, ktorý podľa tohto zákona prechádza na obec, spíše s obcou písomný protokol o odovzdaní tohto majetku najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prechodu majetku Slovenskej republiky podľa tohto zákona. Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve a oceneného podľa osobitného zákona 21) a výšku oprávok tohto majetku, súvisiace majetkové práva a záväzky ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec; ak ide o nehnuteľnosť, protokol obsahuje aj údaje katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona. 26b) Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza podľa tohto zákona na obec, a štatutárny orgán obce.
(2) Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia majetku podľa tohto zákona podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných zákonov. 26c)
(3) Veci uvedené v § 2c prechádzajú do vlastníctva obcí dňom nadobudnutia účinnosti osobitného zákona, ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec; tento deň je dňom prechodu majetku Slovenskej republiky na obec.
§ 15
Nehnuteľnosti, ktoré k 31. decembru 1949 27) vlastnili obce a ktoré slúžili pre administratívne účely obecných orgánov (radnice, obecné domy) a pokiaľ sú v majetku Slovenskej republiky, sú organizácie, ktoré majú k týmto nehnuteľnostiam právo hospodárenia, povinné na žiadosť obce previesť do jej vlastníctva v lehote 6 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. V takom prípade je obec povinná dohodnúť sa s organizáciou o ďalšom užívaní objektu.
§ 15a
(1) Poľnohospodárska a nepoľnohospodárska pôda, ktorá bola vo vlastníctve obcí k 31. decembru 1949 a pokiaľ sa nachádza ku dňu účinnosti tohto zákona v majetku Slovenskej republiky, prechádza do vlastníctva obce, z majetku ktorej sa previedla do národného majetku podľa osobitného predpisu 27) a ak už do jej vlastníctva neprešla podľa § 2.
(2) Ak obec uvedená v odseku 1 zanikla, prechádza vlastníctvo podľa odseku 1 na obec, ktorá sa stala jej právnym nástupcom. Ak je právnym nástupcom viac obcí, prechádza pôda podľa odseku 1 do ich vlastníctva rovnakým dielom. To isté platí, ak sa obec uvedená v odseku 1 rozdelila na dve alebo viac obcí.
(3) S lesnou pôdou podľa odseku 1 prechádzajú do vlastníctva obcí aj lesné porasty nachádzajúce sa na tejto pôde ku dňu účinnosti tohto zákona a investičné lesné cesty alebo ich časti vybudované po 31. decembri 1949.
(4) Investičné lesné cesty alebo ich časti odovzdá do vlastníctva štátna organizácia lesného hospodárstva, ktorá ich spravuje, na základe žiadosti vlastníka pozemku dohodou o vydaní majetku.
(5) Investičná lesná cesta alebo jej časť prechádzajúca lesnými pozemkami viacerých vlastníkov prechádza do podielového spoluvlastníctva 27a) podľa veľkosti podielu investičnej lesnej cesty na lesnom pozemku vlastníka.
§ 15b
(1) Spolu s pôdou a porastami podľa § 15a prechádzajú na obec aj hospodárske budovy a stavby slúžiace poľnohospodárskej a lesnej výrobe alebo s ňou súvisiacemu vodnému hospodárstvu, vrátane zastavaných pozemkov, ak tieto boli vo vlastníctve obcí k 31. decembru 1949 a pokiaľ ku dňu účinnosti tohto zákona sú majetkom Slovenskej republiky.
(2) Ak do vlastníctva obce prechádzajú veci podľa odseku 1, je obec povinná umožniť doterajšiemu užívateľovi, ktorý s nimi hospodáril do účinnosti tohto zákona, užívať ich bez náhrady do 1. októbra 1992, ak nedôjde medzi obcou a doterajším užívateľom k inej dohode. Úžitky z užívania patria doterajšiemu užívateľovi.
(3) Finančné náhrady a rozdiely v stave vydávaných nehnuteľností sa neposkytujú.
§ 15c
(1) Popri majetku, ktorý sa nestáva vlastníctvom obcí podľa § 3, neprechádzajú z majetku Slovenskej republiky do ich vlastníctva podľa § 15a a 15b ani pozemky
a) zastavané, na ktorých sú umiestnené budovy a iné stavby a zariadenia, ktoré neprechádzajú do vlastníctva obcí podľa § 2 alebo § 15b,
b) alebo ich časti, ktoré sa oprávneným osobám poskytli podľa osobitných predpisov na výmenu alebo ako náhradné za tie, ktoré sa im nemohli vydať, 28)
c) na ktorých bola zriadená záhradkárska alebo chatová osada,
d) na ktorých sú telovýchovné a športové zariadenia,
e) ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona sa stali súčasťou majetku určeného na privatizáciu na základe už schváleného privatizačného projektu alebo základného imania schváleného transformačného projektu podľa osobitných predpisov, 29)
f) na ktorých sa nachádzajú ložiská nerastov, 30)
g) ktoré do vlastníctva štátu prešli z obcí, ktoré zanikli podľa osobitného predpisu. 31)
(2) Obec sa môže vzdať svojho práva na prechod vecí do svojho vlastníctva podľa § 15a a 15b v prípade, ak sa na ne vzťahujú obmedzenia vlastníckeho práva, alebo osobitný režim ich užívania podľa osobitných predpisov. 32)
§ 15d
(1) Veci podľa § 15a a 15b tohto zákona nadobúda obec dňom účinnosti tohto zákona. Do majetku obcí prechádzajú i súvisiace majetkové práva a do výšky nadobúdaného majetku prechádzajú na obec všetky súvisiace záväzky.
(2) Ustanovenia § 14 zákona sa použijú primerane. Písomné protokoly sú povinné spísať obce s doterajšími užívateľmi. Návrh na zápis do evidencie nehnuteľností sú obce povinné podať do 12 mesiacov od prevzatia majetku.
§ 15e
Veci uvedené v § 3 písm. e) a f) prechádzajú do majetku obce, ktorá ich dobudovala z vlastných finančných prostriedkov. Tieto veci prechádzajú do vlastníctva obce dňom dokončenia stavby. 33) Ustanovenia § 4 a 14 zákona sa použijú primerane.
§ 15f
(1) Rozostavané stavby a dokončené stavby, ku ktorým prešla investorská funkcia na obec podľa osobitného zákona, 33a) prechádzajú dňom 1. januára 2004 do vlastníctva obce, ktorá je k 31. decembru 2003 ich investorom.
(2) Do 1. júla 2004 obce uvedú do súladu s § 6 ods. 3 svoje právne vzťahy k právnickým osobám, ktoré založili do 31. decembra 2001.
(3) Povinnosť podľa § 7a ods. 1 a obmedzenia podľa § 7a ods. 4 sa vzťahujú na majetok, ktorý slúži na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, do 31. decembra 2004.
§ 16
Nadpis zrušený od 1.11.1994
(1) Vlastníctvom obcí, počnúc 1. novembrom 1994, je aj majetok podľa odseku 2, ktorého vlastníkom sa Slovenská republika stala 1. januára 1993 podľa osobitného predpisu. 34)
(2) Majetkom, na ktorý sa vzťahuje odsek 1, sú pozemky vo vojenských obvodoch, ktoré boli vo vlastníctve obcí k 31. decembru 1949 27) a boli vo vlastníctve Slovenskej republiky k 31. októbru 1994.
(3) zrušený od 1.5.1996
(4) Na účel posúdenia hospodárenia sa zástupcom obcí umožní vstup do vymedzených priestorov za podmienok zaručujúcich ochranu zdravia a života.
(5) Obce sú povinné zachovávať účelové určenie majetku podľa odseku 2 na obranu štátu.
(6) Vlastnícke právo obcí a vlastnícke právo Slovenskej republiky sa zapíše do katastra nehnuteľností. 37)
§ 17
Zrušený od 1.5.1996
§ 18
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni jeho vyhlásenia.
Zákon č. 306/1992 Zb. nadobudol účinnosť 25. júnom 1992.
Zákon č. 43/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 15. februárom 1993.
Zákon č. 278/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1994.
Zákon č. 147/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 20. júlom 1995.
Nález č. 130/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 1996.
Zákon č. 447/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 522/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 12/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2004.
Zákon č. 445/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2004.
F. Mikloško v.r.
V. Mečiar v.r.
1) Čl. 4 ods. 7 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov.
2) § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
3) Zákon SNR č. 369/1990 Zb.
4) Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona SNR č. 523/1990 Zb.
5) Zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice.
6) § 1 nariadenia vlády SSR č. 233/1988 Zb. o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách.
7) § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 a § 4 a 5 ods. 1 zákona SNR č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obec, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy.
8) § 5 ods. 1 zákona SNR č. 518/1990 Zb.
9) Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.
Zákon SNR č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov niektorých vecí vo vlastníctve štátu do vlastníctva fyzických alebo právnických osôb.
10) § 4 ods. 3 zákona č. 427/1990 Zb.
§ 6 ods. 3 zákona SNR č. 474/1990 Zb.
11) § 4 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
11a) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.
11b) § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.
11c) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
11d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
11e) Zákon č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
11f) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
12) Napr. čl. 10 Ústavy ČSFR č. 100/1960 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov, § 11a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb., § 46a zákona SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.
13) § 198 a nasl. Občianskeho zákonníka.
14) § 70 Hospodárskeho zákonníka.
§ 10 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.
15) § 3 ods. 3 písm. h) a i) zákona SNR č. 518/1990 Zb.
15a) Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 364/1990 Zb. o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku.
§ 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
15b) § 32 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
16) § 3 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 518/1990 Zb.
16a) Napríklad zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
17) Napr. § 12 a nasl. Hospodárskeho zákonníka a § 136 a nasl. Občianskeho zákonníka.
18) § 2 ods. 2 zákona SNR č. 377/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 523/1990 Zb.
§ 2 ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
19) § 56 Obchodného zákonníka.
19a) Napríklad zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
19b) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
19c) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
20) Čl. 4 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
21) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
21) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
21a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
21b) § 66 písm. j) zákona č. 195/1998 Z.z. v znení zákona č. 450/2000 Z.z.
21c) § 151a až 151m Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
21d) § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
21e) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
22) § 2 ods. 2 a § 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 523/1990 Zb.
§ 2 ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
22a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
22b) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
22c) § 116 Občianskeho zákonníka.
22d) Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka.
23) § 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
§ 4 zákona SNR č. 517/1990 Zb. o územnom členení Slovenskej republiky.
24) Napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.), zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 25 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. (úplné znenie č. 457/1992 Zb.).
25) § 1 zákona SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
§ 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
§ 11 zákona SNR č. 377/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 523/1990 Zb.
§ 10 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
26) § 4 a nasl. zákona č. 427/1990 Zb.
26a) § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka.
26b) § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
26c) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.
27) Zákon č. 279/1949 Zb. o finančnom hospodárení národných výborov.
27a) § 137 až 142 Občianskeho zákonníka.
28) § 12a zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení zákona č. 95/1988 Zb. a zákona č. 114/1990 Zb. § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 93/1992 Zb.
29) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.
30) § 4 a 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.
31) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
32) Napr.:
Zákon SNR č. 11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku.
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb. a zákona SNR č. 72/1986 Zb.
Zákon SNR č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach.
Zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb.
Zákon č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona SNR č. 131/1991 Zb. a zákona SNR č. 510/1991 Zb.
Zákon č. 44/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.
33) § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
33a) § 3 ods. 2 písm. d) bod 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 518/1990 Zb.
35) § 611 Občianskeho zákonníka.
37) Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.